Zakon o igrama na sreću i zabavnim igrama

NN 19/1990 (3.5.1990.), Zakon o igrama na sreću i zabavnim igrama

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama

Proglašava se Zakon o igrama na sreću i zabavnim igrama koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. travnja, Vijeća općina 26. travnja i Društveno-političkog vijeća 26. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/43

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 26. travnja 1990. g.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin v. r.


ZAKON

o igrama na sreću i zabavnim igrama

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Igrama na sreću, prema ovom zakonu, smatraju se loto, sportska prognoza, veldo, binga, lutrija, tombola, klađenje, igre na stolovima i druge igre u kojima se sudionicima pruža mogućnost stjecanja dobitaka

u novcu, stvarima ili pravima, pri čemu krajnji ishod igre ne ovisi od znanja ili umješnosti sudionika u igri, već od slučaja ili nekog drugog neizvjesnog događaja.

Igre na sreću su i igre na automatima koji isplaćuju dobitak u novcu, žetonima ili stvarima (u daljnjem tekstu automati za igre na sreću).

Odredbe ovoga zakona o igrama na sreću, ne odnose se na ugovore na sreću koje međusobno sklapaju građani, niti na nagradne natječaje koji se priređuju radi privredne reklame pod uvjetom da se ne vrši posebna uplata za učešće u natječaju.

Član 2.

Zabavnim igrama, prema ovom zakonu, smatraju se igre na računarima, simulatorima, video-automatima, fliperima, biljarima i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon pomoću kovanog novca, žetona ili uz naplatu (u daljnjem tekstu automati za zabavu), a u kojima igrač ne može ostvariti dobitak.

Član 3.

Igre na sreću i zabavne igre priređuju se u svrhu razonode i zabave sudionika u igri, radi pribavljanja sredstava za financiranje određenih programa i zadataka u domeni javnih potreba (socijalno-humanitarne djelatnosti, djelatnosti društvene brige o djeci i omladini, tehničke kulture i fizičke kulture) i većeg poticaja iskoristivosti i razvoja djelatnosti turizma i ugostiteljstva.

Član 4.

Igre na sreću koje stalno priređuju na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske i to: loto, sportska prognoza veldo, bingo, kontinuirana klađenja i lutrija, u svim oblicima priređivanja, su od interesa za Republiku, a njihovo se priređivanje organizira u ime i za račun Socijalističke Republike Hrvatske davanjem koncesije poduzeću koje raspolaže tehničkim, tehnološkim, prostornim i kadrovskim uvjetima za obavljanja djelatnosti privređivanja ovih igara na sreću.

Iznimno od odredbe iz stava 1. ovoga člana igre na sreću bingo mogu organizirati i poduzeća registrirana za ugostiteljsku i turističku djelatnost u sklopu svojih objekata.

Igre na sreću, koje se priređuju na stolovima za igru s kuglicama (rulet, boull, i sl.), kockama (craps, i sl.), ili kartama (boccara, black jack i sl.), te na automatima za igre na sreću s mogućnošću višestrukog uloga u jednoj igri, mogu se priređivati samo u igračnicama (CASINO). Igračnicu može organizirati poduzeće registrirano za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću.

Prigodne lutrije i tombole i klađenja na sportskim priredbama u okviru prostora na kojem se te priredbe održavaju pravne osobe mogu organizirati i priredivati za financiranje sportskih, kulturnih i socijalno-humanitarnih manifestacija i potreba.

Ostale igre na sreću mogu organizirati i priređivati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost priređivanja igara na sreću ili ugostiteljsku ili turističku djelatnost.

Zabavne igre mogu priređivati sve pravne i fizičke osobe.

Član 5.

Priređivači igara na sreću odgovaraju svim svojim sredstvima za obaveze prema sudionicima u igri, kao i za ostale obaveze nastale priređivanjem igara na sreću.

Organ nadležan za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću može tražiti jamstvo od priređivača za obaveze prema sudionicima u igri kao i za ostale obveze.

II. UVJETI ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU I ZABAVNIH IGARA

Član 6.

Davanje koncesije za priređivanje igara na sreću, koje su od interesa za Republiku iz člana 4. stav 1. ovoga zakona vrši se, ako ovim zakonom nije drugačije određeno, na osnovu javno provedenog natječaja.

Potrebne tehničke, tehnološke, prostorne i kadrovske uvjete za priređivanje ovih igara, utvrđuje Izvršno vijeće Sabora.

Ugovor o davanju koncesije predlaže i potpisuje Republički sekretar za financije uz suglasnost Izvršnog vijeća Sabora.

Ugovorom o davanju koncesije utvrđuju se prava i obaveze ugovornih strana.

Koncesije se daju na vrijeme koje utvrde ugovorne strane i može se produžiti. Koncesija se može otkazati uz otkazni rok od godinu dana.

Član 7.

Odobrenje za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama, radi pribavljanja sredstava za financiranje sportskih, kulturnih i socijalno-humanitarnih manifestacija i potreba daje republički organ uprave nadležan za poslove financija. Odobrenje se daje na osnovu obrazloženog i dokumentiranog zahtjeva priređivača.

Tombola i klađenje na sportskim natjecanjima mogu se priređivati u prostorijama uređenim za tu svrhu.

Priređivači prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim natjecanjima mogu stavrljati u promet lutrije, tombolske karte i karte za klađenje koje su izdane uz kontrolu republičkog organa uprave nadležnog za poslove financija o čemu se vodi posebna evidencija. Uvjete za priređivanje kao i način izdavanja, evidentiranja i stavljanja u promet lutrija i karata propisuje Republički sekretarijat za financije.

Član 8.

Igračnica (CASlNO) može se organizirati u prostorijama čija površina ne može biti manja od 500 m2, osim u posebno uređenim prostorijama hotela "L" i "A" kategorije.

Igračnica mora imati odvojen zaštićeni prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti, te za obavljanje mjenjačkih poslova. Ako igračnica nije u hotelskom objektu, u igračnici mora biti osigurano pružanje ugostiteljskih usluga visokog nivoa.

U igračnici mora biti postaveljeno najmanje 10 stolova raznih vrsta za igre s kuglicama, kockama ili kartama i najmanje 25 automata s mogućnošću višestrukog uloga u jednoj igri bez ograničenja u pogledu visine isplata dobitaka u novcu ili vrijednim predmetima.

Pristup posjetiocima u igračnicu može biti dozvoljen samo uz plaćanje ulaznice i osiguranu kontrolu posjetilaca. Pristup osobama mlađim od 18 godina zabranjuje se.

Član 9.

Odobrenje za osnivanje igračnice izdaje, po slobodnoj ocjeni, republički organ uprave nadležan za poslove financiranja.

Uz zahtjev za osnivanje igračnice moraju se priložiti dokazi da su ispunjeni uvjeti za osnivanje igračnice i pravilnik igračnice kojim se utvrđuju: igre koje će se priređivati u igračnici, uvjeti za ulaz posjetilaca u igračnicu i uvjeti pod kojima igrači mogu sudjelovati u pojedinim igrama, te visina i način osiguravanja sredstava za isplatu dobitaka.

Član 10.

Igre na sreću na automatima višestrukog ulaganja u jednoj igri, mogu se priređivati i posebnim "Automat klubovima".

Automat klub može organizirati pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti priređivanja igara sreću u prostorijama koje ne mogu biti manje od 150 m2. Automat klubu mora biti osigurano pružanje ugostiteljskih usluga i odvojen zaštićeni prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti.

U Automat klubu mora biti postavljeno najmanje 30 automata s mogućnošću višestrukog uloga u jednoi igri bez ograničenja visine isplate dobitaka u novcu ili vrijednim predmetima.

Pristup posjetiocima u Automat klub može biti dozvoljen samo uz osiguranu kontrolu posjetilaca. Pristup osobama mlađim od 18 godina zabranjuje se.

Član 11.

Odobrenje za osnivanje Automat kluba izdaje republički organ uprave nadležan za poslove financija.

Uz zahtjeve za osnivanje Automat kluba moraju se priložiti dokazi da su ispunjeni uvjeti za osnivanje kao i pravilnik kojim se utvrđuju: igre koje će se priređivati automatima, uvjeti za ulaz posjetilaca u igračnicu i uvjeti pod kojima igrači mogu sudjelovati u pojedinim igrama te visina i način osiguravanja sredstava za isplatu dobitaka.

Član 12.

Igre na sreću na automatima sa jednostrukim ulogom koji omogućava najveće ostvarenje dobitka 300 puta već od vrijednosti uloženog žetona ili kovanice koja omogućava igranje na toj vrsti automata, mogu se stavljati u eksploataciju u poslovnim prostorima pravnih i fizičkih osoba koje su registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti ugostiteljstva ili turizma ili djelatnosti priređivanja igara na sreću. Poslovne prostorije u kojima se postavljaju automti sa jednostrukim ulogom ne mogu biti manje od 40 m2 korisne površine, a može se postaviti najviše 5 automata.

Pravna ili fizička osoba koja u poslovnim prostorijama postavlja automate za igru na sreću dužna je, prije postavljanja automata, o tome obavijestiti općinski organ uprave nadležan za poslove financija, koji plombiranjem brojčanika automata dozvoljava priređivanje igre.

Član 13.

Automati za zabavne igre mogu se stavljati u eksploataciju u poslovnim prostorijama pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost priređivanja igara na sreću ili zabavnih igara ili ugostiteljsku ili turističku djelatnost, koje ne mogu biti manje od 20 m2 korisne površine.

Automati za zabavne igre mogu se stavljati u eksploataciju i u putujućim radnjama za zabavne igre koje su registrirane za obavljanje djelatnosti priređivanja zabavnih igara.

Pravna ili fizička osoba koja stavlja u eksploataciju automate za zabavne igre dužna je, prije postavljanja automata, o tome obavijestiti općinski organ uprave nadležan za poslove financija, koji plombiranjem brojčanika automata dozvoljava priređivanje igre.

Član 14.

Radnici zaposleni u igračnici odnosno u Automat klubu ne smiju sudjelovati u igrama na sreću koje se priređuju u tim objektima.

III. KARAKTERISTIKA AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU I ZABAVNE IGRE I UVJETI NJIHOVOG STAVLJANJA U EKSPLOATACIJU

Član 15.

Automati za igre na sreću i zabavne igre moraju biti tehnički ispravni. Prije stavljanja automata u eksploataciju vrši se tehnički pregled o čemu se izdaje atest.

Tehničke preglede automata za igre na sreću i zabavne igre vrše ovlaštene pravne osobe koje o ispravnosti automata izdaju atest. Ovlaštenje za vršenje tehničkog pregleda automata osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje i održavanja automata izdaje republički organ uprave nadležan za poslove financija.

Način obavljanja tehničkog pregleda automata kao i prava i dužnosti ovlaštene osobe te način i uvjete davanja ovlaštenja za vršenje tehničkog pregleda propisuje republički organ uprave nadležan za poslove financija.

Atest o ispravnosti automata za igre na sreću i zabavne igre vrijedi godinu dana i mora se obnavljati prije isteka tog roka.

Član 16.

Automati za igre na sreću i zabavne igre ne mogu biti stavljeni u eksploataciju poslije isteka godine dana od dana njihove proizvodnje, a u eksploataciji mogu biti najviše pet godina.

Član 17.

Automati za igre na sreću moraju imati ugrađena tri brojača koji registriraju broj odigranih igara na automatu, broj isplaćenih komada kovanog novca ili žetona i broj komada kovanog novca ili žetona u kasi.

Automati za zabavne igre moraju imati ugrađeni brojač koji registrira broj odigranih igara na automatu, a automati koji se stavljaju u pogon ubacivanjem kovanog novca ili žetona moraju imati ugrađen i brojač koji registrira ukupan broj komada kovanog novca ili žetona u kasi.

Automati za igre na sreću i zabavne igre ne mogu biti u eksploataciji ako im brojači nisu plombirani. Plombiranje brojača automata vrši ovlašteni radnik općinskog ili republičkog organa uprave nadležnog za poslove financiranja.

Član 18.

Automat za igre na sreću mora biti tako konstruiran da na ukupan broj programiranih kumbinacija isplaćuje igračima najmanje 70% vrijednosti uplate.

IV. PRAVILA IGRE NA SREĆU

Član 19.

Uvjeti pod kojima se priređuju pojedine igre na sreću utvrđuju se pravilima igre.

Pravilima igre na sreću utvrđuju se osobito:

1. naziv i sjedište priredivača,

2. naziv igre i vrijeme trajanja igre,

3. svrha igre,

4. uvjeti za sudjelovanje u igri,

5. mjesto na kojem se igra priređuje, odnosno područje na kojem se obavlja uplata za sudjelovanje u igri,

6. visina uloga, odnosno cijena srećke, kombinacije, tombolske karte ili žetona, te krajnji rok uplate za sudjelovanje u igri,

7. visina fonda i vrsta dobitaka,

8. količina i novčana vrijednost emisije srećaka,

9. način, postupak i kontrola izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka,

10. način objavljivanja iznosa fonda dobitaka i rezultata igre,

11. način isplate, odnosno ostvarivanja dobitaka,

12. rok u kojem se obavlja isplata odnosno ostvarivanje dobitaka,

13. način upoznavanja sudionika u igri s pravilima igre.

Član 20.

Pravila igara na sreću kao i pravilnik igračnice donosi priređivač uz pribavljenu suglasnost republičkog organa uprave nadležan za poslove financija ako se igre priređuju na teritoriju širem od općine, a za igre na sreću koje priređuju unutar područja općine kao i pravilnike Automat klubova donosi priredivač uz suglasnost općinskog organa nadležnog za poslove financija.

Član 21.

U toku igre na sreću pravila igre ne mogu se mijenjati, a započeta igra mora se provesti do kraja prema istim pravilima.

V. ULOG, DOBITAK I SUDIONICI U IGRI NA SREĆU

Član 22.

Fond dobitaka u igri na sreću utvrđuje se od osnovice koju kod lutrije i ekspres-lutrije čini ukupna vrijednost emisije srećaka, a kod tombole, loto, sportske prognoze i klađenja na sportskim natjecanjima ukupna vrijednost uplate za sudjelovanje u igri.

Iznos fonda dobitaka u pojedinoj igri na sreću mora biti objavljen.

Fond dobitaka u pojedinoj igri na sreću mora iznositi

najmanje 50% osnovice iz stava 1. ovog člana.

Član 23.

Isplata odnosno ostvarivanje dobitka obavlja se u roku određenom pravilima igre na sreću, ali taj rok ne može biti dulji od 60 dana od dana objavljivanja izvještaja o rezultatu igre na sreću.

Kad protekne rok iz stava 1. ovog člana nastupa zastara potraživanja isplate odnosno dobitka.

Član 24.

Sudionici u igrama na sreću su imaoci srećke, tombolskih karata, žetona ili potvrde u uplaćenom iznosu za sudjelovanje u igri, odnosno druge osobe koje su ispunile uvjete propisane pravilima igre na sreću za sudjelovanje u igri.

VI. RASPODJELA OSTVARENIH SREDSTAVA

Član 25.

Sredstva koja se ostvare priređivanjem igara na sreću iz člana 4. stav 1. uvog zakona raspoređuju se:

- za isplatu dobitaka igračima na način utvrđen pravilima igre,

- na naknadu pravnoj osobi koja organizira igre na osnovu dobivene koncesije (troškovi priređivanja i razvoj djelatnosti),

- za financiranje određenih programa i zadataka u oblastima socijalno-humanitarnih djelatnosti, društvene brige o djeci i omladini, tehničke kulture i fizičke kulture.

Raspored sredstava za namjenu iz stava 1. ovoga člana vrši Izvršno vijeće Sabora na prijedlog Upravnog odbora fonda iz člana 27. ovog zakona.

Član 26.

Sredstva raspoređena za namjene iz člana 25. stav 1. alineja 3. ovog zakona ostvarena priređivanjem svih oblika igara na sreću iz člana 4. stava 1. ovoga zakona lutrija i lota unose se u Republički fond sredstava od igara na sreću.

VII. REPUBLIČKI FOND SREDSTAVA OD IGARA NA SREĆU

Član 27.

Osniva se Republički fond sredstava od igara na sreću. Fondom upravlja upravni odbor od 11 članova. Predsjednika i 9 članova upravnog odbora Fonda imenuje Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, a republički sekretar za financije je član upravnog odbora Fonda po položaju.

Četiri člana Fonda imenuju se iz reda istaknutih društvenih radnika u oblastima koje se financiraju iz sredstava Fonda.

Upravni odbor Republičkog fonda u ostvarivanju svoje funkcije:

- donosi statut uz suglasnost Sabora Socijalističke Republike Hrvatske,

- donosi financijski plan i završni račun sredstava raspoređenih za financiranje programa i zadataka u oblastima socijalno-humanitarne djelatnosti, društvene brige o djeci i omladini, tehničke kulture i fizičke kulture.

- organizira prigodne lutrije te raspolaže sredstvima koje ostvari davanjem u najam automata za igru na sreću pravnim i fizičkim osobama bez određivanja ostvarene dobiti za namjene za koje je osnovan,

- obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene statutom.

VIII. POSEBNE TAKSE I NAKNADE

Član 28.

Podnosilac zahtjeva za odobrenje za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama iz člana 7. stava 1. ovoga zakona uz zahtjev plaća posebnu taksu u iznosu kojeg odredi Izvršno vijeće Sabora koja je prihod republičkog budžeta.

Priređivač igara na sreću iz stava 1. ovoga člana dužan je prilikom dobivanja odobrenja za priređivanje ovih igara uplatiti naknadu za izdavanje lutrija, tombolskih kartica i kartica za klađenje ovlaštenoj organizaciji u skladu s propisom iz člana 7. stav 3. ovoga zakona.

Član 29.

Podnosilac zahtjeva za otvaranje igračnice (CASINA) prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje igračnice plaća posebnu taksu u iznosu koji odredi Izvršno vijeće Sabora koja je prihod republičkog budžeta.

Član 30.

Podnosilac zahtjeva za otvaranje Automat kluba prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje kluba plaća posebnu taksu u iznosu koji odredi Izvršno vijeće Sabora koja je prihod budžeta općine na čijem području se otvara klub.

Član 31.

Vlasnici, odnosno korisnici automata za igre na sreću prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje atesta o ispravnosti automata plaćaju ovlaštenom izvršiocu tehničkog pregleda naknadu prema cjeniku izvršioca odobrenom od strane republičkog organa uprave zaduženoga za poslove financija.

Član 32.

Vlasnici odnosno korisnici automata za igre na sreću zabavne igre uplaćuju prilikom podnošenja zahtjeva za plombiranje brojača naknadu u iznosu od 1.000 dinara na račun organa nadležnog za poslove financija čiji radnik obavlja te poslove.

IX. NADZOR

Član 33.

Nadzor u primjeni odredbi ovoga zakona koje se odnose na priređivanje igara na sreću iz člana 4. stav 1. i 4. ovoga zakona obavlja republički organ uprave nadležan za poslove financija, a nadzor nad priređivanjem ostalih igara na sreću i zabavnih igara obavlja organ uprave nadležan za poslove financija općine na čijem se području igre priređuju.

Ako u provođenju nadzora nadležni organ uprave ustanovi da se igra na sreću ili zabavna igra priređuje protivno odredbama ovoga zakona ili protivno pravilima igre može rješenjem zabraniti dalje priređivanje igre.

Rješenje o zabrani priređivanja igara na sreću na automatima i zabavnih igara na automatima izvršava se pečaćenjem automata. Žalba protiv rješenja ne zadržava njegovo izvršenje.

X. KAZNENE ODREDBE

Član 34.

Novčanom kaznom od 350.000 do 1.000.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

1. ako priredi igre na sreću od interesa za Republiku bez odobrenja (koncesije) nadležnog organa (član 4. stav 1.)

2. ako izvan igračnice ili izvan Automat kluba priredi igru na sreću koja se može priređivati samo u igračnici (član 8.) ili samo u Automat klubu (član 10.),

3. ako priredi igru na sreću ili zabavnu igru koju ne može priređivati prema odredbama ovoga zakona,

Za privredne prijestupe iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara.

Član 35.

Novčanom kaznom od 20.000 do 300.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

1. ako prigodne lutrije, tombole i klađenja na sportskim priredbama priređuje mimo uvjeta određenih ovim zakonom (član 7.),

2. ako igre na sreću s automatima s jednostrukim ulogom priređuje protivno odredbama ovoga zakona (član 12.),

3. ako zabavne igre priređuju protivno odredbama ovoga zakona (član 13.),

4. ako igre na sreću i zabavne igre priređuje automatima koji nemaju atest o ispravnosti (član 15.), ili im je istekao rok eksploatacije (član 16.), ili nemaju karakteristike propisane ovim zakonom (član 17. stav 1. i 2. i član 18.). ili nisu plombirani (član 17. stav 3).

Za privredne prijestupe iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Član 36.

Novčanom kaznom od 20.000 do 300.000 dinara kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako priređuje igre na sreću koje prema odredbama ovoga zakona mogu priređivati samo pravne osobe (član 4. stav 1. i 2. i član 10.)

2. ako igre na sreću na automatima s jednostrukirm ulogom priređuje protivno odredbama ovoga zakona (član 12.)

3. ako zabavne igre priređuje protivno odredbama ovoga zakona (član 13.),

4. ako igre na sreću i zabavne igre priređuje automatima koji nemaju atest ispravnosti (član 15), ili im je istekao rok eksploatacije (član 16), ili nemaju karakteristike propisane zakonom (član 17. stav 1 i 2. i član 18) iIi nisu plombirani (član 17. stav 3).

Član 37.

Za privredne prijestupe i prekršaje ovim zakonom izreći će se uz novčanu kaznu i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene prijestupom odnosno prekršajem, a za privredne prijestupe i prekršaje propisane odredbama člana 34. stav 1. točka 2. i 3., člana 35. stav 1. točka 4. i člana 36. točka 1. i 4. izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja stolova za igru i automata.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38.

Lutrija Hrvatske i pravne osobe koje su osnovale igračnice (CASINA) zatvorenog tipa prema propisima koji su važili na dan stupanja na snagu ovoga zakona mogu nastaviti s djelatnošću.

Pravne osobe iz stava 1. ovoga člana zaključit će s republičkim organom uprave zaduženim za poslove financija nove ugovore o koncesiji odnosno međusobnim odnosima u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Svi ostali priređivači moraju u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona obavljanje djelatnosti uskladiti s odredbama ovoga zakona.

Član 39.

Priredivači igara na sreću i zabavnih igara s teritorija drugih republika i autonomnih pokrajina mogu na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske priređivati igre na sreću i zabavne igre, izuzev igara na sreću iz člana 4. stava 1. ovoga zakona, samo pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom, ako za priređivanje tih igara imaju odobrenje prema propisima republike odnosno autonomne pokrajine na teritoriju koje imaju sjedište.

Član 40.

Izvršno vijeće Sabora propisat će uvjete za priređivanje igara na sreću iz člana 4. stav 1. ovoga zakona u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Republički organ uprave zadužen za poslove financija donijet će propise iz člana 7. stava 3. i člana 15. stava 3. ovoga zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 41.

Republički sekretar za financije po potrebi će dati upute za primjenu odredbe iz člana 4. ovoga zakona.

Član 42.

Danom početka primjenjivanja ovoga zakona prestaje važiti Zakon o igrama na srreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br. 33/83) i propisi doneseni u provođenju toga zakona.

Prava i obaveze dosadašnje Skupštine igara na sreću preuzima Republički fond sredstava od igara na sreću.

Član 43.

Ovaj zakon stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se počev od tridesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Broj: 461-01/89-01/01

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOClJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.