Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta

NN 20/1990 (4.5.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta

Proglašava se zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 26. travnja, Vijeća općina 25. travnja i Društevo-političkog vijeća 25. travnja, te Skupštini Samoupravnih zajednica društvene brige o djeci predškolskog uzrasta Socijalističke Republike Hrvatske 9. svibnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/63

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 9. svibnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v.r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta

Član 1.

U Zakonu o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine", br. 28/81 i 12/89) član 3. mijenja se i glasi:

"Radi zadovoljavanja osobnih i zajedničkih potreba i interesa radnika i radnih ljudi u oblasti društvene brige o djeci predškolskog uzrasta kad su te potrebe i interesi istovremeno potrebe i interesi društva osnivaju se samoupravni fondovi, kao oblik samoupravnog organiziranja, u kojima se utvrđuje politika razvoja i unapređivanja oblasti društvene brige o djeci, odlučuje

o obavljanju djelatnosti, na načelima uzajamnosti i solidarnosti udružuju sredstva i odlučuje o njima."

Član 2.

Član 4. mijenja se i glasi:

"Samoupravni fiondovi u oblasti društvene brige o djeci osnivaju se za područje jedne ili više općina, odnosno za općine u gradu za područje gradske zajednice i za teritorij Republike.

Ovim zakonom osniva se za teritorij Republike Republički fond društvene brige o djeci predškolskog uzrasta (u daljnjam tekstu: Republički fond).

Samoupravni fondovi za područje ostalih društveno-političkih zajednica osnivaju se samoupravnim sporazumom radnika i radnih ljudi korisnika usluga i radnika predškolskih organizacija i drugih oblika društvene brige o djeci. Ako samoupravni fondovi nisu osnovani samoupravnim putem, odlukom skupštine općine odnosno skupštine gradske zajednice općina osniva se samoupravni fond za područje općine odnosno područje gradske zajednice, a sporazumom skupština dvije ili više općina može se osnovati samoupravni fond za njihovo područje.

Za oblast društvene brige o djeci predškolskog uzrasta i za jednu ili više oblasti drugih društvenih djelatnosti za područje jedne ili više općina može se osnovati jedan zajednički fond ili drugi oblik samoupravnog organiziranja s posebnim programima i sredstvima za svaku oblast.

Samoupravni fondovi društvene brige o djeci (U daljnjem tekstu: fond) pravne su osobe s pravima i obvezama utvrđenim zakonom i njihovim statutom."

Član 3.

U članu 5,6,8,12,19,25,41,49,71,72,77,89,91 i 105 riječi "zajednice, osnovne zajednice, udruženje zajednica", "zajednica i osnovna zajednica", "samoupravna interesna zajednica društvene brige o djeci predškolskog uzrasta", "zajednica odnosno osnovna zajednica", "zajednica", "osnovna zajednica", u odgovarajućem padežu zamjenjuju se s riječi "fond" u odgovarajućem padežu, a riječi "Savez zajednica" u odgovarajućem padežu zanjenjuju se s riječima "Republički fond" u odgovarajućem padežu.

Član 4.

Član 7. mijenja se i glasi:

"Pod društevno organiziranim predškolskim odgojem, u smislu ovoga zakona, podrazumijeva se odgoj djece predškolskog uzrasta od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, koji se ostvaruju po određenom programu za dijete."

Član 5.

U članu 14. dodaju se dvije nove alineje koje glase:

" - određenim programima njege, odgoja i zaštite djece samostalnim osobnim radom građana,

- obavljanjem poslova čuvanja djece samostalnim osobnim radom građana ili kao sporedno zanimanje".

Član 6.

U članu 15. dodaje se nova alineja koja glasi:

" - samostalnim osobnim radom građana koji obavljaju poslove njege, odgoja i zaštite djece, odnosno čuvanja djece".

Član 7.

U članu 16. riječi " u skladu s programskom orijentacijom Saveza zajednica" zamjenjuju se riječima " te građani samostalnim osobnim radom u skladu s programskom orijentacijom Republičkog fonda".

Član 8.

U članu 18. stav 2. zamjenjuje se novim stavovima 2. i 3. koji glase:

"Pod uvjetima utvrđenim novim zakonom i jedinstvenim elementima standarda društvene brige o djeci mogu programe njege, odgoja i zaštite djece s teškoćama u razvoju obavljati i građani samostalnim osobnim radom.

Vrstu i stupanj teškoće u razvoju djeteta, te potrebu odgovarajućih uvjeta za njegu, odgoj i zaštitu djece s teškoćama u razvoju, na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite utvrđuje stručna komisija iz člana 90. stava 2. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Narodne novine", br. 28/83)".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4., a u stavu 4. koji postaje stav 5. riječi "iz stava 1. i 3." zamjenjuju se riječima "iz stava 1. i 4.".

Član 9.

U članu 20. stav 1. riječi "zajednica i osnovna zajednica utvrđuju" zamjenjuju se riječima "fond utvrđuje".

U stavu 2. riječ "zajednica" zamjenjuje se riječju "fond", iza riječi "oblika" dodaje se veznik i riječi "i prava", a iza riječi "porodica" umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi "u skladu s osnovama i kriterijima utvrđenim u Republičkom fondu".

Član 10.

Član 22. briše se.

Član 11.

Član 23. briše se.

Član 12.

U članu 24. brišu se riječi "osnovnim", a iza riječi "u toj oblasti" dodaju se riječi "kad su te potrebe i interesi istovremeno i potrebe i interesi društva (u daljnjem tekstu: zajedničke potrebe društva).

Član 13.

U članu 25. brišu se riječi "osnovnim", a riječi "zajednice odnosno osnovne zajednice" zamjenjuju se riječima "fond".

Član 14.

Članovi 26. do 40. zamjenjuju se novim članovima koji glase:

"Član 26.

Pod zajedničkim potrebama društva u oblasti društvene brige o djeci smatraju se potrebe utvrđene jedinstvenim elementima standarda društvene brige o djeci kojima se svoj djeci zaposlenih roditelja i iz socijalno ugrožene porodice osigurava ostvarivanje prava na primarni program usklađen s radnim vremenom zaposlenih roditelja i potrebama socijalne sigurnosti djeteta, pravo na minimalni program odgoja i obrazovanja djeci koja nisu ostvarila pravo na primarni program, u trajanju od 250 sati u godini prije polaska u osnovnu školu, a djeci s teškoćama u razvoju 500 sati dvije godine prije uključivanja u osnovno obrazovanje.

Pod zajedničkim potrebama društva podrazumijevaju se i programi prosvjetno-pedagoške službe, službe za unapređivanje zdravstvene zaštite i prehrane djece, rad vježbaonica za praktično osposobljavanje odgajatelja, djelovanje informacijskog sistema, u dijelu koji su od interesa za oblast društvene brige o djeci, predškolskog uzrasta, programi šire solidarnosti i uzajamnosti radi osiguravanja ostvarivanja jedinstvenih elemenata standarda za područje općina koje su uz prosječnu stopu izdvajanja (uvjetna stopa) ne mogu zadovoljiti utvrđene potrebe, uključujući i solidarnost za slučaj šteta koje nastaju na objektima predškolskih organizacija zbog elementarnih nepogoda, sudjelovanje fonda u troškovima prehrane dojenčadi do petog mjeseca života djeteta, te međurepublička suradnja.

Jedinstvenim elementima standarda društvene brige o djeci utvrđuju se neophodni kadrovski i materijalni uvjeti rada za realizaciju programa i prava iz stava 1. i 2. ovoga člana.

Jedinstvene elemente standarda društvene brige o djeci donosi Sabor Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 27.

Jedinstvenim elementima standarda društvene brige o djeci utvrđuju se sadržaji, opseg i način zadovoljavanja zajedničkih potreba društva i to:

- potreban prostor, oprema i druga sredstva rada, te potreban broj odgajatelja i drugih stručnih radnika za ostvarivanje primarnog i minimalnog programa, uvjeti organiziranja rada na ostvarivanju programa, stručna sprema radnika potrebna za ostvarivanje pojedinih programa i broj djece u grupama za pojedine programe,

- normativi zdravstvene zaštite i prehrane djece,

- uvjeti ostvarivanja specifičnih programa za djecu s teškoćana u razvoju,

- uvjeti ostvarivanja specifičnih programa za djecu pripadnika narodnosti i etničkih grupa.

Član 28.

Programi društvene brige o djeci koji obuhvaćaju potrebe iz člana 26. stava 1. ovoga zakona zadovoljavaju se u okviru, odnosno preko fonda za djecu koja imaju prebivalište na području fonda.

Programi društvene brige o djeci koji obuhvaćaju potrebe iz člana 26. stav 2. ovoga zakona ostvaruju se u okviru, odnosno preko Republičkog fonda.

Član 29.

Na osnovi jedinstvenih elemenata standarda društvene brige o djeci u fondu se utvrđuju opseg i razina zadovoljavanja potreba u oblasti društvene brige o djeci koji čine standard društvene brige o djeci u fondu.

U okviru, odnosno preko fonda radnici i radni ljudi mogu zadovoljavati i druge svoje osobne i zajedničke potrebe i interese o čemu zaključuju poseban samoupravni sporazum i osiguravaju potrebna sredstva."

Član 15.

U članu 42. stav 1. mijenja se i glasi:

" Radi zadovoljavanja zajedničkih potreba društva u oblasti društvene brige o djeci radnici u poduzećima i drugim organizacijama udruženog rada i radnim zajednicama i radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom udružuju sredstva plaćanjem samodoprinosa iz svog osobnog dohotka".

Član 16.

U članu 43. u stavu 2. riječi "čistog" i "osnovnih" brišu se.

Član 17.

Član 44. mijenja se i glasi:

"Stopu doprinosa iz osobnog dohotka za zadovoljavanje zajedničkih potreba društva u okviru odnosno preko fonda propisuje skupština općine odnosno skupština gradske zajednice općina, a ako je fond osnovan za područje više općina stopu doprinosa sporazumno utvrđuju skupština općina za čije područje je fond osnovan.

U okviru stope doprinosa iz stava 1. ovoga člana udružuju se sredstva po stopi od 0,1% za ostvarivanje programa iz člana 26. stava 2. ovoga zakona.

Sredstva iz stava 2. ovoga člana Služba društvenog knjigovodstva doznačuje Republičkom fondu prilikom svake uplate doprinosa iz osobnog dohotka fondovima."

Član 18.

Član 45. mijenja se i glasi:

"U pogledu osnovice doprinosa iz osobnog dohotka radnika, obračuna i plaćanja doprinosa primjenjuju se propisi o plaćanju poreza građana.

Doprinosi iz osobnog dohotka radnika plaćaju se prilikom svake isplate osobnog dohotka."

Član 19.

Naziv glave V. mijenja se i glasi:

"V. SAMOUPRAVNI FONDOVI".

član 46. briše se.

Član 20.

Član 47. briše se.

Član 21.

Član 48. briše se.

Član 22.

Član 50. briše se.

Član 23.

Član 51. briše se.

Član 24.

Član 52. mijenja se i glasi:

"U Republičkom fondu se:

- utvrđuje opća politika društvene brige o djeci u Republici,

- utvrđuju osnove plana razvoja društvene brige o djeci u Republici,

- utvrđuju uvjeti i kriteriji za ostvarivanje programa od zajedničkog interesa i programa solidarnosti i uzajamnosti na razini Republike,

- utvrđuju i donose zajedničke osnove za utvrđivanje cijene programa, te zajedničke osnove i kriteriji za utvrđivanje participacije roditelja u cijeni pojedinih programa,

- utvrđuju normativi za izgradnju i opremanje prostora predškolskih i drugih organizacija i građana koji ostvaruju prograne društvene brige o djeci,

- utvrđuju kriteriji za sudjelovanje Republičkog fonda u unapređivanju materijalne osnove rada i razvoja djelatnosti,

- predlažu jedinstvene elemente standarda društvene brige o djeci,

- utvrđuju kriteriji za provođenje jedinstvenih elemenata standarda društvene brige o djeci i brine o njihovoj promjeni,

- utvrđuje način vođenja evidencija i statistike za programe od zajedničkog interesa,

- utvrđuje jedinstven sistem informiranja u oblasti društvene brige o djeci u Republici,

- utvrđuje zajednički interesi u oblasti društvene brige o djeci sa sistemima samoupravnog organiziranja drugih socijalističkih republika i socijalističkih autonomnih pokrajina,

- odlučuje o drugim poslovima utvrđenim zakonom i statutom Republičkog fonda.

Republički fond i fondovi utvrđuju posebnim samoupravnim sporazumom zajedničke programe i poslove koje će Republički fond obavljati za fondove, te tim samoupravnim sporazumom reguliraju međusobna prava i obaveze u poglede osiguranja sredstava i načinu ostvarivanja dogovorenih programa.

Član 25.

Član 53. do 68. zamjenjuju se novim članovima 53. do 60. koji glase:

"Član 53.

Fondom upravlja skupština.

Skupštinu fonda čine u jednakom broju delegati radnika i radnih ljudi korisnika usluga i delegati radnika predškolskih organizacija i delegati drugih oblika društvene brige o djeci.

Broj delegata u skupštini fonda i način njihova izbora određuje se zakonom odnosno odlukom skupštine društveno-političke zajednice ili samoupravnim sporazumom o osnivanju fonda.

Djelokrug ovlaštenja i odgovornosti skupštine fonda i njenih organa utvrđuje se statutom fonda.

Član 54.

Delegati u skupštini fonda odlučuju zajednički i ravnopravno.

Skupština fonda odlučuje većinom glasova ukupnog broja njenih članova.

Kad se u skupštini fonda odlučuje o sredstvima odluka je pravovaljana ako se za nju izjasni većina ukupnog broja članova skupštine i većina delegata iz reda radnika i radnih ljudi koji u fondu udružuju sredstva.

Član 55.

Skupština fonda bira izvršni odbor fonda, a kad je to određeno zakonom ili statutom fonda i druge organe fonda.

Član 56.

Delegati u skupštini fonda i članovi izvršnog odbora fonda biraju se na vrijeme od četiri godine, a mogu biti birani najviše dva puta uzastopno.

Član 57.

Fond zastupa tajnik fonda kojega skupština fonda bira na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine.

Član 58.

Radi obavljanja stručno-administrativnih, pomoćnih i njima sličnih poslova, aktom o osnivanju fonda može se organizirati stručna služba fonda ili se ovi poslovi mogu povjeriti stručnoj službi nekog drugog fonda ili drugog oblika samoupravnog organiziranja radnoj organizaciji ili organu uprave skupštine društveno-političke zajednice.

Član 59.

Nadzor nad zakonitošću rada fonda vrši organ uprave nadležan za poslove odgoja i obrazovanja, odnosno organ uprave nadležan za poslove zdravstva općine na čijem je području sjedište fonda odnosno gradske zajednice.

Nadzor nad zakonitošću rada Republičkog fonda vrši republički organ uprave nadležan za poslove odgoja i obrazovanja,odnosno republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva.

Član 60.

Statut fonda potvrđuje izvršno Vijeće skupštine društveno-političke zajednice na čijem je području sjedište fonda.

Statut Republičkog fonda potvrđuje lzvršno vijeće Sabora".

Član 26.

Član 70. biriše se.

Član 27.

Član 74. zamjenjuje se s četri nova člana koji glase:

Član 74.

Predškolski odgoj organizira se i provodi na način da:

- doprinosi pravilnom psihofizičkom razvoju djeteta i formiranju osnovnih higijenskih navika,

- utječe na razvoj intelektualnih i drugih sposobnosti djeteta,

- razvija radoznalost kod djeteta i umogućava stjecanje elementarnih znanja o prirodi, životu i radu ljudi, te obugaćuje dječje iskustvo),

- njeguje i obogaćuje dječje stvaralaštvo i sposobnosti izražavanja govorom, pokretom, te likovnim i glazbenim izrazom,

- zadovoljava potrebe djece za igrom i zajedničkim životom, te utječe na pozitivan emocionalni i socijalni razvoj djeteta, formiranje pozitivnih moralnih osobina i radnih i kulturnih navika.

- smanjuje negativne posljedice primarnih teškoća i sprečava nastajanje sekundarnih teškoća kod djece s teškoćama u razvoju,

- priprema djecu za odgoj i osnovno obrazovanje

Član 74a.

Radi što potpunijeg ostvarivanja predškolskog odgoja, predškolske organizacije sudjeluju u kulturnim i drugim društvenim i javnim aktivnostima u sredini u kojoj djeluju, organiziraju savjetovanja i pzrovode druge oblike suradnje s roditeljima.

U obavljanju sroje djelatnosti predškolske organizacije suraduju s porodicom djeteta, organizacijama udruženog rada koje obavljaju djelatnosti, u oblasti odgoja i osnovnog obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, odmora i rekreacije, kulture i fizičke kulture, te drugim radnim i društvenim organizacijama koje imaju programske obaveze prema djeci i porodici.

Član 74b.

Porogrami njege i odgoja u predškolskoj organizaciji ostvaruju se u skladu s programskom orijentacijom koju donose Republički fond i Prosvjetni savjet Hrvatske, a programi Zdravstvene zaštite uključujući ishranu djece ostvaruju se u sklardu s programom mjera zdravstvene zaštite i normativima prehrane djece predškolskog uzrasta kojeg donosi Repuelički fnnd i republički

organ uprave nadležan za poslove zdravstva.

Predškolska organizacija donosi godišnji prograrm rada kojim se utvrđuju sadržaji programa njege,odgoja i zaštite djece.

Član 74c.

Djelatnost predškolske organizacije na programima njge,odgoja i zaštite djece ostvaruje se tako da se:

-predškolskim odgojom osigurava fizički i psihički razvoj djece, socijalno-emocionalni razvoj, društveno-moralni i intelektualni razvoj. te socijalizacija i priprema djece za polazak u osnovnu školu,

-sadržajima i aktivnostima iz oblasti kulture doprinosi estetskom razvoju i njegovanju dječjeg stvaralaštva,

-njegom djece osigurava pravilan psihofizički rast i razvoj djeteta, a higijenski uvjeti i prilagođavanje organizacije dnevnog boravka djece uzrastu i životu djeteta u porodici,

- ishrana djece usklađuje s potrebama odgovrajučeg uzrast djece radi ostvarivanja pravilnog rasta i razvoja

-čuvanje i unapređivanje zdravlja djece ostvaruje stalnim pračenjem zdravstvenog stanja,

sprečavanjem i ranim otklanjanjem poremećaja ili zastoja u razvoju, blagovremenom korekcijom,liječenjem i rehabilitacijom ,a naročito u zubno-zdravstvenoj zaštiti, razvoju motorike i otklanjanju smetnji u hodu, držanju i govoru, te formiranjem osnovnih higijenskih navika kod djeteta,

- ostvarivanjem dnevnog odmora i rekreacije djece njeguje zdrav način života djece, podstiče pravilan psihofizički razvoj i uključivanje djece u razne sportske aktivnosti.

Pojedini sadržaji rada iz stava 1. ovoga člana mogu se ostvarivati i u suradnji s osnovnim školama, organizacijama uduženog rada u kulturi, fizičkoj kulturi, zdravstvu, socijalnoj zaštiti i drugim organizacijama i zajednicama u skladu s ovim zakonom i jedinstvenim elementima standarda društvene brige o djeci.

Organizacija života djece i sadržaji djelatnosti predškolske organizacije usklađuju se s organizacijom života djeteta u porodici i potrebarma porodice za organiziranom društvenom pomoći u njezi, odgoju i zaštiti djece".

Član 28.

U članu 80. stav 1. briše se.

U stavu 2. brišu se riječi "iz stava 1. ovoga člana".

Član 29 .

U članu 82. stav, 4. briše se.

Član 30.

Iza člana 86. dodaje se novi član koji glasi

"Član 86a.

Za provođenje praktičnog rada za učenike i studente koji se pripremaju za zvanje odgajatelja predškolske ozrganizacije mogu se organizirati kao Vježbaonice.

Uvjete, način rada i potrebe za kadrovima, te mrežu vježbaonica utvrđuje republički organ nadležan za poslove odgoja i obrazovanja.

Radi unapređivanja programa njege, odgoja i zaštite djece u predškolskim i drugim organizacijama može se organizirati eksperitmentalni rad u skladu s jedinstvenirm elementima standarda društvene brige o djeci.

Kriterije za financiranje predškolskih organizacija i programa iz stava 1. i 3. ovoga člana utvrđuje

Republički fond.

Član 31.

Iza člana 87. dodaje se osam novih članova koji glase:

"Član 87a.

Poduzeća i organizacije udruženog rada koje obavljaju društvene djelatnosti mogu određene programe društvene brige o djeci za potrebe djece svojih radnika organizirati u osnovnoj organizaciji ili drugom obliku unutrtašenjeg organiziranja, pod uvjetima utvrđenim jedinstvenim elermentima standarda društvene brige o djeci.

Član 87b.

Njegu, odgoj i zaštitu djece predškolskogr urzrasta u predškolskoj organizaciji ostvaruju odgajatelji medicinske sestre i drugi stručni radnici koji ispunjavaju uvijete utvrđene za te poslove zakonom i jedinstvenimelementima standarda društvene brige o djeci.

Član 87c.

Odgajatelj i stručni radnik u predškolskcj organizaciji može biti osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ima ovim zakonom propisanu školsku spremu I ispunjava uvjete u pogledu opće i posebne zdravstvene sposobnosti.

Član 87d.

Poslove i zadatke odgajatelja sa djecom uzrasta do tri godine mogu obavljati osobe koje imaju srednju ili višu školsku spremu usmjerenja predškolskog odgoja, kao i suradnik za predškolski odgoj sa završenom srednjom školom pedagoškog smjera, a sa djecom od tri godine do polaska u osnovnu školu osobe koje imaju višu školsku spremu usmjerenja predškolskog odgoja.

Za rad na poslovima njege, odgoja i zaštite djece do tri godine života može biti izabrana i medicinska sestra pedijatrijskog ili općeg smjera.

Za odgajatelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju može biti izabrana osoba koja je završila studij defektologa-odgajatelja za stjecanje visoke stručne spereme.

U predškolskoj organizaciji koja ostvaruje prirmarne programe za rad na poslovima zdravstvene zaaštite i prehrane djece može biti izabrana medcinska sestra s višom školskom spremom.

Za stručnog suradnika (pedagog. psiholog, defektolog, socijalni radnik i drugij u predškolskoj organizaciji može biti izabrana osoba koja je završila odgovarajući studij za stjecanje više ili visoke stručne spreme.

Član 87e.

Odgajatelji i stručni radnici u predškolskim organizacijama imaju pravo i dužnost da se bez obzira na stupanj školske spreme i radno iskustvo, radi ostvarivanja ciljeva i zadataka društvene brige o djeci, permanentno usavršavaju u skladu sa zahtjevima suvremenog odgoja i obrazovanja. a prema potrebama radnog mjesta i predškolske organizacije, da prate razvoj i dostignuća znanosti i da unapređuju pedagošku praksu.

Permanentno stručno usavršavanje iz stava 1. ovoga člana sastavni je dio radnikove radne obaveze

u okviru 42-satnog radnog tjedna i provodi se na način određen propisima i samoupravnim općim aktom predškclske organizacije.

Permanentno stručno usavršavanje ostvaruju i građani koji osobnim radom samostalno u vidu zanimanja ostvaruju programe njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta i kod njih zaposleni radnici.

Samoupravnim općim aktom predškolske organizacije utvrđuje se program usavršavanja radnika i način vrednovanja rezultata rada radnika u skladu s osnovama programa koji donosi republički organ uprave nadležan za poslove odgoja i obrazovanja.

Član 87.

Poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta ne može obavljati osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora za krivična djela počinjena protiv dostojanstva ličnosti i morala, odnosno da protiv nje nije otvorena istraga ili se ne vodi krivični postupak za ta djela, ili da joj nije izrečena mjera siguonosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova u okviru djelatnosti društvene brige o djeci predškolskog uzrasta ili djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Član 87g.

Kad organ upravljanja predškolske organizacije ili organ nadležan za obavljanje stručno-pedagoškog ili zdravstvenog nadzora ocijeni da se opravdano može pretpostaviti da je radniku predškolske organizacije psihičko i fizičko zdravlje narušeno u mjeri koja bitno umanjuje njegovu sposobnost za obavljanje poslova može donijeti akt o upućivanju na liječnički pregled radi utvrđivanja njegovog psihičkog i fizičkog zdravlja.

Ako je stručnim nalazom i mišljenjem liječničke komsije utvrđeno da je psihičko i fizičko zdravlje radnika bitno narušeno i time umanjena njegova sposobnost za obavljanje poslova njege, odgoja i zaštite djece, organ upravljanja predškolske organizacije donosi odluku kojom se radnik oslobađa neposrednog obavljanja poslova radnog mjesta na kojem je do tada radio i raspoređuje na druge poslove i radne zadatke koji odgovaraju njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti, a ako nema u predškolskoj organizaciji odgovarajućeg radnog mjesta ili ne postoji preostala radna sposobnost kod radnika, radnik ostvaruje pravo u skladu sa propisima o ostvarivanju prava na temelju rada.

Odluka iz stava 2. ovoga člana može se donijeti i u slučaju kada radnik odbije da se podvrgne liječničkom pregledu radi utvrđivanja njegovog psihičkog i fizičkog stanja. Radniku s preostalom radnom sposobnošću koji odbije raspored na druge poslove i radne zadatke prestaje radni odnos.

Član 87h.

Stručna sprema ostalih radnika potrebna za ostvarivanje programa društvene brige o djeci i ostali uvjeti koje moraju ispunjavati, utvrđuju se jedinstvenim elementima standarda društvene brige o djeci."

Član 32.

U članu 92. u stavu 1. briše se zagrada i riječi "u daljnjem tekstu: dadilja" i točka 1.

Točka 5. mijenja se i glasi:

"5. da ispunjava uvjete za odgajatelja ili da ima najmanje školsku spremu medicinske sestre pedijatrijskog ili općeg smjera, ili da ispunjava uvjete za nastavnika ili stručnog suradnika u odgojno-obrazovnoj organizaciji."

Točka 6. briše se.

Član 33.

U članu 94. riječ "dadilja" zamjenjuje se riječima "osoba iz člana 92. ovoga zakona", a riječ "zajednica" s riječi "fond".

Član 34.

Član 95. briše se.

Član 35.

U članu 98. stavu 1. riječ "dadilja" zamjenjuje se riječima "osoba iz člana 92. ovoga zakona".

U stavu 2. riječ "dadilja" zamjenuje se riječima "osoba iz člana 92. ovog zakona".

Iza stava 2. dodaje se novi stav koji glasi :

"U skladu s jedinstvenim elementima standarda društvene brige o djeci sporazumom iz stava 2. ovoga člana određuje se broj djece kojoj se pruža usluga dnevne društvene brige o djeci u drugoj porodici."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 36.

Član 100. mijenja se i glasi:

"Poslove dnevne društvene brige o djeci u drugoj porodici mogu, ako je to određeno sporazumom iz člana 98. stav 2. ovoga zakona, u istom stambenom prnstoru obavljati i dvije ili više osoba."

Član 37.

Član 101. briše se.

Član 38.

Iza člana 101. dodaje se nova glava VIII. i članovi 101a. do 101š. koji glase:

VIII. OSTVARIVANJE PROGRAMA DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA OSOBNIM RADOM SAMOSTALNO U VIDU ZANIMANJA

Član 101a.

Pod uvjetima uvrđenim ovim zakonom, a na temelju programske orijentacije koju donose Republički fond i Prosvjetni savjet Hrvatske, građani mogu obavljati poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta samostalnim osobnim radom.

Član 101b.

Poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta građanin može obavljati samostalninm osobnim radom ako

1. ima stručnu spremu utvrdenu ovim zakonom i jedinstvenim elementima standarda društvene brige o djeci,

2. je državljanin Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

3. ima opću i posebnu zdravstvenu sposobnost,

4. nije u radnom odnosu i nema svojstvo radnika u udruženom radu,

5. osobnim radom samostalno u vidu zanimanja ili samostalnim osobnim sredstvima u vlasništvu građana ne obavlja već neku drugu djelatnost,

6. nije pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora za krivična djela počinjena protiv dostojanstva ličnosti i morala, odnosno da protiv njega nije otvorena istraga ili se ne vodi krivični postupak za ta djela, ili da mu nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova u okviru djelatnosti društvene brige o djeci predškolskog uzrasta ili djelatnosti odgoja i obrazovanja,

7. raspolaže odgovarajućim poslovnim ili stambenim prostorom za smještaj, ishranu, održavanje higijene, za potrebe obavljanja djelatnosti,

8. raspolaže odgovarajućom opremom.

Iznimno od odredbe stava 1. točka 1. ovoga člana, poslove njege ,odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta može obavljati samostalnim osobnim radom i osoba koja nema odgovarajuću stručnu spremu utvrđenu ovvim zakonom ako te poslove obavlja korištenjem rada radnika koji imaju stručnu spremu utvrđenu članom 101c. ovog zakona i jedinstvenim elementima standarda društvene brige o djeci.

Član 101 c.

Osoba koja samostalnim osobnim radnm obavlja poslove njege, odgoja i zaštite djece mora imati školsku spre mu prcpisanu ovim zakonom za odgajatelje ili stručnog suradnika, a osoba koja samostalno osobnim radom obavlja poslove njege, odgoja i zaštite djece s teškoćama u razvoju mora imati stručnu spremu propisanu naredbama člana 87d. stav 3. ovoga zakona, izuzev ako se poslovi obavljaju prema uvjetima iz člana 101b. stav 2. ovoga zakona.

Član 101d.

Uvjeti u pogledu uredenja i opremanja prostora i uvje ti u pogledu opreme za obavljanje samostalnim osobnim radom poslova njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta utvrđuju se jedinstvenim elermentima standarda društvene brige o djeci.

Član 101e.

Osoba koja samostalnim osobnim radom obavlja poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta može zaposliti do dvadeset radnika koji moraju ispunjavati uvjete iz člana 101b, točka 1-6 ovoga zakona. odnosno uvjete uztvrđene jedinstvenim elementima standarda društvene brige o djeci

Član 101f.

Početak obavljanja poslova njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta samostalnim osobnim radom prijavljuje se (s naznakom poslova i programa koji će se obavljati, podacima o poslovnom prostoru i radnicima, te naziv pod kojim će se djelatnost obavljati) organu uprave nadležnom za poslove odgoja i obrazovanja općine na čijem je području poslovni ili stambeni prostor koji će služiti za obavljanje poslova.

Član 101g.

Osoba koja osobnim radom samostalno u vidu zanimanja obavlja poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta dužna je da ostvaruje ciljeve i zadatke predškolskog odgoja utvrđene članom 74. ovoga zakona.

Član 101h.

Poslovi njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta samostalnim osobnim radom obavljaju se u pravilu kao stalna djelatnost, a kada to priroda poslova dozvoljava (odgojno-rekreativni programi i sl.) mogu se obavljati i samo u određenom razdoblju (sezonska djelatnost).

Član 101i.

Pravo na obavljanje poslova njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta samostalnim osobnim radom prestaje:

1. odjavom,

2. po sili zakona,

3. rješenjem nadležnog organa

Član 101j.

Pravo na obavljanje poslova njege, odgoja i zaštite dje ce predškolskog uzrasta samostalnim osobnim radom prestaje po sili zakona ako osoba:

1. umre,

2. izgubi potpuno ili djelormično poslovnu sposobnost

3. izgubi državljanstvo SFRJ,

4. zasnuje radni odnos ili započne samostalnim osobnim radom obavjati neku drugu djelatnnst,

5. bude pravomoćno osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora za krivična djela iz člana 101b. stav 1. točka 6. ili joj bude izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz okvira djelatnosti društvene brige o djeci predškolskog uzrasta ili odgoja i obrazovanja,

6. izgubi opću ili posebnu zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavlajnje poslova,

7. više od tri mjeseca ne podmiruje dospjele obaveze za opće društvene ili zajedničke potrebe.

Općinski organ uprave nadležan za poslove odgoja i obrazovanja rješenjem utvrđuje prestanak obavljanja poslova njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta.

Član 101k.

Općinski organ uprave nadležan za poslove odgoja i obrazovanje donosi rješenje o prestanku prava na obavljanje poslova njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta ako se utvrđeni nedostaci u obavljanju poslova ne otklone u roku utvrđenom rješenjem nadležnog organa.

Općinski organ uprave nadležan za poslove odgoja i obrazovanja može donijeti rješenje o prestanku prava na obavljanje poslova njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta:

1. ako osoba koja je započela s radom nije prijavila obavljanje djelatnosti, ili ako je započela s radom a ne ispunjava uvjete iz ovoga zakona,

2. ako utvrdi da se poslovi obavljaju protivno programskoj orijentaciji, normativima korištenja prostora, broja djece u grupi, stručne zastupljenosti radnika i drugim normativima utvrđenim jedinstvenim elementima standarda društvene brige o djeci,

3. ako se koristi rad drugih osoba mimo uvjeta utvrđenih ovim zakonom,

4. ako se prema mišljenju organa nadležnog za stručno-pedagoški nadzor poslovi ne obavljaju u skladu s odredbama člana 101g. ovoga zakona,

5. ako se utvrdi na temelju nalaza nadležnog zdravstvenog i sanitarnog organa da ne postoje odguvarajući zdravštveno-sanitarni uvjeti rada.

Član 101l.

Osoba koja obavlja poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta samostalno osobnim radom može privremeno obustaviti poslovanje zbog bolesti, vojne obaveze ili drugog opravdanog razloga.

O privremenoj obustavi poslova mora se obavijestiti općinski organ uprave nadležan za poslove odgoja i obrazovanja općine na čijem je području poslovni prostor.

U slučajevima bolesti, vojne obaveze, specijalizacije stručnog usavršavanja i osposobljavanja ili zbog drugih sličnih razloga, osoba koja obavlja poslove iz člana 101a. ovoga zakona može nastaviti s obavljanjem djelatnosti preko radnika koji ispunjava propisane uvjete u pogledu stručne spreme i drugih uvjeta utvrđenih ovim zakonom.

Član 101m.

Osoba koja obavlja poslove njege. odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta samostalnim osobnim radom može te poslove obavljati neposredno za druge građane kao korisnike usluga, a može ih obavljati i za potrebe poduzeća i drugih organizacija udruženog rada i radnih zajednica.

Član 101n.

Obavljanje poslova njege, odogja i zaštite djece predškolskog uzrasta može se ubavljati na objektima i sredstvirna rada u vlasništvu osobe koja obavlja te djelatnosti, kao i na objektima i sredstvima rada uzetim u zakup kod društveno-pravne osobe, gradanske pravne osobe ili građana.

Član 101o.

Osobe koje obavljaju poslove njege, odgoja i zaštite djece samostalnim osobnim radom mogu slobodno udruživati svoj rad i sredstvva, odnosno samo svoj rad ili samo svoja sredstva u skladu sa zakonom.

Član 101p.

Osobe koje obavljaju poslove njege, odgoja i zaštite djece samostalnim osobnim radom stječu dohodak i u okviru, udnosno preko samoupravnog fonda, pod uvjetima pod kojima stječu sredstva društvene predškolske organizacije.

Član 101r.

Stručno-pedagoški nadzor nad radom osoba koje samostalnim osobnim radom obavljaju poslove njege. odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta obavlja Zavod za unapređivanje odgoja i obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske.

Zdravstveni nadzor nad radom osoba koje samostalnim osobnim radom obavljaju poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta obavlja općinski organ uprave nadležan za poslove zdravstva.

Član 101s.

Kada nadležni organ u obavljanju stručno-pedagoškog nadzora, odnosno zdravstvenog nadzora ocijeni da se opravdano može pretpostaviti da je osobi koja samostalnim osobnim radom obavlja poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta psihičko i fizičko zdravlje narušeno u mjeri koja bitno umanjuje sposobnost za obavljanje poslova može donijeti akt o njenom upućivanju na liječnički pregled radi utvrđivanja njenog psihičkog i fizičkog zdravlja.

Ako je stručnim nalazom i mišljenjem liječničke komisije utvrđeno da je fizičko ili psihičko zdravlje osobe iz točke 1. ovoga člana bitno narušeno i time bitno umanjena sposobnost za obavljanje poslova njege, odgoja i zaštite djece, općinski organ nadležan za poslove odgoja i obrzaovanja rješenjem će utvrditi prestanak prava na obavljanje djelatnosti.

Odredbe stava 1. i 2. ovoga člana shodno se primjenjuju i na radnike zaposlene kod osobe koja obavlja djelatnosti samostalnim osobnim radom.

Član 101š.

Pod uvjetima određenim odredbama članova 93, 101 b, izuzev uvjeta iz stava 1. točke l, 4, 5, 7. i 8. toga člana, i jedinstvenim elementima standarda društvene brige o djeci građanin može u stambenom prostoru obavljati poslove čuvanja djece samostalnim osobnim radom ili kao sporedno zanimanje ukoliko ima svojstvo radnika, odnosno samostalnim osobnim radom obavlja neku drugu djelatnost:

Građani iz stava 1.ovoga člana u obavljanju poslova čuvanja djece ne mogu koristiti dopunski rad drugih osoba njihovim zapošljavanjem, osim članova porodičnog domaćinstva.

Na građane iz stava 1. ovoga člana primjenjuju se odredbe člana 101r. stav 2. i 101s. ovoga zakona."

Član 39.

Dosadašnja glava "VIII" postaje glava "X".

Član 40.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaje s radom Savez samoupravnih zajednica društvene brige o djeci predškolskog uzrasta Socijalističke Republike Hrvatske.

Sredstva, prava i obaveze Saveza zajednica prelaze na Republički fond koji preuzima i radnike stručne sužbe Saveza zajednica.

Republički fond urediti će svoju organizaciju, donijeti Statut i druge akte u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Do isteka roka iz stava 3. ovoga člana Republički fond shodno će primjenjivati akte Saveza zajednica, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga zakona

Član 41.

Skupština Republičkog fonda ima trideset članova.

Delegate u Skupštinu Republičkog fonda bira Sabor Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 42.

Ako se u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona fondovi društvene brige o djeci predškolskog uzrasta ne osnuju samoupravnim putem, u daljnjem roku od trideset dana skupštine društveno-političkih zajednica donijeti će odluke o osnivanju fondova.

Postojeće samoupravne interesne zajednice društvene brige o djeci prestat će poslovati slijedećeg dana nakon osnivanja fondova iz stava 1. ovoga člana i sa stanjem na taj dan zaključit će svoje poslovanje.

Fondovi će svoju organizaciju, svoje poslovanje i svoje akte uskladiti s odredbama ovoga zakona u roku od trideset dana od dana njihovog osnivanja.

Do isteka roka iz stava 3. ovoga člana fondovi će shodno primjenjivati akte samoupravne interesne zajednice prema svome sjedištu, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga zakona.

Član 43.

Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donijet će jedinstvene elemente standarda društvene brige o djeci iz člana 26. i 27. ovoga zakona u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Do donošenja jedinstvenih elemenata standarda društvene brige o djeci primjenjivat će se Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine", br. 29/83) i Odluka o elementima standarda: Specifične potrebe djece s teškoćama u razvoju ("Narodne novine", br. 47/87).

Član 44.

Republički fond i Prosvjetni savjet Hrvatske donijet će programsku orijentaciju iz člana 74b. stava 1. člana 101a. Zakona u toku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Do donošenja programske djelatnosti iz stava 1. ovoga člana programi njege, odgoja i zaštite djece ostvarivat će se prema Osnovama programa rada s djecom predškolskog uzrasta u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj koje je donio Prosvjetni savjet Hrvatske na sjednici 20. prosinca 1982. godine i Skupština Saveza samoupravnih zajednica društvene brige o djeci predškolskog uzrasta Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici 24. ožujka 1983.

Član 45.

Program mjera zdravstvene zaštite i normative prehrane djece predškolskog uzrasta iz člana 74b. ovoga zakona donijet će Republički fond i republički organ urprave nadležan za poslove zdravstva u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Do donošenja programa mjera zdravstvene zaštite i normativa prehrane djece predškolskog uzrasta primjenjivat će se normativi zdravstvene zaštite utvrđeni Odlukom o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine", br. 29/83) i Uputama u vezi s realizacijom Programa mjera zdravstvene zaštite u predškolskim organizacijama koje je donijela Skupština Saveza samoupravnih zajednica društvene brige o djeci predškolskog uzrasta Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. srpnja 1983. godine, a normativi prehrane djece u skladu s Normativima za prehranu djece predškolskog uzrasta koje je donijela Skupština Saveza zajednica na sjednici održanoj 22. listopada 1985.

Član 46.

Republički organ uprave nadležan za poslove odgoja i obrazovanja donijet će Pravilnik o vježbaonicama kojim će se pobliže urediti uvjeti i način rada vježbaonica iz člana 86a. stava 1. ovoga zakona u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Republički organ uprave nadležan za poslove odgoja i obrazovanja propisat će osnove programa iz stava 4. člana 87e. ovoga zakona u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 47.

Republički fond utvrdit će osnove i kriterije radi ostvarivanja prrava iz člana 20. stava 2. i 3. Zakona o driuštvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine", br. 28/81 i 12/89) u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Do donošenja osnova i kriterija iz stava 1. ovoga člana primjenjivat će se Samoupravni sporazum o zajedničkim osnovama za utvrđivanje cijene programa i sudjelovanja sredstava neposrednih korisnika usluga u naknadi cijene dogovorenih programa predškolskih organizacija na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 37/89).

Član 48.

Predškolske organizacije i druge organizacije koje ostvaruju programe društvene brige o djeci uskladit će svoje poslovanje i svoje akte s odredbama ovoga zakona u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Radnici predškolskih organizacija i drugih oblika društvene brige o djeci koji na dan stupanja na snagu ovoga zakona imaju stručnu spremu koja je bila propisna odredbama Zakona o odgoju i osnovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 4/80, 52/82, i 55/88) mogu nastaviti s obavljanjem poslova za koje su izabrani.

Član 49.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Sucijalističke Republike Hrvatske da utvrdi i izda prečišćeni tekst Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta.

Član 50.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 601-01 /89-01 /01

Zagreb, 9. svibnja 1990

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Skupština Saveza samoupravnih zajednica društvene brige o djeci predškolskog uzrasta Socijalističke Republike Hrvatske

Predsjednik

Branka Potočnjak, v. r.