Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Republičkog fonda sredstava od igara na sreću

NN 23/1990 (25.5.1990.), Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Republičkog fonda sredstava od igara na sreću

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 27. stava 1. i 2. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 26. travnja 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Republičkog fonda sredstava od igara na sreću

U Upravni odbor Republičkog fonda sredstava od igara na sreću imenuju se:

I

za predsjednika:

ANTE MATUTINOVIĆ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću Sabora

za članove:

DANIJEL BELAMARIĆ, tajnik Narodne tehnike Hrvatske,

STJEPAN BRATKO, potpredsjednik Izvršnog vijeća Sabora,

MATO ERJAVEC, zamjenik direktora Poduzeća Lutrija,

MIŠKO JURAS, član Predsjedništva Republičke konferencije za rehabilitaciju invalida,

NIKICA KARAMARKO, direktor HUP Opatija,

MARIJAN MALOVIĆ, tajnik SOFK-e,

RATKO PIHLER, direktor Poduzeća "Đuro Đaković" - "Elektromont",

IVAN ŠEPAK, zastupnik u Društveno-političkom vijeću Sabora,

STJEPAN VUČAGIĆ, tajnik Ferijalnog saveza Hrvatske.

II

SRĐAN KLISKA, član je Upravnog odbora Republičkog fonda sredstava od igara na sreću, po položaju.

Broj: 119-02/90-04/08

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-politićkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r