Statut Privredne komore Hrvatske (prečišćeni tekst)

NN 22/1990 (22.5.1990.), Statut Privredne komore Hrvatske (prečišćeni tekst)

PRIVREDNA KOMORA HRVATSKE

Na temelju člana 77. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Privredne komore Hrvatske ("Narodne novine", br. 15/90) Izvršni odbor Privredne komore Hrvatske utvrdio je na 24. sjednici 25. travnja 1990. prečišćeni tekst Statuta Privredne komore Hrvatske.

Prečišćeni tekst obuhvaća Statut Privredne komore Hrvatske ("Narodne novine", br. 2/87), Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Privredne komore Hrvatske ("Narodne novine", br. 27/88, 15/89 i 15/90) i Odluku o izmjenama Statuta Privredne komore Hrvatske ("Narodne novine", br. 2/90).

Broj: I-55-481/11-1990

Zagreb, 25. travnja 1990.

Predsjednik

Jozo Petović, dipl. ek, v. r.STATUT

Privredne komore Hrvatske (prečišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Privredna komora Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komora) je samoupravna zajednica poduzeća, banaka i drugih financijskih organizacija, zajednica osiguranja i drugih oblika udruživanja (u daljnjem tekstu: članice Komore) određenih Zakonom o udruživanju u privredne komore (u daljnjem tekstu: Zakon).

Član 2.

U Komoru se, u skladu sa Zakonom, udružuju:

1. poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, složeni oblici udruživanja odnosno organiziranja poduzeća te druge privredne organizacije,

2. banke, mješovite banke i druge financijske organizacije,

3. zajednice osiguranja, zajednice rizika, zajednice reosiguranja te drugi oblici udruživanja djelatnosti osiguranja,

4. poljoprivredne zadruge, organizacije kooperanata te drugi oblici udruživanja poljoprivrednika, preko Zadružnog saveza Hrvatske,

5. radni ljudi koji samostalno obavljaju privrednu djelatnost sredstvima u vlasništvu građana (samostalni privrednici) preko svojih udruženja, odnosno Saveza udruženja samostalnih privrednika Hrvatske, te njihove zadruge. U Komoru se udružuju i osnovne privredne komore.

Član 3.

O udruživanju u Komoru radnih organizacija koje obavljaju društvene djelatnosti odnosno njihovih složenih organizacija, u skladu sa članom 5. Zakona, odlučuje Skupština Komore (u daljnjem tekstu: Skupština), na njihov zahtjev. U svom zahtjevu organizacije iz stava 1. ovoga člana trebaju navesti i obrazložiti u čemu će se sastojati njihov doprinos u ostvarivanju ciljeva udruživanja i zadataka Komore.

Član 4.

O udruživanju u Komoru društvenih organizacija odnosno njihovih udruženja ili saveza osnovanih na teritoriju Republike, u skladu sa članom 6. Zakona, odlučuje Skupština na njihov zahtjev.

U svom zahtjevu organizacije, udruženja i savezi trebaju navesti i obrazložiti u čemu će se sastojati njihov doprinos u ostvarivanju ciljeva udruživanja i zadataka Komore.

Član 5.

Članice Komore upravljaju poslovima Komore preko svojih predstavnika u Skupštini, a svoje međusobne odnose u Komori zasnivaju na načelima kolektivnog rada, odlučivanja i odgovornosti.

Član 6.

Komora je društvena pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima koje ima na temelju ustava, zakona i ovog statuta. Naziv Komore je: Privredna komora Hrvatske.

Privredna komora Hrvatske ima zaštitni znak. Zaštitni znak Komore sastoji se od tri početna slova koja označavaju naziv Komore - PKH. Sjedište Komore je u Zagrebu, Rooseveltov trg 2.

Član 7.

Komora ima svoj pečat i metalni žžig okruglog oblika s tekstom po rubu kruga pečata ili žžiga - Privredna komora Hrvatske - Zagreb, a u sredini pečata ili žžiga nalazi se zaštitni znak Komore - PKH. Pečat može biti izrađen, prema potrebi i na stranim jezicima.

Član 8.

Rad Komore je javan. Javnost rada Komore ostvaruje se na način određen ovim statutom i općim aktima Komore.

II. POSLOVI I ZADACI KOMORE

Član 9.

Zadaci Komore su:

1. zastupanje interesa članica pred državnim organima pri oblikovanju privrednog sistema i mjera ekonomske politike;

2. promocija proizvoda i usluga te razvijanje svih oblika poslovnih odnosa s inozemstvom;

3. međusobno usuglašavanje interesa članica Komore;

4. razvijanje informacijskog sistema privrednih komora i poslovnog informiranja;

5. poticanje istraživanja. razvoja i inovacija;

6. poticanje razvoja tehnološke infrastrukture;

7. organiziranje dopunske izobrazbe i inovacija znanja kadrova u privredi;

8. procjena mogućnosti i uvjeta privrednog razvoja;

9. poticanje razvoja male privrede i privatnog poduzetništva;

10. rješavanje tekućih pitanja od značenja za obavljanje privrednih djelatnosti;

11. priprema i sklapanje kolektivnih ugovora;

12. usklađivanje privrednih i društvenih interesa s područja ekologije;

13. poduzimanje mjera za poticanje i razvijanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala;

14. pružanje stručne pomoći i poslovnih usluga članicama Komore;

15. pružanje pomoći prilikom osnivanja novih poduzeća;

16. obavljanje drugih zadataka u interesu članica Komore.

Član 10.

Radi ostvarivanja ciljeva udruživanja u Komoru i njenih zadataka, osnovne privredne komore koordiniraju i usklađuju u Komori aktivnost u izvršavanju svojih zadataka u razvijanju međusobne suradnje i usklađivanju međugranskih interesa te na skladnijem i ravnomjernijem regionalnom privrednom razvoju, kao i na udruživanju i povezivanju privrede u društvenoj reprodukciji na jedinstvenom jugoslavenskom tržištu.

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANICA KOMORE

Član 11.

Članice Komore ravnopravne su i imaju jednaka prava i dužnosti u Komori.

Član 12.

Prava i dužnosti članica Komore su osobito da:

1. putem svojih predstavnika upravljaju poslovima Komore;

2. usmjeravaju i usklađuju svoje aktivnosti i uređuju međusobne odnose i zajedničke interese u skladu s ciljevima udruživanja u Komoru;

3. predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Komore, radi zauzimanja stavova i davanja mišljenja i prijedloga za njihovo rješavanje;

4. razmjenjuju u Komori informacije i iskustva, obavljaju konzultacije, organiziraju savjetovanja;

5. daju podatke i obavještenja potrebna za izvršenje zajedničkih zadataka;

6. pred Sud časti iznose slučajeve povrede dobrih poslovnih običaja u vezi s odnosima na tržištu;

7. pred Stalni izbrani sud iznose međusobne sporove radi sporazumnog rješavanja putem posredovanja i radi odlučivanja o tim sporovima;

8. putem Komore ostvaruju suradnju s nadležnim organima društveno-političkih zajednica na pitanjima rješavanja poremećaja na tržištu i krupnijih problema u privređivanju i poslovanju;

9. koriste usluge koje Komora vrši po zakonskom ovlaštenju ili po vlastitoj inicijativi ili na njihov zahtjev;

10. pokreću inicijativu za donošenje zakona i drugih propisa i mjera za potrebe privrede;

11. razmatraju nacrte i prijedloge privrednih propisa i mjera;

12. koriste stručnu i drugu pomoć Komore u pitanjima iz djelokruga Komore;

13. pridržavaju se odredaba statuta, odluka, zaključaka i drugih akata organa Komore te razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Komore;

14. uredno podmiruju članski doprinos Komori.

IV. NAČIN IZVRŠAVANJA ZADATAKA KOMORE

1. Zajedničke odredbe

Član 13.

Članice Komore izvršavaju zajedničke zadatke i ostvaruju svoje interese u Komori sudjelovanjem svojih predstavnika u radu organa, vijeća udruženja, savjeta, odbora i drugih radnih tijela (u daljnjem tekstu: radna tijela Komore) usklađivanjem svojih interesa i aktivnosti u udruženjima privrednih djelatnosti i drugim oblicima povezivanja i organiziranja u Komori.

Član 14.

U izvršavanju svojih zadataka Komora surađuje s drugim komorama, organima i organizacijama u Republici, znanstvenim i stručnim institucijama te s privrednim komorama i udruženjima u drugim zemljama.

Član 15.

Predstavnici članica Komore u organima i tijelima Privredne komore Jugoslavije o svom djelovanju informiraju organe Komore.

Član 16.

Predstavnici Komore u drugim organima i tijelima dužni su zastupati interese privrede i stavove dogovorene u Komori.

2. Suradnja s osnovnim privrednim komorama

Član 17.

Komora surađuje s osnovnim privrednim komorama u Republici na unapređivanju rada i poslovanja ulkupne privrede i pojedinih njenih dijelova, kao i na drugim pitanjima od zajedničkog interesa, a osobito na:

1. usklađivanju programa razvoja pojedinih područja radi osiguranja skladnijeg rasta privrede i pojedinih djelatnosti od značaja za razvoj pojedinih krajeva;

2. utvrđivanju programa rada u pripremanju Društvenog plana Hrvatske;

3. ostvarivanju ciljeva i mjera utvrđene ekonomske politike;

4. poticanju razvoja privredno nedovoljno razvijenih krajeva, posebno uključivanjem poduzeća iz privredno razvijenih krajeva;

5. objedinjavanju aktivnosti oko usklađivanja mišljenja, primjedaba i prijedloga na nacrte i prijedloge saveznih i republičkih zakona i drugih propisa i mjera, koji se odnose na uvjete privređivanja;

6. poslovnom povezivanju poduzeća i njihovom zajedničkom nastupu na domaćem i inozemnom tržištu;

7. obrazovanju poslovodnih, vanjskotrgovinskih i drugih stručnih kadrova;

8. utvrđivanju principa i kriterija kadrovske politike u komorskom sistemu i njenom provođenju;

9. razvijanju sistema informiranja u poduzećima i unapređivanju međukomorskog informiranja;

10. zajedničkom financiranju studija, projekata i elaborata o pitanjima od zajednićkog interesa;

11. zaštiti i unapređivanju čovjekove okoline te iskorištavanju sekundarnih sirovina;

12. unapređivanju komorskog sistema.

Član 18.

Suradnja Komore s osnovnim privrednim komorama ostvaruje se usklađivanjem programa rada komora, sudjelovanjem predstavnika tih komora u radu organa i radnih tijela Komore, suradnjom radnih tijela Komore s odgovarajućim radnim tijelima osnovnih privrednih komora, zajedničkim aktivnostima udruženja privrednih djelatnosti i odgovarajućih vijeća u osnovnim privrednim komorama putem zajedničkog koordinacionog tijela i na druge načine.

Član 19.

Pravo je i dužnost osnovnih privrednih komora da putem svojih predstavnika sudjeluju u radu organa i radnih tijela Komore kada se na dnevnom redu nalaze pitanja za koja su zainteresirane. Organi i radna tijela Komore dužni su razmotriti pitanja koja predlažu odgovarajući organi i radna tijela osnovnih privrednih komora i obavijestiti ih o zauzetim stavovima.

3. Suradnja s Privrednom komorom Jugoslavije

Član 20.

Komora surađuje s Privrednom komorom Jugoslavije u pitanjima od zajedničkog interesa, u skladu sa Statutom Privredne komore Jugoslavije i sporazumom između Privredne komore Jugoslavije i republičkih i pokrajinskih privrednih komora.

4. Suradnja s privrednim komorama drugih republika i autonomnih pokrajina

Član 21.

Suradnja komore s privrednim komorama drugih republika i autonomnih pokrajina ostvaruje se osobito:

1. na usklađivanju razvoja privrede;

2. na udruživanju rada i sredstava među poduzećima;

3. na poslovnom povezivanju poduzeća;

4. na izvozu roba i usluga;

5. na organiziranju i povezivanju znanstvenoistraživačkog rada;

6. na ostvarivanju funkcioniranja jedinstvenog jugoslavenskog tržišta;

7. u razmjeni iskustava o tekućoj i razvojnoj problematici privrede ;

8. u razmjeni iskustava o organizaciji i načinu rada privrednih komora.

5. Suradnja s organima i organizacijama u Republici

Član 22.

Suradnja Komore sa Saborom Socijalistićke Republike Hrvatske, Izvršnim vijećem Sabora, republićkim organima uprave i organizacijama ostvaruje se osobito u:

1. predlaganju zakona i pokretanju inicijative za donošenje zakona i drugih propisa i mjera koji se odnose na uvjete privređivanja i jačanje materijalne osnove privrede;

2. razmatranju nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i mjera od interesa za privredu, te davanju mišljenja, primjedaba i prijedloga kojima se uređuju uvjeti privređivanja;

3. utrđivanju i provođenju ekonomske politike;

4. pripremama i donošenju Društvenog plana Hrvatske i drugih planskih dokumenata;

5. praćenju tekuće i razvojne problematike privrede i poduzimanju mjera za stvaranje uvjeta za dinamičniji i međusobno usklađeniji razvoj privrede i efikasnije privređivanje.

6. Suradnja sa znanstvenim i stručnim institucijama.

Član 23.

Suradnjom sa znanstvenim i stručnim institucijama Komora osigurava neophodnu vezu privrede i znanosti na svim područjima gdje se primjena suvremenih znanstvenih dostignuća može dovesti u funkciju razvoja i postizanja boljih rezultata u proizvodnji i poslovanju privrede.

7. Suradnja s privrednim komorama i udruženjima u drugim zemljama

Član 24.

Komora surađuje s privrednim komorama u drugim zemljama te s odgovarajućim međunarodnim i nacionalnim udruženjima privrednih organizacija.

Član 25.

U cilju jedinstvenog nastupa prema inozemstvu, osnovne privredne komore dogovaraju se u Komori o svojoj suradnji s privrednim komorama i udruženjima iz člana 24. ovoga statuta.

V. OPĆI I DRUGI AKTI KOMORE

Član 26.

Organi Komore donose u svom djelokrugu odluke, pravilnike, zaključke, preporuke i poslovnike. Radna tijela Komore donose zaključke i preporuke. Sud časti i Stalni izbrani sud donose odluke i rješenja.

Član 27.

Nacrt statuta, njegovih izmjena i dopuna i nacrt odluke kojom se određuje osnovica i stopa doprinosa za financiranje Komore, daju se na raspravu najmanje 15 dana prije utvrđivanja prijedloga.

Član 28.

Opći akti se objavljuju u glasilu Komore i u "Narodnim novinama", kada je to određeno zakonom ili tim aktom. Opći akti stupaju na snagu osmoga dana nakon objave, ako njihovim odredbama nije određen kraći rok. Samo iz osobito opravdanih razloga može se odrediti, da opći akt stupa na snagu u roku kraćem od osam dana nakon objave ili na dan objave. Opći akt potpisuje predsjednik organa koji ga donosi.

Član 29.

Komora izdaje svjeđodbe, uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju te o drugim činjenicama za koje je to određeno zakonom ili općim aktom. Komora izdaje uvjerenja i druge javne isprave o poslovnim običajima na teritoriju Republike.

Isprave iz stava 1. i 2. ovoga člana imaju značenje javne isprave.

VI. UPRAVLJANJE POSLOVIMA KOMORE I ORGANIZACIJA KOMORE

1. Upravljanje u Komori

Član 30.

Članice Komore upravljaju radom i poslovima Komore putem svojh predstavnika u organima Komore. Mandat člana organa Komore traje četiri godine.

Član 31.

U radu organa i radnih tijela Komore mogu sudjelovati i predstavnici članica Komore koji su zainteresirani za pitanja o kojima se raspravlja.

Član 32.

Rad u organima Komore temelji se na kolektivnom radu, odlučivanju i odgovornosti te ravnopravnosti članova tih organa u ostvarivanju njihovih prava i odgovornosti. Svaki član organa Komore osobno je odgovoran za svoj rad, i u skladu sa svojim pravima i dužnostima, za rad i odluke organa Komore.

2. Organi Komore

Član 33.

Organi Komore jesu a) Skupština, b) Izvršni odbor i c) Nadzorni odbor.

a) Skupština

Član 34.

Skupština je organ upravljanja Komorom. Skupštinu čine predstavnici ćlanica Komore.

Član 35.

Skupština ima 120 članova. Predstavnike u Skupštinu biraju članice Komore. U Skupštini mora biti osigurana srazmjerna zastupljenost pojedinih dijelova privrede, s tim da svako udruženje privredne djelatnosti i osnovna privredna komora ima najmanje dva predstavnika. Sastav Skupštine i način izbora potanje se utvrđuju odlukom o raspisivanju izbora. Izbore raspisuje Skupština najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine.

Član 36.

Mandat članu Skupštine prestaje i prije isteka vremena na koje je izabran:

- opozivom od strane članica Komore koja ga je izabrala,

- prestankom rada u organizaciji - članici Komore koja ga je izabrala, i

- podnošenjem ostavke.

Novoizabrani član dovršava mandat člana kojemu je mandat prestao prije isteka vremena na koje je izabran.

Član 37.

Skupština:

1. donosi statut, program rada i financijski plan Komore, odluke, zaključke, preporuke, pravilnike i druge akte utvrđene zakonom i ovim statutom, kao i poslovnik Skupštine;

2. usvaja godišnji izvještaj o radu i zaključni račun Komore;

3. predlaže nadležnim organima donošenje zakona i drugih propisa;

4. utvrđuje stavove o nacrtima i prijedlozima Društvenog plana Jugoslavije i Hrvatske i drugih planskih dokumenata, mjera ekonomske politike, zakona i drugih akata od posebnog značaja za privredu;

5. utvrđuje područja za koja se osnivaju osnovne privredne komore;

6. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadataka Komore utvrđenih ovim statutom, predlaže u vezi s tim odgovarajuće mjere, te organi zira i poduzima potrebne akcije za njihovo izvršenje;

7. bira i razrješava članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsjednika i tajnika Komore:

8. rješava prigovore i žžalbe na pojedinaćne akte koje donosi Izvršni odbor;

9. rješava o drugim pitanjima određenim zakonom, drugim propisom ili ovim statutom kao i o pitanjima za čije odlučivanje nisu nadležni drugi organi Komore.

Član 38.

Skupština radi u sjednicama koje se održavaju najmanje tri puta godišnje. Sjednicu Skupštine saziva Izvršni odbor. Sjednicom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od tri člana. Način rada Skupštine na sjednici i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti članova Skupštine uređuju se poslovnikom Skupštine.

Član 39.

Izvršni odbor dužan je sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev:

- Nadzornog odbora,

- udruženja privrednih djelatnosti,

- skupštine i izvršnog odbora osnovne privredne komore,

- najmanje jedne desetine članova Skupštine,

- predsjednika Komore.

Podnosilac zahtjeva je dužan predložiti dnevni red sjednice Skupštine.

Član 40.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Skupštine. Skupština odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

b) Izvršni odbor

Član 41.

Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine. Izvršni odbor ima predsjednika i 26 članova.

Član 42.

Predsjednik Izvršnog odbora je predsjednik Komore. Članove Izvršnog odbora bira Skupština iz reda članova Skupštine i drugih privrednika, te znanstvenih, stručih i javnih radnika, vodeći računa o odgovarajućoj zastupljenosti privrednih djelatnosti. Skupština može odlučiti ovisno o opsegu i složenosti poslova i zadataka u određenom mandatnom razdoblju, da određeni broj članova Izvršnog odbora bude na stalnom radu u Komori.

Izvršni odbor može izabrati potpredsjednike Izvršnog odbora iz reda članova Izvršnog odbora.

Član 43.

Mandat članu Izvršnog odbora može prestati i prije vremena na koje je izabran:

- razrješenjem od strane Skupštine i

- podnošenjem ostavke.

Na mjesto člana Izvršnog odbora kome je mandat prestao prije isteka vremena za koje je izabran, Skupština bira novog člana s mandatom do isteka vremena za koje je bio zabran prehodno izabrani član.

Član 44.

Izvršni odbor

1. izvršava odluke, zaključke, preporuke i druge akte Skupštine i financijski plan Komore;

2. utvrđuje prijedlog statuta, programa rada, godišnjeg izvještaja o radu i financijskog plana Komore, zaključnog računa Komore, te drugih akata koje donosi Skupština;

3. razmatra privrednu problematiku i druga pitanja koja proizlaze iz zadataka Komore utvrđenih zakonom i ovim statutom;

4. predlaže stavove i daje mišljenja o pitanjima o kojima će raspravljati Skupština;

5. priprema i pokreće inicijative za donošenje zakona i drugih propisa;

6. donosi opće akte o organizaciji i radu stručne službe, opće akte kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti radnika stručne službe, odluke, stavove, zaključke i poslovnik o radu;

7. utvrđuje visinu naknada za usluge Komore, kao i naknadu troškova za rad Suda časti i Stalni izabrani sud;

8. odlučuje o nabavci, rashodovanju i prodaji osnovnih sredstava i sredstava za potrebe općenarodne obrane i društvene samozaštite;

9. bira potpredsjednike Izvršnog odbora i Disciplinsku komisiju;

10. osniva radna tijela Izvršnog odbora;

11. određuje predstavnike Komore u republičke i druge organe i organizacije, društvene i druge organizacije;

12. brine se o izvršavanju programa rada Komore;

13. brine se o unapređivanju organizacije rada u Komori;

14. brine se o unapređivanju suradnje s ostalim dijelovima komorskog sistema, te drugim organima, organizacijama i zajednicama po pitanjima od zajedničkog interesa;

15. odlučuje o pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa u stručnoj službi Komore u skladu sa zakonom i općim aktima;

16. prati izvršavanje poslova stručne službe, kontrolira njen rad i poduzima mjere za unapređivanje tog rada;

17. rješava o drugim pitanjima koja prema ovom Šstatutu i drugim općim aktima spadaju u njegov djelokrug i za koja ga ovlasti Skupština.

Član 45.

Izvršni odbor radi u sjednicama koje se održavaju prema potrebi. Sjednice Izvršnog odbora saziva i predsjedava im predsjednik Komore. U odsutnosti predsjednika Komore, sjednici Izvršnog odbora predsjedava potpredsjednik ili drugi član Izvršnog odbora kojega odredi predsjednik Komore.

Član 46.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova. Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

Način rada Izvršnog odbora uređuje se poslovnikom Izvršnog odbora.

c) Nadzorni odbor

Član 47.

Nadzorni odbor je organ putem kojeg članice Komore kontroliraju rad i poslovanje Komore. Nadzorni odbor ima 7 članova, a bira ih Skupština iz reda radnika članica Komore. U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Skupštine i Izvršnog odbora.

Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika koji saziva sjednice i rukovodi njihovim radom.

Član 48.

- Mandat članu Nadzornog odbora može prestati i prije vremena na koje je izabran:

- razrješenjem od strane Skupštine, i

- podnošenjem ostavke.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kome je mandat prestao prije isteka vremena za koje je izabran, Skupština bira novog člana s mandatom do isteka vremena na koje je bio izabran prethodno izabrani član.

Član 49.

Nadzorni odbor kontrolira

- izvršenje odredaba zakona, statuta i drugih općih akata Komore i ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članica Komore;

- materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore.

Član 50.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvještaje o financijskom i materijalnom poslovanju Komore najmanje jednom godišnje prilikom usvajanja godišnjeg izvještaja o radu i zaključnog računa Komore. Nadzorni odbor u provedbi nadzora može koristiti, prema potrebi, usluge stručnih službi i radnika izvan Komore. Nadzorni odbor donosi svoj poslovnik.

3. Organizacija i oblici rada u Komori

Član 51.

Za izvršenje žzadataka iz člana 9. ovoga statuta u Komori se organiziraju grupacije, udruženja i druga radna tijela.

a) Grupacije i udruženja privrednih djelatnosti

Član 52.

Grupacije i udruženja privrednih djelatnosti Š(u daljnjem tekstu: udruženja) oblik su organiziranja članica Komore radi unapređivanja rada i poslovanja.

Član 53.

U Komori se organiziraju slijedeća udruženja:

1. udruženje energetike

2. udruženje industrije nemetala i građevinskog materijala

3. udruženje industrije proizvodnje i prerade metala

4. udruženje kemijske i gumarske industrije

5. udruženje tekstilne i odjevne industrije

6. udruženje kožarsko-prerađivačke industrije

7. udruženje grafičko-prerađivačke industrije, novinske i nakladničke djelatnosti, kinematografije i radio-televizije

8. udruženje poljoprivrede, prehrambene i duhanske industrije i vodoprivrede

9. udruženje Ššumarstva i prerade drva

10. udruženje građevinarstva

11. udruženje saobraćaja, pomorstva i veza

12. udruženje turističke privrede

13. udruženje komunalno-stambene privrede

14. udruženje bankarskih osiguravajućih i drugih financijskih organizacija

15. udruženje trgovine.

Odluku o organiziranju grupacija i udruženja u Komori donosi Skupština. Savez udruženja samostalnih privrednika Hrvatske i zadružni savezi na području Republike osnovani u skladu sa zakonom djeluju u okviru Komore kao udruženja.

Član 54.

Članice Komore usklađuju u grupaciji i udruženju svoje interese. U pitanjima od zajedničkog interesa grupacije i udruženja moraju paziti da svojom aktivnšću ne nanose šetu ili stvaraju neravnopravne odnose s poduzećima drugih djelatnosti odnosno grana privrede. Prilikom razmatranja pitanja od zajedničkog interesa grupacije i udruženja moraju poštivati interese drugih grupacija i udruženja i međusobnom suradnjom pronalaziti optimalna rješenja.

Član 55.

Grupacije i udruženja rade u plenumu ili u užem sastavu, ovisno o interesu članica za pitanja o kojima se raspravlja. Ista metoda rada primjenjuje se kada se radi o pitanjima koja su od interesa za dvije ili više grupacija ili samo za određeni broj članica istog ili različitih udruženja. Udruženje može imati vijeće udruženja ako je u sastavu udruženja veći broj grana privrede.

Član 56.

Sastanci grupacija i udruženja u smislu člana 55. ovoga statuta sazivaju se na inicijativu zainteresiranih članica, predsjednika Komore, tajnika grupacije odnosno udruženja ili stručne službe Komore. Sastanke organizira, saziva i vodi tajnik grupacije odnosno udruženja.

Član 57.

Grupacije i udruženja ne mogu mimo organa Komore upućivati prijedloge nadležnim organima društveno-političke zajednice. Grupacije i udruženja ne mogu svojim zaključcima stvarati materijalne obveze za Komoru, ali mogu odlučiti da za određene akcije sredstva osiguraju zainteresirane članice.

b) Druga radna tijela

Član 58.

Za izvršavanje stalnih i povremenih zadataka u Komori se mogu osnivati savjeti, odbori, sekcije, komisije i druga radna tijela, te koristiti usluge znanstvenih i stručnih organizacija društvenih organizacija, poslovnih zajednica i stručnih službi osnovnih privrednih komora.

VII. PREDSTAVLJANJE, ZASTUPANJE I RUKOVOĐENJE POSLOVIMA KOMORE

Član 59.

Komoru predstavlja i zastupa pred organima društveno-političkih zajednica i drugim organima i organizacijama predsjednik Komore.

Član 60.

Predsjednika Komore bira Skupština na četiri godine.

Član 61.

Predsjednik Komore :

- organizira i usklađuje rad i aktivnosti Komore i rukovodi stručnom službom Komore u skladu sa Zakonom, ovim statutom i programom rada Komore;

- brine se o suradnji s osnovnim privrednim komorama, republičkim i pokrajinskim privrednim komorama, Privrednom komorom Jugoslavije, Saborom Socijalističke Republike Hrvatske, Izvršnim vijećem Sabora i republičkim organima uprave te društvenim organizacijama i zajednicama u Republici, u skladu s ovim statutom.

- s tajnikom Komore i članovima Izvršnog odbora na stalnom radu u Komori, na temelju međusobne podjele rada, priprema sjednice Izvršnog odbora i Skupštine;

- obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Komore i zaključcima Skupštine i Izvršnog odbora. Za izvršavanje odredenih zadataka predsjednik Komore može organizirati radne timove.

Član 62.

Predsjednik Komore odgovara za zakonitost rada Komore i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena zakonom za poslovodne organe u poduzećima.

Član 63.

Predsjednik Komore je naredbodavac za izvršenje financijskog plana Komore i odgovoran je za namjensko korištenje drugih sredstava koja se vode u Komori.

Predsjednik Komore može odrediti jednu ili više drugih osoba da vrše dužnost pomoćnog naredbodavca.

Član 64.

Članovi Izvršnog odbora na stalnom radu u Komori pomažu predsjedniku Komore u organiziranju i koordiniranju poslova u Komori. Područje njihova rada, zadatke i odgovornosti utvrđuje, na prijedlog predsjednika Komore, Izvršni odbor.

Član 65.

Predsjednika Komore u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik Izvršnog odbora odnosno druga osoba koju odredi predsjednik Komore.

Član 66.

Komora ima tajnika. Tajnika Komore bira Skupština na četiri godine.

Član 67.

Tajnik Komore:

- organizira pripremanje sjednica Skupštine i Izvršnog odbora i sudjeluje u njihovom radu;

- brine se o izvršavanju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora i- o njihovom dostavljanju nadležnim organima i organizacijama;

- s tajnicima osnovnih privrednih komora usklađuje izvršavanje zajedničkih zadataka;

- pomaže predsjedniku Komore u rukovođenju stručnom službom Komore;

- brine se o provedbi odredaba ovoga statuta i obavIja druge poslove utvrđene općim aktima Komore.

VIII. KADROVSKA POLITIKA I ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE FUNKCIJA U KOMORI

Član 68.

Izbor na funkcije u Komori vrši se na četiri godine uz mogučnost ponovnog izbora.

Član 69.

Funkcionar kojem prestane funkcija u Komori ostvaruje svoja prava i obveze u skladu sa zakonom.

Član 70.

Funkcionar Komore odgovoran je za savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdio organ koji ga je izabrao. Skupština i Izvršni odbor ocjenjuju rad funkcionara. U slučaju neodgovornog ponašanja i rada funkcionara, koje je dovelo ili je moglo dovesti do materijalnih, stručnih, političkih ili drugih Šštetnih posljedica, Skupština i Izvršni odbor mogu ga razriješiti dužnosti prije isteka mandata.

IX. SAMOUPRAVNI SUDOVI PRI KOMORI

1. Stalni izbrani sud

Član 71.

Pri Komori postoji Stalni izbrani sud pred koji članice Komore i druge pravne osobe mogu iznositi sporove iz njihovih međusobnih odnosa koje samostalno uređuju ili koji proizlaze iz prava kojima slobodno raspolažu, ako zakonom ili samoupravnim općim aktom u skladu sa zakonom nije utvrđeno da određene vrste sporova rješavaju iskljućivo redovni sudovi, sudovi udruženog rada ili drugi samoupravni sudovi i ako su stranke ugovorile nadležnost Stalnog izbranog suda. Organizacija Stalnog izbranog suda i postupak pred Sudom uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština Komore.

2. Sud časti

Član 72.

Pri Komori postoji Sud časti. Sud časti sudi članicama Komore zbog povreda dobrih poslovnih običaja u obavljanju privrednih djelatnosti i usluga u prometu robe na domaćem tržištu, zbog povreda ugovora i kad nisu članice Komore kad je to u njima predviđeno i zbog povreda statuta i drugih samoupravnih općih akata Komore.

Član 73.

Zbog povreda iz člana 72. stava 2. ovoga statuta, Sud časti može izreći slijedeće mjere:

1. opomenu

2. javnu opomenu uz objavljivanje na sjednici Skupštine Komore

3. javnu opomenu uz objavljivanje u štampi

Član 74.

Protiv presude prvostepenog vijeća Suda časti sudionici postupka mogu podnijeti žžalbu drugostepenom vijeću Suda časti u roku 15 dana od dana dostavljanja presude.

Član 75.

Sredstva za rad Suda časti osigurava Komora u svom financijskom planu. Nadzor nad radom i poslovanjem Suda časti vrši Izvršni odbor. Organizacija Suda časti i postupak pred Sudom uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština.

3. Arbitraža

Član 76.

Za rješavanje pojedinih sporova, sporazumom stranaka mogu se osnivati arbitraže u Komori. Uređivanje i postupak arbitraže koje djeluju u Komori propisuje se općim aktom koji donosi Izvršni odbor, a može se analogno primjenjivati Pravilnik o radu Stalnog izbranog suda.

X. OSNIVANJE PODUZEĆA I FONDOVA

Član 77.

Komora može osnivati poduzeća za obavljanje djelatnosti od značaja za unapređivanje rada i poslovanja članica Komore.

Član 78.

U cilju izvršavanja zadataka Komore na unapređivanju određenih djelatnosti, Komora može izdvajati sredstva za namjene od interesa za ukupnu privredu ili njene dijelove, a osobito za istraživanje i zajedničko nastupanje na strana tržišta, osvajanje novih proizvoda, inovacije, unapređenje poslovanja i razvoj tehnologije. Izdvojena sredstva Komore mogu se udružiti sa sredstvima zainteresiranih članica Komore i drugih pravnih osoba.

Skupština može donijeti odluku o osnivanju fonda za korištenje i upravljanje udruženim sredstvima od strane članica Komore koje sredstva udružuju.

Član 79.

Članice Komore i druge pravne osobe mogu osnovati pri Komori fond, u skladu sa zakonom. Ugovorom se utvrđuje način korištenja udruženih sredstava te prava i dužnosti udružioca u upravljanju i raspolaganju udruženim sredstvima.

Član 80.

Komora prati rad i vrši nadzor nad radom poduzeća i fondova osnovanih od strane Komore. Komora evidentira osnivanje poduzeća i fondova iz stava 1. ovoga člana.

XI. STRUČNA SLUŽBA KOMORE

Član 81.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova Komora ima strunučnu službu. Organizacija stručne službe treba odgovarati potrebama i zahtjevima članica Komore i omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i društveno odgovorno izvršenje zadataka Komore.

Član 82.

Stručna služba obavlja osobito ove poslove:

1. prati i proučava pitanja iz područja zadataka Komore te izrađuje stručne analize, informacije i druge materijale za potrebe organa i radnih tijela Komore;

2. organima i radnim tijelima Komore kao i drugim zainteresiranim organima daje stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Komore;

3. priprema stručne elaborate i podloge organima i radnim tijelima Komore prilikom zauzimanja stavova, donošenja odluka, zaključaka i drugih akata iz njihovog djelokruga;

4. obavlja stručno-administrativne poslove u vezi s izvršavanjem zaključaka organa i radnih tijela Komore;

5. obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi s pripremama sjednica i drugih sastanaka u Komori;

6. poduzima određene radnje u okviru ovlaštenja koja joj daju organi i radna tijela Komore u cilju provođenja njihovih zadataka;

7. za potrebe Komore izrađuje opće akte, obavlja pravne, kadrovske, opće, financijske i knjigovodstvene poslove, te radi evidencije i statistićke podatke utvrđene zakonom i drugim propisima;

8. obavlja i druge poslove koje joj radi ostvarivanja zadataka Komore povjere organi i radna tijela u Komori, kao i funkcionari Komore.

Član 83.

Stručna služba u obavljanju svojih poslova surađuje sa stručnim službama članica Komore, znanstvenim i Šstručnim organizacijama, republičkim organima i organizacijama kao i sa stručnim službama drugih privrednih komora.

Član 84.

Na stručnu službu ne mogu se prenositi prava, obveze, ovlaštenja i odgovornosti Komore i njenih organa.

XII. FINANCIRANJE I SREDSTVA KOMORE

Član 85.

Komora utvrđuje sredstva potrebna za rad Komore godišnjim financijskim planom, na osnovi predviđenih troškova za izvršenje zadataka iz programa rada Komore, troškova za rad organa, radnih tijela i stručne službe te drugih tekućih troškova. U finacijskom planu utvrđuju se rashodi po najmjenama a donosi ga Skupština na prijedlog Izvršnog odbora u dvanaestom mjesecu tekuće godine za iduću godinu. Ako Skupština do kraja godine ne donese financijski plan, dužna je donijeti odluku o privremenom financiranju i utvrđivanju privremene stope doprinosa za prvo tromjesečje.

Član 86.

Sredstva potrebna za rad Komore osiguravaju se doprinosom članica Komore, prihodima od naknada za usluge koje obavlja Komora i od drugih prihoda.

Član 87.

Stopu doprinosa i osnovicu za obračunavanje doprinosa za svaku godinu utvrđuje Skupština svojom odlukom. Članice Komore dužne su uplačivati doprinos Komori na račun kod Službe društvenog knjigovodstva u visini utvrđenoj odlukom Skupštine.

Član 88.

Zaključni račun Komore usvaja Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Član 89.

U financijskom planu Komore može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) za potrebe i zadatke za koje nisu osigurana sredstva ili nisu osigurana u dovoljnom iznosu. O korištenju tekuće rezerve odlučuje Izvršni odbor.

XIII. OPĆENARODNA OBRANA I DRUŠTVENA SAMOZAŠTITA

Član 90.

Komora sudjeluje u pripremama i ostvarivanju mjera općenarodne obrane i društvene samozaštite i organizira se za rad u izvanrednim prilikama, u slučaju neposredne ratne opasnosti i rata. U pitanjima općenarodne obrane i društvene samozaštite Komora suraduje s nadležnim republičkim organima i osnovnim privrednim komorama.

Aktivnosti, zadaci i mjere iz oblasti općenarodne obrane i društvene samozaštite bliže se uređuju općim aktom Komore, planovima i odlukam nadležnih organa za poslove narodne obrane.

Član 91.

U cilju provođenja priprema iz područja narodne obrane, Komora osigurava sredstva potrebna za izvršenje poslova narodne obrane i društvene samozaštite u skladu sa zadacima Komore utvrđenim zakonom i ovim statuom.

Član 92.

Za izvršenje zadataka i poslova iz oblasti općenarodne obrane i društvene samozaštite, osniva se u Komori Odbor za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu. Odbor za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu donosi odluke, zaključke i planove iz svog djelokruga i predlaže nabavku sredstava potrebnih za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu.

Član 93.

Rukovodilac pripreme za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu i za rad Komore u ratu je predsjednik Komore, a njega zamjenjuje jedan od članove Odbora za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu kojeg predsjednik odredi.

Član 94.

Općim aktima Komore bliže se uređuju prava i dužnosti radnika stručne službe Komore u općenarodnoj obrani i društvenoj samozaštiti, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

XIV. JAVNOST RADA KOMORE

Član 95.

Javnost rada Komore ostvaruje se javnim sjednicama njenih organa i radnih tijela i drugih skupova u Komori, redovnim izvještavanjem o njihovu radu i suradnjom sa sredstvima javnog informiranja.

Član 96.

Glasilo Komore je društveno-ekonomski tjednik "Privredni vjesnik". Komora je osnivač NIRO "Privredni vjesnik", a međusobna prava i obveze uređuju se osnivačkim i drugim aktima, u skladu sa zakonom.

Za informiranje svojih članica u određenim pitanjima Komora može izdavati biltene i slične publikacije.

Član 97.

Funkcionari i drugi radnici Komore odgovorni su za istinitost i točnost podataka i informacija koje daju o radu Komore.

Član 98.

Općim aktom Komore određuje se koja isprava i podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 99.

Prijedlog za izmjene i dopune statuta može podnijeti Izvršni odbor, Nadzorni odbor i najmanje dvadeset članova Skupštine.

Član 100.

Na dan stupanja na snagu ovoga statuta prestaje važiti Statut Privredne komore Hrvatske Š("Narodne novine", br. 16/89 i 11 /82).

Član 101.

Ovaj statut stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".