Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

NN 18/1990 (30.4.1990.), Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 92. st. 3. i 4. i člana 232. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 42/87, 34/89 i 57/89), te člana 179. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 24. travnja 1990. donosi

ODLUKU

o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

1. Kao granični iznos najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu određuje se od 1. siječnja 1990. iznos od 1.663,70 dinara.

2. Kao granični iznos najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu ostvarenu prema Zakonu o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena ("Narodne novine", br. 41 /68 i 20/70) i Zakona o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 40/73), određuje se od 1. siječnja 1990. iznos od 2.186,60 dinara.

3. Prema graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja iz toč. 1. i 2. ove odluke, područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredit će novi iznos zaštitnog dodatka svim korisnicima mirovine koji imaju pravo na taj dodatak.

4. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 14/90).

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/1094

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 24. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.