Pravilnik o registrima i popisima u proizvodnji i doradi šumskog sjemena i u proizvodnji šumskog sadnog materijala

NN 25/1990 (1.6.1990.), Pravilnik o registrima i popisima u proizvodnji i doradi šumskog sjemena i u proizvodnji šumskog sadnog materijala

REPUBLIČKI KOMITET ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Na temelju člana 5. stava 3. Zakona o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 11/90) Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo na sjednici od 18. travnja 1990. donio je

PRAVILNIK

o registrima i popisima u proizvodnji i doradi šumskog sjemena i u proizvodnji šumskog sadnog materijala

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se:

1. oblik i način vođenja Registra proizvođača odnosno doradivača šumskog smjena i proizvođača šumskog sadnog materijala (u daljem tekstu: registar);

2. način i postupak utvrđivanja uvjeta propisanih Zakonom o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu (u daljem tekstu: zakon) za upis u registre iz točke 1. ovoga člana i upis u Popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena, za utvrđivanje kvalitete šumskog sjemena te za obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala (u daljem tekstu: popis).

Registri iz stava 1. točke 1. ovoga člana vode se prema obrascima RPŠS-1, RPŠS-2, RPŠS-3, RDŠS i RPSM, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Član 2.

Registri se vode na propisanim obrascima u obliku tvrdo ukoričenih knjiga, čije su stranice označene brojevima.

Prije početka upisivanja, registar ovjerava rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove šumarstva ili drugi za to ovlašteni radnik.

Član 3.

Upis odnosno brisanje u registru obavlja se tintom ili kemijskom olovkom.

Poslije svakog izvršenog upisa povlači se ispod teksta vodoravna crta preko cijele stranice ispod koje se potpisuje ovlašteni radnik. U slućaju pogrešnog upisa ispravak se obavlja na način da se precrta pogrešno upisani dio teksta, tako da raniji dio teksta ostane čitljiv, a novi upis se čitko unosi iznad precrtanog teksta uz oznaku datuma kad je obavljen i potpis ovlaštenog radnika koji ga je izvršio.

Član 4.

Uz registar osniva se:

1. zbirka isprava odvojeno za svako poduzeće, organizaciju udruženog rada odnosno drugu društvenu pravnu osobu. U zbirku isprava unose se isprave i drugi spisi u vezi s registracijom (zahtjev za upis s prilozima, rješenje o dozvoli upisa u registar, rješenje o brisanju iz registra i sl.);

2. imenik registarskih poduzeća, organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba koje se upisuju abecednim redom uz naznaku broja stranice na kojoj je pojedini subjekt upisan u registar. Imenik se vodi u obliku knjige ili kartoteke.

Član 5.

Upis u registar i imenik kao i unos isprava i drugih spisa u zbirku isprava obavlja radnik koga za to ovlasti rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove šumarstva. Ovlašteni radnik iz stava 1. ovoga člana odgovoran je za pravilan upis i uredno vođenje zbirke isprava.

Član 6.

Isprave kojima se dokazuju činjenice u postupku upisa u registar odnosno upisa u popis prilažu se u originalu, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj fotokopiji.

II. ŠUMSKO SJEME

1. Upis u Registar proizvođača šumskog sjemena

Član 7.

Republički organ uprave nadležen za poslove šumarstva (u daljem tekstu : republički organ uprave) upisat će u Registar proizvođača šumskog sjemena podnosioca zahtjeva koji ispunjava uvjete djelatnosti propisane u članu 12. stavu 1. i članu 13. zakona.

Podnosilac zahtjeva prilaže uz zahtjev:

1. akt nadležnog organa odnosno ugovor na osnovi kojeg je stečeno pravo korištenja odnosno vlasništva na priznatom šumskom sjemenskom objektu kao dokaz da je korisnik odnosno vlasnik priznatog šumskog sjemenskog objekta ili dokaz da za sakupljanje šumskog sjemena ispunjava uvjete propisane u točki 2, 3, 4. i 5. ovoga stava, kao i izvod iz registra priznatih šumskih sjemenskih objekata, matičnih stabala i izabranih sastojina;

2. izvod iz knjige osnovnih sredstava i iz knjigovodstvene evidencije o sitnom inventaru u kojem je navedena oprema po vrstama i tipovima za proizvodnju, zaštitu odnosno skupljanje šumskog sjemena;

3. izjavu da raspolaže opremom za proizvodnju šumskog sjemena;

4. dozvolu za upotrebu izgrađenog objekta (skladišta za smještaj i čuvanje sjemenske robe) izdanu od organa uprave nadležnog za poslove građevinarstva odnosno pismeni ugovor o zakupu namjenskog skladišnog prostora kao dokaz da raspolaže skladišnim prostorom za smještaj i čuvanje nedorađenog i dorađenog šumskog sjemena koji osigurava održavanje njegove kvalitete;

5. pravomoćno rješenje o rasporedu radnika na poslove i radne zadatke u proizvodnji šumskog sjemena kao dokaz da poslove i radne zadatke u proizvodnji šumskog sjemena obavlja radnik s propisanim stupnjem i smjerom obrazovanja i radnim iskustvom.

2. Upis u Popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena

Član 8.

Republički organ uprave upisat će u Popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena podnosioca zahtjeva koji ispunjava uvjete propisane u članu 22. stavu 2. zakona.

Podnosilac zahtjeva prilaže uz zahtjev

1. pravomoćno rješenje o rasporedu radnika na poslove i radne zadatke priznavanja šumskih sjemenskih objekata, matičnih stabala i izbor sastojina za sakupljanje šumskog sjemena kao dokaz da te poslove i radne zadatke obavlja radnik s propisanim stupnjem i smjerom obrazovanja;

2. pravomočno rješenje o rasporedu radnika na poslove i radne zadatke obavljanja obaveznog stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sjemena kao dokaz da te poslove i radne zadatke obavlja radnik s propisanim stupnjem obrazovanja i radnim iskustvom;

3. izvod iz knjiga osnovnih sredstava i iz knjigovodstvene evidencije o sitnom inventaru u kojem je navedena oprema po vrstama i tipovima za obavljanje obaveznog stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sjemena kao dokaz da raspolaže odgovarajučom opremom;

4. izjavu da raspolaže opremom za obavljanje obaveznog stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sjemena.

3. Upis u Popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete šumskog sjemena

Član 9.

Republički organ uprave upisat će u Popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete šumskog sjemena podnosioca zahtjeva koji ispunjava uvjete propisane u članu 35. stavu 2. zakona.

Podnosilac zahtjeva prilaže uz zahtjev:

1. pravomoćno rješenje o rasporedu radnika na poslove i radne zadatke utvrđivanja kvalitete šumskog sjemena kao dokaz da te poslove i radne zadatke obavlja radnik s propisanim stupnjem i smjerom obrazovanja i radnim iskustvom;

2. izvod iz knjige osnovnih sredstava i iz knjigovodstvene evidencije o sitnom inventaru u kojem je navedena oprema po vrstama i tipovima za utvrđivanje kvalitete šumskog sjemena;

3. izjavu da raspolaže opremom za utvrđivanje kvalitete šumskog sjemena.

4. Upis u Registar dorađivača šumskog sjemena.

Član 10.

Republički organ uprave upisat će u Registar dorađivača šumskog sjemena podnosioca zahtjeva koji ispunjava uvjete djelatnosti propisane u članu 33. stavu 2. zakona.

Podnosilac zahtjeva prilže uz zahtjev:

1. izvod iz knjige osnovnih sredstava i iz knjigovodstvene evidencije o sitnom inventaru u kojem je navedena oprema po vrstama i tipovima za doradu šumskog sjemena i opisom radnog prostora za doradu šumskog sjemena;

2. izjavu da raspolaže opremom za doradu šumskog sjemena;

3. dozvolu za upotrebu izgrađenog objekta (skladišta) izdanu od organa uprave nadležnog za poslove građevinarstva odnosno pismeni ugovor o zakupu skladišnog prostora kao dokaz da raspolaže prostorom za odvojeno uskladištenje pojedinih vrsta i kategorija šumskog sjemena;

4. izjavu da ima osiguranu zdravstveno-tehničku zaštitu na radu odnosno da ima osigurano sprečavanje štetnog djelovanja kemijskih sredstava, odstranjivanje prašine i slično kao dokaz da ima osiguranu zdravstveno-tehničku zaštitu na radu;

5. pravomoćno rješenje o rasporedu radnika na poslove i radne zadatke dorade šumskog sjemena kao dokaz da te poslove i radne zadatke obavlja radnik s propisanim stupnjem i smjerom obrazovanja i radnim iskustvom.

III. ŠUMSKI SADNI MATERIJAL

1. Upis u Registar proizvođača šumskog sadnog materijala

Član 11.

Republički organ uprave upisat će u Registar proizvođača šumskog sadnog materijala podnosioca zahtjeva koji ispunjava uvjete djelatnosti propisane u članu 15. stavu 1. zakona.

Podnosilac zahtjeva prilaže uz zahtjev:

1. akt nadležnog organa odnosno ugovor na osnovi kojeg je stečeno pravo korištenja odnosno vlasništva rasadničarske površine odnosno objekta koji odgovara za proizvodnju šumskog sadnog materijala;

2. izvod iz knjige osnovnih sredstava i iz knjigovodstvene evidencije o sitnom inventaru u kojem je navedena oprema po vrstama i tipovima za proizvodnju šumskog sadnog materijala;

3. izjavu da raspolaže opremom za proizvodnju šumskog sadnog materijala;

4. dozvolu za upotrebu izgrađenog objekta (skladišta za smještaj i pakiranje šumskog sadnog materijala) izdanu od organa uprave nadležnog za poslove građevinarstva odnosno pismeni ugovor o zakupu namjenskog skladišnog prostora kao dokaz da raspolaže skladišnim prostorom za smještaj i pakiranje šumskog sadnog materijala koji osigurava održavanje njegove kvalitete;

5. pravomoćno rješenje o rasporedu radnika na poslove i radne zadatke u proizvodnji šumskog sadnog materijala kao dokaz da te poslove i radne zadatke obavlja rad nik s propisanim stupnjem i smjerom obrazovanja i radnim iskustvom.

2. Upis u Popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih organizcija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala

Član 12.

Republički organ uprave upisat će u Popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala podnosioca zahtjeva koji ispunjava uvjete djelatnosti propisane u članu 28. stavu 2. zakona.

Podnosilac zahtjeva prilaže uz zahtjev:

1. pravomoćno rješenje o rasporedu radnika na poslove i radne zadatke obavljanja obaveznog stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala kao dokaz da te poslove i radne zadatke obavlja radnik s propisanim stupnjem i smjerom obrazovanja i radnim iskustvom;

2. izvod iz knjige osnovnih sredstava i iz knjigovodstvene evidencije o sitnom inventaru u kojem je navedena oprema po vrsti i tipovima za obavljanje obaveznog stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala kao dokaz da raspolaže odgovarajućom opremom;

3. izjavu da raspolaže opremom za obavljanje obaveznog stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/90-1

Urbroj: 525-01-90-1

Zagreb, 18. travnja 1990.

Predsjednik

Čedomir Paić, dipl. ek, v. r.


OBRAZAC REGISTRA PROIZVOĐAČA ŠUMSKOG SJEMENA

Obrazac RPŠS-1

Naziv i sjedište proizvođača šumskog sjemena u priznatim šumskim sjemenskim objektima:

Redni broj:_________

Općina:

UPIS

1. Datum upisa

Broj i datum rješenja na temelju kojeg je obavljen upis

2. proizvodnja

3. izmjena

4. dopuna

5. brisanje

6. Objava upisa u "Narodnim novinama"- broj

PREDMET PROIZVODNJE

Selekcionirano šumsko sjeme

7. na osnovi genetske verifikacije roditeljskih stabala u testovima potomstva (ispitano sjeme) proizvedeno u klonskim i generativnim sjemenskim plantažama

8. na osnovi fenotipske procjene roditeljskih stabala proizvedeno u klonskim i generativnim sjemenskim plantažama

Normalno šumsko sjeme

9. proizvedeno od plus stabala iz priznatih šumskih sjemenskih sastojina određenog šumskog rajona

10. proizvedeno u priznatim šumskim sjemenskim sastojinama

11. Izvod iz registra priznatih šumskih sjemenskih objekata i priznatih matičnih stabala,

12. Primjedba

Obrazloženje: u kolonu 7, 8, 9 i 10 upisuje se vrsta šumskog drveća i grmlja.

Obrazac RPŠS-2

Naziv i sjedište proizvođača šumskog sjemena u izbaranim sastojinama za sakupljanje šumskog sjemena

Redni broj:_________

Općina:____________

1. Upisan pod red. br._____ u Registru proizvođača šumskog sjemena u priznatim sjemenskim objektima (Obrazac RPŠS-1)

UPIS

2. Datum upisa

Broj i datum rješenja na temelju kojeg je obavljen upis

3. proizvodnja

4. izmjena

5. dopuna

6. brisanje

7. Objava upisa u "Narodnim novinama"-broj

PREDMET PROIZVODNJE

8. Normalno šumsko sjeme proizvedeno u izabranim sastojinama za sakupljanje šumskog sjemena

9. Izvod iz registra izabranih sastojina za sakupljanje šumskog sjemena

10. Primjedba

Obrazloženje: U koloni 8 upisuje se vrsta šumskog drveća i grmlja.

Obrazac RPŠS-3

Naziv i sjedište proizvođača šumskog sjemena koji sakupljaju šumsko sjeme

Redni broj:______

Općina:__________

UPIS

1. Datum upisa

Broj i datum rješenja na temelju kojeg je obavljen upis

2. sakupljanje

3. izmjena

4. dopuna

5. brisanje

6. Objava upisa u "Narodnim novinama"-broj

PREDMET SAKUPLJANJA

7. Vrste šumskog drveća i grmlja čije sjeme je ovlašten sakupljati

8. Izvod iz registra priznatih šumskih sjemenskih objekata, matičnih stabala i izabranih sastojina za sakupljnje šumskog sjemena i dozvola vlasnika odnosno korisnika ili drugi pravni osnov na temelju kojeg obavlja djelatnost

9. Primjedba

OBRAZAC REGISTRA DORAĐIVAČA ŠUMSKOG SJEMENA

Obrazac RDŠS

Naziv i sjedište dorađivača šumskog sjemena

Redni broj:___________

Općina:_______________

UPIS

1. Datum upisa

Broj i datum rješenja na temelju kojeg je obavljen upis

2. dorada

3. izmjena

4. dopuna

5. brisanje

6. Objava upisa u "Narodnim novinama"-broj

PREDMET DORADE

Selekcionirano šumsko sjeme

7. na osnovi genetske verifikacije roditeljskih stabala u testovima potomstva (ispitano sjeme) proizvedeno u klonskim i generativnim sjemenskim plantažama

8. na osnovi fenotipske procjene roditeljskih stabala proizvedeno u klonskim i generativnim sjemenskim plantažama

Normalno šumsko sjeme

9. proizvedeno od plus stabala iz priznatih šumskih sjemenskih sastojina određenog šumskog sjemenskog rajona

10. proizvedeno u priznatim šumskim sjemenskim sastojinama

11. proizvedeno u izabranim sastojinama za skupljanje šumskog sjemena

12. Primjedba

Obrazloženje: U kolonu 7, 8, 9, 10 i 11 upisuje se vrsta šumskog drveća i grmlja

OBRAZAC REGISTRA PROIZVOĐAČA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA

Obrazac RPSM

Naziv i sjedište proizvođača šumskog sadnog materijala

Redni broj:_______

Općina :__________

UPIS

1. Datum upisa

Broj i datum rješenja na temelju kojeg je obavljen upis

2. proizvodnja

3. izmjena

4. dopuna

5. brisanje

6. Objava upisa u "Narodnim novinama"- broj

PREDMET PROIZVODNJE

Selekcionirani šumski sadni materijal

7. proizveden od selekcioniranog šumskog sjemena na osnovi genetske verifikacije roditeljskih stabala u testovima potomstva (ispitano sjeme), koje je proizvedeno u klonskim i generativnim sjemenskim plantažama

8. proizveden od selekcioniranog šumskog sjemena na osnovi fenotipske procjene roditeljskih stabala, koje je proizvedeno u klonskim i generativnim sjemenskim plantažama

9. proizveden vegetativno od priznatih selekcioniranih matičnih stabala

Normalni šumski sadni materijal

10. proizveden od normalnog šumskog sjemena, koje je proizvedeno od plus stabala iz priznatih šumskih sjemenskih sastojina određenog šumskog sjemenskog rajona

11. proizveden od normalnog šumskog sjemena, koje je proizvedeno u izabranim sastojinama za sakupljanje šumskog sjemena

13 proizveden vegetativno od autohtonih fenotipski superiorno priznatih matičnih stabala iz lokalnih populacija

14. Naziv, mjesto i površina rasadnika odnosno objekta

15. Primjedba

Obrazloženje: U kolonu 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 upisuje se vrsta šumskog drveća i grmlja.