Izmjene i dopune Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu

NN 18/1990 (30.4.1990.), Izmjene i dopune Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Izmjena i dopuna Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu

Proglašavaju se Izmjene i dopune Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu koje je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. travnja, Vijeća općina 26. travnja i Društveno-političkog vijeća 26. travnja 1990. godine.

Klasa: 011 -01 /90-01/38

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

lvo Latin, v. r.


IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA

Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu

Član 1.

U Budžetu Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu ("Narodne novine", br. 57/89), član 1. mijenja se i glasi:

"Budžet Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu sadrži :

-prihode od 6.275,292.632 dinara

- raspoređene prihode od 6.241,846.368 dinara

- neraspoređene prihode

(Tekuća rezerva Budžeta) od 33,446.264 dinara".

Član 2.

U članu 3. prihodi i rashodi utvrđeni u Bilanci prihoda i rashoda Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu povećavaju se odnosno umanjuju po grupama konta i kontima i iznose:

A - PRIHODI

___________________________________________________________________________________
    Broj              Utvrđeno        Povećanje    Smanjenje    Ukupno
 grupe konta              za 1990.                        dinara
 konta
___________________________________________________________________________________
1    2        3        4            5        6        7
___________________________________________________________________________________
71       Prihodi od poreza iz dohotka OUR-a
    710   Porez iz dohotka OUR-a. 987,700.000   444,915.925       -    1.432,615.925
___________________________________________________________________________________
        Svega grupa 71.     987,700.000  444,915.925       -    1.432,615.925

73       Prihodi od poreza na promet proizvdda i usluga i od poreza na promet nekretnina i prava

    730   Osnovni porez
        na promet proizvoda  1.405,000.000  358,676.707       -    1.763,676.700
    731   Posebni republički
        porez na promet     2.061,800.000  904,200.000       -    2.966,000.000
___________________________________________________________________________________
        Svega grupa 73     3.466,800.000  1. 262,875.707 -    4.729,676.707
___________________________________________________________________________________
        Ukupno prihodi     4.567,500.000  1.707,792.632      -    6.275,292.632


B - RASHODl
___________________________________________________________________________________
    Broj              Utvrđeno        Povećanje    Smanjenje    Ukupno
 grupe konta              za 1990.                        dinara
 konta
___________________________________________________________________________________
1    2        3        4            5        6        7
___________________________________________________________________________________
40       Sredstva za rad organa uprave
    400   Sredstva za dohodak
        radne zajednice     1.905,937.961  905,000.000       -    2.810,937.961
    401   Sredstva za
        materijalne troškove   126,918.732   219,318.032       -    346,236.764
___________________________________________________________________________________
        Svega grupa 40 2.035,656.693  1.124,318.032      -    3.159,974.725
___________________________________________________________________________________
41       Sredstva za posebne i druge namjene za rad organa uprave
    410   Sredstva za osobne dohotke i druga osobna primanja
        funkcionara i delegata 165,967.535   597.850     -    166,565.385
    412   Sredstva za naknade po osnovi otpremnina zbog
        odlaska u mirovinu    229.600 200.000     -    429.600
    415   Sredstva za investicije u
        osnovna sredstva     57,951.785   21,150.000       -    79,101.785
    416   Sredstva za investicije u objekte i opremu
        društvenog standarda   9,182.260    9,000.000        -    18,182.260
    417   Sredstva za ostale potrebe za rad organa
        uprave          139,655.100   270,643.339       -    410,298.439
___________________________________________________________________________________
        Svega grupa       41 373,034.103   301,591.189       -    674,625.292
___________________________________________________________________________________
         42 - Sredstva za narodnu obranu i društvenu samozaštitu
    420   Sredstva za potrebe
        narodne obrane     12,225.700   3,000.000        -    15,225.700 
___________________________________________________________________________________
        Svega grupa       42 12,225.700   3,000.000        -    15,225.700
___________________________________________________________________________________
43       Sredstva za poticanje razvoja, intervencije u privredi i poticanje bržeg razvoja 
        privredno nedovoljno razvijenih područja

    431   Kompenzacije, premije,
        regresi i naknade    51,218.840   29,987.000   4,855.950    76,349.890
    433   Ostale potrebe i intervencije
        u privredi       5,414.640    2,500.000        -    7,914.640
    434   Sredstva za brži razvoj privredno nedovoljno razvijenih područja
        u okviru DPZ-a 13,715.300   3,000.000        -    16,715.300 
___________________________________________________________________________________
        Svega grupa 43 70,348.780   35,487.000   4,855.950    100,979.830
___________________________________________________________________________________
44       Prenesena sredstva drugim DPZ i SIZ-ovima
    440   Doprinos budžetu
        federacije       1.664,041.648  8,000.000        -    1.672,041.648
    444   Dopunska sredstva zajednica
        općina         606.501 400.000     -    1,006.501
    448   Ostala sredstva prenesena
        drugim DPZ       310.845 746.000     -    1,056.845
___________________________________________________________________________________
        Svega grupa 44 1.664,958.994  9,146.000        -    1.674,104.994
___________________________________________________________________________________
45       Sredstva za društvene djelatnosti
    452   Sredstva za kulturu   33,423.666   10,000.000       -    43,423.666 
    454   Sredstva za soc. zašt. 5,086.284    3,000.000        -    8,086.284
    456   Sredstva za
        zdravstvenu zaštitu   22,649.920   20,000.000       -    42,649.920
    457   Sredstva za mirovinsko i invalidsko osigu-
        ranje          10,000.000   15,000.000       -    25,000.000
    458   Sredstva za ostvarenje osnovnih prava boraca, vojnih invalida
        i obitelji palih boraca 235,462.500   150,000.000       -    385,462.500
___________________________________________________________________________________
        Svega grupa 45 306,622.370   198,000.000       -    504,622.370
___________________________________________________________________________________
 46       Sredstva za ostale opće društvene potrebe
    461   Sredstva za društveno-političke i 
        društ. organizacije   46,963.955   34,436.469    3,111.836   78,288.588
    468   Sredstva za druge opće društvene
        potrebe     1,037.801    476.468 191.300 1,322.969
___________________________________________________________________________________
        Svega grupa 46 48,001.756   34,912.937   3,303.136    79,611.557
___________________________________________________________________________________
48       Ostali rashodi
    481   Naknada za bankarske usluge i troškove
        platnog prometa 717.440 1,842.560        -    2,560.000
    482   Otplata kredita i
        zajmovi DPZ       7,141.900    8,000.000        -    15,141.900
    488   Ostali rashodi DPZ
        (tekuća rezerva)    33,792.264       -    346.000 33,446.264
___________________________________________________________________________________
Svega grupa 48             43,651.604   9,842.560    346.000 53,148.164 
___________________________________________________________________________________
Ukupno rashodi             4.576,500.000  1.716,297.718  8,505.086    6.275,292.632
___________________________________________________________________________________


Član 3.
U članu 4. iznos "4.567,500.000" zamjenjuje se iznosom "6.275,292.632", a rashodi raspoređeni po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama povećavaju se odnosno smanjuju i iznose:

___________________________________________________________________________________
    Broj      Vrsta rashoda      Utvrđeno    Povećanje    Smanjenje    Ukupno
Raz-  Konta  Pozi-              za 1990.                    dinara
djela      cija
___________________________________________________________________________________
1    2    3        4            5        6        7        8
___________________________________________________________________________________

1. PREDSJEDNIŠTVO SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

401   2    Sredstva za materijalne troškove    231.819 258.115 -    489.934
418   4    Sredstva za izvanredne troškove 50.146     51.794     -    101.940
    6    Za rad Savjeta Republike        11.855     10.000     -    21.855
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 1         6,133.627    319.909 -    6,453.536


2. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

401   8    Sredstva za materijalne troškove    525.635     704.807 -    1,230.442
410   10   Naknada troškova za vršenje dele-
        gatske funkcije             1,052.150    597.850 -    1,650.000
418   11   Troškovi zasjedanja Sabora.       2,446.727    2,799.773    -    5,246.500
    13   Sredstva za izvanredne troškove     50.146     100.000 -    150.146
    14   Štampanje stenografskih zapisnika    6.171     30.855     -    37.026
    15   Troškovi Delegatskog vjesnika       1,219.800    775.200 -    1,995.000
    16   Sredstva za Povelje i Plakete ZA-
        VNOH-a                  40.381     201.905 -    242.286
    17   Sredstva za Spomen-dom Sabora
    SRH u Topuskom                  300.357 420.000 -    720.357
    18   Sredstva za Spomen-dom ZAVNO-
        Ha u Otočcu                235.062 300.000 -    535.062
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 2         26,159.174   5,930.390    -    32,089.564
___________________________________________________________________________________


3. IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

GLAVA 1. IZVRŠNO VIJEĆE

401   20   Sredstva za materijallle troškove    464.740 1,207.130    -    1,671.870
418   23   Sredstva za izvanredne troškove 155.317 100.000 -    255.317
    24   Za rad Republičkog savjeta za pita-
        nja društvenog uređenja     5.163      11.992     -    17.155 
    25   Za rad Republičkog savjeta za pri-
        vredni razvoj i ekonomsku politiku   5.163      11.992     -    l7.155
    26   Za rad Republičkog savjeta za oblast
        obrazovanja, nauke i kulture      13.877     32.228     -    46.105
    27   Za rad Republičkog savjeta za zdrav-
        stvenu i socijalnu politiku       8.067      18.738     -    26.805
    28   Sredstva za pomoć vjerskim zajedni-
        cama, staleškim i svećeničkim udru-
        ženjima             574.000 150.000 -    724.000
    29   Stalne novčane naknade     612. l60    1,700.000    -    2,312.160
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 1.             13,288.020   3,232.080    -    16,520.100


GLAVA 2. SEKRETARIJAT ZA OPĆE POSLOVE

401   31   Sredstva za materijalne troškove    11,149.320   8,576.400    -    19,725.720 
418   33   Investiciono održavanje inventara,
        opreme i zgrada Sabora     3,010.900    1,000.000    -    4,010.900 
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 2.             36,723.739   9,576.400    -    46,300.139


GLAVA 3. SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

401   35   Sredstva za materijalne troškove    56.240     114.880 -    171.120
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 3.             1,784.088    114.880 -    1,898.968
___________________________________________________________________________________


GLAVA 4. REPUBLIČKI PROTOKOL

401   38   Sredstva za materijalne troškove    646.608 734.496 -    l,381.104
418   40   Sredstva za izvanredne troškove 40.417     30.000     -    70.417
    41   Sredstva za investiciono održavanje
        reprezentativnih i drugih objekata   310.960 200.000 -    510.960
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 4.             5,985.190    964.496 -    6,949.686 
___________________________________________________________________________________


GLAVA 5. SLUŽBA ZA INFORMATlČKU DJELATNOST

401   43   Sredstva za materijalne troškove    173.747 141.741 -    315.488
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 5.             2,689.953    141.741 -    2,831.694
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 3.             60,470.990   14,029.597   -    74,500.587
___________________________________________________________________________________

 4. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA SR HRVATSKE

401   46   Sredstva za materijalne troškove    164.502 306.698 -    471.200
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 4.            1,799.195    306.698 -    2,105.893
___________________________________________________________________________________

5. DRUŠTVENI PRAVOBRANIOCI SAMOUPRAVLJANJA

GLAVA 1. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA ZO BJELOVAR

401   49   Sredstva za materijalne troškove    12.491     13.805     -    26.296
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 1.              88.832 13.805     -    102.637
___________________________________________________________________________________

GLAVA 2. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA ZO GOSPlĆ

401   51   Sredstva za materijalne troškove    48.769     39.785     -    88.554
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 2.             295.530 39.785     -    299.315
___________________________________________________________________________________

GLAVA 3. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA ZO KARLOVAC
401   54   Sredstva za materijalne troškove    29.226     23.841     -    53.067
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 3.             241.633 23.841     -    265.474
___________________________________________________________________________________

GLAVA 4. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA ZO OSIJEK

401   57   Sredstva za materijalne troškove    35.089     38.783     -    73.872
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 4.             397.633 38.783     -    436.416
___________________________________________________________________________________

GLAVA 5. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA ZO RIJEKA

401   60   Sredstva za materijalne troškove    79.629     64.961     -    144.590
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 5.             553.192 64.961     -    618.153
___________________________________________________________________________________

GLAVA 6. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA ZO SISAK

401   63   Sredstva za materijalne troškove    13.710     15.154     -    28.864
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 6.              241.435    15.154     -    256.589
___________________________________________________________________________________

GLAVA 7. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA ZO DALMACIJE

401   66   Sredstva za materijalne troškove    40.014     44.226     -    84.240
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 7.              442.076    44.226     -    486.302
___________________________________________________________________________________

GLAVA 8. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA ZO VARAŽDIN

401   69   Sredstva za materijalne troškove    18.924     15.438     -    34.362
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 8.              243.855    15.438     -    259.293
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 5.             2,468.186   255.993 -    2,724.179
___________________________________________________________________________________


6. USTAVNI SUD HRVATSKE

401   72   Sredstva za materijalne troškove    213.408 298.296 -    511.704
418   74   Troškovi suradnje savjetovanja i posjeta između ustavnih sudova repub-
        lika i pokrajina i Ustavnog suda Ju- 
        goslavije                10.044     10.000         20.044
___________________________________________________________________________________
    Svega razdjel 6.                5,062.515    308.296 -    5,370.811
___________________________________________________________________________________

7. VRHOVNI SUD HRVATSKE

401   76   Sredstva za materijalne troškove    779.532 1.015,434    -    1,794.966
    78   Za organizaciju odjela sudske 
        prakse                 14.352     10.000     -    24.352
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 7.            11,699.304   1,025.434    -    12,724.738 
___________________________________________________________________________________

8. SUD UDRUŽENOG RADA HRVATSKE

401   80   Sredstva za materijalne troškove    601.943 629.059 -    1,231.002
418   82   Naknade i nagrade sucima koj i ne-
        maju svojstvo radnika u sudu.      158.779 90.000     -    248.779
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 8.             5,249.965   719.059 -    5,969.024 


9. UPRAVNI SUD HRVATSKE

401   84   Sredstva za materijalne troškove    287.508 441.546 -    729.054
418   86   Izdavanje Biltena sudske prakse 8.000      20.000     -    28.000
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 9.             6,256.134   461.546 -    6,717.680 
___________________________________________________________________________________

10. PRIVREDNI SUD HRVATSKE 

401   88   Sredstva za materijalne troškove    260.833 350.783 -    611.616 
418   90   Izdavanje Biltena sudske prakse 6.696      15.000     -    21.696
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 10.            5,125.504   365.783 -    5,491.287
___________________________________________________________________________________

11. JAVNO TUŽILAŠTVO HRVATSKE

401   92   Sredstva za materijalne troškove    465.348 448.626 -    913.974
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 11.            4,283.390   448.626 -    4,732.016
___________________________________________________________________________________

12. JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO HRVATSKE

401   95   Sredstva za materijalne troškove    103.740 261.220 -    364.960
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 12.            1,930.832   261.220 -    2,192.052
___________________________________________________________________________________

13. REPUBLIČKO VIJEĆE ZA PREKRŠAJE

401   98   Sredstva za materijalne troškove    234.156 467.022 -    701.178
418   l00   Sredstva za izdavanje Biltena  6.026      2.000      -    8.026
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 13.            3,782.898   469.022 -    4,251.920

14. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA NARODNU OBRANU

401   102   Sredstva za materijalne troškove    2,080.880    3,000.000    -    5,080.880 
420   104   Sredstva za narodnu obranu, teri-
        torijalnu obranu i civilnu zaštitu   12,225.700   3,000.000    -    15,225.700 
___________________________________________________________________________________
    Svega razdjel 14.                44,220.851   6,000.000    -    50,220.851
___________________________________________________________________________________

l5. REPUBLIČKI ŠTAB TERITORIJALNE OBRANE

401   106   Sredstva za materijalne troškove    360.491 501.084 -    861.575
    107   Sredstva za materijalne troškove
        šta bova teritorijalne obrane opera-
        tivnih zona.              1,137.530    1,341.985    -    2,479.515
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 15.            11,041.747   1,843.069    -    12,884.816
___________________________________________________________________________________

17. REPUBLIČKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

401   118   Sredstva za materijalne troškove    13.680     24.960     -    38.640 
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 17.            272.790    24.960     -    297.750
___________________________________________________________________________________

18. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE

401   121   Sredstva za materijalne troškove    66,444.573   153,600.000   -    220,044.573
415   123   Sredstva za izvršenje Programa
        modernizacije službe unutrašnjih poslo-
        va iz nadležnosti Republike       52,609.875   20,000.000   -    72,609.875
418   124   Sredstva za posebne namjene       70,920.915   70,000.000   -    140,920.915
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 18.            1.513,202.267  243,600.000   -    1.756,802.267 
___________________________________________________________________________________

19. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

GLAVA 1. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

401   127   Sredstva za materijalne troškove    1,227.096    1,484.052    -    2,711.148
415   129   Učešće SR Hrvetske u nabavi opre-
        me Zavoda za sudsku medicinu u Za-
        grebu                  129.150 150.000 -    279.150
418   132   Naknada dohotka pritvorenih
        osoba                  66.960     100.000 -    166.960 
418   134   Sredstva za realizaciju programa
        u oblasti pravosuđa u Socijalističkoj
        Autonomnoj Pokrajini Kosovo u
        1989. godini              574.000 100.000 -    674.000
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 1.              14,359.865   1,834.052    -    16,193.917 
___________________________________________________________________________________

GLAVA 2. ORGANI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA

401   137   Sredstva za materijalne troškove    7,752.927    7,156.548    -    14,909.475
416   138  Sredstva za program razvoja 
        Službe za izvršenje krivičnih i
        prekršajnih sankcija          6,934.690    7,000.000    -    13,934.690
418   140   Sredstva za posebne namjene       27,848.000   36,000.000   -    63,848.000
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 2.              224,119.178  50,156.548   -    274,275.726 
___________________________________________________________________________________

GLAVA 3. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U BJELOVARU

401   142   Sredstva za materijalne troškove    104.500 140.450 -    244.950
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 3.              696.616    140.450 -    837.066
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

GLAVA 4. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U GOSPIĆU

401   145   Sredstva za materijalne troškove    51.574     83.472     -    135.046
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 4.              499.540    83.472     -    583.012
___________________________________________________________________________________

GLAVA 5. CENTAR REPUBLlČKIH ORGANA UPRAVE U KARLOVCU

401   148   Sredstva za materijalne troškove    97.713     114.213 -    211.926
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 5.              665.581    114.213 -    779.794
___________________________________________________________________________________


GLAVA 6. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U OSIJEKU

401   151   Sredstva za materijalne troškove    376.390 465.755 -    842.145
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 6.              2,144.404   465.755 -    2,610.159
___________________________________________________________________________________

GLAVA 7. CENTAR REPUBLIČKlH ORGANA UPRAVE U RIJECI

401   154   Sredstva za materijalne troškove    301.617 356.456 -    658.073
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 7.             1,879.327    356.456 -    2,235.783
___________________________________________________________________________________

GLAVA 8. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U SISKU

401   157   Sredstva za materijalne troškove    143.184 116.808 -    259.992
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 8.              935.332    116.808 -    1,052.140
___________________________________________________________________________________

GLAVA 9. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U SPLITU

401   160   Sredstva za materijalne troškove    745.461 780.639 -    1,526.100
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 9.              2,537.825   780.639 -    3,318.464
___________________________________________________________________________________

GLAVA 10. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U VARAŽDINU

401   163   Sredstva za materijalne troškove    169.670 138.415 -    308.085
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 10.         998.893 138.415 -    1,137.308 
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 19.            248,836.561   54,186.808   -    303,023.369
___________________________________________________________________________________

20. OSNOVNI SUDOVI UDRUŽENOG RADA

GLAVA 1. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA BJELOVAR

401   166   Sredstva za materijalne troškove    50.293     54.829     -    105.122
418   168   Sredstva za posebne namjene   10.792     9.656      -    20.448
___________________________________________________________________________________
    Svega glava 1.                  887.263    64.485     -    951.748
___________________________________________________________________________________

GLAVA 2. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA GOSPIĆ

401   170   Sredstva za materijalne troškove    37.540     37.526     -    75.066
418   172   Sredstva za posebne namjene   3.192      2.856      -    6.048
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 2.              303.334    40.382     -    343.716
___________________________________________________________________________________

GLAVA 3. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA KARLOVAC

401   174   Sredstva za materijalne troškove    86.739     81.111     -    167.850
418   176   Sredstva za posebne namjene   9.272      8.296      -    17.568 
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 3.              1,363.669   89.407     -    1,453.076
___________________________________________________________________________________

GLAVA 4. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA OSIJEK

401   178   Sredstva za materijalne troškove    266.642 258.925 -    525.567
418   180   Sredstva za posebne namjene   91.990     118.308 -    210.298
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 4.              3,084.351   377.233 -    3,461.584
___________________________________________________________________________________

GLAVA 5. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA RIJEKA 

410   182   Sredstva za materijalne troškove    364.868 332.157 -    697.025
418   184   Sredstva za posebne namjene   32.942     34.515     -    67.457 
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 5.             3,258.099    366.672 -    3,624.771
___________________________________________________________________________________

GLAVA 6. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA SISAK

401   186   Sredstva za materijalne troškove    78.025     74.010     -    152.035
418   188   Sredstva za posebne namjene   9.880      8.840      -    18.720 
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 6.              976.702    82.850     -    1,059.552
___________________________________________________________________________________

GLAVA 7. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA SPLIT 

401   190   Sredstva za materijalne troškove    508.752 553.034 -    1,061.786
418   192   Sredstva za posebne namjene   33,288     72.984     -    106.272 
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 7.              5,275.025   626.018 -    5,901.043
___________________________________________________________________________________

GLAVA 8. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA VARAŽDIN

401   194   Sredstva za materijalne troškove    76.988     73.156     -    150.144 
418   196   Sredstva za posebne namjene   6.080     5.440      -    11.520
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 8.              1,083.333   78.596     -    1,161.929
___________________________________________________________________________________

GLAVA 9. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA ZAGREB

401   198   Sredstva za materijalne troškove    479.610 563.753 -    1,043.363
418   200   Sredstva za posebne namjene   126.540 113.220 -    239.760
___________________________________________________________________________________
    Svega glava 9.              4,858.287   676.973 -    5,535.260 
___________________________________________________________________________________
    Svega razdjel 20.            21,090.063   2,402.616    -    23,492.679
___________________________________________________________________________________


21. OKRUŽNI SUDOVI OPĆE NADLEŽNOSTl

GLAVA 1. OKRUŽNI SUD BJELOVAR

401   202   Sredstva za materijalne troškove    315.385 319.388 -    634.773
418   204   Sredstva za posebne namjene   490.960 475.280 -    966.240
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 1.              6,875.944   794.668 -    7,670.612
___________________________________________________________________________________

GLAVA 2. OKRUŽNl SUD DUBROVNIK

401   206   Sredstva za materijalne troškove    187.773 160.084 -    347.857 
418   208   Sredstva za posebne namjene   173.736 155.448 -    329.184
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 2.              2,301.765   315.532 -    2,617.297 
___________________________________________________________________________________

GLAVA 3. OKRUŽNI SUD GOSPIĆ

401   210   Sredstva za materijalne troškove    117.906 103.088 -    220.994
418   212   Sredstva za posebne namjene   197.600 176.800 -    374.400
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 3.              2,128.877   279.888 -    2,408.765 
___________________________________________________________________________________

GLAVA 4. OKRUŽNl SUD KARLOVAC

401   214   Sredstva za materijalne troškove    212.040 179.880 -    391.920 
418   216   Sredstva za posebne namjene   177.840 159.120 -    336.960
___________________________________________________________________________________
    Svega glava 4.             3,534.326    339.000 -    3,873.326 
___________________________________________________________________________________

GLAVA 5. OKRUŽNl SUD OSIJEK

401   218   Sredstva za materijalne troškove    558.098 627.792 -    1,185.890 
418   220   Sredstva za posebne namjene   764.256 899.808 -    1,664.064
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 5.              11,603.724   1,527.600    -    13,131.324
___________________________________________________________________________________

GLAVA 6. OKRUŽNI SUD PULA

401   222   Sredstva za materijalne troškove    188.480 195.160 -    383.640
418   224   Sredstva za posebne namjene   214.320 299.760 -    514.080
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 6.              3,664.003   494.920 -    4,158.923
___________________________________________________________________________________

GLAVA 7. OKRUŽNI SUD RIJEKA

401   226   Sredstva za materijalne troškove    395.200 494.900 -    890.100
418   228   Sredstva za posebne namjene   450.680 583.240 -    1,033.920
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 7.              7,163.811   1,078.140    -    8,24l.951
___________________________________________________________________________________

GLAVA 8. OKRUŽNI SUD SISAK

401   230   Sredstva za materijalne troškove    241.030 258.731 -    499.761
418   232   Sredstva za posebne namjene   200.032 265.376 -    465.408
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 8.              4,135.561   524.I 07    -    4,659.668
___________________________________________________________________________________

GLAVA 9. OKRUŽNI SUD SLAVONSKA POŽEGA

401   234   Sredstva za materijalne troškove    231.739 237.351 -    469.090
418   236   Sredstva za posebne namjene   221.221 272.786 -    494.007
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 9.              4,900.639   510.137 -    5,410.776
___________________________________________________________________________________

GLAVA 10. OKRUŽNI SUD SPLIT

401   238   Sredstva za materijalne troškove    457.520 435.340 -    892.860
418   240   Sredstva za posebne namjene   530.480 539.440 -    I,069.920
___________________________________________________________________________________
    Svega glava 10.             8,643.892    974.780 -    9,618.672
___________________________________________________________________________________

GLAVA 11. OKRUŽNI SUD ŠIBENIK

401   242   Sredstva za materijalne troškove    142.120 150.440 -    292.560
418   244   Sredstva za posebne namjene   135.067 120.850 -    255.917
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 11.         2,807.613    271.290 -    3,078.903
___________________________________________________________________________________

GLAVA 12. OKRUŽNI SUD VARAŽDIN

401   246   Sredstva za materijalne troškove    269.360 233.540 -    502.900
418   248   Sredstva za posebne namjene   445.892 542.956 -    988.848
___________________________________________________________________________________
    Svega glava 12             5,767.621    776.496 -    6,544.117
___________________________________________________________________________________

GLAVA 13. OKRUŽNI SUD ZADAR

401   250   Sredstva za materijalne troškove    156.560 196.020 -    352.580
418   252   Sredstva za posebne namjene   276.640 287.520 -    564.160
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 13.         3,875.126    483.540 -    4,358.666
___________________________________________________________________________________

GLAVA 14. OKRUŽNI SUD ZAGREB

401   254   Sredstva za materijalne troškove    1,202.320    1,268.000    -    2,470.320
418   256   Sredstva za posebne namjene       2,144.720    2,253.840    -    4,398.560
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 14.         27,306.266   3,521.840    -    30,828.106
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 21.            94,709.168   11,891.938   -    106,601.106
___________________________________________________________________________________

22. OKRUŽNI PRIVREDNI SUDOVI

GLAVA 1. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BJELOVAR

401   258   Sredstva za materijalne troškove    100.533 116.514 -    217.047
418   260   Sredstva za posebne namjene       77.216     112.288 -    189.504
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 1.             1,703.818    228.802 -    l,932.620
___________________________________________________________________________________

GLAVA 2. OKRUŽNI PRIVREDNl SUD KARLOVAC

401   262   Sredstva za materijalne troškove    108.300 105.600 -    213.900
418   264   Sredstva za posebne namjene   81.624     109.032 -    190.656
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 2.             1,754.912    214.632 -    1,969.544
___________________________________________________________________________________

GLAVA 3. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD OSIJEK

401   266   Sredstva za materijalne troškove    241.984 335.408 -    577.392 
418   268   Sredstva za posebne namjene   250.861 397.255 -    648.116
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 3.             4,929.947    732.663 -    5,662.610
___________________________________________________________________________________

 GLAVA 4. OKRUŽN1 PRIVREDNI SUD RIJEKA

401   270   Sredstva za materijalne troškove    360.574 342.454 -    703.028
418   272   Sredstva za posebne namjene   150.784 181.712 -    332.496
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 4.              4,656.667   524.166 -    5,180.833
___________________________________________________________________________________

GLAVA 5. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD SLAVONSKI BROD

401   274   Sredstva za materijalne troškove    103.269 111.846 -    215.115
418   276   Sredstva za posebne namjene   57.669     101.999 -    159.668
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 5.              1,962.832   213.845 -    2,176.677, 
___________________________________________________________________________________

GLAVA 6. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD SPLIT

401   278   Sredstva za materijalne troškove    309.320 321.400 -    630.720
418   280   Sredstva za posebne namjene   308.499 425.463 -    733.962
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 6.              6,352.017   746.863 -    7,098.880 
___________________________________________________________________________________

GLAVA 7. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD VARAŽDIN

401   282   Sredstva za materijalne troškove    107.996 115.702 -    223.698
418   284   Sredstva za posebne namjene   73.811     83.322     -    157.133
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 7.              1,805.024   199.024 -    2,004.048
___________________________________________________________________________________

GLAVA 8. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD ZAGREB

401   286   Sredstva za materijalne troškove    821.013 1,011.696    -    1,832.709
418   288   Sredstva za posebne namjene   1,472.880    2,431.360    -    3,904.240
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 8.              14,114.505   3,443.056    -    17,557.561
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 22.            37,279.722   6,303.051    -    43,582.773 
___________________________________________________________________________________

23. OKRUŽNA JAVNA TUŽILAŠTVA ,

GLAVA 1. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BJELOVAR

401   290   Sredstva za materijalne troškove    92.803     96.409     -    189.212
418   292   Sredstva za posebne namjene   30.932     34.876     -    65.808
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 1.              2,521.138   131.285 -    2,652.423
___________________________________________________________________________________

GLAVA 2. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO DUBROVNIK

401   294   Sredstva za materijalne troškove    46.257     51.537     -    97.794
418   296   Sredstva za posebne namjene   36.267     39.650     -    75.917
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 2.              1,053.700   91.187     -    1,144.887
___________________________________________________________________________________

GLAVA 3. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO GOSPIĆ

401   298   Sredstva za materijalne troškove    59.189     127.636 -    186.825
418   300   Sredstva za posebne namjene   20.459     25.506     -    45.965
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 3.              844.204    153.142 -    997.346
___________________________________________________________________________________

GLAVA 4. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO KARLOVAC

401   302   Sredstva za materijalne troškove    81.168     69.666     -    150.834 
418   304   Sredstva za posebne namjene   22.739     20.346     -    43.085
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 4.              1,119.141   90.012     -    1,209.153
___________________________________________________________________________________

GLAVA 5. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO OSIJEK

401   306   Sredstva za materijalne troškove    285.912 243.594 -    529.506
418   308   Sredstva za posebne namjene   29.032     25.976 -    -    55.008
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 5.             4,816.811    269.570 -    5,086.381
___________________________________________________________________________________

GLAVA 6. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PULA

401   310   Sredstva za materijalne troškove    71.744     75.778     -    147.522
418   312   Sredstva za posebne namjene   24.624     43.632     -    68.256
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 6.             1,331.244    119.410 -    1,450.654 
___________________________________________________________________________________

GLAVA 7. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO RIJEKA

401   314   Sredstva za materijalne troškove    104.128 98.746     -    202.874
418   316   Sredstva za posebne namjene   24.320     37.600     -    61.920
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 7.             1,804.704    136.346 -    1,941.050
___________________________________________________________________________________

GLAVA 8. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO SISAK
401   318   Sredstva za materijalne troškove    69.160     84.020     -    153.180
418   320   Sredstva za posebne namjene   23.226     38.781     -    62.007
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 8.             1,360.692    122.801 -    1,483.493
___________________________________________________________________________________

GLAVA 9. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO SLAVONSKA POŽEGA
401   322   Sredstva za materijalne troškove    85.120     83.240     -    168.360
418   324   Sredstva za posebne namjene   19.791     32.107     -    51.898
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 9.             1,473.109    115.347 -    1,588.456 
___________________________________________________________________________________

GLAVA 10. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO   SPLIT
401   326   Sredstva za materijalne troškove    182.400 155.700 -    338.100
418   328   Sredstva za posebne namjene   48.640     43.520     -    92.160
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 10.         3,491.145    199.220 -    3,690.365 
___________________________________________________________________________________

GLAVA 11. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ŠIBENIK
401   330   Sredstva za materijalne troškove    53.933     64.699     -    118.632 
418   332   Sredstva za posebne namjene       22.739     20.346     -    43.085
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 11.         1,193.295    85.045     -    1,278.340 
___________________________________________________________________________________

GLAVA 12.    OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO VARAŽDIN
401   334   Sredstva za materijalne troškove    91.645     95.463     -    187.108
418   336   Sredstva za posebne namjene   34.291     35.722     -    70.013
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 12.         2,254.949    131.l85     -    2,386.134 
___________________________________________________________________________________
GLAVA 13. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ZADAR
401   338   Sredstva za materijalne troškove    82.384     81.008     -    163.392
418   340   Sredstva za posebne namjene   56.605     63.607     -    120.212
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 13.         1,270.780    144.615 -    1,415.395
___________________________________________________________________________________

GLAVA 14. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ZAGREB
401   342   Sredstva za materijalne troškove    366.092 378.044 -    744.096
418   344   Sredstva za posebne namjene   127.680 114.240 -    241.920 
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 14.         6,316.036    492.244 -    6,808.280
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 23.            30,850.948   2,281.409    -    33,132.357
___________________________________________________________________________________

24. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA FINANCIJE

401   346   Sredstva za materijalne troškove    1,926.129    2,371.378    -    4,297.507
418   348   Troškovi rada Komisije Sabora SR
        Hrvatske za sanaciju šteta od ele-
        mentarnih nepogoda           6.152      5.000      -    11.152
    349   Troškovi rada republičke·komisije za
        utvrđivanje i valorizaciju katastar-
        skog prihoda              5.234      15.000     -    20.234
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 24.            18,955.394   2,391.378    -    21,346.772
___________________________________________________________________________________

25. REPUBLIČKI KOMITET ZA ENERGETIKU, INDUSTRIJU, RUDARSTVO I ZANATSTVO

401   351   Sredstva za materijalne troškove    1,173.744    2,717.768    -    3,891.512
418   353   Sredstva za rad stručne komisije za
        ocjenu rada nuklearnih energetskih
        postrojenja               718       2.000      -    2.718
___________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 25.            11,411.973   2,719.768    -    14,131.741 
___________________________________________________________________________________
26. REPUBLIČKI KOMITET ZA POMORSTVO, SAOBRAĆAJ I VEZE

GLAVA 1. REPUBLlČK1 KOMITET ZA POMORSTVO, SAOBRAĆAJ I VEZE
400   355   Sredstva za rad na dane držav. praz-
        nika i noćni rad kapetanija       100.000 20.000     -    120.000
401   356   Sredstva za materijalne troškove    1,855.228    1,996.476    -    3,851.704
418   359   Realizacija Programa rada Republič-
        kog savjeta za sigurnost prometa na
        cestama             174.848 60.000     -    234.848 
    360   Sigurnost pregleda poštanskih poši-
        ljaka za republičke organe       182.970 100.000 -    282.970
    361   Održavanje plovila i vozila kapetani-
        ja                   478.308 700.000 -    1,178.308
    362   Investiciono održavanje poslovnih
        zgrada kapetanija            143.492 200.000 -    343.492
    363   Nabava novih plovila i vozila kapeta-
        nija                  956.616 400.000 -    1,356.61
    364   Nabava i održavanje sistema veza
        kapetanija               526.139 400.000 -    926.139 
    365   Sredstva za nabavu službene odjeće
        kapetanije               286.985 300.000 -    586.985
431   366   "Jadrolinija", Rijeka za odžavanje
        brodskih veza otoci-kopno        33,479.800   24,000.000   -    57,479.800
    367   "Lošinjska plovidba", Mali Lošinj, za
        održavanje brodskih veza otoci
        -kopno                 1,052.240    800.000 -    1,852.240 
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 1.             51,939.693   28,976.476   -    80,916.169
___________________________________________________________________________________

GLAVA 2. LUČKA KAPETANlJA DUBROVNIK

401   370   Sredstva za materijalne troškove    244.975 199.847 -    444.822 
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 2.             3,129.213    199.847 -    3,329.060
___________________________________________________________________________________

GLAVA 3. LUČKA KAPETANlJA KARDELJEVO
401   373   Sredstva za materijalne troškove    93.366     76.167     -    169.533
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 3.             1,133.548    76.167     -    1,209.715 
___________________________________________________________________________________

GLAVA 4. LUČKA KAPETANlJA PULA
401   376   Sredstva za materijalne troškove    292.744 238.818 -    531.562 
___________________________________________________________________________________
            Svega glava 4.         2,779.909    238.818 -    3,018.724
___________________________________________________________________________________

GLAVA 5. LUČKA KAPETANIJA RlJEKA
401   379   Sredstva za materijalne troškove    735.072 599.644 -    1,334.736
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 5.             7,326.234    599.664 -    7,925.898
___________________________________________________________________________________

GLAVA 6. LUČKA KAPETANIJA SPLIT
401   382   Sredstva za materijalne troškove    317.665 279.147 -    596.812 
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 6.             4,548.449    279.147 -    4,827.596
___________________________________________________________________________________

GLAVA 7. LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK
401   385   Sredstva za materijalne troškove    249.717 203.716 -    453.433 
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 7.             2,898.945    203.716 -    3,102.661
___________________________________________________________________________________

GLAVA 8. LUČKA KAPETANIJA ZADAR
401   388   Sredstva za materijalne troškove    243.048 l98.276 -    441.324 
___________________________________________________________________________________
            Svega glava 8.     3,112.068    198.276 -    3,310.344
___________________________________________________________________________________

GLAVA 9. KAPETANIJA PRISTANIŠTA OSIJEK
401   391   Sredstva za materijalne troškove    40.386     42.947     -    83.333 ___________________________________________________________________________________
        Svega glava 9.         857.932 42.947     -    900.879
___________________________________________________________________________________
GLAVA 10. KAPETANIJA PRISTANIŠTA SISAK
401   394   Sredstva za materijalne troškove    77.494     23.218     -    100.712 
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 10.         868.097 23.218     -    891.315
___________________________________________________________________________________
GLAVA 11. KAPETANIJA PRISTANIŠTA SLAVONSKI BROD
401   397   Sredstva za materijalne troškove    48.385     39.473     -    87.858
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 11.         731.561 39.473     -    771.034 
___________________________________________________________________________________
GLAVA 12. KAPETANIJA PRISTANIŠTA VUKOVAR
401   400   Sredstva za materijalne troškove    37.434     40.538     -    77.972
___________________________________________________________________________________
        Svega glava 12.         613.084 40.538     -    653.622
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 26.            79,938.733   30,918.287   -    110,857.020
___________________________________________________________________________________

27. REPUBLIČKI KOMITET ZA ROBNI PROMET

401   403   Sredstva za materijalne troškove    430.373 489.093 -    919.466
___________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 27.        7,919.214    489.093 -    8,408.307
___________________________________________________________________________________

28. REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

401   406   Sredstva za materijalne troškove    106.666 87.017     -    193.683 
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 28.            1,682.830    87.017     -    1,769.847
___________________________________________________________________________________

29. REPUBLIČKI KOMITET ZA TURIZAM

401   409   Sredstva za materijalne troškove    289.138 559.574 -    848.712 
418   411   Sredstva za posebne namjene   5.264      5.000      -    10.264
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 29.            3,128.595    564.574 -    3,693.169
___________________________________________________________________________________

30. REPUBLIČKI KOMITET ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
401   413   Sredstva za materijalne troškove    668.010 1,234.955    -    1,902.965
413   415   Troškovi izvještajno-prognoznih po-
        slova za zaštitu bilja         59.800     30.000     -    89.800
433   416   Udio Socijalističke Republike Hrvat-
        ske u financiranju reprodukcije i za-
        štite šuma od požara na području
        krša                  900. 000    500.000 -    1,400.000 
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 30.            10,333.564   1,764.955    -    12,098.519
___________________________________________________________________________________

31. REPUBLIČKI KOMITET ZA VODOPRIVREDU
401   418   Sredstva za materijalne troškove    495.805 611.466 -    1,107.27
418   420   Troškovi učešća u radu međunarod-
        nih komisija i potkomisija za vodo-
        privredu i u radu međunarodnih orga-
        nizacija o vodama            4.306      2.000      -    6.306
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 31.            4,284.873    613.466 -    4,898.339 
___________________________________________________________________________________

32. REPUBLIČKI KOMITET ZA GRAĐEVINARSTVO, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE 
    I ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE
401   422   Sredstva za materijalne troškove    685.425 973.162 -    1,658.58
418   425   Troškovi rada na akcijama u okviru
        programa u NEP-u na Mediteranu 
        (Plavi plan i program prioritetnih ak-
        cija) - dio koji otpada na SR Hrvat-
        sku                   26.470     100.000 -    126.470
    426   Provedba prostornog plana
        Hrvatske                100.000 880.000 -    980.000
    427   Udio Socijalističke Republike Hrvat-
        ske u financiranju programa monito-
        ringa Jadrana              71.760     600.000 -    671.760
    429   Sredstva za izradu izvještaja o stanju
        kvalitete čovjekove okoline       19.130     10.000     -    29.130
    431a  Prostorni plan Spomen-područja Ja-
        senovac             -        975.000 -    975.000
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 32.            11,740.401   3,538.162    -    15,278.563 
___________________________________________________________________________________

33.   REPUBLIČKI KOMITET ZA ODNOSE S INOZEMSTVOM
401   433   Sredstva za materijalne troškove    242.820 405.090 -    647.910
418   435   Troškovi Radne zajednice Alpe Jad-
        ran                   191.345 700.000 -    891.345 
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 33.            3,696.565    1,105.090    -    4,801.655 
___________________________________________________________________________________

34.   REPUBLIČKI KOMITET ZA PROSVJETU, KULTURU, FIZIČKU I TEHNIČKU KULTURU
401   437   Sredstva za materijalne troškove    891.860 1,003.570    -    1,895.43
418   440   Sredstva za republičke nagrade 358.736 1,000.000    -    1,358.73
    441a  Troškovi odgoja i osnovnog obrazo-
        vanja djece, građana na privreme-    
        nom radu i boravku u inozemstvu s 
        teritorija Socijalističke Republike
        Hrvatske                -        25,000.000   -    25,000.00
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 34.            13,549.355   27,003.570   -    40,552.925 
___________________________________________________________________________________

35. REPUBLIČKI KOMITET ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJU I INFORMATIKU
401   443   Sredstva za materijalne troškove    322.274 469.908 -    792.182
418   445   Sredstva za međunarodnu suradnju
        na znanstvenom području leksikog-
        rafije                 28.691     20.000     -    48.691
    446   Program razmjene između vlada Sje-
        dinjenih Američkih Država i Socija-
        lističke Republike Jugoslavije u ob-
        lasti prosvjete (Fulbright program)   69.360     400.000 -    469.360
    447   Sredstva za financiranje seizmološke
        službe u SR Hrvatskoj          267.820 668.000 -    935.820
    448   Sredstva za financiranje rada geološ-
        ke službe u SR Hrvatskoj        215.216 418.000 -    633.216
    449   Koordinacioni odbor za aktivnosti u
        oblasti stvaralaštva u SR Hrvatskoj   33.481 30.000     -    63.481
468   451   Udio Socijalističke Republike Hrvat-
        ske u financiranju Jugoslavenskog 
        centra za teoriju i praksu samoup-
        ravljanja "Edvard Kardelj" u Ljublja-
        ni                   210.397 92.768     -    303.165
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 35.            4,346.041    2,098.676    -    6,444.717 
___________________________________________________________________________________

36.   REPUBLIČKI KOMITET ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU
401   453   Sredstva za materijalne troškove    566.466 565.617 -    1,132.083
418   457   Rad na praćenju zdravstvenog stanja
        naroda te unapređenje zdravstvene 
        zaštite od posebnog interesa za Re-
        publiku             699.465 400.000 -    1,099.465 
    458   Troškovi zaštite od ionizirajućih zra-
        čenja i zaštita od zagađivanja zraka  430.530 700.000 -    1,130.530
    459   Sredstva za stručni nadzor u OUR-a
        zdravstvene zaštite           28.696     20.000     -    48.696 
    460   Troškovi Centra Svjetske zdravstve-
        ne organizacije sa sjedištem u Zagre-
        bu                   21.522     11.478     -    33.000 
    461   Kuratorij internacionalnih neuropsi-
        hijatrijskih simpozija u Puli      57.395     120.000 -    177.395 
456   462   Zdravstvena zaštita stranaca u SR
        Hrvatskoj                1,811.920    1,000.000    -    2,811.920
    463   Troškovi liječenja po posebnim pro-
        pisima                 20,838.000   19,000.000   -    39,838.000 
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 36.            31,884.123   21,817.095   -    53,701.218
___________________________________________________________________________________

37.   REPUBLIČKI KOMITET ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA
401   465   Sredstva za materijalne troškove    253.460 310.270 -    563.730 
458   467   Sredstva za invalidsku zaštitu 74,033.800   47,298.000   -    121,331.800
    468   Sredstva za boračku zaštitu       113,159.200   72,294.200   -    185,453.400
    469   Sredstva za posebne novčane nakna-
        de                   14,057.000   8,980.610    -    23,037.610
    470   Sredstva za zaštitu žrtava       33,034.190   21,104.500   -    54,138.690
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 37.            238,584.218   149,987.580   -    388,571.798
___________________________________________________________________________________

38. REPUBLIČKI KOMITET ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE

401   473   Sredstva za materijalne troškove    364.868 435.656 -    800.524 
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 38.            5,014.477    435.656 -    5,450.133
___________________________________________________________________________________

39.   REPUBLIČKI KOMITET ZA INFORMIRANJE
401   476   Sredstva za materijalne troškove    114.114 162.093 -    276.207 
418   478   Troškovi informativno-propagandne
        djelatnosti               28.700     10.000     -    38.700
    479   Troškovi internog informiranja 7.174      8.000      -    15.174
    480   Funkcionalni troškovi agencije TA-
        NJUG                  19.135     7.000      -    26.135 
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 39.            2,894.941    187.093 -    3,082.034 
___________________________________________________________________________________

40.   REPUBLIČKA GEODETSKA UPRAVA
401   482   Sredstva za materijalne troškove    130.861 155.054 -    285.915
418   484   Sredstva za radove na izmjeri, katas-
        tru i komasaciji zemljišta       1,339.200    1,800.000    -    3,139.200
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 40.            3,994.349    1,955.054    -    5,949.403
___________________________________________________________________________________

41.   REPUBLIČKI ZAVOD ZA DRUŠTVENO PLANIRANJE
401   486   Sredstva za materijalne troškove    671.270 858.115 -    1,529.385
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 41.            10,225.707   858.115 -    11,083.822
___________________________________________________________________________________

42.   REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
401   490   Sredstva za materijalne troškove    2,071.760    2,587.127    -    4,658.887
418   493   Sredstva za statistička istraživanja  5,260.600    2,000.000    -    7,260.600
    493a  Sredstva za pripremu i provođenje
        Popisa stanovništva, domaćinstava,
        stanova i poljoprivrednih gospodar-
        stava u 1991. godini u SR Hrvatskoj       -    25,000.000   -    25,000.000
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 42.            34,065.461   29,587.127   -    63,652.58 
___________________________________________________________________________________

43.   REPUBLIČKI ZAVOD ZA JAVNU UPRAVU
401   495   Sredstva za materijalne troškove    215.517 306.917 -    522.434
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 43.            1,863.233    306.917 -    2,170.150
___________________________________________________________________________________

44.   REPUBLIČKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD
401   498   Sredstva za materijalne troškove    96.900     92.850     -    189.750
418   500   Obavljanje nadzora nad strućnim ra-
        dom OUR-a u djelatnosti socijalne
        zaštite                 19.131     56.241     -    75.372
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 44.            2,879.620    149.091 -    3,028.71 
___________________________________________________________________________________

45.   REPUBLIČKI ZAVOD ZA TEHNIČKU SURADNJU
401   502   Sredstva za materijalne troškove    209.999 171.316 -    381.315 
418   504   Troškovi redovnog školovanja, speci-
        jalizacija, studijski boravak stranih
        građana u Jugoslaviji          172.160 227.840 -    400.00
    505   Sredstva za realizaciju obveza koje
        proizlaze iz međudržavnih sporazu-
        ma, protokola i ugovora sa zemljama
        u razvoju odnosno za troškove struč-
        njaka radi odlaska u ove zemlje, za 
        participaciju u njihovim plaćama te
        za unapređenje znanstveno tehnološ-
        ke suradnje s ovim zemljama       47.835     20.000     -    67.835
    506   Sredstva za realizaciju Zakona o evi-
        denciji znanstvene, kulturne, pro- 
        svjetne i tehnološke suradnje s ino-
        zemstvom                28.701     10.000     -    38.701
___________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 45.            3,357.603    429.156 -    3,786.759
___________________________________________________________________________________

 46.  REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
401   508   Sredstva za materijalne troškove    1,993.290    1,626.105    -    3,619.395
418   510a  Sredstva za provođenje Zakona o sis-
        temu obrane od tuče           -        65,000.000   -    65,000.000
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 46.            22,031.548   66,626.105   -    88,657.653 
___________________________________________________________________________________

47.   PROSVJETNI SAVJET HRVATSKE
401   512   Sredstva za materijalne troškove    25.874     21.109     -    46.983
418   515   Troškovi savjeta i komisija       9.567      10.000     -    19.567
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 47.            513.544 31.109     -    544.653
___________________________________________________________________________________

48. JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
401   517   Za materijalne i operativne izdatke
        Akademije i njezinih jedinica  642.466 593.117 -    1,235.583
418   518a  Udio Socijalističke Republike Hrvat-
        ske u obnovi zgrada JAZU        -        3,000.000    -    3,000.000
    519   Za osnovnu djelatnost Predsjedništva
        i razreda Akademije           315.460 201.540 -    517.000 
    520   Za investicijsko održavanje zgrada   258.416 165.084 -    423.500
___________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 48.        12,355.539   3,959.741    -    16,315.280
___________________________________________________________________________________

49.   DJELATNOST DRUŠTVENO-POLITIČKIH I DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA
461   521   SSRN Hrvatske - Republička konfe-
        rencija                 14,564.299   -        3,111.836    11,452.463
    522   Konferencija SSO Hrvatske        7,498.009    -        -        7,498.009
    523   Savez udruženja boraca NOR-a
        Hrvatske                2,292.624    425.316 -        2,717.940
    524   Savez rezervnih vojnih starješina    1,034.594    83.007     -        1,117.601
    525   Matica iseljenika Hrvatske       1,839.844    120.151 -        1,959.995 
    526   Turistički savez Hrvatske        1,182.837    79.958     -        1,262.795
    527   Vatrogasni savez Hrvatske        1,129.105    177.904 -        1,307.009
    528   Crveni križ Hrvatske          342.543 220.133 -        562.676 
    529   Ostale organizacije           131.656 120.000 -        251.656
    530   Republička konferencija za rehabili-
        taciju i zaštitu invalida u SR Hrvat-
        skoj                  119.600 100.000 -        219.600 
    530a  Sredstva za financiranje političkih
        organizacija na razini Republike    -        25,000.000   -        25,000.000
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 49.            30,135.111   26,326.469   3,111.836    53,349.744 
___________________________________________________________________________________

50.   UDIO U FINANCIRANJU POTREBA NA RAZINI FEDERACIJE
440   532   Sredstva Fondu solidarnosti s ne-
        svrstanim zemljama i zemljama u 
        razvoju             8,854.765    8,000.000    -    16,854.765
___________________________________________________________________________________
        Svega u razdjel 50.           1.664,041.648  8,000.000    -    1.672,041.648 
___________________________________________________________________________________

51.   INTERVENCIJE U PRIVREDI
431   533   Naknade za povlastice u saobraćaju   10,044.800   5,000.000    -    15,044.800
    534   Nadoknada razlike u cijeni dnevnim
        informatino-političkim listovima    6,474.600    -    4,855.950    1,618.650
    535   Sredstva za informativno-političku
            djelatnost slijepih osoba    167.400 187.000 -    354.400 
433   536   Aktivnosti SR Hrvatske na protupo-
        žarnoj zaštiti             908.600 1,000.000    -    1,908.600
    537   Obveza SR Hrvatske prema Društve-
        nom dogovoru o razvoju Jadranskih
        otoka                  3,366.880    1,000.000    -    4,366.880
434   539   Republički fond za razvoj privredno
        nedovoljno razvijenih krajeva      13,715.300   3,000.000    -    16,715.300 
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 51.            34,725.400   10,187.000   4,855.950    40,056.450
___________________________________________________________________________________

52.   SREDSTVA ZA POSEBNE FUNKCIJE I ZADATKE
400   540   Sredstva za zajedničku potrošnju u
        republičkim organima          6,500.000    45,000.000   -    51,500.000
    540a  Sredstva za usklađivanje osobnih do-
        hodaka radnika i funkcionara      -        859,180.000   -    859,180.000
    541   Naknada za rad pripravnika       2,280.240    800.000 -    3,080.240
412   543   Sredstva za otpremnine radnika i
        funkcionara i jubilarne nagrade fun- 
        kcionara republičkih organa i nosio-
        ca pravosudnih funkcija     229.600 200.000 -    429.600 
415   544   Informacijski sistem republičkih or-
        gana i organizacija SR Hrvatske 908.460 1,000.000    -    1,908.460 
416   545   Sredstva za stambenu izgradnju re-
        publičkih funkcionara          1,673.670    2,000.000    -    3,673.670 
418   546   Sredstva za investicijsko održavanje
        zgrada i inventara republičkih orga-
        na                   526.120 300.000 -    826.120
    547   Sredstva za izradu i praćenje nomen-
        klature zanimanja            47.850     100.000 -    147.850
    548   Sredstva za stručno usavršavanje
        radnika u republičkim organima up-
        rave i nosilaca pravosudnih funkcija  33.488 40.000     -    73.488
    549   Sredstva za provođenje izbora na
        razini Republike u 1990. godini 850.000 12,000.000   -    12,850.000
    550   Sredstva za opremu republičkih in-
        spekcijskih organa           200.000 300.000 -    500.000
444   551   Dopunska sredstva zajednicama op-
        ćina                  606.501 400.000 -    1,006.501
448   552   Posebna sredstva općini Lastovo 90.860     116.920 -    207.780
    553   Posebna sredstva općini Vis       219.985 629.080 -    849.065 
452   554   Sredstva za kulturno-prosvjetnu su-
        radnju s inozemstvom, informativno-
        -propagandnu djelatnost te financi-
        ranje raznih vidova djelatnosti pre- 
        ma našim građanima na privreme- 
        nom radu u inozemstvu, iseljenicima
        i pripadnicima Hrvatske narodnosti
        u inozemstvu              5,115.062    6,000.000    -    11,115.062
    556   Sredstva za opće društvene potrebe u
        oblasti kulture             28,150.776   4,000.000    -    32,150.776 
454   557   Sredstva za opće društvene potrebe u
        oblasti socijalne zaštite        5,086.284    3,000.000    -    8,086.284
457   558   Sredstva za beneficirane mirovine
        individualnih poljoprivrednika po
        posebnim propisima           10,000.000   15,000.000   -    25,000,00 
458   559   Sredstva za podmirenje obveza po
        osnovi životnog osiguranja članova 
        Saveza udruženja boraca NOR-a
        Hrvatske                1,177.310    322.690 -    1,500.000
461   560   Dotacija narodnostima      8,054.960    4,110.000    -    12,164.960
    561   Pokriće troškova izdavačke djelat-
        nosti na talijanskom jeziku ("Edit",
        Rijeka)                 8,773.884    4,000.000    -    12,773.884 
468   563   Udio SR Hrvatske u financiranju Ti-
        tovog fonda za stipendiranje mladih 
        radnika             191.300 83.700     -    275.00
    564   Sredstva za omladinske radne akcije   191.300 -    191.300 - 
    565   Sredstva za spomen obilježja NOB-a i
        revolucije               334.800 300.000 -    634.800
481   566   Naknada za bankarske usluge i troš-
        kove platnog prometa          717.440 1,842.560    -    2,560.000
482   567   Anuiteti                7,000.000    8,000.000    -    15,000.000
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 52.            92,169.622   968,724.950   191.30 1.060,703.272
___________________________________________________________________________________

53.   BUDŽETSKE REZERVE I OBVEZE IZ RANIJIH GODINA
488   571   Tekuća rezerva Budžeta     33,792.264   -    346.000 33,446.264 
___________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 53.            48,792.264   -    346.000 48,446.264
___________________________________________________________________________________


Član 4.

Ove izmjene dopune Budžeta stupaju na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama"

Broj: 400-06/90-02/08

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.