Odluka o izradi Prostornog plana Spomen-područja Jasenovac

NN 20/1990 (4.5.1990.), Odluka o izradi Prostornog plana Spomen-područja Jasenovac

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 3. stava 3. Zakona o Spomen-području Jasenovac, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske. na sjednici Vijeća udruženog rada 25. travnja 1990. i na sjednici Vijeća općina 25. travnja 1990, donio je

ODLUKU

o izradi Prostornog plana Spomen-područja Jasenovac

I

U cilju planiranja uređivanja ukupnog Spomen-područja Jasenovac pristupa se izradi Prostornog plana dijela Spomen područja Jasenovac na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Prostorni plan).

II

Koncepcijom Prostornog plana osigurava se trajno obilježavanje u spomen na žrtve fašističkog terora i borce narodnooslobodilačkog rata pale u drugom svjetskom ratu na području Jasenovca, te zaštita i uređenje Spomen-područja.

III

Prostorni plan sastoji se od grafičkih prikaza, tekstualnog obrazloženja i odredaba za provođenje plana, a u skladu s odredbom člana 12. Pravilnika o načinu izrade i sadržaju prostornih planova, te o geodetskim podlogama za izradu prostornih planova ("Narodne novine", br. 3/87).

IV

Nosilac izrade Prostornog plana je Republički komitet za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline u suradnji s Republičkim zavodom za zaštitu prirode i Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture.

V

Rad na izradi Prostornog plana trajat će 24 mjeseca računajući od dana osiguranja sredstava za izradu Prostornog plana.

VI

Prostorni plan izrađivat će se u dvije faze i to:

- osnovna koncepcija Prostornog plana

- prijedlog Prostornog plana. Rad na izradi Prostornog plana odvijat će se prema dinamici i u okviru određenim programom izrade Prostornog plana kojeg donosi Izvršno vijeće Sabora.

VII

Osnovnom koncepcijom obuhvatit će se Spomen-peodručje Jasenovac određen odredbom člana 2. stav 1. Zakona o Spomen-području Jasenovac. Prijedlog Prostornog plana izradit će se za područje koje će se odrediti osnovnom koncepcijom plana.

VIII

Osnovnom koncepcijom plana utvrđuje se na temelju studijskog istraživanja analitičko-dokumentacijske osnove koncepcija spomen-obilježavanja i uređivanja prostora, te detaljne granice Spomen-područja. Osnovnu koncepciju Prostornog plana iz stava 1. ove točke donosi Izvršno vijeće Sabora.

IX

U cilju praćenja izrade Prostornog plana nosilac izrade iz točke IV ove odluke osniva Savjet Prostornog plana Spomen-područja Jasenovac. U Savjet iz stava 1. ove točke imenovat će se predstavnici nadležnih republičkih i općinskih organa i organizacija, stručnih organizacija i drugi istaknuti društveno-politički i znanstveni radnici.

X

O nacrtu prijedloga Prostornog plana provest će se javna rasprava u trajanju od 30 dana. Nacrt prijedloga Prostornog plana za javnu raspravu utvrđuje Republički komitet za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline. Javnu raspravu iz stava 1. ove točke provodi nosilac izrade iz točke IV ove odluke i skupštine općina Novska, Nova Gradiška i Kostajnica.

XI

Za potrebe provođenja javne rasprave iz točke X ove odluke Nacrt prijedloga Prostornog plana izložit će se na javni uvid u prostorijama skupština općina Novska, Nova Gradiška i Kostajnica.

XII

Primjedbe i prijedlozi izneseni u javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Prostornog plana s mišljenjem skupština općina Novska, Nova Gradiška i Kostajnica o tim primjedbama i prijedlozima, kao i o Nacrtu prijedloga Prostornog plana dostavljaju se Republičkom komitetu za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline u roku 30 dana od završetka javne rasprave.

XIII

Prilikom donošenja Prostornog plana Sabor Socijalističke Republike Hrvatske zauzima stavove o primjedbama i prijedlozima iznesenim u javnoj raspravi o Nacrtu Prostornog plana.

XIV

Sredstva za izradu prostornog plana osigurava Socijalistička Republika Hrvatska.

XV

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u Narodnim novinama.

Broj: 350-02/90-01 /03

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus,v.r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r