Odluka o plaćanju doprinosa Osnovnom zadružnom savezu Zajednice općina Bjelovar u 1990. godini

NN 20/1990 (4.5.1990.), Odluka o plaćanju doprinosa Osnovnom zadružnom savezu Zajednice općina Bjelovar u 1990. godini

OSNOVNI ZADRUŽNI SAVEZ ZAJEDNICE OPĆINA BJELOVAR

Na temelju člana 24, 65, 66. i 67. Statuta Osnovnog zadružnog saveza Zajednice općina Bjelovar, Skupština Osnovnog zadružnog saveza Zajednice općina Bjelovar na sjednici održanoj 25. travnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o plaćanju doprinosa Osnovnom zadružnom savezu Zajednice općina Bjelovar u 1990. godini

I

Članski doprinos Osnovnom zadružnom savezu Zajednice općina Bjelovar plaćaju:

- poljoprivredne zadruge,

- osnovne organizacije kooperanata, odnosno njihovi pravni sljednici,

- osnovne i druge organizacije udruženog rada i poslovne zajednice s kojima su poljoprivrednici neposredno ili preko poljoprivredne zadruge ili drugih oblika udruživanja udružili rad, zemljište, sredstva rada odnosno, druga sredstva,

- veterinarske stanice

II

Osnovica za obračunavanje doprinosa za organizacije iz točke 1 je dohodak iz periodičnog obračuna, odnosno završnog računa, bez umanjenja osnovice, oslobađanja i olakšica.

Dohodak dijelova organizacija udruženog rada i osnovnih organizacija udruženog rada koje ne donose periodični obračun odnosno završni račun utvrđuje se prema internom knjigovodstvu, tako da se jasno iskaže dohodak ostvaren iz ostalih djelatnosti.

III

Akontaciona stopa za obračunavanje doprinosa za organizacije iz točke I ove odluke, osim za veterinarske stanice iznosi l% na osnovicu s time da stopa doprinosa za Savez i Radnu zajednicu ostaje nepromijenjena.

S obzirom na novi način financiranja doprinos koji se plaća za naučnoistraživački rad i paušalni iznos članskog doprinosa uključeni su u jedinstvenu stopu.

Veterinarske stanice plaćaju -preračunati doprinos na osnovicu po stopi 0,30%

IV

Osnovica za obračun doprinosa organizacija iz točke I alineja 4. je dio dohotka utvrđen periodičnim obračunom,odnosno zaključnim računom,bez umanjenja osnovice,oslobođenja i olakšica,i to:

osnovica

% dohotka

__________________________________________________________

1.IMP "Sirela " Bjelovar 26

2.MI " Zdenka " Veliki Zdenci 26

3.DP " 5.maj " Bjelovar 33

V

Organizacije navedene u točki I ove odluke obračunavaju i plaćaju doprinos mjesečno na žiro-račun Saveza 31200-603-2031 koji se vodi kod SDK sjedište Bjelovar i to do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Ako korisnik društvenih sredstava ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovog doprinosa, Služba društvenog knjigovodstva će izdati nalog za naplatu doprinosa, prema članu 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj.

Akontacija naplate doprinosa utvrđuje se:

- za siječanj i veljaču na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec prethodne godine,

- za ožujak na bazi osnovice po završnom računu za prethodnu godinu,

- za travanj, svibanj i lipanj na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - III mjesec tekuće godine,

- za srpanj, kolovoz i rujan na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - VI mjesec tekuće godine,

- za listopad, studeni i prosinac na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec tekuće godine.

Ovako utvrdena mjesečna akontacija množi se koeficijentom koji se dobije kad se masa isplaćenih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija doprinosa podijeli prosječnim mjesečnim iznosom isplaćenih osobnih dohodaka posljednjeg obračunskog razdoblja.

VI

Ako je članica platila u vidu akontacije manji iznos od iznosa utvrdenog po periodičnom odnosno završnom računu, dužna je razliku izmedu uplaćenih akontacija i obračunatog doprinosa platiti u roku od 15 dana od isteka roka za predaju periodičnog obračuna odnosno završnog računa.

Ako je članica u vidu akontacije platila veći iznos doprinosa od iznosa kojeg je dužna platiti po periodičnom obračunu odnosno završnom računu, može se od SDK zahtijevati povrat više uplaćenog iznosa.

Ako obveznik ne zahtijeva povraćaj više plaćenog doprinosa, više plaćeni iznos smatrat će se akontacijom za naredno razdoblje.

VII

Skupština Saveza ovlašćuje Izvršni odbor Zadružnog saveza Zajednice općina Bjelovar da u periodu između dvije skupštine, prema potrebi, donosi odluke o financiranju Saveza.

VIII

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama " a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990. godine.

Broj: 0335/ 1990

Bjelovar, 25. travnja 1990.

Predsjednik

Andrija Žabić, v r.