Odluka o izboru članova Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru članova Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana L točke 1. stava 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 390. stava 1. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske te člana 36. alineje 2. Poslovnika Sabora, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 30. svibnja 1990, donio

ODLUKU

o izboru članova Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

Za članove Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske biraju se: akademik

KREŠIMIR BALENOVIĆ, akademik

DUŠAN BILANDŽIĆ, akademik

DALIBOR BROZOVIĆ,

JOSIP MANOLIĆ,

ANTUN VRDOLJAK i

mr MILOJKO VUČKOVIĆ.

Broj:080-02/90-03/11

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.