Zakon o samostalnom obavljanju privrednih djelatnosti osobnim radom

NN 19/1990 (3.5.1990.), Zakon o samostalnom obavljanju privrednih djelatnosti osobnim radom

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389 Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o samostalnom obavljanju privrednih djelatnosti osobnim radom

Proglašava se Zakon o samostalnom obavljanju privrednih djelatnosti osobnim radom koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 25. travnja, Vijeća općina 25. travnja i Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/47

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin,v r.


ZAKON

o samostalnom obavljanju privrednih djelatnosti osobnim radom

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim se zakonom utvrđuju uvjeti samostalnog obavljanja privrednih djelatnosti osobnim radom i sredstvima u vlasništvu građana, kao i sredstvima uzetim u zakup (u daljem tekstu: obavljanje privrednih djelatnosti osobnim radom).

Član 2.

Pod privrednom djelatnošću, u smislu ovoga zakona podrazumijeva se proizvodnja i promet robe i pružanje usluga na tržištu.

Član 3.

Radni čovjek može obavljati sve privredne djelatnosti osobnim radom osim onih zabranjenih saveznim zakonom.

Član 4.

Radni čovjek koji obavlja privrednu djelatnost osobnim radom (u daljem tekstu: samostalni privrednik) osniva radnju.

Radni čovjek može u radnji obavljati i više privrednih djelatnosti ako za to ispunjava propisane uvjete.

Radni ljudi mogu osnovati zajedničku radnju.

Član 5.

Radni čovjek može obavljati privrednu djelatnost osobnim radom i kao sporedno zanimanje, bez osnivanja radnje.

Član 6.

Radni čovjek može osnovati poljoprivredno gospodarstvo odnosno radnju za obavljanje djelatnosti poljoprivredne proizvodnje prerade poljoprivrednih proizvoda, poljoprivrednih usluga, ribarstva i šumarstva.

Na poljoprivredno gospodarstvo primjenjuju se odredbe ovoga zakona koje vrijede za radnju.

Član 7.

Za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa osniva se radnja sa statusom pravne osobe

Član 8.

Za obavljanje privrednih djelatnosti osobnim radom radni čovjek mora ispunjavati slijedeće uvjete:

1. da je poslovno sposoban,

2. da ima propisane zdravstvene uvjete,

3. da nije u radnom odnosu,

4. da ima odgovarajuću stručnu spremu odnosno stručnu osposobljenost ako je ona propisana,

5. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja privrednih djelatnosti osobnin radom dok ta mjera traje,

6. da ispunjava druge uvjete propisane posebnim zakonom.

Radni čovjek koji sam ne ispunjava uvjet iz točke 4. stav 1. ovoga člana, može obavljati privrednu djelatnost osobnim radom, ako zaposli radnika koji udovoljava tom uvjetu.

Član 9.

Propisi o tehničkoj opremljenosti i zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekove okoline i drugi propisi koji se odnose na obavljanje određene privredne djelatnosti odgovarajuće se primjenjuju i na obavljanje privrednih djelatnosti osobnim radom.

Član 10.

Za obavljanje određenih privrednih djelatnosti osobnim radom potrebna je odgovarajuća stručna sprema odnosno stručna osposobljenost.

Izvršno vijeće Sabora propisuje koja stručna sprema odnosno stručna osposobljenost je potrebna za obavljanje pojedinih privrednih djelatnosti osobnim radom.

II. OSNIVANJE RADNJE

Član 11.

Obavljanje privrednih djelatnosti osobnim radom radni čovjek prijavljuje općinskom organu uprave nadležnon za poslove privrede (u daljem tekstu: nadležni općinski organ) na čijem području će biti sjedište radnje.

Član 12.

Radnja se upisuje u registar radnji koji vodi nadležni općinski organ uprave.

U registar radnji upisuje se osnivanje, prestanak i druge statusne promjene radnje.

Obrazac registra radnji propisuje rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove uprave.

Član 13.

Prijava za upis radnje u registar sadrži:

1. ime i prezime, očevo ime i jedinstveni matični broj podnosioca prijave,

2. prebivalište i adresu stanovanja,

3. djelatnosti koje će biti predmet poslovanja,

4. sjedište radnje,

5. tvrtku pod kojom će radnja poslovati,

6. adrese prostorija u kojima će se obavljati djelatnost kada je to po prirodi djelatnosti potrebno,

7. podatke o sredstvima rada kojima se namjerava obavljati djelatnost kada se djelatnost ne obavlja u prostoriji (prijevozna sredstva i sl;)

8. datum početka obavljanja djelatnosti,

9. naznaku da li se djelatnost obavlja sezonski i u kom razdoblju godine.

Uz prijavu radni čovjek podnosi i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz člana 8. stav 1. točke 2, 3, 4. i 6. ovoga zakona.

Ako podnosilac prijave sam ne ispunjava uvjet iz člana 8. stav 1. točka 4. ovoga zakona, dužan je, uz prijavu priložiti i izjavu da će prije početka obavljanja djelatnosti zaposliti radnika koji ispunjava taj uvjet.

Član 14.

Nadležni općinski organ izdat će rješenje o upisu u registar radnji radnom čovjeku koji ispunjava uvjete iz člana 8. ovoga zakona.

Organ iz stava 1. ovoga člana po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o ispunjavanju uvjeta iz člana 8. stav 1. točke 1. i 5. ovoga zakona.

Član 15.

Nadležni općinski organ dužan je izdati rješenje o upisu u registar radnji u roku od 15 dana od dana uredno podnesene prijave.

Upisom u registar radnja se smatra osnovanom.

Ako nadležni općinski organ u roku iz stava 1. ovoga člana ne izda rješenje o upisu u registar radnji, odnosno rješenje kojim se odbija upis u registar radnji zbog neispunjavanja uvjeta iz člana 8. ovoga zakona, radnja se smatra osnovanom.

Član 16.

Radnja ne može otpočeti s radom dok nadležni općinski organ ne donese rješenje da je udovoljeno uvjetima u pogledu tehničke opremljenosti i zaštite na radu, zaštite i unapređenja čovjekove okoline te drugim propisanim uvjetima.

Rješenje iz stava 1. ovoga člana nadležni organ dužan je donijeti u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave iz člana 13. ovoga zakona.

Član 17.

Ako nadležni općinski organ ne donese rješenje iz člana 16. ovoga zakona u propisanom roku, radnja može otpočeti s radom, o čemu radni čovjek prethodno pismeno obavještava nadležni općinski organ.

Član 18.

Nadležni općinski organ dužan je sva rješenja vezana na osnivanje, prestanak i druge statusne promjene radnje dostaviti općinskoj upravi društvenih prihoda, nadležnim inspekcijskim organima, nadležnoj privrednoj komori, nadležnoj organizaciji za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje, te republičkom zavodu za statistiku.

Član 19.

Sjedište radnje je mjesto u kojem se obavlja djelatnost radnje.

Ako se djelatnost obavlja u više mjesta, sjedište radnje je u jednom od tih mjesta koje samostalni privrednik odredi.

Ako prema prirodi djelatnosti nije potrebna prostorija, sjedište radnje je mjesto u kojem samostalni privrednik ima prebivalište.

Član 20.

Promjenu sjedišta radnje na području iste općine samostalni privrednik prijavljuje nadležnom općinskom organu radi upisa u registar.

Za promjenu sjedišta radnje na području druge općine samostalni privrednik podnosi nadležnom organu uprave općine na kojoj će radnja imati sjedište uz koju prilaže i rješenje o upisu u registar iz člana 14. ovoga zakona.

Organ iz stava 2. ovoga člana donijet će rješenje o upisu u registar najkasnije u roku 7 dana od dana podnošenja prijave i o tome obavijestiti nadležni organ uprave one općine na području koje je radnja do tada imala sjedište.

Član 21.

Samostalni privrednik ne može otpočeti djelatnost u novoj prostoriji dok nadležni organ uprave općine na čijem području se nalazi ta prostorija ne donese rješenje kojim se utvrđuje da je udovoljeno uvjetima iz člana 9. ovoga zakona.

Nadležni općinski organ uprave dužan je donijeti rješenje iz stava 1. ovoga člana u roku 15. dana od dana podnošenja prijave o namjeri obavljanja djelatnosti u novoj prostoriji.

Ako se nova prostorija nalazi izvan područja općine na kojoj je sjedište radnje, samostalni privrednik dužan je da uz prijavu o namjeri obavljanja djelatnosti u novoj prostoriji, organu iz stava 1. ovoga člana dostavi i rješenje o upisu u registar iz člana 14. ovoga zakona.

O izdavanju rješenja iz stava 2. ovoga člana nadležni općinski organ obavjestit će nadležni organ uprave one općine u kojoj se nalazi sjedište radnje.

Član 22.

Tvrtka je ime pod kojim radnja posluje.

Tvrtka sadrži ime i prezime samostalnog privrednika, oznaku

djelatnosti i sjedište radnje, a može sadržavati i posebne oznake.

Tvrtka zajedničke radnje mora sadržavati i oznaku da je zajednička, te imena i prezimena svih osnivača odnosno ime i prezime jednog osnivača i oznaku "i ostali".

Tvrtka radnje mora biti istaknuta na svim prostorijama u kojima se obavlja djelatnost radnje.

Propisi kojima se uređuje tvrtka poduzeća odgovarajuće se primjenjuju na tvrtku radnje, ako ovim zakonom nije drukčije nodređeno.

III. POSLOVANJE RADNJE

Član 23.

U radnji se mogu obavljati samo djelatnosti koje su određene u rješenju o upisu u registar radnji.

Član 24.

Samostalni privrednik vodi radnju.

Za obaveze radnje samostalni privrednik odgovara cjelokupnom imovinom.

Samostalni privrednik odgovara za zakonitost rada radnje i zakonitosti rada radnika koje zapošljava.

Član 25.

Ako je samostalni privrednik spriječen osobno voditi radnju, može jednom od radnika zaposlenih kod njega, koji za to ispunjava propisane uvjete, privremeno povjeriti vođenje radnje i to najduže šest mjeseci, a u slučaiu vojne obveze, porodiljskog dopusta ili bolesti dok one traju.

O privremenom vođenju radnje putem radnika zaposlenog kod njega samostalni privrednik obavještava nadležni općinski organ u roku sedam dana od dana spriječenosti.

Član 26.

Samostalni privrednik može privremeno obustaviti obavljanje djelatnosti radnje o čemu obavještava nadležni općinski organ u roku sedam dana od dana obustave.

Član 27.

Samostalni privrednik može obavljati privrednu djelatnost i u prostorijama stana ukoliko se ta djelatnost po svojoj prirodi može obavljati u stanu.

Izvršno vijeće Sabora propisat će koje se djelatnosti ne mogu obavljati u prostorijama stana.

Član 28.

U radnji se može zaposliti najviše do pedeset radnika.

U broj radnika iz stava 1. ovoga člana ne uračanavaju se pripravnici i učenici.

Član 29.

Samostalni privrednik koji zapošljava radnike zaključuje s njima ugovor o zapošljavanju.

Ugovor o zapošljavanju mora biti u skladu s kolektivnim ugovorom i zakonom

Član 30.

Članovi porodičnog domaćinstva samostalnog privrednika mogu pomagati u radnji bez zasnivanja radnog odnosa.

Član 31.

Članovima porodičnog domaćinstva u smislu ovoga zakona smatraju se bračni drug, djeca, roditelji, usvojenici i usvojitelji, pastorčad i osobe koje je samostalni privrednik dužan uzdržavati.

Član 32.

U slučaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti samostalnog privrednika, kao i u slučaju izricanja bezuvjetne kazne zatvora samostalnom privredniku duže od šest mjeseci, članovi njegovog porodičnog domaćinstva koje je on izdržavao, mogu nastaviti obavljanje djelatnosti preko poslovođe koji ispunjava uvjete iz člana 8. ovoga zakona.

Djeca, pastorčad i usvojenici samostalnog privrednika mogu u slučajevima iz stava 1. ovoga člana nastaviti obavljanje djelatnosti preko poslovođe do navršene 16-te godine života, ako su na redovnom školovanju do navršene 26-te godine života, a ako su nesposobna za rad za vrijeme dok traje ta nesposobnost.

Član 33.

Članovi porodičnog domaćinstva koji žele nastaviti obavljanje djelatnosti preko poslovođe dužni su to prijaviti nadležnom općinskom organu u roku od 3 mjeseca od dana nastupanja okolnosti iz člana 32. ovoga zakona.

Uz prijavu iz stava 1. ovoga člana potrebno je priložiti dokaze o nastupanju okolnosti iz člana 32. ovoga zakona te dokaze da poslovođa ispunjava propisane uvjete.

Član 34.

Radnja prestaje s radom

1. odjavom,

2. po sili zakona.

Prestanak radnje utvrđuje rješenjem nadležni općinski organ i po pravomoćnosti rješenja briše radnju iz registra.

Član 35.

Prestanak radnje odjavom utvrđuje se danom kojim je radnja prestala poslovati.

Član 36.

Radnja prestaje po sili zakona:

1. smrću samostalnog privrednika, odnosno gubitkom poslovne sposobnosti ukoliko se ne nastavi vođenje radnje temeljem člana 32. ovoga zakona,

2. ako samostalni privrednik zasnuje radni odnos ili ode u mirovinu,

3. ako je samostalni privrednik pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora duže od 6 mjeseci, ukoliko se ne nastavi vođenje radnje temeljem člana 32. ovoga zakona,

4. ako samostalni privrednik ne započne s radom u roku od 6. mjeseci od dana upisa u registar radnji,

5. ako samostalni privrednik koji sam ne ispunjava uvjete iz člana 8. točke 4. ovoga zakona ne zaposli radnika koji ispunjava taj uvjet,

6. ako samostalni privrednik ne otkloni utvrđene nedostatke u roku utvrđenom rješenjem nadležnog organa,

7. ako nadležni organ naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz člana 8. ovoga zakona.

IV. ZAJEDNIČKA RADNJA

Član 37.

Radni ljudi mogu osnovati zajedničku radnju ako udovoljavaju uvjetima iz člana 8. ovoga zakona.

Ako ni jedan od osnivača zajedničke radnje ne udovoljava uvjetima iz člana 8. stava 1. točke 4. ovoga zakona zajednička radnja ne može otpočeti s radom dok ne zaposli radnika koji udovoljava tom uvjetu.

Član 38.

Međusobni odnosi osnivača zajedničke radnje uređuju se ugovorom.

Ugovorom iz stava 1. ovoga člana obavezno se utvrđuje koji od osnivača zastupa i predstavlja radnju.

Član 39.

Uz prijavu iz člana 13. ovoga zakona osnivači zajedničke radnje prilažu i ugovor iz člana 38. ovoga zakona.

Istupanje osnivača iz zajedničke radnje i pristupanje novih osnivača, prijavljuje se nadležnom općinskom organu koji te promjene upisuje u registar radnji.

Član 40.

Za obaveze zajedničke radnje osnivači odgovaraju cjelokupnom imovinom.

Član 41.

Zajednička radnja se osniva i posluje prema odredbama ovoga zakona koji vrijede za radnju, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

V. RADNJA SA STATUSOM PRAVNE OSOBE

Član 42.

Radnja sa statusom pravne osobe upisuje se u sudski registar po propisima koji vrijede za privatno poduzeće.

Član 43.

Radnja sa statusom pravne osobe odgovara za obaveze radnje imovinom radnje.

Ako osnivač radnje sa statusom pravne osobe svojim radnjama ili miješanjem svoje imovine i imovine radnje stvara kod drugih privid privrednog identiteta s radnjom odgovara za obaveze radnje imovinom radnje i cjelukupnom svojom imovinom.

Član 44.

U radnji sa statusom pravne osobe može se zaposliti najviše do pedeset radnika.

VI. OBAVLJANJE PRIVREDNIH DJELATNOSTI KAO SPOREDNO ZANIMANJE

Član 45.

Obavljanje privrednih djelatnosti kao sporedno zanimanje radni čovjek prijavljuje organu uprave nadležnom za poslove privrede općine na području koje ima prebivalište.

Član 46.

Za obavljanje privrednih djelatnosti kao sporedno zanimanje radni čovjek mora ispunjavati uvjete iz člana 8. ovoga zakona osim uvjeta iz stava 1. točke 3. toga člana.

Član 47.

Radni čovjek koji obavlja privrednu djelatnost kao sporedno zanimanje ne može zapošljavati radnike.

Član 48.

Obavljanje privrednih djelatnosti kao sporedno zanimanje upisuje se u registar sporednog zanimanja koji vodi nadležni općinski organ. O upisu u registar sporednog zanimanja nadležni općinski organ obavještava poduzeće odnosno poslodavca kod kojeg je radni čovjek u radnom odnosu.

Član 49.

Odredbe ovoga zakona koje se odnose na radnju odgovarajuće se primjenjuju i na obavljanje privrednih djelatnosti kao sporedno zanimanje.

VII. NADZOR

Član 50.

Nadzor nad primjenom odredaba ovoga zakona provode nadležni općinski organi uprave i organi inspekcija svaki u okviru svoje nadležnosti.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 51.

Novčanom kaznom od 15.000 do 200.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup radnja sa statusom pravne osobe:

1. ako obavija djelatnost koja nije utvrđena rješenjem o upisu u sudski registar (član 7 i 42),

2. ako počne obavljati djelatnost ili obavlja djelatnost prije nego nadležni organ općine utvrdi da je udovoljeno uvjetima iz člana 9. ovoga zakona.

3. ako je u radnji zaposleno više od 50 radnika (član 44. ovoga zakona).

Za radnje iz stava 1. ovoga člana osnivaču radnje može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja određenih poslova i radnji.

Za privredni prijestup iz stava 1. ovoga člana oduzet će se imovinska korist ostvarena izvršenjem prijestupa, a za prijestup iz točke 1. i 2. stava 1. ovoga člana može se izreći zaštitna mjera oduzimanja predmeta i proizvoda kojima je prijestup izvršen.

Član 52.

Novčanom kaznom od 5.000 do 100.000 dinara kaznit će se samostalni privrednik:

1. ako obavlja djelatnost kroja nije utvrđena rješenjem o upisu u registar radnji (član 23),

2. ako započne s radom prije nego opčinski organ upravljanja nadležan za poslove privrede donese rješenje da je udovoljeno uvjetima u pogledu tehničke opremljenosti i zaštite na radu, zaštite i unapređenja čovjekove okoline te drugim propisanim uvjetima (član 16. i 21.),

3. ako ne prijavi promjenu sjedi: za radnje na području iste općine ili druge općine (član 20),

4. ako ne istakne tvrtku radnje (član 22),

5. aku ne obavijesti nadležni općinski organ o privremenom vođenju radnje putem radnika zaposlenog kod njega (član 25),

6. ako ne obavijesti nadležni općinski organ o privremenoj obustavi djelatnosti radnje (član 26),

7. ako u prostorijama stana obavlja privrednu djelatnost za koju je to zabranjeno (član 27),

8. ako zaposli više od 50 radnika (član 28).

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana oduzet će se imovinska korist ostvarena izvršenjem prekršaja a za prekršaj iz točke 1. i 2. stav 1. ovoga člana može se izreći zaštitna mjera oduzimanja predmeta i proizvoda kojima je prekršaj izvršen.

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana može se izreći i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do godinu dana.

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana može se na licu mjesta naplatiti novčana kazna u iznosu od 1.500 dinara.

Član 53.

Novčanom kaznom od 2.500 do 50.000 dinara kaznit će se za prekšaj fizička osoba:

1. ako obavlja djelatnost koja nije utvrđena rješenjem o upisu u registar sporednog zanimanja,

2. ako otpočne obavljati djelatnost prije nego nadležni organ donese rješenje iz člana 16. ovoga zakona,

3. ako kao član porodičnog domaćinstva nastavi obavljanje djelatnosti preko poslovođe, a to ne prijavi nadležnom općinskom organu (član 33),

4. ako zaposli radnike suprotno odredbi člana 47. ovoga zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana oduzet će se imovinska korist ostvarena izvršenjem prekršaja, a može se izreći mjera oduzimanja predmeta i proizvoda kojima je prekršaj izvršen.

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana može se na licu mjesta naplatiti novčana kazna u iznosu od 1000 dinara.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 54.

Radni ljudi kojima je obavljanje privrednih djelatnosti osobnim radom odobreno po propisima koji su važili na dan stupanja na snagu ovoga zakona uskladit će svoje poslovanje s odredbama ovoga zakona najkasnije u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 55.

Na stan stupanja na snagu ovoga zakona prestaju važiti:

1. u Zakonu o osobnom radu u zanatstvu i o zanatskim zadrugama ("Narodne novine", br. 34/79 i 49/87) sve odredbe osim odredaba članova 87. do 117,

2. u Zakonu o unutarnjem prometu robe i o uslugama u prometu robe ("Narodne novine", br 50/87) odredbe člana 1. stav 3., člana 6; članova 41. do 63, člana 117, 119, 120, a u članu 124. brišu se riječi "člana 119, 120. točke 3. do 5",

3. u Zakonu o komunalnim djelatnostima ("Narodne novine", br. 15/79) odredbe člana 4.,

4. u Zakonu o geodetskoj izmjeni i katastru zemljišta ("Narodne novine", br. 16/74. 10/78 i 51/89) odredbe članova 94, 96, 97, 99. te točke 1. člana 101. a u članu 95. brišu se riječi "iz člana 94 ovoga zakona",

5. u Zakonu o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br 44/80, 41/84, 9/88) odredbe člana 25 stava 1, člana 26, stava 1, člana 27 stava l, člana 27a, člana 29, člana 29a, člana 29b, člana 29c; člana 34a, te točke 1, 2, 3. i 4. člana 35a,

6. u Zakonu o slatkovodnom ribarstvu ("Narodne novine", br 18/86, 34/89) odredbe člana 24, člana 26, stav 2. i 3. člana 26a,

7. u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 44/89 i 47/89) odredbe člana 33, 35. 36 osim točke 2. i 5. u stav 2. i stavova 3. i 4, članovi od 37. do 41. i članovi od 43. do 49. te točka 7 člana 70,

8. u Zakonu o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 28/88 i 16/90):

- član 4 stav 2., član 12 stav 5, 6. i 7., članovi 34. do 40., član 41 stav l, 2. i 3., članovi 42. do 44., članovi 48. do 57. članovi 59 do 73, član 75. stav 1. i 2., članovi 76. do 78., član 93., član 95. stav 2., član 96., član 97. stav 1. riječi "odobrenje", stav 2. točke 1, 2, 4, 5, 6. i 7., a u točki 8. riječi "da raspolaže odgovarajućim poslovnim prostorijama i potrebnom opremom za obavljanje turističke djelatnosti" i stav 3., članovi 98. do 101., član 102. stav 1., članovi 103. do 106., član 108. do 112., član 115., član 116., stav 1. točke 3, 4. 5. i 6., članovi 117. do 119., članovi 126. do 129., članovi 131. do 136., član 138., član 139. stav 1. točke 3. i 5., članovi 140, 145, i 146., članovi 170. do 172., te odgovarajuće kaznene, prelazne i završne odredbe u članovima 189. do 216.

9. u Zakonu o izgradnji objekata ("Narodne novine", br. 54/86, 18/87, 42/88, 29/89 i 33/89) članovi 54. 59. stav 4. i 5, član 60, 63. stav 3, 4, 5. i 6. i član 97,

10. u Zakonu o vodama ("Narodne novine", br. 10/90 - prečiščeni tekst) član 93,

11. Pravilnik o intelektualnim uslugama privrednog karaktera ("Narodne novine", br. 32/88),

12. Naredba o djelatnostima koje mogu obavljati samostalni ugostitelji uz ugostiteljsku djelatnost ("Narodne novine", br. 28/88).

Član 56.

Do donošenja propisa iz člana 10, 12, i 27. ovoga zakona te propisa kojima će se regulirati udruživanje samostalnih privr-ednika u njihova udruženja, primjenjivat će se propisi kojima su ta pitanja uređena, a koji su važili na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 57.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 311-01/89-01/06

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.