Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zadovoljavanju stambenih potreba republičkih funkcionara

NN 20/1990 (4.5.1990.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zadovoljavanju stambenih potreba republičkih funkcionara

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju amandmana XXI na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 79. Zakona o stambenim odnosima, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 25. travnja 1990, Vijeća općina 25. travnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990, donio je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o zadovoljavanju stambenih potreba republičkih funkcionara

Član 1.

U Odluci o zadovoljavanju stambenih potreba republičkih,funkcionara ("Narodne novine", br. 24/86) u članu 2. stav 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Republičkim funkcionarima, u smislu člana 1. stava 1. ove odluke (u daljem tekstu: funkcionar), smatraju se osobe na funkcijama u Saboru Socijalističke Republike Hrvatske, Predsjedništvu Socijalističke Republike Hrvatske, Izvršnom vijeću Sabora Socijalističke Republike Hrvatske i Ustavnom sudu Hrvatske, utvrđene posebnim popisom koji čini sastavni dio ove odluke.

Prema odredbama ove odluke zadovoljavat će se i stambene potrebe funkcionara u organima i organizacijama u federaciji koje je na te funkcije uputila Socijalistička Republika Hrvatska, kao i članova Delegacije Sabora Socijalističke Republike Hrvatske u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ, te delegata u Saveznom vijeću na stalnom radu u Skupštini SFRJ".

Stavovi 3. i 4. brišu se.

Član 2.

U članu 5. stav 2. mijenja se i glasi:

"Program donosi Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na prijedlog Izvršnog vijeća Sabora."

Član 3.

Član 7. mijenja se i glasi:

"O zadovoljavanju stambenih potreba funkcionara kao i o korištenju i raspolaganju sredstvima namijenjenim za stambene potrebe funkcionara odlučuje Komisija za stambena pitanja.

Komisija odlučuje i o drugim pitanjima koja su u nadležnosti davaoca stana na korištenje prema odredbama Zakona o stambenim odnosima.

Komisiju osniva Izvršno vijeće Sabora a sastoji se od pet članova.

Članove Komisije imenuje Izvršno vijeće Sabora i to predsjednika Komisije i jednog člana imenuje iz reda svojih članova, a dva člana Komisije imenuje na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.

Rukovodilac republičkog organa uprave nadležan za stambene poslove po svom položaju je član Komisije.

Članovi Komisije imaju zamjenike koje se imenuje kao i članove Komisije."

Član 4.

U članu 8. iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi "Zamjenik predsjednika ima ista ovlaštenja kao predsjednik Komisije kada ga zamjenjuje."

Član 5.

Član 13. mijenja se i glasi:

"Komisija podnosi Izvršnom vijeću Sabora jedanput godišnje izvještaj o svom radu."

Izvještaj o radu Komisije podnosi se Saboru Socijalističke Republike Hrvatske."

Član 6.

Iza člana 51. dodaje se novi član koji glasi:

"Član 51 a.

Nakon stupanja na snagu ove odluke stambene potrebe republičkih funkcionara, ne mogu se zadovoljavati davanjem na korištenje novoizgrađenih stanova na kojima se stiče stanarsko pravo."

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 371-01 /90-01 /01

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTlČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Andelko Runjić, v. r


POPIS REPUBLIČKIH FUNKCIONARA KOJI ZADOVOLJAVAJU STAMBENE POTREBE PO OSNOVI ODREDBE ČLANA 2. STAVA 1. OVE ODLUKE

1. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

1. Predsjednik Sabora

2. Potpredsjednik Sabora

3. Predsjednik Vijeća Sabora

4. Predsjednik zajedničkog radnog tijela vijeća Sabora

5. Predsjednik radnog tijela vijeća Sabora

6. Tajnik Sabora

7. Tajnik vijeća Sabora

8. Predsjednik Izvršnog vijeća Sabora

9. Potpredsjednik Izvršnog vijeća Sabora

10. Član Izvršnog vijeća Sabora

11. Republički sekretar (i član Izvršnog vijeća Sabora)

12. Predsjednik republičkog komiteta(i onaj koji je član Izvršnog vijeća Sabora)

13.Generalni direktor Republičkog zavoda za društveno planiranje (i član Izvršnog vijeća Sabora)

14. Direktor Republičkog zavoda za statistiku

15. Zamjenik republičkog sekretara

16.Zamjenik predsjedika republičkog komiteta

17.Zamjenik generalnog direktora Republičkog zavoda za društveno planiranje

18.Predsjednik republičkog savjeta

19.Društveni pravobranilac samoupravljanja Socijalističke Republike Hrvatske

20. Zamjenik društvenog pravobranioca samoupravljanja Socijalističke Republike Hrvatske

21.Komandant Štaba civilne zaštite Socijalističke Republike Hrvatske

22.Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske

23.Predsjednik Suda udruženog rada Hrvatske

24.Predsjednik Privrednog suda Hrvatske

25.Predsjednik Upravnog suda Hrvatske

26.Javni pravobranilac Socijalističke Republike Hrvatske

27.Javni tužilac Hrvatske

28.Predsjednik Republičkog vijeća za prekršaje

2.PREDSJEDNIŠTVO SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

29.Predsjednik Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

3.Član Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

31.Tajnik Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

3. IZVRŠNO VIJEĆE SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

32.Tajnik Izvršnog vijeća Sabora

4.USTAVNI SUD HRVATSKE

33.Predsjednik Ustavnog suda Hrvatske

34.Član Ustavnog suda Hrvatske

35.Tajnik Ustavnog suda Hrvatske