Odluka o izboru članova Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru članova Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 10. alineje 7. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 6. Poslovnika Sabora, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 31. svibnja 1990, donio je

ODLUKU

o izboru članova Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Za članove Izvršnog vijeća Sabora biraju se:

prof. dr MATE BABIĆ,

JOSIP BOLJKOVAC,

prof. dr ANDRIJA HEBRANG,

BERNARDO JURLINA,

DRAGUTIN KALOGJERA,

mr PETAR KRISTE,

dr ZVONIMIR MEDVEDOVIĆ,

mr ZDRAVKO MRŠIĆ,

akademik VLATKO PAVLETIĆ,

prof. dr MILAN RAMLJAK,

GOJKO ŠUŠAK,

IVAN TARNAJ,

prof. dr BOŽO UDOVIČIĆ i

prof. dr STJEPAN ZDUNIĆ.

Broj: 080-2/90-03/02

Zagreb, 31. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.