Pravilnik o legitimaciji i izgledu značke turističkog vodiča

NN 24/1990 (28.5.1990.), Pravilnik o legitimaciji i izgledu značke turističkog vodiča

REPUBLIČKI KOMITET ZA TURIZAM

Na temelju člana 120. stava 2. Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 28/88), Republički komitet za turizam na sjednici održanoj 26. ožujka 1990. godine, donio je

PRAVILNIK

o legitimaciji i izgledu značke turističkog vodiča

Član 1.

Svojstvo turističkog vodiča utvrđuje se legitimacijom turističkog vodiča.

Član 2.

Legitimaciju turističkog vodiča (u daljem tekstu: legitimacija) izdaje: 1. za samostalnog turističkog vodiča, organ općinske uprave nadležan za poslove turizma općine na području koje samostalni turistićki vodič ima poslovno sjedište: 2. za turističkog vodiča i počasnog turističkog vodiča, organ općinske uprave nadležan za poslove turizma na području koje oni imaju prebivalište.

Član 3.

Leigitmacija se izdaje prema obrascima stranica legitimacije koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio. Legitimacija se sastoji od dva lista veličine 7 x 10 cm od tankog kartona bijele boje. Legitimacija je presvučena omotom od prozirnog plastičnog materijala.

Član 4.

Turistički vodič koji prestane obavljati poslove vodiča dužan je odmah, a najkasnije u roku od 10 dana od dana prestanka obavljanja tih poslova. vratiti legitimaciju općinskom organu uprave koji ju je izdao.

Član 5.

Organ općinske uprave koji je izdao legitimaciju vodi evidenciju o izdanim i vraćenim legitimacijama.

Član 6.

Značka turističkog vodiča sastoji se od ploćice okruglog oblika promjera 30 - 35 mm na čijem su gornjem rubu, u polukrugu upisane riječi "TURISTIČKI VODIČ". U donjem polukrugu uz rub nalazi se pet zvjezdica. U unutrašnjem krugu značke otisnuta su velika slova riječi "GUIDE". Slova "GUIDE" svojim dimenzijama asociraju na perspektivu, tako da su slova "C" i "E" uz rub unutrašnjeg kruga manja od ostalih slova. Visina najvišeg slova "I" je 16 mm, a ostalih proporcionalno manja. Pozadina unutrašnjeg kruga značke je plave boje, sa slovima "GUIDE" zlatne boje. Pozadina vanjskog kruga značke je bijele boje s rubovima boje zlata. Riječi i zvjezdice koje se nalaze u vanjskom krugu značke su također zlatne boje. Na poleđini značke mora biti otisnut broj značke. Na poleđini mora biti montirana igla s osiguračem. Značka je izrađena od metala debljine 1 mm u kvalitetnoj tehnici (emajl, boja).

Član 7.

Turistički vodiči koji su na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika imali odobrenje za pružanje usluga turističkog vodiča, dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika postojeće legitimacije turističkog vodiča vratiti organu općinske uprave koji je izdao legitimaciju, radi zamjene legitimacije s ovim pravilnikom propisanom legitimacijom. Turistički vodiči dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika postojeće značke turističkog vodiča zamijeniti ovim pravilnikom propisanom značkom.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o legitimaciji i izgledu značke turističkog vodiča ("Narodne novine", br. 32/78).

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-01/89-01

Urbroj: 529-01-89-1

Zagreb, 26. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za turizam

mr Ivo Ljubišić, v. r.

Obrazac prve strane Veličina 7 x 10 cm

(Grb SR Hrvatske)

SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA Općina ________________________ (naziv općine) ____________________________ (sjedište općine)

LEGITIMACIJA TURISTIČKOG VODIČA fotografija 20 x 28 mm ________________________ (ime) _________________________ (prezime) (samostalni turistićki vodič - turistički vodič počasni turistićki vodič)

Obrazac druge strane

Turistički vodič je ovlašten da u okviru prava i obaveza utvrđenih Zakonom o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti, obavlja poslove vodiča:

A. na području: ___________________________________________ (regija/mjesto) (mjesto, datum potpis i štambilj) ___________________________________________ (regija/ mjescoj (mjesto, datum potpis i štambilj) _____________________________________________ (regija/mjesto) (mjesto, datum potpis i štambilj) _____________________________________________ (regija/mjesto) (mjesto, datum, potpis i štambilj) _____________________________________________ (regija/mjesto) (mjesto, datum potpis i štambilj)

Obrazac treće strane

B. na jeziku: ______________________________________________ (naziv jezika) (mjesto, datum, potpis i štambilj) ______________________________________________ (naziv jezika) (mjesto, datum potpis i štambilj) ______________________________________________ (naziv jezika) (mjesto, datum potpis i štambilj) ______________________________________________ (naziv jezika) (mjesto, datum potpis i štambilj) ______________________________________________ (naziv jezika) (mjesto, datum, potpis i štambilj)

Obrazac četvrte (zadnje) strane

Broj evidencije:___________________________ __________________________________________ (mjesto i datum izdavanja legitimacije) M. P. ___________________________ (potpis rukovodioca organa)