Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu obrane od tuče

NN 18/1990 (30.4.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu obrane od tuče

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu obrane od tuče

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu obrane od tuče koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 25. travnja, Vijeća općina 25. travnja i Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/34

Urbroj : 71 -90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu obrane od tuče

Član 1.

U Zakonu o sistemu obrane od tuče ("Narodne novine" br. 54/88) u članu 1. iza riječi "tuče" dodaju se riječi "kao opća društvena potreba".

Član 2.

Član 2. mijenja se i glasi: "Obrana od tuče, kao opće društvena potreba obuhvaća poslove od općeg interesa za Republiku".

Član 3.

U članu 3. iza riječi "tučoopasnosti" stavlja se zarez, a riječi: "i način djelovanja" zamjenjuje se riječima "način i djelovanje".

Član 4.

Članovi 4. i 5. brišu se.

Član 5.

U članu 6. u uvodnoj rečenici riječi: "obrane od tuče i općeg interesa za Republiku" zamjenjuje se riječima: " člana 3. ovoga zakona".

Iza točke 14. dodaju se nove točke koje glase: "15. utvrđuje godišnji plan izgradnje odnosno usavršavanje sistema obrane od tuče i plan njegovog provođenja, 16. osigurava održavanje u ispravnom stanju opremu i tehniku obrane područja radarskog centra, 17. organizira rad i djelovanje lansirnih stanica, 18. obavlja poslove djelovanja na tučonosne oblake, 19. surađuje s organima za narodnu obranu."

Član 6.

Član 7. briše se.

Član 7.

Članovi 15. do 19. brišu se.

Član 8.

Član 20 mijenja se i glasi: "Sredstva za modernizaciju sistema obrane od tuče osiguravaju se usmjeravanjem 10% od ukupno, tokom dine prikupljenih sredstava solidarnosti za otklanjanje posljedica elementarnih nepogod,. dok se sredstva za osobne dohotke, materijalne i funkcionalne rashode, vezane uz obavljanje poslova obrane od tuče osiguravaju u Budžetu Socijalističke Republike Hrvatske".

Član 9.

Članovi 21. 22. i 24. brišu se.

Član 10.

U članu 23. u stavu 1. iza riječi "Republika" riječ "zajednice" briše se.

Član 11.

Iza člana 23. dodaju se novi članovi koji glase: "Član 23a. Samoupravne interesne zajednice za obranu od tuče prestaju radom u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Član 23b. Republički hidrometeorološki zavod dužan je organizirati i osigurati djelovanje cjelokupnog sistema obrane od tuče u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Nekretnine, sredstva, prava i obaveze samoupravnih interesnih zajednica za obranu od tuče prenose se na Socijalističku Republiku Hrvatsku danom stupanja na snagu ovoga zakona. Nekretnine, sredstva, prava i obaveze samoupravnih interesnih zajednica za obranu od tuče iz stava 2. ovoga člana Republika daje na upravljanje i korištenje Republičkom hidrometeorološkom zavodu. U skladu s poslovima iz člana 14. ovoga zakona i odgovarajućom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta, Republički hidrometeorološki zavod preuzet će radnike iz dosadašnjih samoupravnih interesnih zajednica za obranu od tuče u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovnga zakona".

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 920-07/90-01/01

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.