Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 154. stava 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83 i 5/86) i člana 102. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 53/85 i 23/86) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 29. svibnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

Član 1.

U Odluci o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem ("Narodne novine", br. 19/84, 24/85, 26/86, 35/86, 28/87, 15/88, 10/89, 32/89, 57/89) u članu 3. u odjeljku XXVI "U Prometu" pododjeljak 1, mijenja se točka 1. i glasi: " 1) Poslovi odnosno radni zadaci strojovođe elektrovučnih i dizelvučnih vozila i parnih lokomotiva. Svakih 12 mjeseci provedenih na tim poslovima odnosno radnim zadacima računa se u staž osiguranja kao 18 mjeseci" Iza stava prvog točke 3) dodaju se nove točke 4) i 5) koje glase : " 4) Poslovi odnosno radni zadaci otpravnika vlakova u ranžirnim (ranžirno-rasporednim) stanicama s obujmom rada većim od 250 kola prerađenih po tipu I i II u jedno turnusnoj smjeni prosjećno tijekom godine i brojem vlakova u dolazu (prolazu) odlazu većim od 32 vlaka u jednoj turnusnoj smjeni prosjećno tijekom godine, kao i u rasporednim stanicama s preradom kola po tipu I i/ili II u kojima u jednoj turnusnoj smjeni prosjećno tijekom godine prođe, više od 160 vlakova (u odlaszu/dolazu/prolazu). Broj vlakova se utvrđuje na način iz točke 8) ovog poglavlja. Osnova za utvrđivanje broja vlakova je prosječni broj vlakova iz važećih voznih redova u kalendarskoj godini, a za utvrđivanje broja prerađenih kola po tipu I i II služi službena dokumentacija o broju ostvarene prerade kola po tipu I i II u određenoj stanici tijekom iste godine. 5) Poslovi odnosno radni zadaci otpravnika vlskova koji regulira promet s postavnice. Pod postavnicom se podrazumijeva poseban objekat ili dio objekta za smještaj logike signalno-sigurnosnog uređaja stanice i signalno-komandnog stola putem kojega otpravnici vlakova na postavnici reguliraju kretanje vlakova i manevarske vožnje". Točka 5) postaje točka 6). U stavu drugom točke 6) mijenjaju se riječi "1 do 3" u riječi "2 do 6". Točka 4) postaje točka 7). Iza točke 7) dodaju se nove točke 8) i 9) koje glase: " 8) Poslovi odnosno radni zadaci otpravnika vlakova u stanicama kroz koje prođu 32 i više vlakova u jednoj turnusnoj smjeni prosječno tijekom godine. Broj vlakova utvrđuje se tako da se jedan dolazak vlaka u stanicu kao krajnju stanicu vlaka računa kao dva vlak,. jedan odlazak vlaka iz stanice kao polazne stanice vlaka računa kao dva vlaka, jedan prolazak vlaka koji se u stanici zaustavlja kao jedan vlak, jedan prolazak vlaka kroz stanicu bez zaustavljanja kao jedan vlak, jedna potiskivalica u otpremi kao jedan vlak, i jedna potiskivalica u povratku kao jedan vlak, ako se potiskivalice redovno primjenjuju kod određenih vlakova. Osnova za utvrđivanje broja vlakova je vozni red za proteklo razdoblje. 9) Poslovi odnosno radni zadaci pregledača kola Svakih 12 mjeseci provedenih na poslovima odnosno radnim zadacima pod 7) do 9) računa se u staž osiguranja kao 15 mjeseci." Točka 6) koja postaje točka 10) mijenja se i glasi: "10) Poslovi odnosno radni zadaci radnika vlakopratnje koji u usputnim stanicama teretnih vlakova obavljaju poslove manevriste". Točka 7) koja postaje točka 11), mijenja se, i glasi: "11) Poslovi odnosno radni zadaci skretničara, koji neposredno (ručno na licu mjesta) rukuje skretnicama u stanicama s 32 i više vlakova u jednoj turnusnoj smjeni radnika prosječno tijekom godine. Broj vlakova utvrđuje se tako da se jedan dolazak vlaka u stanicu kao krajnju stanicu vlaka računa kao dva vlaka, jedan odlazak vlaka iz stanice kao polazne stanice vlaka računa kao dva vlaka, jedan prolazak vlaka koji se zaustavlja u stanici kao jedan vlak, jedan prolazak vlaka kroz stanicu bez zaustavljanja kao jedan vlak, jedna potiskivalica u otpremi kao jedan vlak, i jedna potiskivalica u povratku kao jedan vlak, ako se potiskivalica redovno primjenjuje kod određenih vlakova. Osnova za utvrđivanje broja vlakova je vozni red za proteklo razdoblje odnosno kalendarsku godinu". Iza stava prvog točke 11) dodaje se stav drugi koji glasi: "Svakih 12 mjeseci provedenih na poslovima odnosno radnim zadacima pod 10) i 11 ) računa se u staž osiguranja kao 14 mjeseci. Jedinstvenu listu (popis) stanica iz točke 4, 5, 8. i 11. ove odluke utvrđuje RS ŽTP Zagreb godišnje po stupanju na snagu novog voznog reda". Točka 8) briše se počevši od 1. srpnja 1990.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/90-01/1435

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb, 29. svibnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.