Odluka o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti općinama Imotski i Sinj za štetu od potresa u 1989. godini

NN 18/1990 (30.4.1990.), Odluka o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti općinama Imotski i Sinj za štetu od potresa u 1989. godini

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XVII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 70. stava 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, Sabor Socijalističke Republikt Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 25. travnjt 1990. i na sjednici Vijeća općina 25. travnja 1990, donio je

ODLUKU

o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti općinama Imotski i Sinj za štetu od potresa u 1989. godini

I

Za djelomično ublažavanje posljedica šteta od potresa u 1989. godini bespovratna pomoć iz sredstava solidarnost koja se prikupljaju po Zakonu o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 13/81 - prečišćeni tekst, 57/83, 53/84, 5/87 i 13/89) daje se općinama: u dinarima Imotski 4,254,400 Sinj 3.315,200

II

Iznos pomoći iz točke I. ove odluke doznačit će se ravnomjerno općinama u skladu s dinamikom pritjecanja sredstava solidarnosti.

III

Korisnici sredstava solidarnosti iz ove odluke podnijet će Izvršnom vijeću Sabora Socijalističke Republike Hrvatske izvještaje o njihovu utrošku najkasnije tri mjeseca nakon konačne doznake sredstava.

IV

Iz sredstava solidarnosti Građevinskom institutu, OOUR - Fakultet gradevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu osigurava se iznos od 50.000 dinara za podmirenje troškova izrade izvještaja o verifikaciji štete od potresa u 1989. godini na području općina Drniš, Imotski, Omiš i Sinj.

V

Ovlašćuje se republički sekretar za financije da provede ovu odluku.

VI

Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 422-02/89-01/45

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.