Završni račun Buđeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu

NN 20/1990 (4.5.1990.), Završni račun Buđeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XXI točke 1. alineje 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 25. travnja 1990, na sjednici Vijeća općina 25.travnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog Vijeća 25. travnja 1990, donio je

ZAVRŠNI RAČUN

Buđeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu

Član 1.

Ukupno planirani prihodi po bilanci Budžeta iznose 9,422.059,000.000 dinara

Ukupno ostvareni prihodi Budžeta iznose 9,714.118,373.958 dinara

Ukupno izvršeni raspored prihoda po bilanci Budžeta iznosi-rashodi 9,396.697,087.760 dinara

Više ostvareni prihodi 292.059,373.958 dinara

Manje izvršeni rashodi 25.361,912.240 dinara

Član 2.

Više ostvareni prihodi po Završnom računu Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu u iznosu od 292.059,373.958 dinara,prenose se u prihode Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990.

Član 3.

Manje izvršeni rashodi po Završnom računu Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu u iznosu od 2S.361,912.240 dinara raspoređuju se za izvršenje dijela obaveza Republike za 1990. godinu po osnovi popisa stanovništva,domaćinstva,stanova i poljoprivrednih gospodarstva u 1991. godini.

Član 4.

Pregled izvršenja bilančnog dijela Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1989.godinu sastavljni je dio Završnog računa.

Član 5.

Ovaj završni račun stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama"

PREGLED izvršenja Bilance prihoda i rashoda Budžeta SR Hrvatske za 1989.godinu

I - PRIHODI
___________________________________________________________________________________
Broj računa                               Predviđeno
kontnog     PRIHODI Predviđeno           naknadnim        Ostvareno
Ostvareno                budžetom            izmjenama
plana
______________________________________________________________________________
1            2                3            4            5
______________________________________________________________________________
    71-Prihodi od poreza iz dohotka OURa

710   Porez iz dohotka OURa  32.000,000.000 1,153.471,000.000    1,466.946,763.140
______________________________________________________________________________
    Svega grupa 71     32.000,000.000 1,153.471,000.000    1,466.946,763.140
______________________________________________________________________________
    72-Prihodi od poreza iz osobnih dohodaka

720   Porez iz os. dohotka radnika  18.510,000.000 80.000,000.000 110.466.817.970
______________________________________________________________________________
    Svega grupa 72     18.510.000.000 80.000,000.000 110.466.817.970
______________________________________________________________________________

    73-Prihodi od poreza na promet proizvoda i usluga i od poreza na promet nekretnina i prava

730   Osnovni p. p.p.     828.400,000.000 3,647.995,000.000    4,041.253,869.550
731   Posebni republički p.p.p.    1,160.500,000.000    4.330.092,000.000    3,822.824.082,143
______________________________________________________________________________
    Svega grupa 73     1,988.900,000.000    7,978.087,000.000    7,864.077,951.693
______________________________________________________________________________
    74 - Prihodi od poreza na prihod od imovine i imovinskih prava i prihodi od ostalih poreza

742   Porez od stranih osoba 814,000.000       2.500,000.000      4.913.867.360
748   Porez na izdatke za repr.    40.600,000.000 130.000,000.000 199.072,688.855
______________________________________________________________________________
    Svega grupa 74     41.414,000.000 132.500,000.000 203.986,556.215
______________________________________________________________________________
    75 - Prihodi od taksa
752   Republičke sudske takse 4.500,000.000      3.000,000.000      3.336,203.620
______________________________________________________________________________
    Svega grupa 75     4.500,000.000      3.000,000.000      3.336,203.620
______________________________________________________________________________
    77 - Prihodi po posebnim propisima, prihodi od organa i organizacija DPZ i ostali prihodi

770   Prihodi po posebnim propisima
    (novčane kazne)     3.000,000.000      10.000,000.000 11.906,854.330
771   Prihodi organa i org. DPZ    25.349,000.000 60.000,867.000 49.498,038.310
778   Ostali prihodi         2.740,000.000      5.000,133.000      23.899,188.680
______________________________________________________________________________
    Svega skupa 77     31.089,000.000 75.001,000.000 65.304,081.320
______________________________________________________________________________
    UKUPNO PRIHODI     2.116.413.000.000    9,422,059,000.000    9,714,118.373.958
______________________________________________________________________________
II - RASHODI
_________________________________________________________________________________
Broj računa                               Predviđeno
kontnog     RASHODI Predviđeno           naknadnim        Izvršeno
plana                  budžetom            izmjenama
______________________________________________________________________________
1            2            3            4            5
______________________________________________________________________________
    40-Sredstva za rad organa uprave
400   Sredstva za dohodak radne zaj.
    298.139,499.000 2,557.139,787. 000   2,557.119225.000
401   Sredstva za materijalne troškove
                    51.750,659.000 190.037,774.000 190.037,774.000
402   Sredstva za amortizaciju
                    3.999,820.000      3.999,820.000      3.999,810.000
______________________________________________________________________________
    Svega grupa 40.     353.889,978.000 2,751.177,381.000    2,751.156,809.000
______________________________________________________________________________
    41 Sredstva za posebne namjene za rad organa uprave
410   Sredstva za osobne dohotke i druga osobna primanja
    funkcionara i delegata     62.675212.000  523.369,086.000 523.312,965.000

412   Sredstva za naknade po osnovi otpremnina zbog odlaska u mirovinu
                    360,000.000       560,000.000       559,999.920

415   Sredstva za investicije u osnovna sredstva
                    61.870,000.000 166.350,000.000 166.349,999.960

416   Sredstva za investicije u objekte i opremu društvenog standarda
                    9.730,000.000      24250,000.000  24.250,000.000

417   Sredstva za otplatu kredita   90,000.000       190,000.000       190,000,000

418   Sredstva za ostale potrebe za rad organa
    uprave             96.944,947.000 328.702261.000 328.702261.000
______________________________________________________________________________
    Svega grupa 41     231.670,159.000 1,043.421,347.000    1,043.365,225.880
______________________________________________________________________________
    42 - Sredstva za narodnu obranu i društvenu samozaštitu
420   Sredstva za potrebe narodne obrane
                    12.815,000.000 34.150,000.000 34.150,000.000
______________________________________________________________________________
    Svega grupa 42     12.815,000.000 34.150,000.000 34.150,000.000
______________________________________________________________________________
    43 - Sredstva za poticanje razvoja, intervencije u privredi i poticanje bržeg razvoja privredno
    nedovoljno razvijenih područja
431   Kompenzacija, premije, regresi i naknade
                    242.100,000.000 248.815,160.000 248.815,160.000

432   Sredstva za investicije u privredi
                    5.000,000.000      5.000,000.000      5.000,000.000

433   Ostale potrebe i intervencije u privredi
                    178.050,000.000 102.247,550.000 102.246,663.820

434   Sredstva za brži razvoj privredno nedovoljno razvijenih područja u okviru MZ
                    13.802,000.000 41.000,000.000 41.000,000.000
______________________________________________________________________________
    Svega grupa 43.     438.952,000.000 397.062,710.000 397.061,823.820
______________________________________________________________________________
    44 - Prenesena sredstva drugim DPZ i SIZ
440   Doprinos budžetu federacije
                    777.543,000.000 4,178.667,000.000    4,153.478,096.810

444   Dopunska sredstva zajednicama općina
                    394,000.000       2.394,000000      2.394,000.000

448   Ostala sredstva prenesena drugim DPZ
                    350,000.000       1.150,000.000      1.150,000.000
______________________________________________________________________________
    Svega grupa 44     778.287,000000 4,182.211,000.000    4,157022,096.810
______________________________________________________________________________
    45- Sredstva za društvene djelatnosti

452   Sredstva za kulturu       18.260,979.000 33.460,979.000 33.460,979000

454   Sredstva za socijalnu zaštitu
                    4.294,000.000      13.294,000.000 13.294,000000

456   Sredstva za zdravstvenu zaštitu
                    14.500,000.000 59.200,000.000 59.200,000.000

457   Sredstva za mirovinsko i invalidsko osiguranje
                    18.000.000.000 70.000,000.000 70.000,000.000

458   Sredstva za ostvarivanje osnovnih prava boraca, vojnih invalida i obitelji palih boraca
                    207.120,000.000 627.900,000.000 627.900,000.000
______________________________________________________________________________
    Svega grupa 45.     262.174,979.000 803.864,979.000 803.854,979.000
______________________________________________________________________________
Sredstva za ostale opće društvene potrebe
461   Sredstva za društveno-političke i društvene organizaci je
                    21.370,674.000 137.172,491.000 137.172,491.000

468   Sredstva za druge opće društvene potrebe
                    2.229,332.000      5.286214.000      6.286213.920
______________________________________________________________________________
    Svega grupa 46.     23.600,006.000 142.458,705.000 142.458,704.920
______________________________________________________________________________
    47 - Izdvajanja sredstava rezervi
470   Izdvajanje u Stalnu budžetsku rezervu
                    3.000,000.000      7.000,000.000      7.000,000.000
______________________________________________________________________________
    Svega grupa 47     3.000,000.000      7.000,000.000      7.000,000.000
______________________________________________________________________________
    48- Ostali rashodi
480   Kamata na kredite i zajmove   1.500,000.000      1.500,000.000      1.500,000.000

481   Naknada za bankarske usluge i troškove platnog pro   meta
                    500,000.000       3.200,000.000      3.200,000.000

482   Otplata kredita i zajmova DPZ
                    6.500,000.000      28.500,000.000 28.499,005.210

483   Rashodi za obveze i ranijih godina
                    500,000.000       500,000.000       499,339.130

488   Ostali rashodi DPZ (tekuća rezerva)
                    3.023,878.000      27.022,878.000 26.929,103.990
______________________________________________________________________________
    Svega grupa 48.     12.023,878.000 60.722,878.000 60.627,448.330
______________________________________________________________________________
    UKUPNO RASHODI     2.116.413,000.000    9,422.059,000.000    9,396.697,087.760
______________________________________________________________________________

Broj: 400-06/90-01/04

Zagreb 25.travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Andelko Runjić, v. r

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.