Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Osnovnom zadružnom savezu Zajednice općina Varaždin u 1990. godini

NN 24/1990 (28.5.1990.), Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Osnovnom zadružnom savezu Zajednice općina Varaždin u 1990. godini

OSNOVNI ZADRUŽNI SAVEZ ZAJEDNICE OPĆINA VARAŽDIN

Na temelju člana 28. stava 3. Zakona o zadrugama ("Službeni list SFRJ", br. 3/90) i člana 62. i 63. Statuta Osnovnog zadružnog saveza Zajednice općina Varaždin, Skupština Osnovnog zadružnog saveza Zajednice općina Varaždin na svojoj sjednici održanoj 18. svibnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Osnovnom zadružnom savezu Zajednice općina Varaždin u 1990. godini

I

Osnovica za obračunavanje doprinosa Osnovnom zadružnom savezu Zajednice općina Varaždin odnosi se na: - poljoprivredne zadruge, - veterinarske stanice, - zadružna poduzeća, - društvena poduzeća koja ostvaruju proizvodnju ili promet proizvoda i usluga u suradnji s poljoprivrednim proizvođačima ili svoju djelatnost temelje na proizvodima poljoprivrednih proizvođaća u dijelu u kojem ta proizvodnja učestvuje u strukturi proizvodnje tih poduzeća, - poslovne jedinice odnosno dijelove zadiruga odnosno poduzeća, koji se nalaze na području regije Varaždin, a u sastavu organizacija sa sjedištem izvan područja regije Varaždin.

II

Osnovica za obračunavanje doprinosa Osnovnom zadružnom savezu Zajednice općina Varaždin u 1990. godini je ostvareni dohodak u tekućoj godini bez umanjenja, oslobađanja i olakšica.

III

Stopa za obračunavanje doprinosa Osnovnom zadružnom savezu Zajednice općina Varaždin za 1990. godinu utvrđuje se u visini 0,72%, a primjenjuje se na osnovicu iz točke II i na obveznike iz točke I ove odluke.

IV

Mjesečni iznos akontacije doprinosa plaća se na žiro-račun Osnovnog zadružnog saveza Zajednice općina Varaždin broj: 34800-603-1445 kod Službe društvenog knjigovodstva sjedište Varaždin, najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

V

Akontacija za pojedini mjesec u godini utvrđuje se prema poznatoj osnovici iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa koji se odnosi na zadnje obračunsko razdoblje koje prethodi mjesecu za koji se vrši uplata akontacije doprinosa.

VI

Obveznik doprinosa, nakon utvrđenog iznosa doprinosa periodičnim obračunom ili završnim računom, uplaćuje razliku doprinosa ili vraća previše uplaćeni dio doprinosa dostavom naloga uz periodični obračun, odnosno završni račun nadležnoj službi društvenog knjigovodstva.

VII

Ako obveznik doprinosa ne izda nalog za uplatu doprinosa, Služba društvenog knjigovodstva će prema članu 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SRH izdati nalog za naplatu doprinosa.

VIII

Ovlašćuje se Izvršni odbor Osnovnog zadružnog saveza Zajednice općina Varaždin, da prati provođenje ove odluke, te da predlaže i donosi izmjene i dopune ove odluke, koje mogu biti privremenog karaktera, a podliježu naknadnoj verifikaciji od strane skupštine.

IX

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Predsjednik Osnovnog zadružnog saveza Zajednice općina Varaždin

Andrija Kučar, dipl. inž, v. r.