Odluka o izboru potpredsjednika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru potpredsjednika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

VIJEĆE UDRUŽENOG RADA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 5. alineje 2. Poslovnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici 30. svibnja 1990, donijelo je

ODLUKU

o izboru potpredsjednika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Za potpredsjednika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske bira se dr FRANE GOLEM.

Broj: 080-02/90-03/17

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.