Odluka o odobrenju Završnog računa Republičke direkcije za robne rezerve za 1989. godinu

NN 20/1990 (4.5.1990.), Odluka o odobrenju Završnog računa Republičke direkcije za robne rezerve za 1989. godinu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XXI točke 1. alineje 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 52. Zakcna o robnim rezervanma, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udružnog rada 25 travnja 1990, na sjednici Vijeća općina 25. travnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. donio je

ODLUKU

o odobrenju Završnog računa Republičke direkcije za robne rezerve za 1989. godinu

Odobrava se Završni račun Republičke direkcije za robne rezerve za 1989. godinu, koji je donio savjet Republičke direkcije za robne rezerve 15.ožujka 1990.

Broj 333-06/ 90-02/01

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v.r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v .r