Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

NN 19/1990 (3.5.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 25. travnja, Vijeća općina 25. travnja i Društveno-političkog vijeća 26. travnja 1990. godine.

Klasa : 011-01/90-01/42

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Član 1.

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 26/84 i 47/89) u članu 5. stavovi 4. i 5. brišu se.

Član 2.

U članu 6. stav 1. briše se.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. veznik "i" briše se.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2. riječi "i 2" brišu se.

Član 3.

U članu 7. stav 1. mijenja se i glasi: "U poljoprivrednoj proizvodnji može se koristiti dopunski rad drugih osoba."

Stavovi 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stav 4. i postaje stav 2.

Član 4.

U članu 8. u stavu 1. riječi "pažnjom dobrog poljoprivrednika" brišu se.

Stav 4. mijenja se i glasi:

Poljoprivredne organizacije koje ne iskorištavaju veće uređene površine poljoprivrednog zemljišta teže oštećuju društvene interese."

Član 5.

U članu 11. stav 1. mijenja se i glasi:

"Poljoprivredno zemljište može biti u društvenom vlasništvu, zadružnom vlasništvu, zajedničkom vlasništvu zadrugara ili u vlasništvu građana."

Član 6.

U stavu 14. u stavu 1. iza riječi "poljoprivreda" dodaju se riječi "(u daljem tekstu općinski organ za poljoprivredno zemljište)."

U stavu 2. iza riječi "organu uprave" riječi "poljoprivrednoj organizaciji ili drugoj organizaciji ili zajednici" brišu se.

Član 7.

U članu 15. stav 1. riječi "organ, organizacija odnosno zajednica iz člana 14. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: općinski organ za poljoprivredno zemljište)" zamjenjuju se riječima "Općinski organ za poljoprivredno zemljište".

Član 8.

Član 17. briše se.

Član 9.

U članu 18. dodaje se novi stav koji glasi:

"Vrijednost poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se prema odredbama Zakona o računovodstvu".

Član 10.

U članu 20. u stavu 2. riječi "ili" zamjenjuju se riječima "a prihodi iz stava 1. alineja 1, 2. i 4. i".

Član 11.

U članu 24. stava 3. mijenja se i glasi:

"Ako u nadmetanju više učesnika ponudi jednaki iznos zakupnine, zemljište se daje u zakup onom učesniku koji je već imao zemljište u zakupu odnosno učesniku koji svojom parcelom graniči dužom stranicom uz zemljište koje se daje u zakup".

Član 12.

Članovi 26, 27. i 28. brišu se.

Član 13.

U članu 30. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi: "Poljoprivredno zemljište od I do V bonitetne klase može se pretvoriti u građevinsko samo kada nema zemljišta nižih bonitetnih klasa, ako je to u skladu s prostornim planom društveno-političke zajednice, kada je utvrđen opći interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja i kod izgradnje gospodarskih objekata koji neposredno služe primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 14.

U članu 31. u stavu 1. riječi "ili bez njega," brišu se.

U stavu 4. riječi "se utvrđuje do visine tridesetogodišnjeg iznosa katastarskog prihoda poljoprivrednog zemljišta iste kulture i klase u istom katastarskom kotaru, ali" brišu se.

U stavu 6. riječi "tridesetogodišnjeg katastarskog prihoda" zamjenjuju se riječima "trostruke prometne vrijednosti,"

U stavu 7. riječi "na području općine" brišu se.

Član 15.

U članu 35. dodaje se novi stav koji glasi:

"Općinski organ za poljoprivredno zemljište dostavlja rješenje i općinskom javnom pravobranilaštvu".

Član 16.

U članu 37. u stavu 2. riječi "organizacije udruženog rada kojima je iskorištavanje mineralnih sirovina iz stava 1. ovoga člana osnovna djelatnost, te "zamjenjuju se riječima "poljoprivredne organizacije i".

Član 17.

Članovi 41. i 43. brišu se.

Član 18.

U članu 42. riječi "propisima o knjigovodstvu i revalorizaciji osnovnih sredstava", zamjenjuju se riječima "Zakonu o računovodstvu".

Član 19.

U članu 44. stav 1. mijenja se i glasi:

"Poljoprivredna organizacija može odvojene čestice ili blokove poljoprivrednog zemljišta koje je stekla bez naknade, ako smatra ekonomski opravdanim, otuđiti uz prethodnu suglasnost općinske skupštine".

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta bez suglasnosti iz stava 1. ovoga člana je ništavan".

U stavu 2. koji postaje stav 3. riječi "a davanje u zakup vrši se na način i po postupku propisanim u članu 96. ovoga zakona, a prema redu prvenstva utvrđenom u članu 98. ovoga zakona" brišu se.

Član 20.

U članu 45. stav 1. mijenja se i glasi:

"Sredstva dobivena otuđenjem čestica ili blokova poljoprivrednog zemljišta, poljoprivredna organizacija može koristiti samo za pokriće troškova mjera uređivanja zemljita ili za kupnju drugog poljoprivrednog zemljišta".

Član 21.

Članovi 47. do 52. brišu se.

Član 22.

U članu 53. stav 1. mijenja se i glasi:

"Poljoprivrednicima se zajamčuje pravo vlasništva na obradivom poljoprivrednom zemljištu u nizinskom području (oranica, vrt, voćnjak, maslinjak, vinograd i livada) u površini od najviše trideset hektara po domaćinstvu".

U stavu 2. iza riječi "poljoprivrednom zemljištu (pašnjak trstik, i neplodno zemljište)" dodaju se riječi "u neograničenoj površini.".

Stav 3. briše se.

Član 23.

U članu 54. stav 1. mijenja se i glasi:

"Poljoprivrednik može u brdsko-planinskom području imati pravo vlasništva na obradivom poljoprivrednom zemljštu u neograničenoj površini".

Stavovi 2, 3. i 5. brišu se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 2.

Član 24.

U članu 55. u stavu 1. riječi "skupština zajednica općina" zamjenjuje se rijećima "općinska skupština".

Stav 2. mijenja se i glasi:

"Kriterije za utvrdivanje brdsko-planinskog područja odnosno područja ovčarskog krškog kamenjara utvrduje republički organ uprave nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 25.

Članovi 56. i 57. brišu se.

Član 26.

U članu 58. stav 1. mijenja se i glasi:

"Građanin koji nije poljoprivrednik može imati pravo vlasništva na obradivom poljoprivrednom te drugom zemljištu u nizinskom području u površini od najviše pet hektara po domaćinstvu".

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Građanin koji nije poljoprivrednik može u brdsko-planinskom području imati pravo vlasništva na obradivom poljoprivrednom te drugom zemljištu u neograničenoj površini".

Stavovi 2. i 3. brišu se.

U stavu 4. koji postaje stav 3. riječi "i 2." brišu se.

U stavu 5. koji postaje stav 4. riječi "i 2." brišu se, broj "4." zamjenjuje se brojem "3.", a riječi "po postupku, iz člana 28. ovoga zakona" zamjenjuju se riječima "uz naknadu utvrđenu po postupku propisanim Zakonom o izvršnom postupku".

Član 27.

U članu 59. u stavu 1. riječ "deset" zamjenjuje se riječju "trideset"

Član 28.

U članu 61. stav 2. briše se.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2. riječi "odnosno izjavu da će osobnim radom kao poljoprivrednik obrađivati nasljeđeno zemljište", brišu se.

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Nasljednik je dužan u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju otuđiti poljoprivredno zemljište iznad ovim zakonom određenog maksimuma".

Stav 4. mijenja se i glasi:

"Ako nasljednik ne otuđi poljoprivredno zemljište iznad ovim zakonom određenog maksimuma u roku iz stava 3. ovoga člana općinski organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove utvrđuje da to zemljište prelazi u društveno vlasništvo, a nasljedniku pripada naknada koja se određuje u visini i na način koji su propisani Zakonom o eksproprijaciji".

U stavu 5. riječi: "odnosno ne izjavi da će kao poljoprivrednik osobnim radom obrađivati poljoprivredno zemljište" brišu se.

Stav 6. briše se.

Stav 7. postaje stav 6.

Stav 8. briše se.

Član 29.

U članu 62. riječi "bez naknade" zamjenjuju se riječima" uz naknadu koja se određuje u visini i na način koji su propisani Zakonom o eksproprijaciji".

Član 30.

U članu 81. stavovi 2. i 3. brišu se.

Član 31.

Članovi 92, 93. i 94. brišu se.

Član 32.

U članu 95. stav 2. mijenja se i glasi:

"Kod davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, ako ovim zakonom nije drugačije određeno."

Stav 3. briše se.

Član 33.

U članu 96. stav 1. mijenja se i glasi:

"Društvene pravne osobe daju poljoprivredno zemljište u zakup putem javnog nadmetanja."

Član 34.

U članu 97. stav 1. mijenja se i glasi:

"Poljoprivredno zemljište može se uzeti u zakup u neograničenoj površini."

Stav 2. briše se.

Član 35.

Članovi 98, 99, 100, 102, 103, 104. i 105. brišu se.

Član 36.

U članu 108. u alineji 1. riječi "pažnjom dobrog poljoprivrednika" brišu se, u alineji 9. riječi "nadležnog organa" zamjenjuju se riječima "općinske skupštine".

U alineji 10. broj "56." u zagradi briše se.

Alineje 7, 11, 16. i 19. brišu se.

Alineje 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17. i 18. postaju alineje 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. i 15.

Član 37.

Član 110. mijenja se i glasi:

"Ako poljoprivredni inspektor utvrdi da poljoprivredna organizacija ne iskorištava blokove poljoprivrednog zemljišta ili ih otuđuje protivno odredbama ovoga zakona (član 8. stav 4. i član 44. stav 1) pokrenut će inicijativu za poduzimanje privremenih mjera društvene zaštite utvrđene zakonom."

Član 38.

U članu 111. u stavu 1. riječi "15,000.000 do 150,000.000 zamjenjuju se riječima "15.000 do 250.000", u točki 1. riječi "pažnjom dobrog poljoprivrednika" brišu se, točke 2, 4. i 5. brišu se, a točka 3. postaje točka 2.

U stavu 2. riječi "300.000 do 5,000.000" zamjenjuju se riječima "1.000 do 10.000".

Član 39.

U članu 112. u stavu 1. riječi "10.000.000 do 100,000.000" zamjenjuju se riječima "10.000 do 150.000".

Točka 1. mijenja se i glasi:

"Koja odvojene čestice poljoprivrednog zemljišta ili blokova koje je stekla bez naknade otuđi bez prethodne suglasnosti općinske skupštine (član 44)."

Točka 2. mijenja se i glasi:

"Koja sredstva dobivena otuđenjem čestica poljoprivrednog zemljišta ili blokova ne koristi za pokriće troškova provođenja mjera uređivanja zemljišta ili za kupnju drugog poljoprivrednog zemljišta (član 45. stav 1)."

U stavu 2. riječi "200.000 do 2,000.000" zamjenjuju se riječima " 1.000 do 15.000".

Član 40.

U članu 113. u stavu 1. riječi "100.000 do 5,000.000" zamjenjuju se riječima "5.000 do 25.000", u točki 1. iza riječi "zemljišta" dodaju se riječi "u propisanom roku", a točka 2. briše se.

Točke 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 9. postaju točke 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8.

U stavu 2. riječi "20.000 do 300.000" zamjenjuju se riječima "500 do 10.000".

Član 41.

U članu 114. u stavu 1. riječi "100.000 do 5,000.000" zamjenjuju se riječima "1.000 do 25.000".

U stavu 2. riječi "20.000 do 300.000" zamjenjuju se riječima "200 do 10.000".

Član 42.

U članu 115. u stavu 1. riječi "30.000 do 1,500.000" zamjenjuju se riječima "500 do 10.000" ,a točke 2. i 4. brišu se.

U stavu 1. točki 1. riječi "pažnjom dobrog poljoprivrednika" brišu se.

Točka 3. postaje točka 2.

U stavu 2. riječi "15.000 do 150.000" zamjenjuju se riječima "100 do 5.000".

Član 43.

U članu 116. u stavu 1. riječi "30.000 do 1,000.000" zamjenjuju se riječima "200 do 10.000", a točke 3. i 4. brišu se.

U stavu 2. riječi "15.000 do 100.000" zamjenjuju se riječima "200 do 5.000".

Član 44.

Član 117. briše se.

Član 45.

Poljoprivredne organizacije, mjesne zajednice i općine utvrdit će vrijednost poljoprivrednog zemljišta prema odredbi člana 9. ovoga zakona najkasnije u roku godine dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 46.

Odluke o utvrđivanju brdsko-planinskog područja odnosno područja ovčarskog krškog kamenjara donijet će općinske skupštine najkasnije u roku godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, do kada ostaju na snazi odluke koje su donijele skupštine zajednica općina.

Član 47.

Kriterije za utvrđivanje brdsko-planinskog područja odnosno područja ovčarskog kamenjara utvrdit će republički organ uprave nadležan za poslove poljoprivrede najkasnije u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona, do kada ostaju na snazi kriteriji koje su utvrdili skupštine zajednica općina.

Član 48.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaju važiti:

1. Član 73. Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", broj 47/89);

2. Propisi općinskih skupština donijeti temeljem odredaba člana 48, 49. i 50. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br 26/84);

3. Uputstvo o kategoriziranju poljoprivrednog zemljišta i o utvrđivanju dijela dohotka odnosno katastarskog prihoda koji je rezultat izuzetnih pogodnosti u djelatnosti poljoprivrede ("Narodne novine", br. 17/86);

Član 49.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 320-02/89-01/ 01

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.