Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-364/1988 od 29. ožujka 1990.

NN 22/1990 (22.5.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-364/1988 od 29. ožujka 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 29. ožujka 1990. godine. donio je ovu

ODLUKU

1. Odbija se prijedlog Osnovnog suda udruženog rada u Karlovcu da se ponište odredbe članova 42, 43, 64, 65. i 68. Pravilnika o zadovoljavanju stambenih potreba radnika Radne organizacije "Mrežnica" Duga Resa od 16. srpnja 1987. godine.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u Radnoj organizaciji "Mrežnica" Duga Resa na način na koji če ae objavljuju samoupravni opći akti.

Obrazloženje:

U izreci navedene odredbe razrađuju solidarno zadovoljavanje stambenih potreba na nivou radne organizacije i postupak dodjele stanova u takvim slučajevima. Predlagač traži da se te odredbe ponište, smatrajući da se njima radnici, koji žžele riješiti stambeno pitanje dodjelom stana u društvenom vlasništvu, dovode u neravnopravan položaj u odnosu na radnike koji traže kredite za izgradnju ili kupnju stana u OOUR-u u kojem rade, jer se njima stambeno pitanje rješava na nivou radne organizacije, a ne u osnovnoj organizaciji udruženog rada. Također smatra da su Pravilnikom povrijeđene ustavne i zakonske odredbe o osnovnoj organizaciji udruženog rada kao osnovnom obliku udruženog rada, u kojem radnici ostvaruju svoja prava. Ustavni sud Hrvatske odbio je prijedlog za poništenje osporenih odredaba imajući u vidu cjelinu odnosa raspodjele stambenih sredstava, koja je uspostavljena ovim Pravilnikom, a ona počiva (prema članu 7. Pravilnika) na izdvajanju doprinosa za zadovoljavanje stambenih potreba radnika u osnovnim organizacijama udruženog rada i Radnoj zajednici Zajedničke službe, na izdvajanju za solidarno zadovoljavanje stambenih potreba radnika na nivou Radne organizacije, te za kreditiranje solidarne stambene izgradnje u okviru samoupravne interesne zajednice i za subvencioniranje dijela stanarine. Zadovoljavanje stambenih potreba ostvaruje se putem liste reda prvenstva za dodjelu stanova na korištenje i liste reda prvenstva za odobravanje stambenih kredita kao i zajedničke liste reda prvenstva za dodjelu stanova na korištenje. Ustavni sud ocijenio je osporene odredbe u odnosu na odredbe Zakona o udruženom radu ("Službeni list SFRJ" br. 53/76, 8/78, 57/83), koje su bile na snazi u vrijeme donošenja osporenog Pravilnika, i odbio je prijedlog polazeći od odredbe člana 118. stava 2. Zakona prema kojoj su radnici mogli sredstva za zajedničku potrošnju u osnovnoj organizaciji udružiti sa sredstvima za zajedničku potrošnju kojima upravljaju radnici u drugim osnovnim organizacijama.

Broj: U/I-364/1988

Zagreb, 29. ožujka 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.