Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju zaobilaznice oko grada Đakova (izmještanje magistralne ceste MC-17 na području Đakova)

NN 23/1990 (25.5.1990.), Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju zaobilaznice oko grada Đakova (izmještanje magistralne ceste MC-17 na području Đakova)

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Temeljem člana 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", br. 46/82, 28/87 i 39/88), povodom zahtjeva Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste SR Hrvatske, Zagreb, Izvršno vijeće Sabora na sjednici održanoj 15. svibnja 1990. godine donijelo je

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju zaobilaznice oko grada Ðakova (izmještanje magistralne ceste MC-17 na području Ðakova)

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja obilaznice oko grada Ðakova (izmještanje magistralne ceste MC-17 na području Ðakova).

II.

Obilaznica oko Ðakova gradit će se na nekretninama u katastarskim općinama Ðakovo i Budrovci u općini Ðakovo, a prema trasi ucrtanoj u topografskoj karti.

III.

Opći interes za izgradnju obilaznice oko Ðakova utvrđuje se na temelju uvjeta uređenja prostora broj: 04-UUP2/1990 od 9. veljače 1990. godine, uvjerenja o uvjetima uređenja prostora broj: 350-05/89-02/158 od 13. veljače 1990. godine, izdanim od strane Republičkog komiteta za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline i topografske karte izrađene u mjerilu 1:5000, koja je sastavni dio citiranih uvjeta uređenja prostora.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Urbroj: 5030113-90-4

Klasa: 340-03/90-01/15

Zagreb, 16. svibnja 1990.

Potpredsjednik

Ivan Kovač, v. r