Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kinematografiji

NN 20/1990 (4.5.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kinematografiji

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kinematografiji

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kinematografiji koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. travnja i Skupštine Republičke samoupravne interesne zajednice kulture 4. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/44

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o kinematografiji

Član 1.

U Zakonu o kinematografiji ("Narodne novine", br 47/80 - prečišćeni tekst) u člarnu 13. brišu se riječi "Republičku komisiju za pregled filmova i na njen zahtjev dostaviti joj kopiju filma na pregled" i zamjenjuju riječima "republički organ uprave nadležan za poslovve kulture i na njegov zahtjev dostaviti mu kopiju filma na pregled".

Član 2.

U članu 24. stav 3. briše se.

Član 3.

Iza člana 25. dodaju se novi članovi koji glase:

"Član 25a.

Javnim prikazivanjem filmova mogu se baviti organizacije

udruženog rada i građani samostalnim osobnim radom pod uvjetom da prostorije i oprema za prikazivanje filmova odgovaraju propisanim građevinskim, tehničkim higijenskim i ostalim uvjetima.

Organizacije udruženog rada koje se bave prikazivanjem filmova, uključujući i prikaziveanje kinematogerafskih filmova i inozemenih televizijskih serijskih filmova na televiziji, vrše prikazivanje pod istim uvjetima i uz iste obveze, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 25b.

Organizacije udruženog rada, odnosno građani koji se samostalnim osobnim radom bave prikazivanjem filmova mogu javno prikazivati filmove samo ako je općinski organ uprave nadležan za poslove kulture utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti za javno prikazivanje filmova iz člana 25a ovoga zakona.

Ako organizacije udruženog rada odnosno građani koji se samostalnim osobnim radom bave prikazivanjem filmova prestanu ispunjavati propisane uvjete za prikazivanje filmova, organ uprave iz stava 1. ovoga člana zabranit će javno prikazivanje filmova tim organizacijama udruženog rada odnosno tim građanima do ispunjavanja odgovarajućih uvjeta.

Član 25c.

Radne organizacije i građani samostalnim osobnim radom mogu se baviti snimanjem videomaterijala za potrebe građana i organizacija.

Presnimavanjem, iznajmljivanjem i prodajom video kazeta mogu se baviti ako ispunjavaju slijedeće uvjete:

- da s organizacijom udruženog rada ovlaštenom za promet filmova sklope ugovor kojim će biti određena naknada za ustupanje prava korištenja pojedinog filma, rok korištenja filma, broj kopija filma na video kazetama, te ovlaštenja za prodaju takvih kazeta;

- da sklope ugovor s organizacijom udruženog rada ovlaštenom za uvoz i promet filmova koja je od inozemnog producenta otkupila prava presnimavanja inozemnog filma na video kazete, kao i pravo na umnožavanje, iznajmljivanje i prodaju tih video kazeta kojim ugovorom ta organizacija uz određene uvjete prenosi otkupljena prava na organizaciju udruženog radaili građanina koji se samostalnim radom bavi navedenom djelatnošću;

- da na svakom primjerku presnimljene video kazete organizacija udruženog rada ili građanin koji se samostalnim radom bavi navedenom djelatnošću snimi odgovarajuću oznaku. Iz navedene oznake treba se nedvojbeno razabrati koja je organizacija udruženog rada ili građanin koji se samostalnim radom bavi navedenom djelatnošću izvršio presnimavanje video kazeta (na primjer: oznaka s nazivom firme, posebna oznaka radnje i slično).

Član 25d.

Odredbe Zakona o samostalnom obavljanju privrednih djelatnosti osobnim radom ("Narodne novine", br. 19/90), koje se odnose na uvjete za obavljanje djelatnosti, postupak odobravanja za obavljanje djelatnosti, firmu, poslovno sjedište, način poslovanja, privremeni prestanak, prestanak obavljanja djelatnosti i kaznene odredbe, odgovarajuće se primjenjuju i na obavljanje javnog prikazivanja filmova i na snimanje video materijala za potrebe građana i organizacije i presnimavanje,

umnožavanje, iznajmljivanje i prodaju video kazeta s igranim, dokumentarnim i animiranim filmovima, ako ovim zakonom nije drugačije određeno".

Član 4.

Članovi 26. i 27. brišu se.

Član 5.

Iza člana 28. dodaju se novi članovi koji glase:

"Član 28a.

Odluku o javnom prikazivanju filmova koje je snimila organizacija udruženog rada samostalno ili u suradnji s radnom zajednicom filmskih radnika donosi organ određen statutom te organizacije.

Odluku o javnom prikazivanju filmova koje je snimila trajna radna zajednica samostalnih umjetnika donosi organ određen samoupravnim sporazumom o osnutku te radne zajednice.

Odluku o javnom prikazivanju inozemnih filmova kao i filmova koje snime radne zajednice filmskih radnika donosi organ određen statutom organizacije udruženog rada ovlaštene za uvoz i promet filmova koja iznajmljuje film.

Član 28b.

Odluku o javnom prikazivanju inozemnih filmova na filmskim i drugim kulturnim manifestacijama donosi organ određen statutom ili drugim samoupravnim aktom organizacije udruženog rada ili druge samoupravne organizacije koja organizira manifestaciju.

Odluku o javnom prikazivanju inozemnih filmova na televiziji, kao i u sredstvima javnog prijevoza donosi organ određen statutom radio difuzne organizacije odnosno organizacije udruženog rada koja obavlja javni prijevoz putnika.

Odobrenje za javno prikazivanje filmova koje unose inozemna diplomatsko-konzularna, informativna i druga predstavništva, ustanove i organizacije, daje republički organ uprave nadležan za poslove informacija.

Član 28c.

Organizacije udruženog rada, radne zajednice filmskih radnika, odnosno druge samoupravne organizacije čiji su ovlašteni organi donijeli odluku o javnom prikazivanju filmova dužni su da u roku sedam (7) dana od donošenja odluke dostave ovjereni primjerak prijepisa te odluke republičkom organu uprave nadležnom za poslove kulture.

Odluka o javnom prikazivanju filmova sadrži:

- zemlju porijekla filma,

- imena autora,

- sažet prikaz teme filma,

- datum donošenja odluke.

Član 28d.

Kad ovlašteni organ organizacije udruženog rada, odnosno radne zajednice filmskih radnika, ne odobri javno prikazivanje filma, dužni su da u roku sedam dana po donošenju odluke, dostave ovjereni primjerak prijepisa te idluke republičkim i pokrajinskim organima uprave nadležnim za poslove kulture.

Član 28e.

Filmovi koji imaju odobrenje za javno prikazivanje od odgovarajućeg organa drugih republika i autonomnih pokrajina,

mogu se prikazivati na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske bez posebnog odobrenja.

Član 28f.

Film koji nije odobren za javno prikazivanje može se odobriti za javno prikazivanje, u skladu s odredbama ovoga zakona, po proteku roka od dvije godine od dana donošenja odluke kojim nije dato odobrenje za javno prikazivanje filma.

Član 28g.

Organizacija udruženog rada ili druga organizacija, odnosno organ koji je unio inozemni film namijenjen javnom prikazivanju, dužni su da odmah po unošenju filma obavijeste o tome republički organ nadležan za poslove kulture i dostave slijedeće podatke:

- naslov filma

- imena autora filma

- zemlju porijekla filma

- sadržaj filma (Zakon o unošenju i rasparčavanju inozemnih sredstava masovnog komuniciranja i o inozemnoj informativnoj djelatnosti u Jugoslaviji - "Službeni list SFRJ", broj 39/74 i 74/87 - u daljnjem tekstu: Savezni zakon).

Organizacija udruženog rada ili druga organizacija, odnosno organ dužan je da republičkom organu nadležnom za poslove kulture dostavi na njegov zahtjev kopiju filma na uvid u roku od 7 dana.

Član 28h.

Republički organ nadležan za poslove kulture donosi rješenje o zabrani unošenja, odnosno zabrani prometa i javnog prikazivanja inozemnog filma iz člana 19. Saveznog zakona.

Član 28i.

Republički organ nadležan za poslove kulture donosi rješenje o oduzimanju kopije inozemnog filma iz člana 20. Saveznog zakona."

Član 6.

Članovi 29. do 34. brišu se.

Član 7.

U članu 35. stav 2. briše se.

Član 8.

U glavi VIII kaznene odredbe, članovi 39. do 44- zamjenjuju se novim članovima koji glase:

"Član 38a.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara kaznit će se za prekršaj organizacija udruženog rada ili druga pravna osoba ako proizvede film suprotno članu 11. ovoga zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada ili drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 dinara.

Član 38b.

Novčanom kaznom od 15.000 do 30.000 dinara kaznit će se za prekršaj inozemni proizvođač filmova koji na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske snima film bez odobrenja ili suprotno izdanom odobrenju (član 13.)

Filmski materijal snimljen bez odobrenja ili suprotno izdanom odobrenju oduzet će se.

Član 38c.

Tko se bavi prometom filmova protivno stavu 1.članu 24. ovoga zakona, kaznit će se novčanom kaznom od 15.000 do 30.000 dinara.

Film i imovinska dobit ostvarena prekršajem iz stava 1. ovoga člana, oduzet će se.

Tko se bavi uvozom i prometom inozemnih filmova protivno stavu 2. člana 24. ovoga zakona, kaznit će se novčanom kaznom od 15.000 do 30.000 dinara.

Film i imovinska dobit iz stava 2. ovoga člana, oduzet će se.

Za prekršaj iz stava 1. i 3. ovoga člana, odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada ili drugoj pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 dinara.

Član 38d.

Novčanom kaznom od 10.000 do 15.000 dinara kaznit će se za prekršaj tko prikaže film protivno propisanim uvjetima (član 25., 25a. i 25b.)

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada ili drugoj pravnoj osobi kaznit će se

novčanom kaznom od 500 do 1.000 dinara.

Član 38e.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara kaznit će se za prekršaj tko postupi protivno odredbama iz člana 25c ovoga zakona.

Video kazete, film i imovinska dobit ostvarena prekršajem iz stava 1. ovoga člana, oduzet će se.

Za počinjeni prekršaj obavezno će se izreći privremena mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti do jedne godine.

Za ponovljeni prekršaj iz stava 1. ovoga člana, izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti.

Član 38f.

Novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 dinara kaznit će se za prekršaj organizacija udruženog rada, radna zajednica filmskih radnika ili druga samoupravna organizacija koja u roku od sedam dana po donošenju odluke ne dostavi ovjereni prijepis odluke o odobrenju za prikazivanje filma s podacima utvrđenim ovim zakonom, nadležnom republičkom organu za poslove kulture (član 28c).

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada ili drugoj pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom od 500 do 700 dinara.

Član 38g.

Novčanom kaznom od 500 do 700 dinara kaznit će se za prekršaj organizacija udruženog rada, radna zajednica filmskih radnika odnosno druga samoupravna organizacija čiji je ovlašteni organ donio odluku da se ne odobrava javno prikazivanje filma, ako u roku sedam dana po donošenju odluke ne dostavi ovjereni primjerak prijepisa odluke republičkom organu i pokrajinskim organima uprave nadležnim za poslove kulture (član 28d).

Član 38h.

Novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 dinara kaznit će se za prekršaj organizacija udruženog rada ili druga organizacija, odnosno organ koji je unio inozemni film u Jugoslaviju:

1. ako odmah po unošenju u Jugoslaviju ne obavijesti republički organ uprave nadležan za poslove kulture (član 28g),

2. ako na zahtjev republičkog organa nadležnog za poslove kulture ne dostavi kopiju filma na uvid (član 28g),

3. ako ne dostavi određene podatke (član 36),

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada ili drugoj pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom od 200 do najviše 500 dinara.

Član 38i.

Novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 dinara kaznit će se za prekršaj organizacija udruženog rada ili druga pravna osoba koja se bavi proizvodnjom odnosno prometom filmova ako postupi protivno odredbama člana 36. ovoga zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada ili drugoj pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom od 500 do 1.000 dinara."

Član 9.

O zahtjevima za odobravanje filmova za javno prikazivanje o kojima nije odlučeno, podnijetim do stupanja na snagu ovoga zakona, odlučit će se u skladu s odredbama ovoga zakona.

Član 10.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Pravilnik o radu i naknadama za rad Republičke komisije za pregled filmova ("Narodne novine", br. 49/76.)

Član 11.

Organizacije udruženog rada i građani koji samostalnim osobnim radom obavljaju djelatnost s područja kinematografije, dužni su uskladiti svoje opće akte i način poslovanja s odredbama ovoga zakona u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Općinski organ uprave nadležan za poslove kulture utvrdit će da li su ispunjeni uvjeti za nastavak rada organizacija udruženog rada i građana koji samostalnim osobnim radom obavljaju djelatnost iz stava 1. ovoga člana po odredbama ovoga zakona.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 612-11/89-01/03

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v.r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.

Skupština Republičke samoupravne interesne zajednice kulture

predsjednik Predsjedništva

Ivan Mihalić, v.r.