Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu

NN 18/1990 (30.4.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 25. travnja, Vijeća općina 25. travnja i Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/39

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu

Član 1.

U Zakonu o izvršenju Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu ("Narodne novine", br. 57/89) iza člana 3. dodaje se član 3a. koji glasi:

"Član 3a.

Republička konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske i Konferencija socijalističke omladine Hrvatske mogu stvarati obveze i koristiti Budžetom SR Hrvatske osigurana sredstva za potrebe redovne djelatnosti zaključno sa 30. lipnja 1990. godine".

Član 2.

U članu 5. stava 1. u točki II. točka 7. briše se.

Član 3.

U članu 6. u točki VII. točka 2. mijenja se i glasi: "2. po pozicijama 540, 541a, 544, 546, 550. i 551. na prijedlog Republičkog sekretarijata za financije".

Član 4.

U članu 15. dodaje se novi stav koji glasi:

"Sredstva raspoređena u 34. razdjelu po poziciji 441a. rasporedit će i doznačit će Republički komitet za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu na osnovi mjerila i kriterija koje će utvrditi Izvršno vijeće Sabora u skladu s posebnim zakonom".

Član 5.

Iza člana 16. dodaje se član 16a. koji glasi: "Član 16a. Sredstva raspoređena u 42. razdjelu po poziciji 493a. rasporedit će Izvršno vijeće Sabora na prijedlog Republičkog zavoda za statistiku. Sredstva raspoređena prema stavu 1. ovoga člana doznačit će Republički sekretarijat za financije korisnicima tih sredstava".

Član 6.

U članu 18. stav 1. mijenja se i glasi: "Sredstva raspoređena u 49. razdjelu po poziciji 529. rasporedit će Izvršno vijeće Sabora na prijedlog Republičkog sekretarijata za financije". Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Sredstva raspoređena u 49. razdjelu po poziciji 530a. rasporedit će Komisija Sabora Socijalističke Republike Hrvatske za izbor i imenovanja prema kriterijima iz Zakona o političkim organizacijama".

Član 7.

U članu 28. stav 1. mijenja se i glasi: "Sredstva raspoređena u 52. razdjelu po poziciji 549. rasporedit će Republička izborna komisija".

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 400-06/90-02/09

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.