Zakon o dopuni Zakona o dopunslum sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu

NN 18/1990 (30.4.1990.), Zakon o dopuni Zakona o dopunslum sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o dopunslum sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. travnja, Vijeća općina 26. travnja i Društveno- političkog vijeća 26. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/40

Urbroj :, 71-90- I

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

lvo Latin, v. r.


ZAKON

o dopuni Zakona o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu

Član 1.

U Zakonu o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu ("Narodne novine", br.13/90) iza člana 3. dodaje se novi član koji glasi:

"Član 3a.

Dopunska sredstva općinama za 1990. godinu iz člana 3. ovoga zakona povećavaju se u ovim iznosima:

Općini                         - u tisućama dinara
___________________________________________________________
Beli Manastir                          2.996
Benkovac                            2.545
Čazma                              1.757
Daruvar                             2.235
Donji Lapac                           1.154
Donji Miholjac                         1.577
Drniš                              2.043
Duga Resa                            1.552
Dvor                              1.576
Đakovo                             3.426
Đurđevac                            2.608
Garešnica                            1.534
Glina                              1.901
Gračac                             1.297
Grubišno Polje                         1.757
Imotski                             3.465
Knin                              2.580
Kostajnica                           1.426
Križevci                            2.627
Lastovo                             142
Nova Gradiška                          3.718
Novska                             1.377
Obrovac                             1.527
Otočac                             1.741
Ozalj                              1.337
Sinj                              4.299
Slavonska Požega                        4.140
Slunj                              1.787
Titova Korenica                         1.220
Valpovo                             1.709
Vinkovci                            5.058
Virovitica                           2.813
Vis                               584
Vojnić                             2.715
Vrginmost                            1.591
Vrgorac                             1.543
Zlatar-Bistrica                         1.737
Županja                             2.936
_____________________________________________________
UKUPNO                             82.030


Dopunska sredstva općinama za 1990. godinu osiguravaju se u ovim iznosima:

Općini                     u tisućama dinara
_____________________________________________________
Delnice                         659
Gospić                         1.065
Ivanec                             1.264
Ludbreg                         356
Našice                             3.160
Novi Marof                           1.391
Pakrac                             719
Podravska Slatina                        696
Vrbovec                         1.538
Vukovar                         573
Zabok                              1.590
Zelina                             258
____________________________________________________
UKUPNO                         13.269

Sredstva iz stava 1. i 2. ovoga člana doznačivat će se općinama u osam jednakih mjesečnih iznosa."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 402-01/90-02/01

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.