Odluka o izboru predsjednika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru predsjednika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

VIJEĆE OPĆINA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 12. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 6. alineje 2. Poslovnika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Vijeće općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici 30. svibnja 1990, donijelo je

ODLUKU

o izboru predsjednika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Za predsjednika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske bira se SLAVKO DEGORICIJA.

Broj: 080-02/90-03/16

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općna

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.