Odluka o izboru potpredsjednika Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru potpredsjednika Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 10, alineje 7. i Amandmana L točke 5, na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 6. Poslovnika Sabora, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 31. svibnja 1990, donio je

ODLUKU

o izboru potpredsjednika Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Za potpredsjednike Izvršnog vijeća Sabora biraju se:

prof. dr MATE BABIĆ,

BERNARDO JURLINA i

prof. dr MILAN RAMLJAK.

Broj: 080-02/90-03/02

Zagreb, 31. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.