Pravilnik o načinu rukovanja i čuvanja izbornog materijala

NN 23/1990 (25.5.1990.), Pravilnik o načinu rukovanja i čuvanja izbornog materijala

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Na temelju člana 19. stava 3. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90) Republička izborna komisija, na sjednici 8, svibnja 1990. godine donijela je

PRAVILNIK

o načinu rukovanja i čuvanja izbornog materijala

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način rukovanja i čuvanja izbornog materijala. Pod izbornim materijalom u smislu ovoga pravilnika smatraju se :

- birački spiskovi, zajedno s potvrdama iz člana 51. stav 3. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90),

- rješenja o imenovanju biračkih odbora (obrazac OU-4, "Narodne novine", br. 9/90),

- prijedlozi kandidata za odbornike odnosno zastupnike (obrazac OK-3 i OK-3a),

- izjave o prihvaćanju kandidature (obrazac OK-4)

- rješenja o odbacivanju prijedloga kandidata (obrazac OK-5),

- odluke o deklaratornom utvrđivanju kandidata (obrazac OK-6)

- liste kandidata (obrazac OK-7),

- rješenje o poništavanju radnji u kandidacijskom postupku (obrazac OK-8),

- glasački listići za izbor odbornika i zastupnika,

- zapisnici o radu biračkih odbora (obrazac OI-3 i OI-3a)

- rješenja izbornih komisija (obrasci OI-4, OI-5. OI-6, OI-7 i OI-8),

- zapisnici o radu izbornih komisija (obrasci OI-9 i OI-10),

- rješenja o određivanju ponovnih izbora (obrazac OI-11)

- uvjerenje o izboru odbornika i zastupnika (obrazac OI-12),

- žalbe i odluke sudova o njima,

- izvještaj izbornih komisija o provedenim izborima za odbornike i zastupnike,

- upute i drugi materijal Republičke izborne komisije. Kod opoziva odbornika i zastupnika u pogledu materijala koji se pohranjuje na odgovarajući će se naćin primijeniti odredba stava 2, ovoga člana.

Član 2.

Izborni materijal iz člana 1. ovoga pravilnika koji se odnosi na izbor odbornika u skupštine općina i skupštinu Grada Zagreba pohranjuje se u skupštini odgovarajuće društveno-političke zajednice.

Član 3.

Izborni materijal iz člana 1. ovoga pravilnika koji se odnosi na izbor zastupnika u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske pohranjuje se i čuva pri skupštinama društveno-političkih zajednica prema sjedištu odgovarajuće izborne komisije za izbor zastupnika, do predaje izbornog materijala Arhivu Hrvatske.

Društveno-politićke zajednice iz stava 1. ovoga člana dužne su ovaj izborni materijal pohraniti i čuvati u izvornom obliku. Republička izborna komisija nadzire način na koji se pohranjuje i čuva izborni materijal i poduzima odgovarajuče mjere u slučaju uočenih nepravilnosti.

Član 4.

Pohranjeni glasački listići se klasificiraju po izbornim jedinicama, za svaku izbornu jedinicu odvojeno pakiraju u odgovarajući čvrst omot i nakon toga zapečate. Na pohranjivanje ostalog izbornog materijala iz člana 1. stava 2. ovoga pravilnika na odgovarajući način primjenjuje se odredba stava 1. ovoga člana.

Član 5.

Troškove za pohranjivanje i čuvanje izbornog materijala osigurava odgovarajuća društveno-politička zajednica za izbor odbornika, a Socijalistička Republika Hrvatska za izbor zastupnika.

Član 6.

Republička izborna komisija će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika donijeti akt o izlučivanju izbornog materijala za izbor zastupnika i predaji Arhivu Hrvatske. U roku od 60 dana od dana donošenja akta iz stava 1. ovoga člana skupštine općina i skupština Grada Zagreba donijet će akt o izlučivanju izbornog materijala za izbor odbornika i njegovoj predaji na čuvanje nadležnom arhivu.

Član 7.

Povodom pojedinačnih opravdanih zahtjeva Republička izborna komisija odobrit će uvid u izborni materijal odnosno njegovo korištenje u znanstvene i druge svrhe.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu slijedećega dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-03/89-01/07

Broj: 57605-90-288

Zagreb, 14. svibnja 1990.

Predsjednik

Milko Gajski, v. r