Odluka o izboru šest članova Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Vijeća općina Sabora

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru šest članova Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Vijeća općina Sabora

VIJEĆE OPĆINA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana LX točka 1. stava 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, Vijeće općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici 30. svibnja 1990, donijelo je

ODLUKU

o izboru šest članova Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Vijeća općina Sabora

Za članove Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Vijeća općina Sabora,

biraju se:

1. GORDANA GRBIĆ, Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena.

2. RADE JOVIČIĆ, Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena,

3. SERGIO NEGOVETIĆ, Hrvatska kršćanska demokratska stranka - Koalicija narodnog sporazuma,

4. JOSIP PEĆI, Hrvatska demokratska zajednica

5. ĐURO PERICA, Hrvatska demokratska zajednica

6. SMILJAN RELJIĆ, Hrvatska demokratska zajednica zastupnici u Vijeću općina Sabora.

Broj: 080-02/90-03/14

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.