Odluka o uvjetima, načinu i visini doprinosa za dokup staža osiguranja radnika kojemu je radni odnos prestao uslijed prestanka rada organizacije odnosno zbog prestanka djelatnosti poslodavca

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o uvjetima, načinu i visini doprinosa za dokup staža osiguranja radnika kojemu je radni odnos prestao uslijed prestanka rada organizacije odnosno zbog prestanka djelatnosti poslodavca

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 72. stava 1. Zakona o zapošljavanju ("Narodne novine", broj 19/90) i člana 171. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85. 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici 29. svibnja 1990, donosi

ODLUKU

o uvjetima, načinu i visini doprinosa za dokup staža osiguranja radnika kojemu je radni odnos prestao uslijed prestanka rada organizacije odnosno zbog prestanka djelatnosti poslodavca

1. Zavod za zapošljavanje može radniku, kojemu je radni odnos prestao uslijed prestanka rada organizacije odnosno zbog prestanka djelatnosti poslodavca, dokupiti staž osiguranja za stjecanje prava na starosnu odnosno invalidsku mirovinu, ali najviše u trajanju do pet godina, uz uvjete i na način utvrđen ovom odlukom.

2. Zahtjev za dokup staža podnosi radnik zajedno sa zahtjevom za priznanje prava na mirovinu nadležnoj područnoj službi Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (u nastavku teksta: Zajednica) na temelju odluke zavoda za zapošljavanje o dokupu staža osiguranja.

3. U povodu zahtjeva za dokup staža nadležna područna služba Zajednice provodi postupak i donosi rješenje o dokupu staža osiguranja kojim utvrđuje vrijeme dokupljenog staža i svotu doprinosa za dokup staža.

4. Protiv rješenja područne službe Zajednice o dokupu staža osiguranja može se izjaviti žalba Centralnoj službi Zajednice u roku od 15 dana nakon primitka rješenja.

5. Doprinos za dokup staža osiguranja utvrđuje se prema spolu, godinama života radnika u trenutku stjecanja prava na mirovinu, mirovinskoj osnovici, svoti starosne ili invalidske mirovine, vjerojatnom trajanju života i broju godina, mjeseci i dana staža osiguranja koji se dokupljuje, te doprinosa koji se plaćaju na mirovine.

6. Doprinos za dokup staža osiguranja izračunava se prema Tablicama aktuarske matematike ("Narodne novine", broj 24/89).

7. Izračunavanje doprinosa za dokup staža osiguranja za svaki pojedini slučaj obavlja se na slijedeći način:

- najprije se utvrđuje mirovinska osnovica od koje će se u konkretnom slučaju odrediti mirovina;

- od utvrđene mirovinske osnovice izračunava se mjesečna svota mirovine u postotku koji bi pripadao za minimalni mirovinski staž;

- svota mirovine pomnoži se sa 12 i tako se dobiva pripadajuća godišnja svota mirovine;

- ukupna godišnja svota mirovine dijeli se s brojem godina potrebnog minimalnog mirovinskog staža koji je za konkretan slučaj utvrđen kao uvjet za stjecanje prava na starosnu ili invalidsku mirovinu;

- tako utvrđeni razmjerni dio mirovine pomnoži se s brojem godina vjerojatnog trajanja života radnika te poveća za postotak doprinosa koji se obračunavaju i plaćaju na mirovine (doprinosi za zdravstvenu zaštitu, doplatak za djecu, neposrednu dječju zaštitu, za rješavanje stambenih potreba korisnika mirovine i jednokratnu godišnju novčanu pomoć, rekreaciju i oporavak umirovljenika) i tako se dobiva svota koja odgovara doprinosu za dokup jedne godine staža osiguranja;

- nakon toga izračunava se ukupna svota doprinosa za određeni broj godina, mjeseci i dana dokupa staža osiguranja.

8. U mirovinski staž kao staž osiguranja računa se samo ono vrijeme dokupljenog staža za koje je doprinos uplaćen u cjelini.

9. Doprinos za dokup staža osiguranja uplaćuje se u korist sredstava Zajednice najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o dokupu staža osiguranja. Ako zavod za zapošljavanje ne uplati doprinos u tom roku, donijet će se rješenje o odbijanju zahtjeva za priznanje prava na mirovinu.

10. danom stupanja na snagu Zakona o zapošljavanju prestaj važiti Odluka o uvjetima, načinu i visini doprinosa za dokup staža osiguranja radnika u toku predsanacijskog ili sancijskog postupka ("Narodne novine", br. 10/89 i 20/89).

11. Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/90-01/1435

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb, 29. svibnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.