Odluka o davanju suglasnosti na Statut Poduzeća "Plitvice"-Plitvička jezera

NN 20/1990 (4.5.1990.), Odluka o davanju suglasnosti na Statut Poduzeća "Plitvice"-Plitvička jezera

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XIII točke 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 72. Zakona o zaštiti prirode,Sabor Socijalističke Republike Hrvatske,na sjednici Vijeća udruženog rada 26.travnja 1990. donio je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Statut Poduzeća "Plitvice"-Plitvička jezera

Daje se suglasnost na odredbe Statuta Poduzeća "Plitvice"-Plitvička jezera koje su značajne za ostvarenje posebnog društvenog interesa,broj :5761/90.

Broj: 351-02/90-04/03

Zagreb,26.travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v.r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.