Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju točke 10. Amandmana XLIX i člana 369. stava 2. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socialističke Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 30. svibnja 1990, donio je

ODLUKU

o izmjenama i dopuni Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

U Poslovniku Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 21/90) u članu 50. u stavu 1. riječ "dva" zamjenjuje se rječju "četiri".

Član 2.

U članu 284. stav 2. mijenja se i glasi: "Sabor bira odnosno imenuje nosioce funkcija u državnim organima na osnovi liste na kojoj broj utvrđenih kandidata ne mora biti veći od broja koji se bira odnosno imenuje".

Član 3.

U članu 285. u stavu 1. riječi "predsjednika i potpredsjednika Sabora i" brišu se.

Član 4.

U članu 304. stav 2. briše se. Stav 3. mijenja se i glasi: "Prilikom izbora predsjednika i članova Predsjedništva Republike posebno se glasuje za predsjednika, a posebno za članove Predsjedništva Republike". U stavu 4. riječi "članova i predsjednika" zamjenjuju se riječima "predsjednika i članova".

Član 5.

U članu 314. stav 2. briše se.

Član 6.

U članu 323. iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi: "Na zajedničkoj sjednici novoizabranih vijeća Sabora izvodi se himna Socijalističke Republike Hrvatske "Lijepa naša domovino".

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu kada ju na zajedničkoj sjednici donesu Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.

Klasa: 021-03/89-09/06

Urbroj : 6702-90-142

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjedavajući zajedničkoj sjednici

Josip Manolić, v. r.