Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

VIJEĆE OPĆINA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 369, stava 1. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, Vijeće općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici 30. svibnja 1990, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopuni Poslovnika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

U Poslovniku Vijeća općina Sabora Socijalitičke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 21/90) u članu 14. riječi "i davanjem svečane izjave" brišu se.

Član 2.

U članu 98. stav 1. mijenja se i glasi: "lzbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća obavlja se javnim glasanjem ako prijedlog kandidature za te funkcije ne sadrži više kandidata, a ako prijedlog kandidature za te funkcije sadrži više kandidata izbor se obavlja tajnim glasanjem". Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Predsjednika i potpredsjednika Vijeća razrješava se tajnim glasanjem". Dosadašnji stavovi 2. i 3. postaju stavovi 3. i 4.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu kada ju donese Vijeće općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.

Broj: 622-90-0150

Urbroj: 62101-90-0028

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjedavajući

Mijo Hlad, v. r.