Naredba o imjeni Naredbe o plovidbi rijekom Neretvom, Zrmanjom i Savom

NN 18/1990 (30.4.1990.), Naredba o imjeni Naredbe o plovidbi rijekom Neretvom, Zrmanjom i Savom

REPUBLIČKI KOMITET ZA POMORSTVO, SAOBRAĆAJ I VEZE

Na temelju člana 67. stava 1. točke 1. i stava 2. Zakona sigurnosti plovidbe na moru i unutrašnjim vodama ("Narodne novine", br. 40/78, 28/83 i 24/87), Republički komite za pomorstvo, saobraćaj i veze, na sjednici održanoj 18. travnja 1990. godine, donio je

NAREDBU

o imjeni Naredbe o plovidbi rijekom Neretvom, Zrmanjom i Savom

1. U Naredbi o plovidbi rijekom Neretvom, Zrmanjom Savom ("Narodne novine", broj 25/80, 21/85 i 10/89) u Glavi V u točki 1. riječi "80.000 do 250.000" zamjenjuju se riječim "800 do 2.500".

2. U stavu 2. riječi "30.000 do 100.000" zamjenjuju se riječima "300 do 1.000".

3. U točci 2. riječi "40.000 do 100.000" zamjenjuju se riječima "400 do 1.000".

4. U stavu 3. riječi "20.000 do 60.000" zamjenjuju se riječima "200 do 600".

5. U točci 3. riječi "30.000 do 100.000" zamjenjuju se riječima "300 do 1.000".

6. U stavu 4. riječi "10.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima "100 do 500".

7. Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/90-02/13

Urbroj : 530-01-90-1

Zagreb, 23. travnja 1990.

Zamjenik predsjednika Republičkog komiteta za pomorstvo, saobraćaj i veze

mr Mijo Petek, v. r.