Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I 272/1989 od 19. travnja 1990.

NN 23/1990 (25.5.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I 272/1989 od 19. travnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici održanoj 19. travnja 1890. godine, donio je

ODLUKU

1. Odbija se prijedlog Mjesne zajednice Vodice i prijedlog Radne organizacije "Vodičanka", Vodice da se ukinu Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Tribunj- Vodice - Srima ("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 14/88). 2. Ova će se Odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u "Službenom vjesniku općina Drniš, Knin i Šibenik".

Obrazloženje:

Mjesna zajednica Vodice i Radna organizacija "Vodičanka". Vodice podnijele su, svaka ponaosob, prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akta navedenog u točki 1. izreke. U prijedlozima se navodi da su osporene izmjene i dopune plana donesene bez prethodnog donošenja odluke o njihovoj izradi te da te izmjene i dopune nije prihvatila Skupština Mjesne zajednice Vodice. Prigovara se urbanističkim rješenjima da nisu u osporenom urbanističkom planu. Skupština općine Šibenik u svom odgovoru ističe da je osporeni akt donesen prema Zakonom propisanoj proceduri te da je prije njegovog donošenja donesena Odluka o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Tribunj - Vodice - Srima. U odgovoru se navodi da su osporene izmjene i dopune plana bile na javnoj raspravi te da ih je, prije njihovog donošenja, razmatrala Skupština Mjesne zajednice Vodice. Prijedlozi nisu osnovani. Iz dokumentacije koja je dostavljena ovom Sudu proizlazi da je donošenju osporenog akta prethodila Odluka o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Tribunj - Vodice - Srima, koja je objavljena u "Službenom vjesniku općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 3/88. Donošenjem te odluke Skupština općine Šibenik postupila je u skladu s odredbama članova 19. i 20. Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", broj 54/80, 16/86 i 18/89), kojima je predviđeno donošenje takve odluke i propisan njen sadržaj. Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Tribunj - Vodice - Srima bio je izložen na javni uvid te je o njemu vođena javna rasprava, a razmatrala ga je i Skupština Mjesne zajednice Vodice na sjednici održanoj 16. lipnja 1988. godine, kada je stavila određene primjedbe na prijedlog plana. Činjenica što sve primjedbe date na prijedlog plana Skupština općine Šibenik nije usvojila nema nikakvog utjecaja na pravnu valjanost osporenog akta, jer o društvenim interesima i razlozima koji iziskuju izmjene i dopune postojećih prostornih planova, prema odredbi člana 25. Zakona, odlučuje iskljućivo skupština općine. Upravo iz tih razloga ovaj Sud nije mogao ni ulaziti u ocjenu onih navoda predlagatelja kojima se prigovara određenim urbanističkim rješenjima kakva su data u osporenom aktu. Iz navedenih razloga odlučeno je kao u izreci.

Broj: U/I-272/1989

Zagreb, 19. travnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.