Naredba o izmjeni Naredbe o plovidbi u prolazu u Šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, prolazu Mali Ždrelac i Velika Vrata, te u predjelu rta Marlera

NN 18/1990 (30.4.1990.), Naredba o izmjeni Naredbe o plovidbi u prolazu u Šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, prolazu Mali Ždrelac i Velika Vrata, te u predjelu rta Marlera

REPUBLIČKI KOMITET ZA POMORSTVO, SAOBRAĆAJ I VEZE

Na temelju člana 67. stava 1. točke 1. i stava 2. Zakona o sigurnosti plovidbe na moru i unutrašnjim vodama ("Narodne novine", br. 40/78, 28/83 i 24/87), Republički komitet za pomorstvo, saobraćaj i veze, na sjednici održanoj 18. travnja 1990. godine, donio je

NAREDBU

o izmjeni Naredbe o plovidbi u prolazu u Šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, prolazu Mali Ždrelac i Velika Vrata, te u predjelu rta Marlera

1. U Naredbi o plovidbi u prolazu u Šibensku luku, i Pašmanskom tjesnacu, prolazu Mali Ždrelac i Vela Vrata te u predjelu rta Marlera ("Narodne novine", br. 47/79, 10/89), u Glavi VII, u točki 1. riječi "25.000 do 100.000" zamjenjuju se riječima "250 do 1.000".

2. U stavu 2. riječi " 15.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima "150 do 500".

3. U točki 2. riječi "15.000 do 80.000" zamjenjuju se riječima "150 do 800".

4. U stavu 3. riječi "10.000 do 40.000" zamjenjuju se riječima "100 do 400"

5. Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/90-02/14

Urbroj : 530-01-90-1

Zagreb, 23. travnja 1990.

Zamjenik predsjednika Republičkog komiteta za pomorstvo saobraćaj i veze

mr Mijo Petek, v. r.