Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Izvršnom vijeću Sabora

NN 18/1990 (30.4.1990.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Izvršnom vijeću Sabora

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Izvršnom vijeću Sabora

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Izvršnom vijeću Sabora koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. travnja. Vijeća općina 25. travnja i Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. godine.

Klasa : 011-01 /90-01 /57

Urbroj :71 -90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopuni Zakona o Izvršnom vijeću Sabora

Član 1.

U Zakonu o Izvršnom vijeću Sabora ("Narodne novine", br. 18/76 i 50/79) član 6. mijenja se i glasi: "Izvršno vijeće čine predsjednik i šesnaest članova."

Član 2.

Iza člana 6. dodaje se novi član koji glasi:

"Član 6a.

Kandidat za predsjednika Izvršnog vijeća prilikom predlaganja sastava Izvršnog vijeća predlaže onoliko kandidata koliko članova ima Izvršno vijeće."

Član 3.

Član 7. mijenja se i glasi: Predsjednik i članovi Izvršnog vijeća prije stupanja na dužnost daju na zajedničkoj sjednici svih vijeća Sabora svečanu izjavu na taj način što potpisuju njen tekst koji glasi: "Svečano izjavljujem da ću svoju dužnost savjesno obavljati i pridržavati se ustava i zakona, da ću čuvati ravnopravnost naroda i narodnosti i da ću se zalagati za svestrani napredak Socijalističke Republike Hrvatske i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije."

Član 4.

U članu 9. stav 1. mijenja se i glasi: "Izvršno vijeće ima tri potpredsjednika koje bira Sabor iz reda članova Izvršnog vijeća".

Član 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Odluka o sastavu Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 16/82).

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 022-03/89-01/10

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.