Zakon o sigurnosti prometa na cestama

NN 20/1990 (4.5.1990.), Zakon o sigurnosti prometa na cestama

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HTVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Proglašava se Zakon o sigurnosti prometa na cestama koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. travnja, Vijeća općina 26. travnja i Društveno-političkog vijeća 26. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/64

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 9. svibnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o sigurnosti prometa na cestama

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim se zakonom uređuju mjere za sigurnost prometa, uvjeti i pravila za sudjelovanje u prometu vozila, vozača i drugih sudionika te druge mjere za sprečavanje i otklanjanje opasnosti u prometu na cestama određene Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama, ovim zakonom i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Skupština općine odnosno skupština gradske zajednice općina ureduju promet na području općine u skladu s odredbama ovog zakona, Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama i drugim propisima.

Član 2.

Kontrolu i fizičko reguliranje prometa, kontrolu vozila, vozača i drugih sudionika u prometu na cestama neposredno obavljaju ovlaštene službene osobe unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ovlaštene službene osobe).

Na području gdje se nalaze vojni objekti pri kretanju vojnih jedinica i vozila promet na cestama mogu regulirati vojne osobe koje odredi nadležni vojni organ, u opsegu i na način kojim se jamči sigurnost prometa.

Kontrolu parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno obavljaju organizacije određene odlukom skupštine općine odnusno gradske zajednice općina.

Radnici organizacije iz stava 3. ovoga člana u obavljanju kontrole parkiranja vozila dužni su nositi propisanu oznaku.

Republički organ uprave nadležan za komunalne poslove propisat će oblik, sadržaj i način nošenja oznake ovlaštenih osoba iz stava 4. ovoga člana.

Član 3.

Pojedini izrazi u ovom zakonu imaju značenje:

1. "radni stroj" je vozilo na motorni pogon, osim motornih vozila, traktora, motokultivatora i bicikla s motorom koje je prvenstveno namijenjeno za obavljanje određenih radova vlastitim uređajima i opremom i koje prema konstrukcijskim osobinama ne može razvijati brzinu kretanja veću od 30 km na sat (kombajn, valjak, grejder, kosilica, kopač rovova i sl.).

2. "motokultivator" je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 KW, konstruirano da vuče potiskuje ili nosi oruđe za razne privredne radove, odnosno služi za pogon takvih oruđa ili za vuću priključnih vozila prilagođenih motokultivatoru.

3. "stajalište tramvaja" dio je površine ceste namijenjen zaustavljanju tramvaja radi ulaska i izlaska putnika koji je obilježen prometnim znakom.

4. "autobusno stajalište" dio je površine ceste namijenjen zaustavljanju autobusa radi ulaska i izlaska putnika koji je obilježen prometnim znakom.

5. "traktorski prikljućak" je zamjenjivo oruđe za vršenje poljoprivrednih i ostalih radova koji vuće, gura ili nosi traktor.

6. Izrazi propisani Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu analogno se primjenjuju u ovom zakonu.

II. PRAVILA PROMETA

1. Uključivanje u promet

Član 4.

Vozač autobusa ili teretnog motornog vozila, kada se vožnjom unatrag uključuje u promet iz dvorišta, garaže ili druge površine, ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika, dužan je na mjestu na kojem se uključuje u promet postaviti sposobnu osobu stariju od 14 godina, koja će podizanjem crvene zastavice ili crvene tkanine dati znak sudionicima u prometu koji nailaze da se zaustave i tako osigurati uključivanje u promet bez opasnosti.

Sudionici u prometu kojima je prema stavu 1. ovoga člana podignutom crvenom zastavicom ili crvenom tkaninom dan znak da stanu dužni su se zaustaviti i omogućiti siguran izlazak na cestu vozila koje se uključuje u promet.

Član 5.

Pri uključivanju u promet sa zemljanog puta ili druge puvršine na cestu vozač je dužan skinuti blato s vozila i s kolnika na koji je nanio blato.

2. Kretanje vozila po cesti

Član 6.

Vozila koja se kreću sporije od tramvaja i drugih vozila koja se kreću cestom po tramvajskim tračnicama ugrađenim uz rub kolnika moraju se kretaiti na dovoljnom razmaku od tramvajskih tračnica da ne bi ometala kretanje tramvaja i drugih vozila koja se kreću dijelom kolnika s ugrađenim tračnicama.

Kada se vozila kreću na način određen u stavu 1. ovoga člana, vozila koja se kreću sporije pretječu se s njihove desnne strane.

Član 7.

Autobusi koji prevoze djecu i specijalna vozila koja prevoze opasne tvari na prelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini koji se nalaze na lokalnim cestama, ne smiju prelaziti preko željezničke pruge ako nema uređaja za zatvaranje prometa ni uređaja za davanje znakova za piribližavanje vlaka.

3. Zaustavljanje i parkiranje

Član 8.

Skupština općine odnosno skupštna grradske zajednice općina gdje za to postoji potreba, odlukom će propisati zaustavljanje i parkiranje invalidskih vozila u skladu s odredbama ovoga zakona i usigurati prostor za parkiranje tih Vozila

Član 9.

Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano:

1. na obilježenom pješačkom prijelazu;

2. na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini;

3. na željezničkoj ili tramvajskoj pruzi ili u blizini tih pruga ako se time sprečava promet vozila koja se kreću tračnicama, kao i na obilježenom stajalištu tramvaja;

4. na raskršću;

5. u tunelu, na mostu, u podvožnjaku i na nadvožnjaku te na dijelu ceste preko mosta i nadvožnjaka;

6. na dijelu ceste u blizini vrha prevoza i u zavoju gdje je preglednost nedovoljna i gdje se vozilo ne bi moglo obići bez opasnosti;

7. na dijelu javne ceste gdje je širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do pune uzdužne crte na kolniku ili do suprotnog ruba kolnika ili do neke zapreke na cesti manja od tri metra;

8. na mjestu na kojem vozilo zaklanja postavljeni prometni znak ili uređaj za davanje svjetlosnih prometnih znakova;

9. na biciklistićkoj stazi ili na prijelazu biciklističke staze preko kolnika;

10. iznad priključka na hidrant;

11. na obilježenom autobusnom stajalištu;

12. u pješačkoj zoni.

Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožalva sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa.

Član 10.

Pri određivanju da se vozilo premjesti na drugo mjesto u slučajevima iz člana 9. stava 2. ovoga zakona, ovlaštena službena osoba dužna je voditi računa u okolnostima slučaja, a osobito da li i u kojoj mjeri zaustavljeno ili parkirano vozilo ugrožava sigurnust ili ometa normalan tok prometa.

Član 11.

Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 9. ovoga zakona snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

Visinu troškova premještanja vozila utvrđuje nadležni općinski organ uprave.

Član 12.

Vozač koji na cesti ostavi vozilo na motorni pogon bez nadzor mora poduzeti sve potrebne mjere kojima se sprečava da neovlaštene osobe stave vozilo u pokret, a naročito:

1. prekinuti rad motora i uzeti sa sobom ključ kojim se motor stavlja u rad;

2. postaviti uređaj za osiguranje vozila od krađe u položaj kojim se sprečava pokretanje vozila, ako vozilo mora imati takav uređaj;

3. zatvoriti sve prozore na kabini i karoseriji vozila;

4. zaključati brave na svim vratima vozila i ključeve uzeti sa sobom;

Član 13.

Poduzeće ili druga pravna osoba koja je zbog radova na cesti ili iz drugih razloga (odroni, klizišta, snježni zapusi i dr.) prinuđena organizirati naizmjenično propuštanje vozila iz suprotnih smjerova jednim prometnim trakom, regulira ovo propuštanje postavljanjem privremenih uređaja za davanje svjetlosnih prometnih znakova na krajnjim točkama dionice ceste na kojoj se izvode radovi.

Ako je dionica ceste kraća i pregledna na čitavoj svojoj dužini, a radovi kratko traju, naizmjenično propuštanje vozila mogu regulirati za to određene osobe, i to naizmjeničnim dizanjem i spuštanjem crvene i zelene zastavice ili postavljanjem crvene ili zelene ploče okruglog oblika ili davanjem drugih znakova.

Ako se naizmjenično propuštanje vozila regulira pomoću crvene i zelene zastavice, odnosno crvene ili zelene ploče, prolaz imaju vozila koja nailaze na podignutu zelenu zastavicu odnosno postavljenu zelenu ploču. Vozila koja nailaze na podignutu crvenu zastavicu odnosno pustavljenu crvenu ploču nemaju pravo prolaza.

4. Promet bicikla, bicikla s motorom i motocikla

Član 14.

Biciklom i biciklom s motorom na cesti ne smije upravljati osoba koja za to nije osposobljena ni osoba koja nije navršila 14 godina.

Biciklom na cesti smije upravljati dijete koje je navršilo sedam godina ako ga prati osoba koja je navršila 16 godina.

Djeca koja su u školama osposobljena za upravljanje biciklom i za to im je izdana potvrda smiju samostalno upravljati biciklom na cesti.

Član 15.

U prometu na cesti biciklom i biciklom s motorom smije se vući prikolicu s dva kotača pričvršćenu tako da je osigurana stabilnost vozila. Prikolica ne smije biti šira od 80 cm ni teža s teretom od 20 kg, a na stražnjnj strani rnora imati dva katadioptera (reflektirajuće tvari) propisana za prlključno vozilo.

Na prikolicama iz stava 1 ovoga člana i u tovarnom sanduku tricikla i tricikla s motorom ne smije se prevoziti osobe.

Član 16.

Na biciklu, biciklu s motorom, triciklu, triciklu s motorom i motociklu ne smije se prevoziti predmete šire od 5,0 cm sa svake strane vozila.

Na prikolici bicikla i bicikla s motorom ne smije se prevoziti predmete šire od 80 cm.

Član 17.

Vozač bicikla, bicikla s motorom, tricikla, tricikla s motorom i motocikla ne smije prevoziti osobu koja je plod utjecajem alkohola.

5. Promet zaprežnih vozila

Član 18.

Na magistralnoj i regionalnoj cesti zaprežnim vozilom ne smije upravljati osoba koja nije navršila 16 godina, a na ostalim cestama osoba koja nije navršila 10 godina.

Član 19.

Vozač zaprežnog vozila mora za vrijeme vožnje na cesti upravljati zapregom tako da drži uzde u rukama ili da zapregu vodi hodajući pokraj ili ispred nje.

Vozač zaprežnog vozila mora voditi zapregu:

1. na nepreglednom i neosiguranom prijelazu ceste preko željezničke pruge;

2. pri prijelazu preko magistralne i regionalne ceste;

3. pri uključivanju u promet iz dvorišta ili s druge površine kada mu je vidik zaklonjen ili je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prllika;

4. pri uključivanju u promet kada prelazi preko površine izgrađene za kretanje pješaka ili biciklističke staze.

Član 20.

U prometu na cesti u zaprežno vozilo smiju se upregnuti najviše dvije zaprege jedna iza druge.

Ako u prometu na cesti zaprežno vozilo vuku dvije zaprege vozač mora imati pratioca.

Zapregom u prometu na cesti smije se vući samo jedno

vozilo.

Za zaprežno vozilo u prometu na cesti smije se privezati samo jedno grlo stoke sa stražnje desne strane.

6. Promet zaprežnih vozila koje vuče traktor

Član 21.

U prometu na cesti traktorom se smije vući samo jedno zaprežno vozilo koje je posebno preuređeno za traktorsku vuču, ako se tim vozilom prevoze poljoprivredni proizvodi ili obavljaju drugi radovi.

Zaprežno vozilo koje vuče traktor u prometu na cesti mora imati kotače sa pumpanim, spužvastim ili sličnim gumama.

Zaprežno vozilo koje vuče traktor u prometu na cesti mora biti priključeno traktoru pomoću krute zglobne veze tako da je u toku vožnje osigurana stabilnost oba vozila i onemogućeno njihovo razdvajanje.

Član 22.

Zaprežno vozilo koje vuče traktor u prometu na cesti mora imati na stražnjoj strani pozicijska svjetla i smjerokaze.

Ako traktor koji vuće zaprežno vozilo na ravnoj cesti može razviti brzinu kretanja veću od 20 km na sat, zaprežno vozilo mora imati uređaj za zaustavljanje i stop svjetla.

Pozicijska svjetla. smjerokazi i stop-svjetla iz stava 1. i 2. ovoga člana moraju odgovarati propisima za motorna i priključna vozila i biti postavljena prema tim propisima.

Član 23.

Ukupna masa zaprežnog vozila knje vuče traktor u prometu na cesti ne smije biti veća od 3.000 kg, niti za više od 50% veća od ukupne mase traktora koji ga vuče.

7. Promet radnih strojeva i motokultivatora

Član 24.

U prometu na cesti radnim strojem i motokultivatorom smije se vući samo one priključke koji služe njihovoj namjeni.

Noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti radni stroj i motokultivator u prometu na cesti mora imati na prednjoj strani ispravna i upaljena oborena svjetla za osvjetljavanje ceste, a na stražnjoj strani pozicijska svjetla i katadioptere.

Radni stroj i motokultivator koji se na ravnoj cesti može kretati brzinom većom od 20 km na sat mora imati stop-svjetla.

Svjetla za osvjetljavanje ceste, pozicijska svjetla, katadiopteri i stop-svjetla iz stava 2 i 3. ovoga člana moraju odgovarati propisima za motorna i priključna vozila i biti postavljena prema tim propisima.

Član 25.

Radni stroj i motokultivator u prometu na cesti mora imati ispravne uređaje za upravljanje koji odgovaraju propisima i normativnima za takve uređaje na motornim i priključnim vozilima.

Radni stroj i motokultivator u prometu na cesti mora imati uređaje za zaustavljanje čija efikasrnost utvrđena prema propisima i normativima za motorna i priključna vozila, mora biti: radne kočnice najmanje 25%, a pomoćne kočnice najmanje 15% od propisanog koeficijenta kočenja.

Na radnom stroju i njegovom priključnom vozilu za vrijeme kretanja po cesti smije se nalaziti vozač i pratilac.

Na motokultivatoru za vrijeme kretanja po cesti smije se nalaziti samo vozač, a na priključnom vozilu motokultivatora smije se nalaziti najviše tri osobe koje rade na utovaru ili istovaru tereta ili obavljaju druge poslove.

8. Kretanje pješaka

Član 26.

Organizirana kolona pješaka ne smije biti duža od 50 metara, osim pogrebne ili odobrene povorke ili vojne jedinice.

Kada se kolnikom kreće više organiziranih kolona pješaka razmak između kolona mora biti najmanje 50 metara

Noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti kao i u drugim slučajevima kada je to potrebno radi sigurnosti prometa pješaci koji se kreću kolnikom u organiziranoj koloni, osim pogrebnih ili odobrenih povorki te vojnih jedinica moraju se kretati u koloni po jedan.

Član 27.

Na kolniku je zabranjeno igranje, vnžnja dječjim biciklom, romobilom i koturaljkama kao i sanjkanje, skijanje i slično osim ako je to dozvoljeno odlukom skulpštine općine, odnosno gradske zajednice općina. U tom slučaju na kolniku moraju biti postavljeni odgovarajući prometni znakovi o zabrani ili ograničavanju prometa.

9. Prijevoz osoba vozilima

Član 28.

U vozilu na motorni pogon smije se prevoziti u prometu na cesti onoliko osoba koliko je upisano u prometnoj dozvoli odnosno u potvrdi o registraciji.

Ako se u osobnom automobilu prevoze djeca, dvoje djece do deset goidina života smatra se jednom osobom.

Član 29.

Vozač ne smije prevoziti osobe u zatvorenom prostoru vozila koje se ne može otvoriti iznutra, osim u vozilima organa unutrašnjih poslova, oružanih snaga i organa za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija i to samo za službene potrebe.

Član 30.

Za vrijeme kretanja, u vozilo se ne smije uskakati, iskakati iz vozila, otvarati vrata, naginjati se izvan vozila i voziti se na vanjskim dijelovima vozila ili na traktorskim priključcima.

Izuzetno na vanjskim dijelovima vozila mogu se voziti osobe koje obavljaju poslove na vozilima vatrogasne službe, vozilima čistoće, elektrodispečerske službe i komunalne djelatnosti ako su na tim vozilima ugrađeni platforma za stajanje i držači.

Član 31.

Motornim ili priključnim vozilom za prijevoz putnika u javnom gradskom prometu i autobusom kojim se obavlja prijevoz osoba za vlastite potrebe u gradskom prometu, smije se prevoziti onoliko osoba koliko ima ugrađenih sjedala i mjesta za stajanje.

U vozilima iz stava 1. ovoga člana moraju biti ugrađeni držači za osobe koje se prevoze stojeći.

Vozilima iz stava 1. ovoga člana na relacijama u prigradskom linijskom cestovnom prometu smije se uz odobrenje prevoziti onoliko osoba koliko ima ugrađenih sjedala i mjesta za stajanje

Rješenje o odobrenju prijevoza (u daljem tekstu: odobrenje) iz stava 3. ovoga člana izdaje republički organ uprave nadležan za poslove prometa.

Broj sjedala i mjesta za stajanje u vozilima iz stava 1 i 3. ovoga člana utvrrđuje se i upisuje u prometnu dozvolu na osnovi tehničkih podataka proizvođača odnosno potvrde o ispitivanju vozila. Broj sjedala i mjesta za stajanje mora biti istaknut na vidnom mjestu vozila.

Član 32.

Na teretnom motornom vozilu u prostoru za smještaj tereta ili na priključnom vozilu koje vuče traktor može se prevoziti najviše pet osoba koje rade na utovaru ili istovaru tereta ili obavljaju druge radove.

Osobe koje nisu navršile 14 godina smiju se prevoziti na vozilima iz stava 1. ovoga člana samo uz pratnju punoljetne osobe.

Član 33.

Na teretnom motornom vozilu u prostoru za smještaj tereta ili na priključnom vozilu koje vuče traktor može se uz odobrenje, prevoziti više od pet osoba koje rade na utovaru ili istovaru tereta ili obavljaju druge radove, radnike od mjesta stanovanja do mjesta rada i obratno te od jednog mjesta rada na drugo.

Prijevoz osoba na vozilima iz stava 1. ovoga člana može se odobriti i u drugim opravdanim slučajevima.

Član 34.

Teretno motorno vozilo kojim se prevoze osobe u prostoru za smještaj tereta, uz odobrenje, mora imati sjedala pričvršćena za pod karoserije široka najmanje 5 cm, stranicu na stražnjoj strani karoserije visoku najmanje 120 cm, čvrst vanjski naslon visok najmanje 120 cm na stražnjim sjedalima i na sjedalima uzduž ruba karoserije ako su njezine stranice niže od 120 cm, nosač cerade i ceradu sa dva otvora za prozračivanje, jedan na prednjoj a drugi na strražnjoj strani, te stepenice za ulazak i izlazak osoba.

Član 35.

Kada se teretnim motornim vozilom u prostoru za smještaj tereta ili priključnim vozilom koje vuče traktor, uz odobrenje. prevozi više od pet osoba, tehničku ispravnost tih vozila i broj osoba koje se može prevoziti utvrđuje stanica za tehnički pregled vozila.

Član 36.

Odobrenje iz člana 33. ovoga zakona izdaje sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti na čijem području prijevoz počinje.

Odobrenje nije potrebno kada se prijevoz obavlja radi pružanja hitne pomoći pri spašavanju ljudi i imovine u elemetnarnim nepogodama.

Član 37.

Odobrenje iz člana 36. ovoga zakona sadrži podatke o vozilu i vozaču, broj osoba koje se može prevoziti, cesti kojom će se vozilo kretati te rok važenja odobrenja.

Odobrenje iz stava 1. ovoga člana važi najdulje šest mjeseci. Vozač mora imati kod sebe odobrenje i pokazati ga na zahtjev ovlaštene službene osobe.

Član 38.

Kada se u prometu na cesti priključnim vozilom koje vuče traktor u prostoru za smještaj tereta prevoze osobe, traktor se ne smije kretati brzinom većom od 25 km na sat.

Član 39.

U prometu na cesti zabranjeno je prevoziti osobe:

1. teretnim motornim vozilom koje nema stranice na karoseriji;

2. vozilom s automatskim istovarivačem;

3. priključnim vozilom za prijevoz tereta koje vuče teretno motorno vozilo;

4. prijevoznom stambenom prikolicom (kamp-prikolica) koju vuče vozilo na motorni pogon;

5. priključnim vozilom koje vuče traktor, kada traktor vuče više od jednog priključnog vozila.

Član 40.

Osobe koje se prevoze teretnim motornim vozilom u prostoru za smještaj tereta i priključnim vozilom koje vuče traktor ili motokultivator ne smiju stajati u vozilu, sjediti na stranicama vozila, na nestabilnom teretu ili na teretu koji prelazi visinu stranica vozila.

Član 41.

Kada se teretnim motornim vozilom u prostoru za smještaj tereta ili priključnim vozilom koje vuče traktor, uz odobrenje, prevozi više od pet osoba, vozilom smije upravljati vozač koji je najmanje tri godine upravljao takvim vozilom.

10. Gonjenje stoke

Član 42.

Stoku u stadu, krdu ili pojedino grlo ne smije cestom goniti ili voditi osoba koja, s obzirom na uzrast i sposobnost ne može nadzirati stoku i poduzimati potrebne radnje da se izbjegne opasnost.

Član 43.

Na magistralnim cestama ne smije se goniti stoka. Na magistralnim cestama osoba koja je navršila 16 godina smije voditi vezana najviše dva grla stoke i kretati se krajnjom desnom stranom kolnika.

Član 44.

Na regionalnim i lokalnim cestama gonjenje stoke u stadu ili krdu mora nadzirati dovoljan broj gonića. Gonići su dužni stado ili krdo nadzirati i ravnati tako da se ne ugrožava i u što manjoj mjeri ometa promet.

Veći broj stoke na javnoj cesti gonići moraju goniti u grupama koje ne smiju biti duže od 50 metara, a izmedu njih mora biti razmak najmanje 50 metara.

Na regionalnim i lokalnim cestama stoku ne smije goniti niti voditi osoba koja nije navršila 10 godina.

Član 45.

Preko ceste gdje nema izgrađenih ili određenih prijelaza, stoka se smije goniti ili voditi samo na preglednom dijelu ceste.

Prelaženje stoke u stadu ili krdu preko magistralne ili regionalne ceste moraju osiguravati najmanje dva gonića koji se nalaze s jedne i s druge strane prijelaza.

Kada se stoka goni noću preko magistralne ili regionalne ceste gonići moraju nositi svjetiljke s crvenim svjetlom koje mora biti jasno vidljivo drugim sudionicima u prometu na udaljenosti najmanje 150 metara.

11. Pokusne vožnje

Član 46.

Za pokusne vožnje pri kojima se, radi ispitivanja svojstava proizvedenih ili preinačenih vozila na motorni pogon mora odstupati od pojedinih odredaba propisa o sigurnosti prometa na cestama, potrebno je odobrenje.

Odobrenje iz stava 1. ovoga člana izdaje sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti na čijem području vožnja počinje.

U odobrenje za pokusnu vožnju određuje se koje mjere osiguranja organizator mora poduzeti o svom trošku te naznačuje osobe koje se moraju nalaziti u vozilu za vrijeme pokusne vožnje.

III. SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA

Član 47.

Sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na cesti ne smiju se održavati bez odobrenja. Odobrenje izdaje sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti na čijem području se održava priredba ili obavlja aktivnost.

Ako se sportska ili druga priredba održava ili aktivnost obavlja na cesti na području dviju ili više općina odobrenje izdaje sekretarijat za unutrašnje poslove na čijem području priredba odnosno aktivnost počinje.

Ako se radi održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti zabranjuje promet, odobrenje se izdaje uz prethodnu suglasnost organa uprave nadležnog za poslove cestovnog prometa općine na čijem području se promet zabranjuje.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovoga člana za sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na cesti koje se održavaju u uvjetima normalnog odvijanja prometa nije potrebno odobrenje.

Član 48.

U slučaju iz stava 3. člana 47. ovoga zakona ako za ruge sudionike u prometu nije osigurana drzga cesta, zahtjev ća se odbiti.

Izuzetno od odredbe iz stava 1. ovoga člana održavanje automobilske, motociklističke ili biciklističke utrke na cesti može se odobriti i kad u određenom cestovnom pravcu nema zaobilazne ceste (brdske utrke i dr.) ali samo u vrijeme kada se tom cestom drugi sudionici u prometu najmanje kreću. U tom se slučaju promet može zabraniti najviše dva sata.

Član 49.

Zahtjev za izdavanje odobrenja posnosi se nadležnom organu najkasnije 15 dana prije održavanja sportske i druge priredbe ili obavljanja aktivnosti.

Zahtjev za izdavanje odobrenja sadrži naziv i adresu organizatora, vrijeme održavanja, mjesto i cestu gdje će se priredba održati ili aktivnost obaviti te mjere koje organizator predviđa za osiguranje sudionika i gledalaca na priredbi odnosno aktivnosti.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora priložiti program priredbe odnosno aktivnosti, pravila natjecanja i suglasnost organizacije za održavanje ceste s održavanjem priredbe odnosno aktivnosti.

Član 50.

Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti odbit će se ako organizator, prema ocjeni nadležnog organa za unutrašnje poslove, nije u stanju provesti odgovarajuće mjere za sigurnost sudionika i gledalaca.

Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti trebalo obustaviti promet važnijim prometnim pravcima ili bi se priredbom odnosno aktivnošću ugrožavalo ili ometalo promet na cesti, sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja.

Član 51.

U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti određuju se mjere osiguranja koje organizator mora poduzeti, a naročito mjere za sigurnost sudionika i gledalaca.

Kada se promet na cesti ograničava ili se zabranjuje radi održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti, odobrenje sadrži i obavezu organizatora o mjerama ograničavanja ili zabrane prometa obavijesti javnost putem sredstava javnog informiranja, najkasnije 48 sati prije početka priredbe odnosno aktivnosti.

Član 52.

Organizator ne smije početi s održavanjem sportske ili druge priredbe ili s obavljanjem aktivnosti na cesti ako nisu poduzete sve mjere osiguranja određene u odobrenju održavanja priredbe odnosno obavljanje aktivnosti može se zabraniti.

Član 53.

Organizator je dužan prekinuti održavanje sportske ili druge priredbe odnosno obavljanje aktivnosti na cesti:

1. ako su ugroženi sudionici ili gledaoci;

2. ako se u većoj mjeri ugroži javni red i mir;

3. ako nastupe okolnosti zbog kojih priredba odnosno aktivnost ne bi bila odobrena;

4. ako organizator ne provodi određene mjere osiguranja;

5. ako to zahtjevaju drugi razlozi sigurnosti.

Ako organizator ne prekine priredbu odnosno aktivnost u slučajevima iz stava 1. ovoga člana sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti naredit će organizatoru da priredbu odnosno aktivnost prekine i poduzeti će potrebne mjere da se naredba izvrši.

Član 54.

Natjecatelje na sportskoj priredbi na cesti mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organirator priredbe. Primjerak znaka organizator je dužan

dostaviti sekretarijatu za unutrašnje poslove odnosno stanici javne sigurnosti koji je odobrio održavanje priredbe najkasnije tri dana prije početka priredbe.

Član 55.

Nakon završetka sportske ili druge priredbe odnosno aktivnosti na cesti organizator je dužan odmah:

1. ukloniti sa ceste sve prometne znakove i druge oznake, uređaje, predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe odnosno obavljanja aktivnosti;

2. postaviti na cesti sve prometne znakove i druge oznake, predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe odnosno obavljanja aktivnosti;

3. popraviti i dovesti u prvobitno stanje cestu i cestovne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe odnosno obavljanju aktivnosti.

Ako organlzator priredbe odnosno aktivnosti ne postupi prema točki 1. i 2. stava 1. ovoga člana sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti poduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora priredbe odnosno aktivnosti uklone odnosno postave prometni znakovi i druge oznake, predmeti i objekti na cesti.

Troškove uklanjanja i postavljanja prometnih znakova i drugih oznaka, predmeta i objekata na cesti kao i troškove popravka oštećenja ceste i cestovnih objekata koji su nastali održavanjem priredbe odnosno obavljanjem aktivnosti na cesti snosi organizator priredbe odnosno aktivnosti.

IV OGRANIČENJE PROMETA

Član 56.

Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, u suglasnosti s republičkim organom nadležnim za poslove cestovnog prometa, može na određenoj javnoj cesti ili dijelu javne ceste, u određene dane ili u određenom vremenskom razmaku propisati zabranu ili ograničenje prometa svih ili pojedinih vrsta vozila, ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za sudionike u prometu ili ako to zahtijevaju razlozi neometanog prometa odnosno ako se može opravdano očekivati da će promet biti osobito velik ili otežan.

Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, u suglasnosti s republičkim organom uprave nadležnim za poslove cestovnog prometa, propisat će kada se smatra da postoje zimski uvjeti na cestama, vrstu vozila kojima je zabranjen ili ograničen promet te način upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima.

Zabrane ili ograničenja, u slučajevima iz stava 1. i 2. ovoga člana, mogu se propisati nakon pribavljenog mišljenja Privredne komore Hrvatske i Republičke zajednice za ceste Hrvatske.

Član 57.

U slučajevima kada to zahtijevaju razlozi sigurnosti i neometanog odvijanja prometa ili razlozi održavanja javnog reda i mira, sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti može zabraniti promet ili odrediti posebno ograničenje prometa na odredenim cestama i dijelovima cesta za vrijeme dok postoje razlozi zbog kojih se poduzimaju te mjere.

V. VOZAČI

1. Osposobljavanje kandidata za vozače

Član 58.

Osposobljavanje kandidata za vozače organizira se i provodi na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Član 59.

Osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motorni pogon provode poduzeća, organizacije udruženog rada usmjerenog obrazovanja, društvene organizacije, udruženja građana i radnička i narodna sveučilišta (u daljem tekstu: pravne osobe) ako ispunjavaju uvjete određene ovim zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći u slučaju prometne nezgode obavljaju organizacije crvenog križa.

Član 60.

Pravne osobe iz člana 59. stava 1. ovoga zakona mogu provoditi osposobljavanje osoba za vozače vozila na motorni pogon, ako:

1. je osiguran potreban broj stručnih radnika u radnom odnosu za uspješno ostvarivanje nastavnih planova i programa osposobljavanja - prema planu i godišnjem programu rada i ako

2. postoji potreban prostor, nastavna sredstva i pomagala te oprema koja omogućuje nesmetano osposobljavanje kandidata za vozače.

Član 61.

Pravne osobe iz člana 59. ovoga zakona mogu započeti osposobljavanjem kandidata za vozače kada republički organ uprave nadležan za poslove obrazovanja donese rješenje o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Član 62.

Osposobljavanje kandidata za vozače iz predmeta prometna i sigurnosna pravila i upravljanje vozilom može realizirati osoba sa završenim najmanje petim stupnjem stručne spreme za zanimanje vozač - instruktor.

Nastavu iz predmeta prometna i sigurnosna pravila može izvoditi i osoba koja ima stručnu spremu VI i VII stupnja prometne, pravne ili odgojno-obrazovne struke i položen vozački ispit i koja na posebnoj provjeri pokaže da je ovladala sadržajem programa i metodikom nastave toga predmeta.

Nastavu iz predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi može izvoditi liječnik (doktor medicine) sa završenlm Vll stupnjem stručne spreme.

Član 63.

Vozački ispiti provode se kod pravnih osoba iz člana 58 ovoga zakona koje ispunjavaju prosturne, tehničke i materijalne uvjete za rad ispitne komisije.

Uvjete iz stava 1. ovoga člana propisuje republički organ uprave nadležan za poslove obrazovanja

Član 64.

Vozačke ispite provode komisije koje imenuje općinski organ uprave odnosno gradske zajednice općina nadležan za poslove obrazovanja.

Odlukom o imenovanju pobliže se uređuju financciranje, obavljanje administrativnih poslova te prava i obaveze članova ispitne komisije

U više općina može se imenavati zajednička ispitna komisija.

Član 65.

Vozač instruktor može osposobljavati kandidate za vozače vozila ako ima za to dozvolu.

Dozvolu za vozača - instruktora izdaje organ za unutrašnje poslove koji vozača - instruktora vodi u evidenciji vozača.

Dozvola za vozača - instruktora oduzet će se u slučajevima u kojma se oduzima i vozačka dozvola.

Član 66.

Dozvola za vozača - instruktora neće se izdati osobi:

1. koja je u posljednjih pet godina osuđivana za teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa ili se protiv nje vodi krivični postupak za takvo djelo;

2. koja nije duševno ili tjelesno sposobna za upravljanje vozilima one kategorije za koju se izdaje dozvola.

Član 67.

U upravljanju vozilom vozač - instruktor smije osposobljavati kandidate za vozaća vozila za koje ima dozvolu za vozaća - instruktora.

Član 68.

Osobe iz člana 62. stava 1. i 2. i 63. ovoga zakona koje izvode nastavu i ispite dužne su pristupiti provjeri stručne osposobljenosti najmanje jedanput u tri godine.

Provjeru stručne osposobljenosti iz stava 1. ovoga člana provodi organizacija koju ovlasti republički organ uprave nadležan za poslove obrazovanja.

Član 69.

Nadzor nad radom pravnih osoba koje osposobljavaju kandidate za vozače i ispitnih komisija koje provode vozačke ispite obavlja republički organ uprave nadležan za poslove obrazovanja.

Član 70.

Republički organ uprave nadležan za poslove obrazovanja donijet će propise o:

1. prostoru, nastavnim sredstvima, pomagalima i opremi koja omogućuje nesmetano osposobljavanje osoba za vozače vozila pojedine kategorije;

2. razlozima, uvjetima i postupku utvrđivanja privremene ili trajne zabrane obavljanja djelatnosti pravnih osoba koje osposobljavaju osobe za vozače vozila pojedine kategorije;

3. uvjetima i načinu osposobljavanja osoba za vozače vozila pojedine kategorije;

4. programu, sadržaju i načinu posebne provjere osoba iz člana 67. stav 2. ovoga zakona i uvjetima koje mora ispunjavati organizacija za provođenje te provjere;

5. stupnju i profilu stručne spreme predsjednika i članova ispitne komisije i drugim uvjetima za članove ispitne komisije, te uvjetima i načinu polaganja vozačkog ispita;

6. evidenciji i dokumentaciji koju vode organizacije za osposobljavanje kandidata za vozača i polaganje vozačkih ispita

Republićki organ uprave nadležan za poslove obrazovanja utvrdit će:

1. nastavni plan i program osposobljavanja osoba za vozače pojedinih kategorija vozila, te popis nastavnih sredstava i pomagala za realizaciju sadržaja programa osposobljavanja;

2. program vozačkog ispita za pojedine kategorije vozila;

3. program provjere poznavanja propisa i vještine upravljanja vozilom za osobe kojima je izrečena takva zaštitna mjera

Republički sekretarijat za unutrašnje poslove propisat će ubrazac dozvole za vozača - instruktora i način vođenja evidencije o izdanim dozvolama;

2. Uvjeti za upravljanje traktorom, tramvajem, radnim strojem, motokultivatorom i biciklom s motorom

Član 71.

Traktorom u prometu na cesti smije upravljati osoba koja ima dozvolu za upravljanje traktorom ili vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B, C ili D kategorije.

Član 72.

Dozvola za upravljanje traktorom izdat će se osobi koja ispunjava ove uvjete:

1. da je navršila 16 godina života;

2. da je duševno i tjelesno sposobna za upravljanje traktorom;

3. da je položila ispit za upravljanje traktorom;

4. da joj odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje traktorom.

Dozvola za upravljanje traktorom izdaje se s rokom važenja od 10 godina.

Član 73.

Tramvajem u prometu smije upravljati osoba koja ima dozvolu za upravljanje tramvajem.

Dozvola za upravljanje tramvajem izdaje se osobi koja ispunjava ove uvjete:

1. da je navršila 21 godinu života;

2. da je duševno i tjelesno sposobna za upravljanje tramvajem;

3. da ima odgovarajući stupanj stručne spreme za upravljanje tramvajem;

4. da je položila ispit za vozača tramvaja;

5. da joj odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje tramvajem.

Dozvola za upravljanje tramvajem izdaje se s rokom važenja od 10 godina.

Član 74.

Radnim strojem, motokultivatorom i biciklom s motorom u prometu na cesti smije upravljati osoba koja ima potvrdu o poznavanju prometnih propisa kao i osoba koja ima vozačku dozvolu ili dozvolu za upravljanje traktorom.

Potvrda o poznavanju prometnih propisa za upravljanje radnim strojem može se izdati osobi kroja je navršila 16 godina a za upravljanje motokultivatorom i biciklom s motorom osobi koja je navršila 14 godina.

Član 75.

U prometu na cesti za vrijeme upravljanja traktorom, radnim strojem, motokultivatorom ili biciklom s motorom vozač mora imati kod sebe odgovarajuću vozačku ispravu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene službene osobe.

Član 76.

Vlasnik odnosno korisnik vozila i vozač kojem je povjereno upravljanje vozilom ne smije dati da u prometu na cesti vozilom na motorni pogon upravlja osoba koja, prema propisima ne smije upravljati takvim vozilom.

3. Izdavanje i oduzimanje vozačke dozvole, dozvole za upravljanje traktorom, dozvole za upravljanje tramvajem i potvrde o poznavanju prometnih propisa

Član 77.

Vozačku dozvolu, dozvolu za upravljanje traktorom, dozvolu za upravljanje tramvajem i potvrdu o poznavanju prometnih propisa izdaje sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti na čijem području osoba koja traži dozvolu odnosno potvrdu ima prebivalište.

Član 78.

Važenje vozaćke dozvole, dozvole za upravljanje traktorom i dozvole za upravljanje tramvajem produžuje, na zahtjev vozaća sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti koji vozaća vode u evidenciji.

Član 79.

Osobi čije zdravstveno stanje u vrijeme zdravstvenog pregleda nije takvo da bi bilo smetnja za izdavanje vozačke dozvole, dozvole za upravljanje traktorom odnosno dozvole za upravljanje tramvajem, ali je neophodna zdravstvena kontrola u kraćem vremenskom razdoblju, vozačka dozvola, dozvola za upravljanje traktorom ili dozvola za upravljanje tramvajem izdaje se s rokom važenja predloženim u uvjerenju o zdravstvenom pregledu ovaj rok ne može biti kraći od dvije godine.

Član 80.

Vozač vozila na motorni pogon koji promjeni mjesto prebivališta ili adresu stanovanja dužan je tu promjenu prijaviti sekretarijatu za unutrašnje poslove odnosno stanici javne sigurnosti u roku od 15 dana od te promjene, radi upisa te promjene u evidenciju vozača.

Član 81.

Dozvola za upravljanje traktorom, dozvola za upravljanje tramvajem i potvrda o poznavanju prometnih propisa oduzet će se vozaču koji postane duševno ili tjelesno nesposoban za upravljanje takvim vozilom - za vrijeme dok duševna ili tjelesna nesposobnost traje.

Dozvola odnosno potvrda iz stava 1 ovoga člana oduzet će se privremeno vozaču koji se ne pudvrgne kontrolnom zdravstvenom pregledu na koji ga je uputio sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti

- za vrijeme dok se ne podvrgne tom pregledu.

Vozaču kojem je izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja traktorom, tramnvajem, radnim strojem, motokultivatorom ili biciklom s motorom, ta zabrana će se upisati u njegovu vozačku ispravu.

Član 82.

Ovlaštena službena osoba dužna je na licu mjesta privremeno oduzeti dozvolu za upravljanje tramvajem, dozvolu za upravljanje traktorom ili potvrdu o poznavanju prometnih propisa i isključiti iz prometa na cesti:

1. vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokuša upravljati vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psihofizičkom stanju (umor, bolest, utjecaj lijekova, droga ili drugih opojnih sredstava) da nije sposoban upravljati vozilom;

2. vozača za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili pokazuje znakove alkoholne poremećenosti, a vozilom obavlja javni prijevoz ili mu je upravljanje vozilom osnovno zanimanje;

3. vozača za kojeg utvrdi da je pod utjecajem alkohola.

Sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti čija je ovlaštena službena osoba oduzela dozvolu za upravljanje traktorom ili potvrdu o poznavanju prometnih propisa prema stavu 1. ovoga člana dužan je dozvolu odnosno potvrdu vratiti vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta, a najkasnije u roku 24 sata od trenutka oduzimanja.

Ako vozač ne preuzme dozvolu odnosno potvrdu u roku tri dana od dana oduzimanja, a vozač se ne vodi u evidenciji sekretarijata za unutrašnje poslove odnosno stanice javne sigurnosti čija ju je ovlaštena službena osoba oduzela, dozvola odnosno potvrda će se dostaviti sekretarijatu za unutrašnje poslove odnosno stanici javne sigurnosti koji vozača vodi u evidenciji.

Ovlaštena službena osoba koja je oduzela dozvolu odnosno potvrdu, u slučajevima iz stava 1. ovoga člana, dužna je vozaču izdati potvrdu koja sadrži ime i prezime vozača, broj oduzete dozvole odnosno potvrde, dan i sat njezina oduzimanja te naznaku o mjestu i vremenu vraćanja.

Član 83.

Republički sekretarijat za unutrašnje poslove donijet će propise o uvjetima i postupku izdavanja, produžavanja, zamjenjivanja i poništavanja vozačkih dozvola, dozvola za upravljanje traktorom, dozvola za upravljanje tramvajem i potvrda o poznavanju prometnih propisa, o obrascu dozvole za upravljanje traktorom, o obrascu dozvole za upravljanje tramvajem i potvrde o poznavanju prnmetnih propisa te o načinu vođenja evidencije.

4. Zdravstveni pregledi vozača

Član 84.

Zdravstvene preglede vozača i osoba koje se osposobljavaju za vozača o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon (u daljem tekstu: zdravstveni pregledi) obavljaju organizacije udruženog rada zdravstva koje ispunjavaju za to propisane uvjete (u daljem tekstu radna organizacija zdravstva).

Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon izdaju radne organizacije zdravstva iz stava 1. ovoga člana na osnovi pregleda u kojem, pored liječnika specijaliste medicine rada ili opće medicine, obavezno sudjeluje liječnik specijalist za očne bolesti, liječnik specijalist -neuropsihijatar ili psihijatar i psiholog.

Izuzetno od odredaba stava 2. ovoga člana zdravstvenu sposobonst vozača kojima je zbog zdravstvenih razloga vozačka isprava izdana s kraćim rokom važenja, utvrđuje liječnik specijalist za one bolesti zbog koje mu je zdravstvena sposobnost ograničena.

Član 85.

Vozači vozila na motorni pogon dužni su se podvrgavati i kontrolnim zdravstvenim pregledima.

Kontrolni zdravstveni pregledi vozača su redovni i izvanredni.

Član 86.

Redovnim kontrolnim zdravstvenim pregledima, prije svakog produženja vozačke isprave, podvrgavaju se vozači:

1. koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavljaju javni prijevoz i vozači tramvaja;

2. koji upravljaju teretnim motornim vozilima odnosno traktorom i priključnim vozilom kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe;

3. kojima je izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima D kategorije;

4. kojima je, zbog zdravstvenih razloga, vozačka isprava izdana s kraćim rokom važenja;

5. koji su navršili 65 godina života.

Član 87.

Na izvanredni kontrolni zdravstveni pregled uputit će se vozača vozila na motorni pogon i vozača tramvaja za kojeg se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban da sigurno upravlja tim vozilom.

Na izvanredni kontrolni zdravstveni pregled vozača iz stava ovoga člana upućuje rješenjem sekretarijat za unurašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti koji ga vodi u evidenciji vozača.

Na izvanrednom kontrolnom zdravstvnom pregledu, pored liječika specijalista i psihologa iz člana 84. stava 2. ovoga zakona, obavezno sudjeluje i liječnik specijalist za bolest zbog koje se vozača upućuje na pregled.

Član 88.

Naknadu za redovni i izvanredni kontrolni zdravstveni pregled vozača vozila na motorni pogon ili tramvaja, kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, plaća pravna osoba ili samostalni prijevoznik kod kojih je vozač zaposlen, odnosno pojedinac koji obavlja javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe prema propisima o prijevozu u cestovnom prometu.

Vozači vozila na motorni pogon kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje sami plaćaju naknadu za redovni kontrolni zdravstveni pregled kao i naknadu za izvanredni kontrolni zdravstveni pregled ako se na pregledu utvrdi da nisu sposobni za vozača. Ako se na izvanrednom kontrolnom zdravstvenom pregledu utvrdi da su sposobni za vozača, naknadu za taj pregled plaća sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti koji ih je uputio na pregled.

Član 89.

Ako se na redovnom ili izvanrednom kontrolnom zdravstvenom pregledu utvrdi da vozač zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati vozilom za koje je izdana vozačka isprava, radna organizacija zdravstva u kojoj je pregled obavljen o tome mora izdati uvjerenje i dostaviti ga sekretarijatu za unutrašnje poslove odnosno stanici javne sigurnosti koji vozača vodi u evidenciji, odnosno koji je vozača uputio na pregled.

Ako se na zdravstvenom pregledu utvrdi da osoba koja se osprosobljava za vozača nije duševno ili tjelesno sposobna za upravljanje dređenim ili svim vozilima na motorni pogon ili tramvajem, radna organizacija zdravstva u kojoj je pregled o tome mora obavijestiti u roku osam dana sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanicu javne sigurnosti na području kojeg ta osoba ima prebivalište.

Ako se na zdravstvenom pregledu ili liječenju utvrdi ili opravdano sumnja da vozač boluje od bolesti zbog koje se ne može izdati vozačka dozvola, dozvola za upravljanje traktorom, dozvola za upravljanje tramvajem ili potvrda o poznavanju prometnih propisa, radna organizacija zdravstva koja vozaču pruža redovnu zdravstvenu zaštitu mora uputiti vozača na pregled u radnou organizaciju zdravstva iz člana 83. ovoga zakona.

Ako se na zdravstvenom pregledu utvrdi da vozač zbog zdravstvenih razloga nije sposoban za vozača, organizacija koja je izvršila pregled mora o tome obavijestiti sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanicu javne sigurnosti na području kojeg vozač ima prebivalište.

Liječnika i radnu organizaciju zdravstva iz stava 4. ovoga člana ne veže obaveza čuvanja liječničke (profesionalne) tajne.

Troškove zdravstvenog pregleda iz stava 4. ovoga člana snosi zajednica zdravstvenog osiguranja.

Kada se u krivičnom odnosno prekršajnom postupku protiv vozača utvrdi ili se iznesu podaci da vozač iz zdravstvenih razloga nije sposoban da sigurno upravlja vozilom u prometu na cesti, istražni sudac, javni tužilac ili sudac za prekršaje dužan je o tome odmah obavijestiti sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanicu javne sigurnosti na podrušju kojeg vozač ima prebivalište ili boravište.

Član 90.

Radne organizacije zdravstva koje obavljaju zdravstvene preglede kandidata za vozača dužne su voditi evidenciju o tim pregledima.

Član 91.

Zdravstvenu sposobnost vozača i osoba koje se osposobljavaju za vozača koji nisu zadovoljni ocjenom radne organizacije zdravstva u kojoj su pregledani, te vozača i osoba koje se osposobljavaju za vozača čija je zdravstvena sposobnost različito ocijenjena u jednoj ili više organizacija utvrđuje drugostepena zdravstvena komisija koju osniva republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva.

Kandidata za vozača, kojem je izdano uvjerenje da je duševno i tjelesno sposoban za upravljanje vozilom na motorni pogon, a za kojeg se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga nije sposoban upravljati određenim ili svim vozilima na motorni pogon, sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti uputit će ga na zdravstveni pregled komisiji iz stava 1. ovoga člana radi ocjene zdravstvene sposobnosti.

Naknadu za zdravstveni pregled u slučajevima iz stava 1. ovoga člana plaća vozač odnosno kandidat za vozača.

Naknadu za zdravstveni pregled u slučajevima iz stava 2. ovoga člana plaća kandidat za vozača ako se utvrdi da nije sposoban upravljati određenim ili svim vozilima na motorni pogon. Ako se utvrdi da je ta osoba sposobna za upravljanje određenim ili svim vozilima na motorni pogon naknadu za zdravstveni pregled plaća sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti koji ju je uputio na zdravstveni pregled.

Član 92.

Republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva propisat će uređaje i opremu za obavljanje zdravstvenih pregleda, način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije, izdavanje uvjerenja i izvještavanja o zdravstvenoj sposobnosti vozača i kandidata za vozača i odrediti radne organizacije zdravstva za obavljanje tih pregleda.

Član 93.

Analizu krvi ili krvi i urina radi utvrđivanja alkoholiziranosti vozača i drugih sudionika u prometu mogu obavljati radne organizacije zdravstva i druge organizacije ili organi koji raspolažu tehničkom opremom i stručnim kadrovima.

Republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva u suglasnosti s republičkim sekretarijatom za unutrašnje poslove, odredit će radne organizacije zdravstva i druge organizacije ili organe koji će obavljati poslove iz stava 1. ovoga člana, propisati uvjete koje te organizacije ili organi moraju ispunjavati, način i postupak uzimanja krvi i urina te utvrditi naknadu u vezi s obavljanjem tih poslova.

Ukupne troškove u vezi uzimanja krvi i urina i naknadu za prijevoz radi utvrđivanja alkoholiziranosti plaća vozač u čijoj je krvi utvrđeno postojanje nedopuštene količine alkohola.

Ako se alkoholiziranost vozača utvrđuje nekom drugom znanstvenom metodom ili stručnim pregledom, naknadu poslova plaća vozač za kojeg se utvrdi da je pod utjecajem alkohola.

5. Pouka i provjera znanja vozača

Član 94.

Pouku i provjeru znanja vozača iz člana 170. iz Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama obavljaju prijevoznici i društvene organizacije iz člana 59. ovoga zakona.

Član 95.

Republički organ uprave nadležan za poslove obrazovanja u suglasnosti s republičkim organom uprave nadležnim za poslove prometa, propisat će način i postupak provjere znanja te sadržaj i oblik vođenja evidencije o pouci i provjeri znanja vozača iz člana 94. ovoga zakona.

Član 96.

Samostalnog prijevoznika i građanina koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe na provjeru znanja upućuje nadležni općinski organ uprave koji mu je izdao rješenje o odobrenju za obavljanje javnog prijevoza odnosno rješenje o prijevozu za vlastite potrebe.

Prijevoznici i pravne osobe koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe kao i organi uprave iz stava 1. ovoga člana dužni su sekretarijatu za unutrašnje poslove odnosno stanici javne sigurnosti prema prebivalištu vozača, dostaviti podatke o vozačima koji se odbiju podvrgnuti poduci ili provjeri ili koji na toj provjeri ne zadovolje.

Član 97.

Nadzor nad provođenjem pouke i provjere znanja vozača obavlja organ uprave nadležan za poslove obrazovanja u suradnji s organom uprave nadležnim za poslove cestovnog prometa.

VI. VOZILA

1. Zajedničke odredbe

Član 98.

Poslovi redovnih i preventivnih tehničkih pregleda, registracije i produženja registracije, te poslovi ispitivanja vozila organiziraju se kao jedinstven tehnološki sistem na teritoriju Republike.

Na način iz stava 1. ovoga člana organiziraju se i stručni, administrativni i drugi poslovi koji su neposredno povezani s poslovima tehničkih pregleda, registracije, produženja registracije i ispitivanja vozila.

Član 99.

Poslove jedinstvenog tehnološkog sistema tehničkih pregleda vozila, registracije i produženja registracije vozila, obavlja stručna organizacija koju odredi Izvršno vijeće Sabora (u daljem tekstu: stručna oragnizacija).

Stručna organizacija općim aktima uređuje odnose od interesa za jedinstveni tehnološki sistem iz člana 98. ovoga zakona, te vrši druga ovlaštenja određena ovim zakonom.

U obavljanju poslova iz stava 1. ovoga člana stzručna organizacija prati i koordinira rad, usklađuje kriterije, pruža stručnu i drugu pomoć ovlaštenim organizacijama, donosi stručna i druga uputstva za njihov rad, utvrđuje uvjete rada, normative rada i jedinstvene elemente o vrednovanju rezultata rada, organizacione i druge uvjete rada, te obavlja druge poslove kojima se osigurava jedinstveni tehnološki sistem.

Član 100.

Poslove koji se prema odredbama ovoga zakona povjeravaju ovlaštenim organizacijama, stručna organizacija može obavljati i neposredno, a naročito kada bi zbog prestanka rada tih organizacija ili drugih razloga moglo doći do značajnijih poremećaja u obavljanju poslova koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila.

2. Tehnički pregled vozila

Član 101.

Tehnički pregledi vozila su redovni, preventivni i izvanredni.

Motorna i priključna vozila, traktore i bicikle s motorom (u daljem tekstu vozila) što sudjeluju u prometu na cestama vlasnici odnosno korisnici vozila dužni su podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu jedanput godišnje.

Prijevoznik i samostalni prijevoznik koji obavljaju javni prijevoz, pravne osobe koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe organizacije udruženog rada koje daju vozila u najam (rentacar) i pravne osobe iz člana 59. ovoga zakona, dužni su osigurati obavljanje preventivnih tehničkih pregleda svojih motornih i priključnih vozila

Preventivni tehnički pregledi vozila obavljaju se dnevno (dnevni preventivni tehnički pregledi) i u propisanim rokovima (periodični preventivni tehnički pregledi).

Potvrdu o izvršenom preventivnom tehničkom pregledu vozač je dužan imati uz prometnu dozvolu.

Republički organ uprave nadležan za poslove cestovnog prometa u sporazumu s Republičkim sekretarijatom za unutrašnje poslove propisat će uređaje i opremu za obavljanje preventivnih tehničkih pregleda vozila, obrazac potvrde o tehničkim pregledima, način, rokove, uvjete obavljanja preventivnih tehničkih pregleda i vođenje evidencije o tim pregledima.

Član 102.

Na izvanredni tehnički pregled uputit će se vozilo koje je isključeno iz prometa zbog tehničke neispravnosti uređaja za upravljanje ili uređaja za zaustavljanje, vozoli koje je u prometnoj nezgodi toliko oštećeno da se opravdano sumnja da mu je neispravan uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila.

Na izvanredni tehnički pregled uputit će se i vozilo za koje se opravdano sumnja da mu je ovjerena tehnička ispravnost, a nije bilo na tehničkom pregledu ili da tehnički pregled nije propisno obavljen.

Vozila iz stava 1. i 2. ovoga člana upućuju na izvanredni tehnički pregled ovlaštene službene osobe.

Član 103.

Na tehničkom pregledu utvrđuje se ima li vozilo propisane uređaje i opremu, jesu li ti uređaji i oprema ispravni te da li udovoljavaju ostalim propisanim uvjetima i normativima za sudjelovanje u prometu na cesti.

Član 104.

Tehnićke preglede vozila obavljaju društvena poduzeća, njihove zajednice i društvene organizacije koje za to imaju odgovarajući objekt i prostor, propisane, ispitane i ispravne uređaje i opremu, stručni kadar i odobrenje za obavljanje tehničkih pregleda vozila (stanica za tehnički pregled vozila).

Preventivne tehničke preglede mogu obavljati i prijevoznici i pravne osobe koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe ako ispunjavaju propisane uvjete.

Kriterije o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila iz stava 1. ovoga člana s obzirom na njihovu međusobnu udaljenost i kapacitet utvrđuje Izvršno vijeće Sabora.

Član 105.

Odobrenje za obavljanje poslova tehničkih pregleda vozila izdaje sekretarijat za unutrašnje poslove na čijem se području nalazi stanica za tehnički pregled vozila uz pribavljeno mišljenje stručne organizacije.

Odobrenje za obavljanje tehničkih preventivnih pregleda vozila izdaje općinski organ uprave nadležan za poslove cestovnog prometa uz pribavljeno mišljenje stručne organizacije.

Član 106.

Poduzeća koja se bave prodajom vozila mogu, u stanici za tehnički pregled vozila obaviti tehnički pregled vozila koja prodaju za sudjelovanje u cestovnom prometu i kupcima tih vozila dati ispravu o tehničkoj ispravnosti prema propisima o tehničkim pregledima vozila.

Član 107.

Naknadu za tehnički pregled vozila u slučaju iz člana 101. stava 1. ovoga zakona plaća vlasnik odnosno korisnik vozila.

Vlasnik odnosno korisnik vozila plaća naknadu i za tehnički pregled vozila u slučajevima iz člana 102. stava 1. i 2. ovoga zakona ako se utvrdi da vozilo nije ispravno ili je tehnička ispravnost ovjerena, a vozilo nije bilo na tehničkom pregledu.

Ako u slučaju iz člana 102. stava 2. ovoga zakona utvrdi da je ovjerena tehnička ispravnost vozila, a tehnički pregled vozila nije propisno obavljen, naknadu za tehnički pregled plaća stanica za tehnički pregled vozila u kojoj je tehnička ispravnost vozila ovjerena.

Član 108.

Tehničke preglede vozila obavljaju radnici koji imaju završen najmanje peti (V) stupanj stručne spreme za zanimanje kontrolor tehničke ispravnosti vozila i voznčku dozvolu za upravljanje motornim vozilima najmanje "B" kategorije (u daljem tekstu kontrolor).

Član 109.

Stanica za tehnički pregled vozila dužna jc obavljati tehnički pregled vozila na propisanim, ispitanim i ispravnim uređajima i opremi, prema propisima i normativima za tehnički pregled i tehničku ispravnost vozila, te prema općima aktima iz člana 99. ovoga zakona.

Član 110.

Ako kontrolor na tehničkom pregledu utvrdi da su uređaji za upravljanje ili uređaji za zaustavljanje ili uređaji za pogon na tekući plin na vozilu neispravni toliko da bi takvo vozilo ugrožavalo sigurnost prometa na cestama, zabranit će vozaču da se vozilom uključi u promet na cesti dok se ne uklone neispravnosti. Ako se vozač takvim vozilom ukjuči u promet na cesti, stanica za tehnički pregled vozila obavijestit će o tome najbliži sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanicu javne sigurnosti.

Član 111.

Stanica za tehnički pregled vozila dužna je voditi propisane evidencije, obrađivati podatke o tehničkim pregledima i utvrđenim neispravnostima vozila i dostavljaiti ih sekretarijatu za unutrašnje poslove odnosno stanici javne sigurnosti na čijem području imaju sjedište.

Stanice za tehnički pregled vozila dužne su stručnoj organizaciji dostaviti podatke potrebne za jedinstvenu obradu podataka.

Član 112.

Stanica za tehnički pregled vuzila dužna je održavati u ispravnom i urednom stanju objekte, uređaje i opremu.

Uređaji i oprema za tehnički pregled vozila podvrgavaju se obaveznom pregledu najmanje jedanput u četiri mjeseca.

Pregled uređaja i opreme prema stavu 2. ovoga člana obavlja organizacija koja je prema propisima o mjerilima ovlaštena za pregled mjerila koja se koriste u stanicama za tehnički pregled vozila.

Član 113.

Nadzor nad zakonitošću rada stanica za tehnički pregled vozila i stručne organizacije obavlja Republički sekretarijat za unutrašnje poslove.

Član 114.

Nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila prema članu 113. ovoga zakona obavlja se redovnim i izvanrednim pregledima u objektima odnosno na mjestima gdje se obavlja tehnički pregled vozila i kontrolom vozila u prometu na cesti.

Radnici koji obavljaju nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila prema stavu 1. ovoga člana, (u daljem tekstu: ovlašteni stručni radnici) dužni su provjeravati ispravnost uređaja i opreme kao i način obavljanja tehničkih pregleda vozila. U tu svrhu ovlašteni stručni radnici mogu uzimati izjave od odgovornih i drugih zainteresiranih osoba.

O obavljenom pregledu, o utvrđenom stanju i o poduzetim mjerama u stanici za tehnički pregled vozila ovlašteni stručni radnik sastavlja zapisnik.

Član 115.

Stanica za tehnički pregled vozila mora dopustiti ovlaštenom stručnom radniku nesmetan pristup u stanicu za tehnički pregled vozila i omogućiti mu da obavi potrebna ispitivanja i provjeravanja kao i pregled dokumentacije.

Član 116.

Ako ovlašteni stručni radnik utvrdi da starnica za tehnički pregled vozila koristi neispravne uređaje i opremu, ili da objekt i prostor ne udovoljavaju propisanim uvjetima ili da tehničke preglede vozila obavlja radnik koji za to ne ispunjava propisane uvjete rješenjem će joj privremeno zabraniti rad i odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Ako ovlašteni struični radnik utvrdi da stanica za tehnički pregled vozila ne obavlja poslove tehničkih pregleda vozila, registracije i produženja registracije prema propisima, rješenjerm će joj narediti da nedostatke otkloni u određnom roku.

Ako stanica za tehnički pregled vozila ne otkloni utvrđene nedostatke u određenom roku, sekretarijat za unutrašnje poslove zabranit će obavljanje tehničkih pregleda vozila.

Žalba protiv rješenja iz stava 1. i 2. ovoga člana ne odlaže njegovo izvršenje.

Član 117.

Stručni nadzor nad radom stanice za tehnički pregled vozila obavlja stručna organizacija.

Stanica za tehnički pregled vozila dužna je ovlaštenim stručnim radnicima stručne organizacije omogućiti obavljanje stručnog nadzora.

Bliže odredbe o načinu i uvjetima pod kojima se obavlja stručni nadzor utvrđuje stručna organizacija.

Član 118.

Nadzor nad zakonitošću obavljanja preventivnih tehničkih pregleda vozila u stanicama za preventivne tehničke preglede vozila obavlja organ uprave nadležan za poslove inspekcije cestovnog prometa.

Stručni nadzor nad obavljanjem preventivnih tehničkih pregleda obavlja stručna organizacija shodno odredbama člana 117. ovoga zakona

Član 119.

Pravne osobe iz člana 104. ovoga zakona koje imaju stanicu za tehnički pregled vozila dužne su utvrditi obavezu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti kontrolora i drugih radnika koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda registracije i produženja registracije vozila.

Stručno usavršavanje i provjera stručnosti kontrolora i drugih radnika iz stava 1. ovoga člana obuhvaća naročito primjenu novih propisa, tehničkih i drugih normativa, korištenja novih uređaja i opreme, a provodi se najmanje jedanput godišnje.

Program i naćin stručnog usavršavanja i provjere stručnosti kontrolora i drugih radnika koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda, registracije i produženja registracije vozila utvrđuje stručna organizacija.

Član 120.

Ako ovlašteni stručni radnik u obavljanju nadzora nad radom stanice za tehnički pregled vozila utvrdi da kontrolor ili drugi radnik tehničke preglede, registraciju i produženje registracije vozila ne obavlja stručno i u skladu s propisima, zabranit će im da obavljaju tehničke preglede odnosno registraciju i produženja registracije vozila i uputiti će ih na provjeru stručnosti.

Član 121.

Kontroloru i drugom radniku koji ne pristupi provjeri stručnosti u slučajevima iz člana 119. i 120. ovoga zakona ili ne zadovolji na toj provjeri stanica za tehnički pregled vozila ne smije dopustiti da obavlja poslove tehničkih pregleda vozila, registraciju i produženja registracije vozila - za vrijeme dok ne zadovolji na provjeri.

Član 122.

Republički sekretarijat za unutrašnje poslove donijet će propise o objektu, prostoru, uređajima i opremi stanice za tehnički pregled vozila, uvjetima, normativima i načinu obavljanja tehničkih pregleda vozila u naćinu zabrane uključivanja neispravnih vozila u promet na cesti iz stanice za tehnički pregled vozila, evidenciji, obradi i dostavljanju podataka o tehničkim pregledima i tehničkoj ispravnosti vozila.

3. Unutrašnja kontrola

Član 123.

Prijevoznik i pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe dužni su organizirati unutrašnju kontrolu prometa i trajno kontrolirati sigurnost i urednost prijevoza.

Prijevoznici iz stava 1. ovoga člana dužni su općim aktom urediti organizaciju, zadatke, djelokrug i ovlaštenja te način i postupak obavljanja poslova unutrašnje kontrole prometa, kao i odgovornost radnika koji obavljaju ovu kontrolu.

Član 124.

Prijevoznici iz člana 123. ovoga zakona mogu organizirati zajedničku unutrašnju kontrolu prometa u okviru djelatnosti (grupacije) kojoj pripadaju ili na teritorijalnom principu.

Član 125.

Unutrašnja kontrola prometa podnosi organu upravljanja godišnji izvještaj o svojem radu i stanju sigurnosti i urednosti prometa što ga obavlja prijevoznik za proteklu godinu, najkasnije do kraja mjeseca siječnja tekuće godine.

Organ upravljanja dužan je razmotriti izvještaj iz stava 1. ovoga člana te utvrditi program mjera za unapređenje sigurnosti prometa.

Izvještaj iz stava 1. i program mjera iz stava 2. ovoga člana, prijevoznik je dužan dostaviti organu uprave nadležnom za poslove inspekcije cestovnog prometa najkasnije do kraja mjeseca veljače tekuće godine.

Član 126.

Poslove kontrolora unutrašnje kontrole prometa može obavljati radnik koji je stekao najmanje peti (V) stupanj stručne spreme prometnog ili strojarskog smjera ili inženjera sigurnosti na radu.

Član 127.

Radnik unutrašnje kontrole prometa dužan je predložiti pokretanje postupka za utvrđivanje povreda radnih obaveza i povreda radne discipline koje se odnose na obavljanje prijevoza u cestovnom prometu.

Član 128.

Republički organ uprave nadležan za poslove cestovnog prometa propisat će način i postupak obavljanja poslova unutrašnje kontrole prometa.

Član 129.

Nadzor nad provođenjem unutrašnje kontrole prometa obavlja organ uprave nadležan za poslove cestovnog prometa.

4. Ispitivanje vozila

Član 130.

Vozila na motorni pogon i priključna vozila koja se serijski ili pojedinačno proizvode, preinačuju ili bitnije popravljaju moraju u pogledu konstrukcijsklh osobina i uređaja bitnih za sigurno sudjelovanje u prometu, biti podvrgnuta ispitivanju prije puštanja u promet tom ispitivanju podliježu i motori, šasije i rezervni dijelovi kuji su bitni za sigurnost prometa (dijelovi uređaja za upravljanje, za zaustavljanje, za spajanje vučnog i priključnog vozila, za davanje svjetlosnih znakova, za osvjetljavanje ceste i vozila i sl.)

Vozila za koja nisu poznati tehnički podaci potrebni za tehnički pregled i registraciju podvrgavaju se ispitivanju radi utvrđivanja tih podataka.

O tehničkim podacima utvrđenim u postupku iz stava 1. i 2. ovoga člana izdaje se potvrda o ispitivanju vozila (u daljem tekstu potvrda).

Član 131.

Ispitivanje u slučajevima iz člana 130. ovoga zakona kao i ispitivanje vozila prema drugim propisima (o prijevozu opasnih tvari, izvanrednih tereta i dr.) obavlja organizacija koju ovlasti republički organ uprave nadležan za poslove cestovnog prometa.

Organizacija iz stava 1. ovoga člana dužna je obavljati ispitivanje u skladu s propisima, normativnim i tehničkim uputstvima.

Član 132.

Potvrdu iz stava 3. člana 130. ovoga zakona o ispitivanju serijskih ili pojedinačno proizvođenih vozila, motora, šasije ili rezervnog dijela pribavlja proizvođač, a potvrdu o ispitivanju preinačenog ili bitnije popravljenog vozila, motora, šasije ili rezervnog dijela kao i tehničkim podacima pribavlja vlasnik odnosno korisnik vozila.

Član 133.

Ako je za vozilo izdana potvrda ili druga isprava s tehničkim podacima koji ne odgovaraju stvarnom stanju voizila ili je izdana potvrda o ispitivanju o dvije ili više organizacija s različitim tehničkim podacima unesenim u potvrdu, ispitivanje vozila obavit će stručna komisija koju odredi republički organ uprave nadležan za poslove cestovnog prometa. Potvrda o tehničkim podacima vozila koju izda stručna komisija mjerodavna je za donošenje odluke o pitanju zbog kojeg je obavljeno ispitivanje.

Član 134.

Vozila kojima je ugrađen uređaj za pogon na tekući plin ne smiju sudjelovati u prometu na cesti bez potvrde o ispitivanju rezervoara, potvrde o ugrađenim uređajima i opremi za plinski pogon te ako plinske instalacije nisu ispravne.

Potvrdu o ispitivanju rezervoara izdaje inspekcija parnih kotlova, a potvrdu o ugrađenim uređajima i opremi za plinski pogon izdaje organizacija za ispitivanje kvalitete roba ili organizacija koja je ovlaštena za ispitivanje vozila. Tehničku ispravnost plinskih instalacija utvrđuje stanica za tehnički pregled vozila.

Član 135.

Nadzor nad provođenjem propisa o uvjetima, normativima i načinu ispitivanja vozila obavlja republički organ uprave nadležan za poslove cestovnog prometa.

Organizacija iz stava 1. člana 131. ovoga zakona dužna je ovlaštenom stručnom radniku koji obavlja nadzor omogućiti pristup u prostorije u kojima se obavlja ispitivanje, staviti mu na uvid potrebnu dokumentaciju i dati potrebna obavještenja i objašnjenja.

Ako se utvrdi da organizacija iz stava 1. člana 131. ovoga zakona ne ispunjava propisane uvjete ili izdaje potvrde o ispitivanju koje ne odgovaraju tehničkom stanju vozila, republički organ uprave nadležan za poslove cestovnog prometa oduzet će joj izdano rješenje.

Član 136.

Republički organ uprave nadležan za industriju i zanatstvo, u suglasnosti s republičkim organom uprave nadležnim za poslove cestovnog prometa donijeti će propise o uvjetima, postupku i načinu ispitivanja vozila, o tome što se smatra proizvodnjom, preinakom i bitnijim popravkom, o stručnoj spremi radnika koji obavljaju ispitivanje, obliku i sadržaju potvrde, o vođenju evidencije o izdanim potvrdama te o davanju na korištenje podataka o ispitivanju vozila.

5. Registracija vozila

Član 137.

Traktori, radni strojevi, motokultivatori i bicikli s motorom, kao i priključna vozila koja vuče traktor ili motokultivator smiju sudjelovati u prometu na cesti ako su registrirani.

Za registraciju traktora i bicikla s motorom izdaje se prometna dozvola i registarske pločice.

Za registraciju radnog stroja i motokultivatora izdaje se potvrda o registraciji i registarske pločice.

Vlasnici odnosno korisnici vozila iz stava 1. i 2. ovoga člana dužni su prijaviti nadležnom općinskom organu ili stanici za tehnički pregled vozila, promjenu svakog podatka iz prometne dozvole odnosno iz potvrde o registraciji u roku 15 dana od nastale promjene.

Vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom iz stava 1. i 2. ovoga člana mora kod sebe imati prometnu dozvolu odnosno potvrdu o registraciji.

Radnim strojevima i motokultivatorima ne produžava se registracija.

Član 138.

Registraciju vozila na motorni pogon i priključnih vozila obavlja sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti na čijem području vlasnik ima prebivalište odnosno korisnik vozila sjedište.

Poslove registracije vozila mogu obavljati i stanice za tehnički pregled vozila ako ispunjavaju propisane uvjete.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta iz stava 2. ovoga člana donosi sekretarijat za unutrašnje poslove na čijem se području nalazi stanica za tehnički pregled vozila.

Registracija i produženje registracije vozila unutrašnjih poslova obavlja se na način i uz uvjete koje propiše rukovodilac republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove.

Član 139.

Produženje registracije vozila odnosno produženje roka važenja prometne dozvole obavlja obavlja stanica za tehnički pregled vozila.

Stanica za tehnički pregled vozila produžit će registraciju odnosno rok važenja prometne dozvole ako je utvrđeno da je vozilo tehnički tehnički ispravno i da su za to ipunjeni drugi propisani uvjeti.

Ako je tehnički pregled izvršen u stanici za tehnički pregled vozila koja nije ovlaštena za produženje registracije vozila, produženje registracije izvršit će sekretarijat za unutrašnje poslove, odnosno stanica javne sigurnosti na čijem području vlasnik ima prebivalište odnosno korisnik vozila sjedište ili stanica za tehnički pregled vozila.

Protiv rješenja stanice za tehnički pregled vozila kojim se odbija zahtjev za registraciju ili produženje registracije vozila može se izjaviti žalba sekretarijatu za unutrašnje poslove na čijem području vlasnik vozila ima prebivalište.

Član 140.

Za registraciju i produženje registracije vozila vlasnik odnosno korisnik vozila ne plaća administrativnu taksu kada za to plaća naknadu u stanici za tehnički pregled vozila.

Član 141.

Za potvrđivanje prometne dozvole, potvrde o registraciji i produženja registracije vozila, stanica za tehnički pregled vozila mora imati i samo u tu svrhu upotrebljavati pečat prema propisima o pečatima i žigovima sa grbom Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 142.

Republički sekretarijat za unutrašnje poslove donijet će propise o registracijskim područjima na kojima registrirana motorna i njihova priključna vozila imaju istu oznaku, o obliku i sadržaju registarskih pločica i obrascu potvrde o registraciji za vozila iz člana 137. stava 1. ovoga zakona, o uvjetima postupku i načinu registracije i produženju registracije, o načinu i rokovima obavještavanja o registraciji i produženju registracije vozila u stanici za tehnički pregled vozila, o evidenciji registriranih vozila, odjavi, brisanju iz evidencije i oduzimanju registarskih pločica te o uvjetima koje moraju ispunjavati stanice za tehnički pregled vozila za registraciju vozila.

VII. SAVJETI ZA SlGURNOST PROMETA NA CESTAMA

Član 143.

U cilju razvijanja i objedinjavanja društvene aktivnosti na unapređivanju sigurnosti u cestovnom prometu društveno-političke zajednice osnivaju savjet za sigurnost prometa na cestama.

Savjeti za sigurnost prometa na cestama:

1. razmatraju stanje i predlažu mjere za unapređivanje sigurnosti prometa na cestama;

2. potiču, organiziraju, koordiniraju i provode aktivnosti u prometno-preventivnoj djelatnosti;

3. daju inicijativu i predlažu mjere za unapređivanje prometne kulture, jačanju discipline i odgovornosti sudionika u prometu;

4. potiču i ostvaruju suradnju organa društveno-političke zajednice, organizacije udruženog rada, samoupravnih i drugih organizacija i zajednica društveno-političkih organizacija, društvenih organizacija i udruženja građana u djelatnostima ili aktivnostima od značaja za sigurnost prometa na cestama;

5. potiču i ostvaruju međusobnu suradnju, a naročito u organiziranju i provođenju prometno-preventivnih mjera i aktivnosti;

6. razmatraju i daju mišljenje o prijedlozima zakona i drugih propisa o d važnosti za sigurnost prometa na cestama;

7. razmatraju i daju mišljenja na prijedloge programa znanstvenoistraživačkog rada u vezi sa unapređenjem sigurnosti prometa na cestama;

8. razmatraju i druga pitanja od značenja za sigurnost prometa na cestama.

Član 144.

Savjet za sigurnost prometa na cestama osniva skupština društveno-političke zajednice i imenuje predsjednika i članove savjeta.

Predsjednika i članove savjeta imenuje se iz reda predstavnika organa, organizacija i zajednica, te društvenih organizacija i udruženja građana čija je djelatnost od značenja za sigurnost prometa na cestama te iz reda znanstvenih, stručnih i javnih radnika.

Republički savjet za sigurnost prometa na cestama pored poslova i zadataka iz člana 135. ovoga zakona, prati i koordinira rad Savjeta za sigurnost prometa u općinama.

Član 145.

Sredstva za rad savjeta za sigurnost prometa na cestama osiguravaju društveno-političke zajednice.

Za određene poslove i programe rada savjeta iz člana 143. ovoga zakona, sredstva mogu osiguravati i neposredno zainteresirani subjekti iz oblasti prometa na cestama (zajednice za osiguranje imovine i osoba, radne organizacije, te društvene i druge organizacije i zajednice).

Način i visinu sredstava koja osiguravaju zainteresirani subjekti prema stavu 2. ovoga člana utvrđuje se samoupravnim sporazumom, na osnovu programa rada savjeta za sigurnost prometa.

Član 146.

Stručne i administrativne poslove Republičkog savjeta za sigurnost prometa na cestama kojeg osniva Sabor Socijalističke Republike Hrvatske obavlja republički organ uprave nadležan za poslove cestovnog prometa.

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova savjeta za sigurnost prometa na cestama u općinama i gradskim zajednicama općina uređuje se odlukom o njihovom osnivanju.

Savjeti za sigurnost prometa na cestama podnose izvještaj on svom radu skupštini društveno političke zajednice najmanje jedanput godišnje.

Član 146.

Stručne i administrativne poslove Republičkog savjeta za sigurnost prometa na cestama kojeg osniva Sabor Socijalističke Republike Hrvatske obavlja republički organ uprave nadležan za

poslove cestovnog prometa.

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova savjeta za sigurnost prometa na cestama u općinama i gradskim zajednicama općina uređuje se odlukom o njihovom osnivanju.

Savjeti za sigurnost prometa na cestama podnose izvještaj o svom radu skupštini društveno-političke zajednice najmanje jedanput godišnje.

VIII. PROMETNl ODGOJ I PREVENTlVA

Član 147.

U svrhu ostvarivanja povoljnijih uvjeta za sigurnost prometa na cestama Sekretarijati za unutrašnje poslove odnosno stanice javne sigurnosti na vlastitu inicijativu ili na zahtjev odgojno- obrazovnih organizacija, organa društveno-političkih zajednica, poduzeća i drugih pravnih osoba mogu organizirati školske prometne jedinice i omladinske prometne jedinice.

Kad pripadnici prometnih jedinica obavljaju zadatke kontrole i reguliranja prometa moraju imati posebne oznake.

Sudionici u prometu moraju postupiti po znakovima i naredbama pripadnika prometnih jedinica.

Republički sekretarijat za unutrašnje poslove donijet će propise o osposobljavanju, uniformi i oznakama pripadnika prometnih jedinica.

Član 148.

Odgajatelj u organizaciji za predškolski odgoj djece i nastavnik koji vodi djecu u organiziranoj grupi dužan je podizanjem ruke vertikalno zaustaviti promet vozila za vrijeme prelaza djece preko ceste. Na znak odgajatelja odnosno nastavnika koji vodi djecu vozač mora zaustaviti vozilo.

IX. POSEBNE MJERE

Član 149.

Vozaču traktora, radnog stroja, motokultivatora i bicikla s motorom koji je pravomoćnom odlukom kažnjen za dva ili više prekršaja iz člana 160. stav 1. točka 4, 5, 12, 15. i 16. ovoga zakona, koje je počinilo u roku od dvije godine, pri izricanju kazne za slijedeći prekršaj izriče se i zaštitna mjera prisustvovanja predavanjima i prikazivanju filmova o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa.

Ako vozač kojem je izrečena zaštitna mjera iz stava 1. ovoga člana u istom roku ponovo počini dva ili više prekršaja iz stava 1. točka 4, 5. i 16. člana 160. pri izricanju kazne za prekršaj izriče mu se i zaštitna mjera upućivanja na provjeru poznavanja prometnih propisa, prometnih znakova i vještine upravljanja vozilom.

Vozaču koji se ne odazove pozivu radi primjene zaštitne mjere iz stava 1. i 2. ovoga člana ili ne pokaže dovoljno poznavanja prometnih propisa, prometnih znakova ili vještine upravljanja vozilom privremeno će se oduzeti vozačka dozvola, dozvola za upravljanje traktorom odnosno potvrda o poznavanju prometnih propisa, dok toj provjeri ne pristupi odnosno na provjeri ne zadovolji.

Zaštitna mjera iz stava 1. i 2. ovoga člana može se izreći zajedno sa zaštitnom mjerom zabrane upravljanja određenom vrstom ili kategorijom vozila.

O zaštitnim mjerama iz stava 1. i 2. ovoga člana koje su izrečene vozaču čije je zanimanje upravljanje vozilom, Sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti koja provodi mjeru, obavještava pravnu osobu u kojoj je vozač zaposlen te organ koji je izdao rješenje o odobrenju za obavljanje javnog prijevoza.

Član 150.

Provjera poznavanja prometnih propisa, prometnih znakova i vještine upravljanja vozilom obavlja se prema programu polaganja vozačkog ispita.

Vozač koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se podvrgnuti ponovnoj provjeri nakon proteka 15 dana od dana provjere.

Ako vozač i nakon tri provjere ne pokaže dovoljno znanja ponovnoj provjeri može pristupiti u roku šest mjeseci od dana posljednje provjere.

Član 151.

Naknadu za troškove provjere poznavanja prometnih propisa, prometnih znakova i vještine upravljanja vozilom snosi vozač.

Član 152.

Istražni sudac ili vijeće koje vodi postupak protiv vozača zbog krivičnog djela ugrožavanja javnog prometa može vozaču oduzeti vozačku dozvolu, dozvolu za upravljanje traktorom, dozvolu za upravljanje tramvajem ili potvrdu o poznavanju prometnih propisa - za vrijeme dok postupak traje.

Istražni sudac ili vijeće uz konzultaciju javnog tužioca, može dozvolu odnosno potvrdu oduzetu prema stavu 1. ovoga člana vratiti vozaču ako se, opravdano može zaključiti da više ne postoje razlozi za oduzimanje.

Član 153.

Troškove uklanjanja i čuvanja vozila, tereta, stvari ili drugog materijala kao i poduzimanje drugih odgovarajućih mjera prema članu 160. stav 4. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama snosi organizacija za održavanje cesta, a ona ima pravo na naknadu od onoga tko ih je prouzročio.

Član 154.

Za tehnički pregled, ispitivanje, registraciju i produženje registracije vozila i poslove koji su s time povezani vlasnik, odnosno korisnik vozila plaća naknadu.

Naknada za redovni tehnički pregled i ispitivanje vozila jednaka je prema kategorijama vozila, a naknada za periodični preventivni tehnički pregled, registraciju, produženje registracije vozila i druge poslove koji se obavljaju u vezi s tim poslovima, jednaka je bez obzira na kategoriju vozila.

Kada se tehnički pregled, registracija i produženje registracije vozila obavlja izvan objekta stanica za tehnički pregled vozila naknada iz stava 1. ovoga člana može biti i različita.

Naknade iz stava 1. do 3. ovoga člana sastoje se iz dijela koji pripada stanici za tehnički pregled vozila i dijela koji pripada stručnoj organizaciji za poslove koje obavlja u toj oblasti.

Visinu naknada iz stava 1. do 3. ovoga člana određuje stručna organizacija na osnovu kriterija i mjerila koje utvrdi zajedno sa stanicama za tehnički pregled vozila.

Izvršno vijeće Sabora može odrediti najvišu razinu naknada iz stava 1 do 3. ovoga člana.

Naknade utvrđene u skladu s ovim zakonom ne smatraju se cijenama u smislu propisa o cijenama.

X. KAZNENE ODREDBE

Član 155.

Novčanom kaznom od 500 do 2.500 dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako otpočne osposobljavanje kandidata za vozače vozila prije nego što nadležni organ utvrdi da ispunjava za to propisane uvjete (član 61);

2. ako dopusti da kandidate za vozače vozila osposobljava osoba koja ne ispunjava uvjete propisane u članu 62. ovoga zakona;

3. ako obavlja zdravstvene preglede vozača i osoba koje se osposobljavaju za vozača i izdaje im uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima, a nije za to određena (član 92);

4. ako obavlja tehnički pregled vozila, a za to nema odobrenje (član 104);

5. ako bez ovlaštenja obavlja ispitivanje rezervnih dijelova kao i vozila za koja nisu poznati tehnički podaci (član 130. stav 1. i 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se novčanom kaznom od 100 do 500 dinara i odgovorrna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaj iz stava 1. točka 1. do 5. ovoga člana izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi.

Član 156.

Novčanom kaznom od 500 do 2.500 dinara kaznit će se za prekršaj prijevoznik ili druga pravna osoba:

1. ako ne osigura i ne provodi pouku i provjeru znanja vozača iz člana 94. ovoga zakona ili nadležnom organu ne dostavi podatke o provjeri (član 96);

2. ako ne obavi ili ne osigura obavljanje periodičnih preventivnih tehničkih pregleda svojih vozila prema odredbama člana 101. ovoga zakona;

3. ako ne organizira unuterašnju kontrolu ili ne donese opći akt (član 123) ili ne postupi po članu 124. ovoga zakona;

4. ako ne razmotri izvještaj o radu urnutrašnje kontrole prometa i o stanju sigurnosti i urednosti prometa i ne utvrdi program mjera za unapređenje sigurnosti prometa, odnosno ako taj izvještaj ne dostavi nadležnom organu inspekcije cestovnog prometa (član 125) odnosno ako za

obavljanje poslova unutrašnje kontrole prometa koristi osobe koje nemaju propisanu stručnu spremu (član 126);

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se novčanom kaznom od 100 do 500 dinara i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Član 157.

Novčanom kaznom od 200 do 2.000 dinara kaznit će se za prekršaj radna organizacija zdravstva koja je određena da obavlja zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača vozila.

1. ako dopusti da zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju osobe koje nemaju određene specijalnosti (član 84. stav 2. i član 87. stav 3.);

2. ako ne izda i ne dostavi općinskom organu uprave nadležnom za unutrašnje poslove uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti vozača za kojeg se utvrdi da nije sposoban sigurno upravljati vozilom na cesti ili ako ne obavijesti sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanicu javne sigurnosti o duševnoj ili tjelesnoj nesposobnosti kandidata za vozača i vozača (član 90).

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se novčanom kaznom od 50 do 250 dinara i odgovorna osoba u radnoj organizaciji zdravstva.

Za prekršaj iz stava 1. točka 1. i 2. ovoga člana izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi.

Član 158.

Novčanom kaznom od 150 do 1.500 dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako bez odobrenja obavlja pokusnu vožnju na cesti vozilom na motorni pogon ili ako ne poduzme mjere osiguranja određene u odobrenju za pokusnu vožnju (član 46);

2. ako na cesti, bez odobrenja, održava sportsku ili drugu priredbu ili aktivnost (član 47. stav 1);

3. ako na cesti počne sportsku ili drugu periredbu ili aktivnost prije nego što su poduzete sve mjere osiguranja određene u odobrenju (član 52. stav 1);

4. ako ne prekine sportsku ili drugu priredbu ili aktivnost na cesti u slučajevima iz člana 53 ovoga zakona;

5. ako naredi ili dopusti da tramvajem u prometu upravlja osoba koja nema dozvolu za upravljanje tramvajem (član 73 stav 1);

6. ako naredi ili dopusti da tehnički pregled vozila obavlja osoba koja nema za to propisanu stručnu spremu (član 108);

7. ako naredi ili dopusti da se tehnički pregled vozila obavlja suprotno općim aktima iz člana 99. ovoga zakona, odnosno na uređajima i opremi koji za to nisu propisani i ispitani, ispravni, ili da se tehnički pregled vozila obavlja suprotnu propisima i normativima za tehnički pregled i tehničku ispravnost vozila (član 109);

8. ako ne vodi propisanu evidenciju ili ne obrađuje podatke o tehničkim pregledima vozila ili te podatke ne dostavlja sekretarijatu za unutrašnje poslove odnosno stanici javne sigurnosti odnosno stručnoj organizaciji (član 111);

9. ako ne održava u ispravnom i urednom stanju objekt, uređaje i opremu stanice za tehnički pregled vozila ili uređaje i opremu ne podvrgava obaveznom pregledu (član 112);

10. ako ovlaštenom stručnom radniku ne dopusti nesmetan pristup na mjesta kojima se obavlja tehnički pregled vozila ili mu ne omogući da obavi potrebna ispitivanja i provjeravanja ili mu ne stavi na raspolaganje dokumentaciju o vozilima (član 115) odnosno ako mu onemogući upravljanje stručnog nadzora (član 117);

11. ako obavlja tehničke preglede vozila za vrijeme za koje joj je privremeno zabranjen rad (član 116. stav 1);

12. ako ne omogući obavljanje nadzora nad zakonitošću rada, odrnosno stručnog nadzora nad obavljanjem preventivnih tehničkih pregleda vozila (član 118);

13. akro postupa suprotno odredbama člana 154. ovoga zakona;

14. ako naredi ili dopusti da tehničke preglede vozila, registraciju i produženja registracije obavlja kontrolor odnosno radnik kojemu je to zabranjeno (član 120) ili koji nije zadovoljio na provjeri stručnosti (član 121);

15. ako bez potvrde o ispitivanju pusti u promet serijski ili pojedinačno proizvedeno, preinačeno ili bitnije popravljeno vozilo na motorni pogon ili priključno vozilo ili motor, šasiju ili rezervne dijelove koji su bitni za sigurnost prometa (član 130);

16. ako za potvrđivanje prometne dozvole, potvrde o registraciji i produženja registracije vozila odnosno produženja važenja prometne dozvole upotrebljava pečat suprotno članu 141 ovoga zakona;

Za prekršaje iz stava 1. ovoga člana kaznit će se novčanom kaznom od 50 do 250 dinara i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Član 159.

Novčanom kaznom od 100 do 600 dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako pri izvođenju radova na cesti ili iz drugih razloga, kada organizira naizmjenično propuštanje vozila iz suprotnih smjerova jednim prometnim trakom, ne regulira propuštanje vozila znakovima prema članu 13. stav 1. i 2. ovoga zakona;

2. ako naredi ili dopusti da se traktorom u prometu na cesti vuče zaprežno vozilo koje nije preuređeno za traktorsku vuču ili da se vuče više od jednog zaprežnog vozila, ili da u prometu na cesti sudjeluje zaprežno vozilo koje vuče traktor, a nema kotače sa pumpnim, spužvastim ili sličnim gumama ili ako zaprežno vozilo nije priključeno traktoru krutom zglobnom vezom (član 21);

3. ako naredi, ili dopusti da se radnim strojem ili motokultivatorom u prometu na cesti vuku priključci koji ne služe njihovoj namjeni (član 24. stav 1);

4. ako naredi ili dopusti da u prometu na cesti noću ili danju za vrijeme smanjene vidljivosti sudjeluje radni stroj ili motokultivator koji nema ispravna i upaljena oborena svjetla za osvjetljavanje ceste, a na stražnjoj strani pozicijska svjetla i katadioptere (član 24. stav 2);

5. ako naredi ili dopusti da u prometu na cesti sudjeluje radni stroj ili motolkultivator, koji se na ravnoj cesti mogu kretati brzinom većom od 20 km na sat, a nema stop-svjetla (član 24. stav 3);

6. ako naredi ili dopusti da u prometu na cesti sudjeluje radni stroj ili motokultivator koji nema ispravne uređaje za upravljanje (član 25. stav 1), ili dopusti da u prometu na cesti sudjeluje radni stroj ili motokultivator koji nema uređaje za zaustavljanje prema članu 25. stav 2. ovoga zakona;

7. ako naredi ili dopusti da se za vrijeme kretanja po cesti na radnom stroju ili njegovom priključku ili na motokultivatoru i njegovom priključnom vozilu prevoze osobe suprotno članu 25 stavu 3. i 4. ovoga zakona;

8. ako naredi ili dopusti da se u vozilu na motorni pogon prevozi više osoba nego što je upisano u prometnoj dozvoli odnosno potvrdi o registraciji (član 28);

9. ako naredi ili dopusti da se prevoze osobe u zatvorenom prostoru vozila koji se ne može otvoriti iznutra (član 29);

10. ako naredi da se motornim ili priključnim vozilom za prijevoz putnika u javnom gradskom prometu ili autobusom kojim se obavlja prijevoz osoba za vlastite potrebe u gradskom prometu vrši prijevoz osoba suprotno članu 31. stav 2. i 3. ovoga zakona;

11. ako naredi ili dopusti da se na teretnom motornom vozilu u prostoru za smještaj tereta ili na priključnom vozilu koje vuče traktor prevoze osobe suprotno članu 33. i 34. ovoga zakona;

12. ako naredi ili dupusti da se u prometu na cesti prevoze osobe teretnim motornim vozilom ili priključnim vozilom na kojima je to zabranjeno (član 39), ili da vozilom kada se u prostoru za smještaj tereta, uz odobrenje, prevozi više od pet osoba. upravlja vozač koji nije najmanje tri godine upravljao takvim vozilom (član 41);

13. ako posebnim znakom ne označi vozilo koje prati natjecatelje na sportskoj priredbi na cesti (član 54);

14. ako nakon završetka sportske ili druge priredbe odnosno aktivnosti na cesti ne ukloni sa ceste prometne znakove i druge oznake, uređaje, predmete i objekte koji su bili postavljeni radi održavanja priredbe odnosno obavljanja aktivnosti, ili ako ne popravi i ne dovede u prvobitno stanje cestu i cestovne objekte koji su bili oštećeni pri održavanju priredbe odnosno obavljanju aktivnosti (član 55 stav 1);

15. ako naredi ili dopusti da u prometu na cesti vozilom na motorni pogon upravlja osoba koja ne smije upravljati takvim vozilom (član 76);

16. ako naredi ili dopusti da u prometu na cesti sudjeluje vozilo koje nije podvrgnuto redovnom tehničkom pregledu prema članu 101. ovoga zakona;

17. ako naredi ili dopusti da se u prometu na cesti koristi vozilo s ugrađenim uređajem za pogon na tekući plin za koji nije izdana potvrda o ispitivanju rezervoara, potvrda o ugrađenim uređajima ili ako plinske instalacije nisu ispravne (član 134. stav 1);

18. ako naredi ili dopusti da u prometu na cesti sudjeluje neregistriran traktor, radni stroj, motokultivazor, bicikl s motorom ili priključno vozilo koje vuče traktor ili motokultivator (član 137 stav 1).

Za prekršaje iz stava 1. ovoga člana kaznit će se novčanom kaznom od 25 do 250 dinara i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaje iz stava 1. točke 4. i točke 10. do 16. ovoga člana kaznit će se pojedinac kao prijevoznik novčanom kaznom od 50 do 500 dinara, a ako je prekršaj učinio radi sticanja materijalne koristi kaznit će se novčanom kaznom od 60 do 600 dinara.

Član 160.

Novčanom kaznom od 200 dinara kaznit će se na licu mjesta za prekršaj :

1. vozač autobusa ili teretnog motornog vuzila kada se vožnjom uključuje u promet iz dvorišta, garaže ili druge površine, a vidik mu je zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena, ako se uključuje u promet suprotno članu 4. ovoga zakona;

2. vozač koji ne skine s vozila ili s kolnika blato koje je nanio pri uključivanju u promet sa zemljanog puta ili s druge površine (član 5);

3. vozač koji ne postupi prema znakovima kojima se regulira naizmjenično propuštanje vozila iz suprotnih smjerova jednim prometnim trakom (član 13);

4. vozač traktora koji u prometu na cesti vuče traktorom zaprežno vozilo koje nema na stražnjoj strani pozicijska svjetla i smjerokaze ili nema uređaj za zaustavljanje ili stop svjetla ili oni ne odgovaraju ili nisu postavljeni prema propisima (član 22);

5. vozač koji u prometu na cesti noću ili danju za vrijeme smanjene vidljivosti upravlja radnim strojem ili motokultivatorom koji nema ispravna i upaljena oborena svjetla za osvjetljavanje ceste, a na stražnjoj strani pozicijska svjetla i katadioptere (član 24. stav 2. i 4.);

6. vozač koji vozilom na motorni pogon u prometu na cesti prevozi više osoba nego je upisano u prometnoj dozvoli odnosno u potvrdi o registraciji (član 28);

7. vozač koji motornim ili priključnim vozilom za prijevoz putnika prevozi osobe suprotno članu 31. stav 1. i 2.

8. vozač koji na teretnom motornom vozilu u prostoru za smještaj tereta ili na priključnom vozilu koje vuče traktor prevozi osobe suprotno članu 32. i 33. ovoga zakona;

9. vozač koji bez odobrenja vozilom na motorni pogon obavlja pokusnu vožnju na cesti ili ne poduzme mjere osiguranja određene u odobrenju za pokusnu vožnju ili za vrijeme pokusne vožnje na vozilu prevozi osobe koje nisu navedene u odobrenju (član 46);

10. osoba koja osposobljava kandidate za vozače vozila, a ne ispunjava za to propisane uvjete (član 62);

11. vozač - instruktor koji u praktičnom upravljanju vozilom

osposobljava kandidata za vozača vozilom za koje on nema dozvolu za vozača - instruktora (član 65);

12. vozač koji u prometu na cesti upravlja traktorom, a nema dozvolu za upravljanje traktorom, odnosno nema vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom "B", "C" ili "D" kategorije (član 71);

13. vozač koji upravlja tramvajem, a nema dozvolu za upravljanje tramvajem (čla 73. stav 1);

14. vozač koji u prometu na cesti upravlja radnim strojem motokultivatorom ili biciklom s motorom, a nema potvrdu o poznavanju prometnih propisa ili nema vozačku dozvolu za upravljanje traktorom (član 74. stav 1.);

15. vozač kojem je povjereno upravljanje vozilom ako dade da u prometu na cesti vozilom na motorni pogon upravlja osoba koja ne smije upravljati takvim vozilom (član 76);

16. vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nije tehnički pregledano prema članu 101. ovoga zakona;

17. vozač koji vozilo ne podvrgne tehničkom pregledu na koji je upućeno prema članu 102. stav 1. i 2. ovoga zakona;

18. vozač koji uključi u promet na cesti vozilo za koje je kontrolor na tehničkom pregledu zabranio da se uključi u promet dok se ne uklone utvrđene neispravnosti (član 110);

19. vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom s ugrađenim uređajima za pogon na tekući plin za koji nije izdana potvrda o ispitivanju rezervoara, potvrda o ugrađenim uređajima i opremi na plinski pogon ili ako plinske instalacije nisu ispravne (član 134. stav 1.);

20. vozač koji u prometu na cesti upravlja registriranim traktorom, radnim strojem, motokultivatorom, biciklom s motorom, ili sudjeluje u prometu na cesti s neregistriranim priključnim vozilom koje vuče traktor ili motokultivator (član 137. stav 1);

21. osoba koja u prometu na cesti ne postupi prema znakovima ili naredbama pripadnika prometnih jedinica (član 147. stav 3.);

22. vozač koji u prometu na cesti ne zaustavi vozilo na znak odgajatelja ili nastavnika koji vodi djecu preko ceste (član 148);

Ako je prekršajem iz stava 1. ovoga člana uzrokovana neposredna opasnost za druge sudionike u prometu ili prometna nezgoda, učinioca će se kazniti novčanom kaznom od 400 do 800 dinara ili kaznom zatvora do dva mjeseca.

Član 161.

Novčanom kaznom od 100 dinara kaznit će se na licu mjesta za prekršaj:

1. vozač koji se kreće sporije od tramvaja i drugih vozila koja se kreću cestom po tramvajskim tračnicama ako se ne kreće na dovoljnom razmaku od tramvajskih tračnica (član 6. stav 1.);

2. vozač koji na cesti ostavi vozilo na motorni pogon bez nadzora, a ne poduzme sve potrebne mjere kojima se sprečava da neovlaštene osobe stave vozilo u pokret prema članu 12. ovoga zakona;

3. tko biciklom ili biciklom s motorom u prometu na cesti vuče prikolicu suprotno odredba člana 15. stav 1. ovoga zakona;

4. tko u prometu na cesti prevozi osobe na prikolici bicikla i bicikla s motorom ili u tovarnom sanduku tricikla i tricikla s motorom (član 15. stav 2.);

5. vozač bicikla, bicikla s motorom, tricikla, tricikla s motorom i motocikla koji prevozi osobu koja je pod utjecajem alkohola (član 17);

6. vozač zaprežnog vozila koji za vrijeme vožnje na cesti ne drži uzde u rukama ili ne vodi zapregu hodajući pokraj ili ispred nje (član 19. stav 1.) ili ne vodi zapregu u slučajevima iz člana 19. stav 2. ovoga zakona;

7. vozač zaprežnog vozila koji u prometu na cesti u zaprežno vozilo upregne više od dvije zaprege jednu iza druge ili u prometu na cesti zaprežnim vozilom vuče više od jednog vozila ili za zaprežno vozilo na cesti priveže više od jednog grla stoke ili jedno grlo stoke priveže na nedopuštenom mjestu (član 20);

8. vozač traktora koji u prometu na cesti vuče zaprežno vozilo koje nije preuređeno za traktorsku vuču ili vuče više od jednog zaprežnog vozila ili vuče zaprežno vozilo koje nema kotače s pumpanim, spužvastima ili sličnim gumama (član 20. stav 1. i 2.) ili vuče zaprežno vozilo koje nije priključeno traktoru krutom zglobnom vezom prema članu 21. stav 3. ovoga zakona;

9. vozač traktora koji u prometu na cesti vuče zaprežno vozilo čija je ukupna masa veća od dopuštene (član 23);

10. vozač radnog stroja ili multikultivatora ako u prometu na cesti vuče priključke koji ne služe njihovoj namjeni (član 24. stav 1.), kao i vozač radnog stroja ili multikultivatora, koji se na ravnoj cesti može kretati brzinom većom od 20 km na sat, a nema stop-svjetla (član 24. stav 3.);

11. vozač koji za vrijeme kretanja po cesti na radnom stroju ili njegovom priključku ili na motokultivatoru i njegovom priključnom vozilu prevozi osobe suprotno članu 25. stavu 3. i 4. ovoga zakona;

12. vodič organizirane kolone pješaka i pješaci ako se u koloni ne kreću krajnjom desnom stranom ceste ili ako se ne kreću po jedan u koloni noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti te u drugim slučajevima kada je to potrebno radi sigurnosti prometa, a vodič i ako je organizirana kolona duža od 50 metara ili je razmak između kolona manji od 50 metara (član 26);

13. osoba koja se na kolniku igra, sanjka, skija i sl. (član 27);

14. vozač koji prevozi osobe u zatvorenom prostoru vozila koji se ne može otvoriti iznutra (član 29);

15. osoba koja za vrijeme kretanja vozila u prometu na cesti iskače, otvara vrata, naginje se izvan vozila ili se vozi na vanjskim dijelovima vozila ili na traktorskim priključcima ili uskače u vozilo (član 30);

16. vozač koji u prometu na cesti priključnim vozilom koje vuče traktor u prostoru za smještaj tereta prevozi osobe, ako se kreće brzinom većom od 25 km na sat (član 38);

17. vozač koji u prometu na cesti prevozi osobe na teretnom motornom vozilu ili na priključnom vozilu na kojem je zabranjeno prevoziti osobe (član 39);

18. osoba koja se prevozi teretnim motornim vozilom u prostoru za smještaj tereta ili priključnim vozilom koje vuče traktor ili motokultivator ako stoji u vozilu, sjedi na stranicama vozila, na nestabilnom teretu ili na teretu koji prelazi visinu stranica vozila (član 40);

19. vozač koji u prometu na cesti upravlja teretnim motornim vozilom ili traktorom koje vuče priključno vozilo, kada se, uz odobrenje, u prostoru za smještaj tereta provozi više od pet osoba, ako nije tri godine upravljao takvim vozilom (član 41);

20. vlasnik odnosno korisnik ili druga osoba koja na magistralnoj cesti goni stoku ili vodi vezana više od dva grla stoke ili dva grla stoke ne vodi krajnjom desnom stranom kolnika (član 43).

Ako je prekršajem iz stava 1. ovoga člana uzrokovana neposredna opasnost za druge sudionike u prometu ili prometna nezgoda, učinioca će se kazniti novčanom kaznom od 200 do 400 dinara.

Član 162.

Novčanom kaznom od 50 dinara kaznit će se na licu mjesta za prekršaj:

1. vozač bicikla, bicikla s motorom, tricikla i tricikla s motorom ili motocikla koji prevozi predmete šire od 50 cm sa svake strane vozila kao i vozač bicikla i bicikla s motorom koji na prikolici prevozi predmete šire od 80 cm (član 16);

2. vozač koji u prometu na cesti nema kod sebe odobrenje za prijevoz osoba teretnim motornim vozilom odnosno priključnim vozilom koje vuče traktor ili to odobrenje ne pokaže na zahtjev ovlaštene službene osobe (član 37. stav 2);

3. vozač koji nema uza se potvrdu o preventivnom tehničkom pregledu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (član 101. stav 4);

4. vozač traktora, radnog stroja ili motokultivatora koji u prometu na cesti nema kod sebe odgovarajuću vozačku ispravu i potvrdu o registraciji ili te isprave ne pokaže na zahtjev ovlaštene službene osobe (član 74. i član 137. stav 5).

Ako je prekršajem iz stava 1. točka 1 ovoga člana uzrokovana neposredna opasnost za druge sudionike u prometu ili prometna nezgoda, učinioca će se kazniti novčanom kaznom od 100 do 200 dinara.

Član 163.

Za prekršaje propisane u članu 160, 161 i 162 ovuga zakona, uvlaštene službene osobe mogu na licu mjesta naplatiti novčane kazne od osoba koje se zateknu u izvršenju prekršaja.

Ovlaštena službena osoba može pozvati učinioca prekršaja na prometnu poduku.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 164.

Pravrne osobe koje se bave osposobljavanjem kandidata za vozače vozila dužne su uskladiti organizaciju i djelatnost s odrebama ovoga zakona u roku godine dana od dana stupanja na snagu provedbenih propisa koje će donijeti na temelju člana 70. ovoga zakona.

Pravne osobe iz stava 1. ovoga člana koje ne ispune propisane uvjete za osposobljavanje osoba za vozače vozila prestaju s radom u roku iz stava 1. ovoga člana.

Član 165.

Vozački ispit prema članu 62. i 63. ovoga zakona počet će se provoditi u roku od 60 dana od stupanja na snagu provedbenih propisa iz člana 70. ovoga zakona.

Općinski organ uprave odnosno gradske zajednice općina dužan je imenovati komisiju za provođenje vozačkog ispita u roku iz stava 1. ovoga člana.

Član 166.

Radnici koji su prije stupanja na snagu ovoga zakona položili ispit za kontrolore i stekli najmanje peti (V) stupanj stručne spreme, mogu obavljati poslove tehničkih pregleda vozila.

Član 167.

Obrasce, registre, registarske i druge pločice u vezi s vozačkim ispravama, registracijom i produženjem registracije vozila izrađuje Republički sekretarijat za unutrašnje poslove ili organizacija koju on za to ovlasti.

Cijene obrazaca, registara, registarskih i drugih pločica iz stava 1. ovoga člana određuje Republički sekretarijat za unutrašnje poslove.

Obrasce i registre koji se koriste za obavljanje tehničkih pregleda, registracije i produženja registracije vozila i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila i stanicama za preventivne tehničke preglede vozila propisuje i izrađuje Republički sekretarijat za unutrašnje poslove a može izrađivati i stručna organizacija.

Član 168.

Organi ovlašteni ovim zakonom za donošenje propisa donijet će ih u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Izvršno vijeće Sabora odredit će stručnu organizaciju iz člana 99. ovoga zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 169.

Republički organi uprave koji su ovim zakonom ovlašteni za donošenje provedbenih propisa, ovlašćuju se da u njima mogu propisati i prekršaje te odrediti novčane kazne za te prekršaje.

Član 170.

Do stupanja na snagu propisa predviđenih u članu 70, 83, 92, 95, 122, 136. i 142. ovoga zakona, osim onih odredbi koje su suprotne odredbama ovoga zakona i drugim propisima, ostaju na snazi:

1. Pravilnik o registraciji vozila ("Narodne novine", br. 46/84);

2. Pravilnik o vozačkim dozvolama ("Narodne novine", br. 55/76);

3. Pravilnik o obrascu dozvole za vozača instruktora i načinu vođenja evidencije o izdanim dozvolama ("Narodne novine", br. 55/76);

4. Pravilnik o tehničkim pregledima vozila ("Narodne novine", br. 7/77);

5. Pravilnik o registraciji vozila organa unutrašnjih poslova ("Narodne novine", br 23/77);

6. Naredba o ograničenju prometa na cestama ("Narodne novine", br. 6/77, 4/85 i 23/89);

7. Naredba o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima ("Narodne novine", br. 6/77, 4/85 i 53/89);

8. Pravilnik o načinu i postupku vađenja krvi i uzimanja mokraće za analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola kod vozača i drugih sudionika u prometu ("Narodne novine", br. 26/77);

9. Pravilnik o osposobljavanju, uniformi i oznakama pripadnika omladinskih i školskih prometnih jedinica ("Narodne novine", br. 12/80);

10. Pravilnik o osposobljavnaju osoba za vozače vozila na motorni pogon ("Narodne novine", br. 41/85);

11. Pravilnik o zdravstvenim pregledima o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon ("Narodne novine", br. 30/77);

12. Pravilnik o poučavanju i provjeravanju stručne osposobljenosti vozača cestovnih motornih vozila ("Narodne novine", br. 14/83);

13. Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima vozila ("Narodne novine", br. 14/83).

Član 171.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti:

1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 18/84, 24/84, 20/86, 31/86, 5/87 i 47/89);

2. Odredba člana 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 19. i 60. stav 1. pod d) i stav 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 43/77, 32/78, 23/81, 47/82, 57/85, 14/86, 54/86 i 9/88).

Član 172.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 340-08/89-01 /04

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Setina, v. r.

Predsjednik društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.