Odluka o izboru potpredsjednika Sabora Socijelističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru potpredsjednika Sabora Socijelističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 10. alineje 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 1. Poslovnika Sabora, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 30. svibnja 1990, donio je

ODLUKU

o izboru potpredsjednika Sabora Socijelističke Republike Hrvatske

Za potpredsjednike Sabora Socijalističke Republike Hrvatske biraju se:

IVICA PERCAN, zastupnik u Vijeću općina Sabora,

STJEPAN SULIMANAC, zastupnik u Društveno-političkom vijeću Sabora,

VLADIMIR ŠEKS, zastupnik u Društveno-političkom vijeću Sabora.

Broj: 080-02/90-03/06

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.