Odluka o izboru Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 10. stava 5. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 3. Poslovnika Sabora, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća na sjednici 30. svibnja 1990, donio je

ODLUKU

o izboru Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Za članove Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ biraju se:

1. JOSIP BURŠIĆ,

2. BRANIMIR GLAVAŠ,

3. DRAGO KRPINA,

4. ANĐELKO KRUŽIČEVIĆ,

5. dr IVAN LUČEV,

6. IVAN MIKULIĆ,

7. PETAR ŠALE,

8. dr MILAN TAPALOVIĆ,

9. IVAN TORMAŠ,

10. ĐURO VIDMAROVIĆ,

11. mr JANKO VASILJEVIĆ i

12. DRAŽEN BOBINAC.

Broj: 080-02/90-03/09

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjendik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.