Zakon o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske, Ustavni sud Hrvatske i Izvršno vijeće Sabora

NN 19/1990 (3.5.1990.), Zakon o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske, Ustavni sud Hrvatske i Izvršno vijeće Sabora

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske, Ustavni sud Hrvatske i Izvršno vijeće Sabora

Proglašava se Zakon o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske, Ustavni sud Hrvatske i Izvršno vijeće Sabora koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. travnja, Vijeća općina 26. travnja i Društveno-političkog vijeća 26. travnja 1990 godine.

Klasa: 011-01/90-01/59

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske, Ustavni sud Hrvatske i Izvršno vijeće Sabora

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Funkcionarom, u smislu odredaba ovoga zakona, smatraju se osobe koje bira ili imenuje Sabor Socijalističke Republike Hrvatske.

Kao funkcionari smatraju se i osobe koje bira ili imenuje na funkciju Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske, Ustavni sud Hrvatske i Izvršno vijeće Sabora.

Član 2.

Funkcionari ostvaruju pravo na osobni dohodak, naknadu osobnog dohotka i druga primanja i naknade određnih materijalnih troškova u organu u kojem obavljaju funkciju.

Član 3.

Prava utvrđena ovim zakonom funkcionari ostvaruju od dana stupanja na funkciju.

II. OSOBNI DOHOCI

Član 4.

Osobni dohodak funkcionara utvrđuje se tako da se osnovica za obračun osobnog dohotka pomnoži sa koeficijentom za utvrđivanje osobnog dohotka.

Iznos utvrđen u smislu odredbe stava 1. ovoga člana povećava se u odgovarajućem postotku po osnovi radnog iskustva.

Član 5.

Osnovicu za obračun osobnog dohotka čini prosječni čisti osobni dohodak po radniku u privredi Socijalističke Republike Hrvatske isplaćen za prethodni mjesec.

Iznos prosječnog osobnog dohotka, u smislu stava 1. ovoga člana, utvrduje nadležno radno tijelo organa koji vrši izbor ili imenovanje funkcionara prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Koeficijenti za utvrđivanje osobnog dohotka funkcionara utvrđuju se odlukom Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 6.

Iznos osobnog dohotka utvrđen u skladu s odredbom stava 1. člana 5. ovoga zakona. povećava se za 0,5% za svaku godinu rada a najviše do 20%.

Član 7.

Rješenje o osnovama i mjerilima za obračun osobnog dohotka funkcionara, uključujući i rukovodioce pravosudnih organa, donosi nadležno radno tijelo organa koji vrši izbor ili imenovanje funkcionara. Za ostale nosioce pravosudnih funkcija ovo rješenje donosi rukovodilac odgovarajućeg pravosudog organa.

Na osnovi rješenja donesenog temeljem odredbe stava 2. ovoga člana, služba računovodstva utvrđuje iznos mjesečnog osobnog dohotka funkcionara.

Član 8.

Funkcionar može nakon prestanka obavljanja funkcije ostvarivati osobni dohodak za vrijeme do jedne godine.

Funkcionar ima pravo ostvarivati osobni dohodak po odredbama ovoga zakona za vrijeme duže od jedne godine od dana prestanka obavljanja funkcije, a najduže još šest mjeseci, ako u tom vremenu stječe pravo na mirovinu.

Pravo iz stava 1. i 2 ovoga člana funkcionar ne može koristiti ako je navršio 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života.

Član 9.

Pravo iz člana 8. ovoga zakona stječe se na osnovi osobnog zahtjeva koji se podnosi nadležnom tijelu organa koji vrši izbor ili imenovanje najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka funkcije.

Nadležno tijelo rješenjem utvrđuje vrijeme iz člana 8. ovoga zakona za ostvarivanje prava po odredbama ovoga zakona.

Član 10.

Funkcionaru prestaje pravo iz člana 8. ovoga zakona kad navrši 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života.

III. NAKNADA ODREĐENIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

Član 11.

Naknada određenih materijalnih troškova i druga primanja funkcionara utvrđuju se prema stvarnim tr- oškovima, a mogu iznositi:

1. Dnevnica za službena putovanja u zemlji bez troškova noćenja - do 8% prosječnog osobnog dohotka po radniku isplaćenog u privredi Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za prethodna tri mjeseca.

Troškovi noćenja priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu izuzev hotela kategorije "de luxe"

Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo priznaju se u visini koja je utvrdena Odlukom za delegate u Skupštini Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, funkcionare i rukovodeće radnike.

2. Naknada korištenja automobila u osobnom vlasništvu u službene svrhe - do iznosa koji po jednom prijeđenom kilometru ne može biti veći od 30% prodajne cijene litre benzina 98 oktana.

3. Naknada za odvojeni život od obitelji - do 70% prosječnog osobnog dohotka po radniku isplaćenog u privredi Republike za prethodna tri mjeseca, a naknada troškova prijevoza radi posjete porodici od koje funkcionar živi odvojeno do četiri putovanja mjesečno uz pravdanje troškova.

4. Naknada selidbenih troškova iz mjesta prebivališta u mjesto u kojem se obavlja funkcija, a nakon prestanka funkcije do mjesta preseljenja prema stvarnim troškovirna na osnovi dokumentacije o isplati troškova.

5. Regres za godišnji odmorr - do 60% prosječnog osobnog dohotka po radniku isplaćenog u privredi Republike za prethodna tri mjeseca.

6. Naknada troškova za prijevoz u gradskom prometu do radnog mjesta i obratno uz uvjete i u iznosu utvrđene za radnike u radnoj zajednici organa u kojem funkcionar obavlja funkciju.

7. Naknada troškova za društvenu prehranu - 25% prosječnog osobnog dohotka po radniku isplaćenog u privredi Republike za prethodna tri mjeseca.

8. Otpremnina pri odlasku u mirovinu u iznosu dva posljednja osobna dohotka odnosno naknade osobnog dohotka prije odlaska u mirovinu.

9. Pomoć porodici umrlog funkcionara do trostrukog prosječnog osobnog dohotka po radniku isplaćenog u privredi Republike za prethodna tri mjeseca.

10. Naknada osobnog dohotka za vrijeme korištenja godišnjeg odmora u visini osobnog dohotka što bi ga funkcionar ostvario da je na radu.

11. Naknada osobnog dohotka za vrijeme prvih 30 dana privremene spriječenosti za rad (bolovanje) u visini od 90% prosječnog osobnog dohotka funkcionara ostvarenog u proteklom razdoblju utvrđenog zakonom.

12. Naknada osobnog dohotka za vrijeme odsustva po drugim osnovama uz uvjete i u iznosu koji su utvrđeni za radnike u radnoj zajednici organa u kojem funkcionar obavlja funkciju.

Član 12.

Uvjeti i način ostvarivanja prava iz člana 1. ovoga zakona kao i visina naknade koja funkcionaru pripada u ostvarivanju tih prava, uređuju se općim aktom Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Do donošenja odluke iz člana 5. stava 3. odnosno do donošenja općeg akta iz člana 12. ovoga zakona ostaju na snazi:

1. Odluka o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara koje na određene funkcije bira ili imenuje Sabor Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 27/87).

2. Odluka o osobnim dohocima i drugim primanjima članova Predsjedništva i funkcionara koje imenuje Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske i Odluka o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara, rukovodnih i drugih radnika koje imenuje Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske od 24. lipnja 1987. godine.

3. Odluka o osobnim dohocima i drugim primanjima članova Ustavnog suda Hlrvatske i Odluka o osobnim dohocima i drugim primanjima radnika koje imenuje Ustavni sud Hrvatske od 22. lipnja 1987.

4. Odluka o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara, rukovodećih i drugih radnika koje imenuje Izvršno vijeće Sabora broj 07/4-5090-1987 od 18. lipnja 1987. godine.

5. Odluka o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara na određenim funkcijama u republičkim, okružnim i pravosudnim organima ("Narodne novine", br. 27/87).

6. Odluka o osobnim dohocima i drugim primanjima društvenih pravobranilaca samoupravljanja zajednica općina i zamjenika društvenih pravobranilaca samoupravljanja zajednica općina ("Narodne novine", br. 48/87).

7. Odluka o utvrđivanju liste funkcija i rasponu društvrenih vrijednosti funkcija ("Narodne novine", br. 27/87) kao i Odluke o osnovicama i koeficijentima za vršioce pravosudnih funkcija i općinskim sudovima i općinskim javnim tužilaštvima.

Izuzetno od odredbi stava 1. ovoga člana, do 30. lipnja 1990. godine ostaju na snazi odredbe o koeficijentima utvrđenim aktima iz stava 1. ovoga zakona i Odluka o utvrđivanju liste funkcija i rasponu društvenih vrijednosti funkci ja ("Narodne novine", br. 27/87).

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj : 120-01/90-02/02.

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.