Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Zadar u 1990. godini

NN 24/1990 (28.5.1990.), Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Zadar u 1990. godini

ZADRUŽNI SAVEZ ZADAR

Na temelju člana 27. Statuta Zadružnog saveza Zadar, Skupština Zadružnog saveza Zadar na III. sjednici održanoj 26. travnja 1990. godine donijela je

ODLUKU

o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Zadar u 1990. godini

Član 1.

Doprinos Zadružnom savezu Zadar plaćaju: 1. poljoprivredne, ribarske, pčelarske zadruge i drugi oblici udruživanja poljoprivrednika u zadružnom vlasništvu 0,80%, 2. veterinarske, poljoprivredne stanice i poduzeća s kojima su poljoprivrednici neposredno ili preko zadruge i drugih oblika udruživanja udružili rad, zemljište, sredstva rada odnosno druga sredstva i to: a) "Agrooprema" poduzeće za unutrašnju trgovinu predstavništvo Zadar 0,40% b) "Agroslavonija" društveno poduzeće Osijek, predstavništvo Zadar

Član 2.

Osnovica za obračun i naplatu doprinosa Zadružnom savezu je ostvareni dohodak iz periodičnog obračuna, odnosno završnog računa bez umanjenja osnovice, oslobađanja i olakšice.

Član 3.

Korisnici društvenih sredstava i drugi obveznici doprinosa iz čl. 1. ove odluke obračunavaju i plaćaju doprinos mjesečno i to do 30. u mjesecu, kao mjesečnu akontaciju doprinosa. Ako obveznik doprinosa ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje svog doprinosa, Služba društvenog knjigovodstva - filijala Zadar izdat će nalog za naplatu doprinosa prema čl. 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj ("Narodne novine" br. 1/86).

Član 4.

Doprinos se obračunava i uplaćuje mjesečno kao akontacija, zatim se korigira po periodičnom obračunu, odnosno konačni obračun i uplata vrši po završnom računu. Mjesečna akontacija doprinosa se utvrđuje, obračunava i uplaćuje, kako slijedi:

- za siječanj, veljaću i ožujak na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec prethodne godine;

- za travanj, svibanj i lipanj na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - III mjesec tekuće godine;

- za srpanj, kolovoz i rujan na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - VI mjesec tekuće godine;

- za listopad, studeni i prosinac na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za radzboblje I - IX, mjesec tekuće godine. Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija podijeli s prosječno mjesečno isplaćenim čistim osobnim dohocima u razdoblju za koje je saćinjen periodični obračun. Obveznik doprinosa po utvrđenoj stopi iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa za pojedino razdoblje podnosi nadležnoj službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje uplaćenog doprinosa po obračunu odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

Član 5.

Korisnik društvenih sredstava po utvrđenoj obvezi iz periodićnih obračuna odnosno završnog računa za pojedino razdoblje podnosi nadležnoj službi društvenog knjigovodstva nalog za naplatu razlike manje uplaćenog doprinosa po obračunu, odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objare u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Broj: 5/90

Zadar, 26. travnja 1990.

Predsjednik Zadružnog saveza Zadar

Miljenko Jakić, dipl. inž., v. r.