Odluka o planovima za izvanredne prilike u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj

NN 18/1990 (30.4.1990.), Odluka o planovima za izvanredne prilike u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj

PREDSJEDNIŠTVO SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi člana 383. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske i u skladu s Odlukom Saveznog izvršnog vijeća o osnovama jedinstvene metodologije za pripremanje i donošenje planova za izvanredne prilike ("Službeni list SFRJ", br. 75/89), Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. travnja 1990. godine donijelo je

ODLUKU

o planovima za izvanredne prilike u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj

1. Ovom odlukom utvrđuju se nosioci i postupak za izradu i donošenje planova za eliminiranje izvanrednih prilika (u daljnjem tekstu: planovi za izvanredne prilike) svih subjekata u Republici i općini.

2. Subjekti koji su obavezni donositi planove za izvanredne prilike (u daljnjem tekstu: subjekti planiranja) su:

- Republika,

- gradska zajednica općina,

- općina,

- poduzeća i subjekti planiranja posebno značajni za općenarodnu obranu. Na razini Republike svoje planove donose i:

- Izvršno vijeće Sabora,

- Republički sekretarijat za narodnu obranu,

- Republički sekretarijat za unutrašnje poslove,

- Republički sekretarijat za pravosuđe i upravu.

Ostali subjekti planiranja postupaju u skladu s izvodom iz odgovarajućih planova društveno-političkih zajednica, uz određene dopune u pogledu izvršilaca i postupaka kojima se uređuju njihove specifičnosti.

3. Poduzeća i subjekte od interesa za općenarodnu obranu Republike određuje Izvršno vijeće Sabora, a izvršna vijeća skupština općina i gradskih zajednica općina određuju poduzeća i subjekte na razini svoje društveno-politčke zajednice. Kriterij interesa općenarodne obrane određuje se s obzirom na značaj subjekata ne samo u ratu i neposrednoj ratnoj opasnosti, nego i iz aspekta značenja određene djelatnosti koja se mora nastaviti u izvanrednim prilikama (veliki sistemi - ŽTP, PTT. vodoprivreda i dr. energetika, komunalne djelatnosti, opskrba, zdravstvo, namjenska proizvodnja za potrebe oružanih snaga te druge slične djelatnosti).

4. Subjekti planiranja izrađuju i donose dokumenta u skladu sa Zakonom o općenarodnoj obrani, Smjernicama Predsjedništva SFRJ, Odlukom Saveznog izvršnog vijeća o osnovama jedinstvene metodologije za donošenje planova za izvanredne prilike, ovom odlukom, procjenom političko-sigurnosne situacije društveno-političke zajednice, vlastitom političko-sigurnosnom procjenom te na temelju sigurnosne situacije s kojom ih upoznaje odgovarajući organ društveno-političke zajednice.

5. Planovi za izvanredne prilike izrađuju se tako da se osigurava njihova međusobna usklađenost i usklađenost s planovima obrane koja se na svim razinama provodi u toku njihovog pripremanja, donošenja i ažuriranja, kao i u njihovoj primjeni. O usklađenosti planova brine se Izvršno vijeće Sabora, izvršna vijeća skupština općina i gradskih zajednica općina.

6. Na razini Republike planove za izvanredne prilike donose:

- Plan za izvanredne prilike Republike

- Predsjedništvo SR Hrvatske na prijedlog Izvršnog vijeća Sabora;

- Planove za izvanredne prilike republičkih organa uprave

- rukovodioci organa.

7. Predsjedništvo SR Hrvatske rukovodi provođenjem mjera u izvanrednim prilikama na osnovi plana za izvanredne prilike Republike. Za provodenje mjera i usmjeravanje izvršilaca zadataka u eliminiranju izvanrednih prilika odgovorno je Izvršno vijeće Sabora.

8. Na razini općina i gradskih zajednica općina donose se jedinstveni planovi za izvanredne prilike iz kojih se daju izvodi organima uprave i drugim subjektima planiranja, a donose ih izvršna vijeća skupština općina i gradskih zajednica općina.

9. Planovi za izvanredne prilike za poduzeća i subjekte od interesa za općenarodnu obranu pripremaju i donose ovlašteni organi u skladu sa statutom ili drugim općim aktom.

10. Procjenu političko-sigurnosne situacije u društveno-političkoj zajednici donosi za Republiku Predsjedništvo SR Hrvatske na osnovi stručnih podloga koje osigurava izvršno vijeće Sabora, a za općine i gradsku zajednicu općina, izvršna vijeća skupština.

11. Sigurnosnu situaciju procjenjuju organi uprave društveno-političkih zajednica u oblastima za koje su osnovani i dostavljaju procjene ili izvode iz procjena subjektima planiranja utvrđenim odlukom izvršnog vijeća skupštine po kriteriju posebnog značenja za općenarodnu obranu.

12. Republički sekretarijat za narodnu obranu u suradnji s Republičkim sekretarijatom za unutrašnje poslove organizira pružanje pomoći nosiocima planiranja putem nadležnih organa u društveno-političkim zajednicama u izradi i ažuriranju planova za izvanredne prilike.

13. lnspekcijske poslove u vezi s pripremanjem, donošenjem i ažuriranjem planova za izvanredne prilike vrše organi utvrđeni zakonom, po postupku utvrđenom zakonom i drugim propisima za vršenje inspekcijskih poslova obrambenih priprema.

14. Planovi za izvanredne prilike štite se i s njima se rukuje u skladu s propisima o kriterijima za utvrđivanje podataka značajnih za općenarodnu obranu i mjerama zaštite takvih podataka, koje se odnose na zaštitu planova obrane. Pri izradi i ažuriranju planova za izvanredne prilike primjenjuju se mjere sigurnosti i zaštite kao i za planove obrane.

15. Planovi za izvanredne prilike na razini Republike su "DRŽAVNA TAJNA", a planovi ostalih subjekata su službena tajna "strogo povjerljivo".

16. Nakon donošenja planova za izvanredne prilike na svim razinama prestaje važnost planova, mjera i aktivnosti za sprečavanje i eliminiranje izvanrednih prilika donijetih u prethodnom razdoblju.

17. Donošenjem ove odluke prestaje važiti Odluka o planovima za izvanredne prilike u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj broj: str. pov. 27/1-1983. od 27. lipnja 1983.

18. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 815-05/90-01/02

Urbroj : 71-90-2

Zagreb, 18. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.