Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori regije Varaždin u 1990. godini

NN 23/1990 (25.5.1990.), Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori regije Varaždin u 1990. godini

PRIVREDNA KOMORA REGIJE VARAŽDIN

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine"; br. 42/86); člana 73. i 138. Statuta Privredne komore regije Varaždin, Skupština Privredne komore regije Varaždin na svojoj sjednici 19. ožujka 1990. godine, donosi

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori regije Varaždin u 1990. godini

I

Osnovica za obraćunavanje doprinosa Privrednoj komori regije Varaždin u 1990. godini odnosi se na:

- poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, složene oblike udruživanja odnosno organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i njihove filijale odnosno predstavništva, zajednice osiguranja imovine i osoba i njihove filijale odnosno predstavništva. zajednice rizika, zajednice reosiguranja i druge financijske organizacije, te druge pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost na području regije Varaždin,

- poslovne jedinice, odnosno dijelove poduzeća, koji se nalaze na području regije Varaždin, u sastavu su poduzeća sa sjedištem na području drugih komora. Osnovica je ostvareni dohodak iz periodičnog obračuna odnosno godišnji obračun bez umanjenja osnovice, oslobođenja i olakšica. Članice Osnovnog zadružnog saveza ZO Varaždin nisu obavezne plaćati doprinos Privrednoj komori regije Varaždin, već ga, plaćaju Savezu, u skladu s odlukom Skupštine Osnovnog zadružnog saveza ZO Varaždin.

II

Stopa za obračunavanje doprinosa za organizacije iz točke I ove oduke u 1990. godini utvrđuje se u visini od 0,30% na osnovicu.

III

Osnovica za obračunavanje doprinosa samostalnih privrednika, i to putem Saveza udruženja samostalnih privrednika regije Varaždin, Komori je 0,10% od naplaćenog doprinosa za 1990. godinu.

IV

Doprinos iz točke I, II. i III. ove odluke obračunava se i plaća kod nadležne Službe društvenog knjigovodstva do 30. (31.) u mjesecu za protekli mjesec za žiro-račun Privredne komore regije Varaždin broj 34800-637-523. Ako organizacije iz točke I. ne izdaju u propisanom roku nalog za plaćanje doprinosa, Služba društvenog knjigovodstva izdat će nalog za naplatu prema odredbi člana 21. Zakona o službi društvenog knjigovodstva u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 11/86). Akontacija za pojedine mjesece u godini se utvrđuje prema poznatoj osnovici iz periodičnog obračuna, odnosno završnog računa, sastavljenog za zadnje razdoblje, koje prethodi mjesecu uplate akontacije doprinosa. Organizacije iz točke I, po utvrđenoj obavezi iz periodičnog obračuna odnosno godišnjeg obračuna, za pojedino razdoblje podnose nadležnoj Službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje obračunatog doprinosa po obračunu odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

V

Obračun i naplata doprinosa iz točke III. ove odluke vrše općinske uprave prihoda zajedno s doprinosom Savezu udruženja samostalnih privrednika regije Varaždin u skladu sa zaključenim samoupravnim sporazumom.

VI

Ovlašćuje se Izvršni odbor Privredne komore regije Varaždin da prati ostvarivanje ove odluke i da po potrebi donosi objašnjenja i uputtva za njezino provođenje.

VII

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Broj: 01-42/1990

Varaždin, 19. ožujka 1990.

Predsjednik Radnog predsjedništva Skupštine

Privredne komore regije Varaždin

Martin Stubičar, v. r.