Odluka o uvjetima, načinu i visini doprinosa za dokup staža osiguranja radnika za čijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških, organizacijskih i drugih unapređenja i kada je pokrenut postupak za

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o uvjetima, načinu i visini doprinosa za dokup staža osiguranja radnika za čijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških, organizacijskih i drugih unapređenja i kada je pokrenut postupak za

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 23. stava 3. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", broj 19/90) i člana 171. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici 29. svibnja 1990, donosi

ODLUKU

o uvjetima, načinu i visini doprinosa za dokup staža osiguranja radnika za čijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških, organizacijskih i drugih unapređenja i kada je pokrenut postupak za sanaciju ili je otvoren postupak za prestanak organizacije

1. Organizacija odnosno poslodavac može dokupiti staž osiguranja radniku za čijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških, organizacijskih i drugih unapređenja, ako mu nedostaje do pet godina mirovinskog staža, za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu, uz uvjete i na način utvrđen ovom odlukom. Pod jednakim uvjetima može organizacija dokupiti staž radniku kada je pokrenut postupak za sanaciju ili je otvoren postupak za prestanak organizacije.

2. Zahtjev za dokup staža podnosi radnik zajedno sa zahtjevom za priznanje prava na mirovinu nadležnoj područnoj službi Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (u nastavku teksta: Zajednica) na temelju odluke organizacije odnosno poslodavca o dokupu staža.

3. U povodu zahtjeva za dokup staža nadležna područna služba Zajednice provodi postupak i donosi rješenje o dokupu staža osiguranja kojim utvrđuje vrijeme dokupljenog staža i svotu doprinosa za dokup staža.

4. Protiv rješenja područne službe Zajednice o dokupu staža osiguranja može se izjaviti žalba Centralnoj službi Zajednice u roku od 15 dana nakon primitka rješenja.

5. Doprinos za dokup staža osiguranja utvrđuje se prema spolu, godinama života radnika u trenutku stjecanja prava na mirovinu, mirovinskoj osnovici, svoti starosne mirovine ili prijevremene starosne mirovine, vjerojatnom trajanju života i broju godina, mjeseci i dana staža osiguranja koji se dokupljuje, te doprinosa koji se plaćaju na mirovine.

6. Doprinos za dokup staža osiguranja izračunava se prema Tablicama aktuarske matematike ("Narodne novine", broj 24/89).

7. Izračunavanje doprinosa za dokup staža osiguranja za svaki pojedini slučaj obavlja se na slijedeći naćin:

- najprije se utvrđuje mirovinska osnovica od koje će se u konkretnom slučaju odrediti mirovina;

- od utvrđene mirovinske osnovice izračunava se mjesečna svota mirovine u postotku koji bi pripadao za minimalni mirovinski staž;

- svota mirovine pomnoži se sa 12 i tako se dobiva pripadajuća godišnja svota mirovine;

- ukupna godišnja svota mirovine dijeli se s brojem godina potrebnog minimalnog mirovinskog staža koji je za konkretan slučaj utvrden kao uvjet za stjecanje prava na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu;

- tako utvrđeni razmjerni dio mirovine pomnoži se s brojem godina vjerojatnog trajanja života radnika te poveća za postotak doprinosa koji se obračunavaju i plaćaju na mirovine (doprinosi za zdravstvenu zaštitu, doplatak za djecu, neposrednu dječju zaštitu, za rješavanje stambenih potreba korisnika mirovine i jednokratnu godišnju novčanu pomoć, rekreaciju i oporavak umirovljenika) i tako se dobiva svota koja odgovara doprinosu za dokup jedne godine staža osiguranja;

- nakon toga izračunava se ukupna svota doprinosa za određeni broj godina, mjeseci i dana dokupa staža osiguranja.

8. U mirovinski staž kao staž osiguranja računa se samo ono vrijeme dokupljenog staža za koje je doprinos uplaćen u cjelini.

9. Doprinos za dokup staža osiguranja uplaćuje se u korist sredstava Zajednice najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pravomočnosti rješenja o dokupu staža osiguranja. Ako organizacija odnosno poslodavac ne uplati doprinos u tom roku, donijet će se rješenje o odbijanju zahtjeva za priznanje prava na mirovinu.

10. Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/90-01/1435

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb, 29. svibnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.