Odluka o osnovici i stopi doprinosa za 1990. godinu

NN 24/1990 (28.5.1990.), Odluka o osnovici i stopi doprinosa za 1990. godinu

ZADRUŽNI SAVEZ REGIJE SISAK

Na osnovi člana 27. Statuta Zadružnog saveza regije Sisak, Skupština Zadružnog saveza na 1. sjednici, održanoj 25. travnja 1990. donosi slijedeću

ODLUKU

o osnovici i stopi doprinosa za 1990. godinu

I

Osnovica za plaćanje doprinosa za financiranje Zadružnog saveza regije Sisak, jeste ostvareni dohodak iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa bez umanjenja osnovice oslobađanja i olakšica.

II

Stopa doprinosa od osnovice iz točke I ove odluke iznosi 1,00% (jedan posto).

III

Doprinos temeljem ove odluke obračunavaju i plaćaju korisnici društvenih sredstava. Mjesečna akontacija doprinosa uplaćuje se na račun službe društvenog knjigovodstva do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Ako korisnik društvenih sredstava ne izda u propisanom roku nalog za plaćanje doprinosa, služba društvenog knjigovodstva izdat će nalog naplate prema odredbi člana 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj.

IV

Akontacija se utvrđuje:

- za siječanj i veljaču na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec prethodne godine;

- za ožujak na bazi osnovice iz završnog računa za 1989. godinu ;

- za travanj, svibanj i lipanj na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - III mjesec tekuće godine;

- za srpanj, kolovoz i rujan na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - VI mjesec tekuće godine:

- za listopad, studeni i prosinac na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec tekuće godine.

Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplačenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija podijeli s prosječno mjesečno isplaćenih čistim osobnim dohocima u razdoblju za koje je sačinjen periodični obračun. Korisnik društvenih sredstava po utvrđenoj obavezi iz periodičnog obračuna, odnosno završnog računa za pojedino razdoblje podnosi službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje uplaćenog doprinosa po obračunu, odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

VI

Ovlašćuje se Izvršni odbor Zadružnog saveza regije Sisak da prati ostvarenje ove odluke i po potrebi donosi objašnjenja i uputstva za njeno provođenje.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Broj: 01-23/90

Sisak, 25. travnja 1990.

Predsjedavajući Skupštine

Juraj Vičić. ek., v. r.