Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

DRUŠTVENO-POLITIČKO VIJEĆE SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 369. stava 1. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici 30. svibnja 1990, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopuni Poslovnika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

U Poslovniku Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 21/90) u članu 13. riječi "i davanjem svećane izjave" brišu se.

Član 2.

U članu 17. stav 2. briše se

Član 3.

U članu 31. stav 1. mijenja se i glasi: "Izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća obavlja se javnim glasanjem ako prijedlog kandidature za te funkcije ne sadrži više kandidata, a ako prijedlog kandidature za te funkcije sadrži više kandidata, izbor se obavlja tajnim glasanjem". Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Predsjednika i potpredsjednika Vijeća razrješava se tajnim glasanjem". Dosadašnji stavovi 2. i 3. postaju stavovi 3. i 4.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu kada je donese Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.

Klasa: 021-03/90-04/05

Urbroj: 623-90-1

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjedavajući

Josip Manolić, v. r.