Odluka o izboru predsjednika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru predsjednika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

VIJEĆE UDRUŽENOG RADA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 12. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 5. alineje 2. Poslovnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici 30. svibnja 1990, donijelo je

ODLUKU

o izboru predsjednika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Za predsjednika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske bira se IVAN MATIJA.

Broj: 080-02/90-03/17

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.